Please download to get full document.

View again

of 42
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Category:

Lifestyle

Publish on:

Views: 0 | Pages: 42

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÖNEMİ STRATEJİK PLANI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ /SUNUŞ i STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ii Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme
Transcript
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÖNEMİ STRATEJİK PLANI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ /SUNUŞ i STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ii Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Balcalı /ADANA STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI iii STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI iv Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir. Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer bilgin olmaları lazımdır. Bunu sağlayan okuldur. Mustafa Kemal ATATÜRK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI v STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI vi SUNUŞ Dünyayı büyük bir hızla etkisi altına alan küreselleşme süreci, beraberinde her alanda yaşanan değişim ve gelişimleri getirmiştir. Hızla yaşanan değişim ve gelişimler, gelecekle ilgili tahminde bulunmayı zorlaştırmakta, geçmişte edinilen tecrübeleri eskisinden daha değersiz hale getirmektedir. Gelecekle ilgili belirsizliğin hat safhaya ulaştığı bu ortamda varlığını sürdürmek ve başarılı olmak amacını güden tüm örgütler, değişimi yönetme kabiliyetlerini geliştirmek zorundadır. Bu durum yeni planlar ve yeni stratejiler geliştirmeyi zorunlu kılmıştır. Bu çerçevede sürekli gelişen ve değişen çevreye uyum sağlamak, gittikçe artan ve karmaşık hâle gelen sorunlarla baş edebilmek, geleceğe bakabilmek ve politikalar oluşturarak kaynakları öncelikler doğrultusunda kullanabilmek için kamuda stratejik yönetim anlayışı ön plana çıkmıştır. Stratejik yönetim anlayışı bugünü analiz edip, geleceği gören ve şekillendirmeye yardım eden bir bakış açısı ve bir düşünme yöntemi olarak önemli bir adımdır. Bu anlayış doğrultusunda kamu idareleri artık değişen ve gelişen çevreye daha hızlı uyum sağlayabilecek ve daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilecektir. Hazırlanacak stratejik planlar, kamuda stratejik yönetim anlayışının yerleşmesine, kaynakların amaç ve hedefler doğrultusunda kullanılabilmesine, fırsat ve tehditlerin tam ve zamanında belirlenerek etkili bir yönetim yapısının oluşturulmasına hizmet edecektir. Bunun yanında etkili bir Stratejik plan için bir takım unsurların varlığı olmazsa olmazlardandır. Bu bağlamda, ilk olarak stratejik planların üst yönetim tarafından sahiplenilmesinin ve benimsenmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Stratejik planlama çalışmaları, üst yönetimin desteği ve önderliğiyle sürdürülmelidir. Stratejik planların hazırlanma ve uygulanma aşamalarında, katılımcılık ilkesinin benimsenmesi çok önemlidir. Kurumsal bazda katılımcılığın sağlanabilmesi için personel, stratejik düşünme ve davranma yönünde eğitilmeli; böylece kurumda stratejik planın sahiplenilmesi ve benimsenmesi sağlanmalıdır. Bunun için personel stratejik planın hazırlanmasından, uygulamanın değerlendirilmesine kadar tüm sürece bir biçimde dahil edilmelidir. Kurum dışı katılımın sağlanması da, kurum içi katılımın sağlanması kadar büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda kurumun paydaşlarının ve hizmet ürettiği kitlenin de sürece dahil edilmesi gerekmektedir. Paydaşların görüş ve değerlendirmelerinin kurumun stratejik amaç ve hedefleri ile ortaya koyulacak stratejilerin belirlenmesinde dikkate alınması da gerekli görülen unsurlardandır. Stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme ile bir bütünlük arz etmektedir. Bu sebeple stratejik planda belirlenen amaçlar ve hedefler ile performans göstergeleri uyumlu olmalı, bütçe ile stratejik plan arasında anlamlı bir ilişki kurulmalıdır. Ayrıca uygulama sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesinde yıllık performans programları ile yıllık idare faaliyet raporlarının önemsenmesi, hazırlanan planın gücünü ortaya koyacaktır. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI vii Stratejik planlamanın başarılı bir şekilde uygulanmasında; kurumda stratejik planlama çalışmaları ile ilgili olarak görevlendirilen birimlerin yasal, yönetsel, mali ve teknik anlamlarda yeterli güce sahip olması çok önemlidir. Elbette ki stratejik planlama, ilgili kurumlar tarafından belirlenen mevzuata uygun olarak yapılmalı ve uygulanmalıdır. Bu doğrultuda, çağdaş yönetim tekniklerinin kamu yönetiminde uygulanmasına yönelik adımlardan birisi olan birim stratejik plan çalışmalarımızı tamamlayıp, dönemini kapsayan ilk stratejik planımızı kamuoyu ile paylaşmaktayız. Başkanlık olarak şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırarak Üniversitemize ve Harcama birimlerimize öncülük etmeye kararlıyız. Karar alma süreçlerine katılımı sağlayacak ve teşvik edecek mekanizmaları güçlendirmeyi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasında etkinliği artırmayı, daha hızlı, kaliteli ve güvenilir kamu hizmeti verilmesini sağlayarak çalışanların ve hizmet alanların memnuniyetini yükseltmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedeflere ulaşmada Dönemi Birim Stratejik Planı Başkanlığın yol haritası olacaktır. Başkanlık için bir rehber ve diğer harcama birimleri için de bir yönlendirme niteliği taşıyan Stratejik Planda tespit edilen amaç ve hedeflere ulaşılacağına dair inancımız tamdır. Başkanlık Stratejik Planının hazırlanmasında büyük emeği geçen başta Stratejik Planlama Komisyonu Üyeleri olmak üzere yürütülen çalışmalara katkı sağlayan ve fikirleriyle rehberlik eden tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayhan YILDIZ Strateji Geliştirme Daire Başkanı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI viii İÇİNDEKİLER SUNUŞ... Vİİ YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 GİRİŞ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI STRATEJİK PLANLAMA HAZIRLIK ÇALIŞMASI STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ DURUM ANALİZİ TARİHÇE YERLEŞKE VE FİZİKSEL ALT YAPI YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT FAALİYET ALANLARI ÜRÜN VE HİZMETLER PAYDAŞ ANALİZİ KURUM İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ Kuruluşun Yapısı Beşeri Kaynaklar Kurum Kültürü Teknoloji Mali Durum Güçlü ve Zayıf Yönler Çevre Analizi GELECEĞE BAKIŞ MİSYON VİZYON TEMEL DEĞERLER AMAÇLAR, HEDEFLER VE STRATEJİLER PERFORMANS GÖSTERGELERİ MALİYETLENDİRME İZLEME VE DEĞERLENDİRME STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ix STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI x TABLOLAR - ŞEKİLLER LİSTESİ Tablo 1 Stratejik amaçlar ve hedefler... 2 Tablo Stratejik Plan Komisyonu Tablo 3 Stratejik plan komisyonu toplantı tarih, gün ve saatleri Tablo 4 Paydaş analizine katılan birimlerimiz Tablo 5 Kapalı alanların m 2 dağılımına ilişkin tablo Tablo 6 Kapalı alanların m 2 hizmet açılımlarına göre dağılımına ilişkin tablo Tablo 7 Hizmet alanlarının türü, sayısı, kapladığı alan ve kullanan kişi sayısına ilişkin tablo Tablo 8 Ambar, arşiv alanı ve atölye olarak kullanılan yerlerin sayısı ve alanına ilişkin tablo Tablo 9 Faaliyet alanları ve hizmetler Tablo 10 Paydaş analizi tablosu Tablo 11 Paydaş-Ürün / Hizmet Matrisi Tablo 12 Paydaş Etki/Önem Matrisi Tablo 13 İdari personelin birimlere göre dağılımına ilişkin tablo Tablo 14 İdari personelin kadro ve istihdam şekline göre dağılımına ilişkin tablo Tablo 15 İdari personelin eğitim durumuna ilişkin tablo Tablo 16 İdari personelimizin yaş aralıklarına ilişkin tablo Tablo 17 İdari personelin hizmet sürelerine ilişkin tablo Tablo 18 İşçilerin pozisyonlara göre dağılımına ilişkin tablo Tablo 19 Sürekli işçilerin hizmet süreleri ile ilgili sayısal dağılımına ilişkin tablo Tablo 20 Sürekli işçilerin yaş durumuna göre dağılımına ilişkin tablo Tablo 21 İdare hizmetine sunulan yazılımlara ilişkin tablo Tablo 22 İdarenin idari, eğitim ve araştırma amaçlı kullanılan masaüstü ve taşınabilir bilgisayar sayıları ilişkin tablo Tablo 23 Diğer bilgi ve teknoloji kaynakları çeşidi ve kullanım amacına göre dağılımına ilişkin tablo Tablo 24 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablo 25 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablo 26 Stratejik amaçlar, hedefler ve stratejiler tablosu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI xi Tablo 27 Performans göstergeleri tablosu Tablo 28 Stratejik hedefler ve sorumlu birimler tablosu Tablo 29 Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe tahminleri Tablo 30 Fonksiyonel sınıflandırmaya göre bütçe gider tahminleri Tablo 31 Stratejik hedef bazında maliyet tablosu Tablo 32 Kaynak Tablosu Tablo 33 Stratejik plan izleme ve değerlendirme toplantı tarihleri Tablo 34 Eylem planı Şekil 1 İdari Teşkilat Yapısı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI xii YÖNETİCİ ÖZETİ Başkanlığımız Dönemi Stratejik Planı çalışmaları Stratejik Planlama Komisyonu nun Mart 2014 te ilk toplantısını yapmasıyla başlatılmıştır. Stratejik Planı nın hazırlanmasına yönelik yöntemler belirlenmiş, çalışma programı ve takvimi oluşturulmuştur. Komisyon oluşumunda tüm birimlerin stratejik planlama temsilcilerinin yer aldığı toplantılarda çalışmalar ve yöntemler konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. Stratejik Plan ın oluşturulmasında katılımcılığı geniş düzeyde tutmak için tüm iç paydaşlar yanında dış paydaş görüşlerinin de toplanması ve analizine çalışılmıştır. Stratejik Plan ın Durum Analizi bölümü ile Başkanlığımızın bütün bölümlerinin mevcut yapısı ile Güçlü ve Zayıf Yönleri ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Geleceğe Bakış bölümünde Başkanlığımız Misyon, Vizyon, Stratejik Amaç ve Hedefleri ortaya koyulmuştur. Hazırlanmış olan Başkanlığımız Stratejik Planı, aşağıdaki Tablo 1 de yer alan 9 amaç ve 20 Hedeften oluşmaktadır. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1 Tablo 1 Stratejik amaçlar ve hedefler AMAÇ A.1.0. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME FAALİYETLERİ İLE VERİMLİLİK VE KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ A PERSONEL SAYISINI ARTTIRMAK VE NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK A KURUM KÜLTÜRÜNÜN YERLEŞMESİNİ VE ZENGİNLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK HEDEF H.1.1. İdarenin görev alanına giren konular çerçevesinde yıllık periyotlarda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek H.1.2. Her yıl kuruluş içi ve çevre analizi kapsamında idarenin güçlü ve zayıf yönlerini, idare için fırsatları ve tehditleri incelemek ve analiz etmek H yılının sonuna kadar personel kalitesini arttırmak H.2.2. Personel görev dağılımlarını % 100 tamamlamak ve bu doğrultuda oluşacak personel ihtiyacına göre personel sayısını arttırmak H.3.1. Başkanlık çalışanların kurum kültürünün ve motivasyonunun arttırılması H.4.1. Her yıl İdarenin bütçe kesin hesabını zamanında ve mevzuata uygun şekilde hazırlamak A MUHASEBE HİZMETLERİNİ MEVZUATA UYGUN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK H.4.2. Muhasebe iş ve işlemlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek H.4.3. Her yıl Üniversitemiz mali istatistik verilerini düzenli olarak hazırlamak ve göndermek A BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE SİSTEMLERİNİ KURMAK, ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK A.6.0. İÇ KONTROL SİSTEMİNİ KURMAK, STANDARTLARINI UYGULAMAK VE GELİŞTİRMEK A.7.0. HARCAMA BİRİMLERİ İLE ETKİLEŞİM, İLETİŞİM VE HİZMETİN İYİLEŞTİRİLMESİ A.8.0. ÜNİVERSİTEMİZ STRAJİK PLANININ VE FAALİYET RAPORUNUN KURUMSALLAŞTIRILMASI A BÜTÇE İŞLEMLERİNİ MEVZUATA UYGUN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK H.5.1. Başkanlığımız Yönetim bilgi sisteminin 2016 yılı sonuna kadar kurulmasını sağlamak ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek H.5.2. Başkanlığımız Evrak kayıt, arşivleme ve destek biriminin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun ve elektronik ortamda yapılmasına olanak verecek bir sistem kurmak ve geliştirmek H.6.1. Üniversitemiz İç Kontrol Sisteminin kurulmasında koordinasyonu en iyi şekilde sağlamak ve İç Kontrol Sistemi standartlarını Başkanlığımız personeline benimsetmek H.6.2. Ön mali kontrol mekanizmasının etkinliğini arttırmak ve geliştirmek H.7.1. Görev alanımıza yönelik her yıl en az 1 adet eğitim hizmetinin verilmesi ve geliştirilmesi H.7.2. Harcama birimleri ile etkileşim, iletişim ve hizmetlerin iyileştirilmesinde kullanılan yöntemleri geliştirmek H.8.1. Stratejik Planının kurumsal olarak benimsenmesini ve harcama birimleri tarafından birim stratejik planlarının düzenlenmesini %100 sağlamak H.8.2. Her yıl İdarenin Faaliyet Raporunu düzenlemek, harcama birimlerinin idare faaliyet raporunu kurumsal olarak benimsemesini ve birim faaliyet raporlarını zamanında ve mevzuata uygun şekilde düzenlemesini %100 sağlamak H.8.3. Stratejik Planın izlenmesi ve değerlendirilmesi ile revizyon çalışmaları için yılda 2 kez toplantı düzenlemek H.9.1. Her yıl harcama birimlerinin bütçe ve yatırım programları hazırlıklarını zamanında ve mevzuata uygun olarak düzenlemesini sağlamak H.9.2. Her yıl İdarenin bütçe hazırlıklarını zamanında ve mevzuata uygun olarak düzenlemek, yılı bütçe işlemlerini gerçekleştirmek H.9.3. Her yıl İdarenin Performans programını, yıllık yatırım değerlendirme raporunu ve bütçe uygulama sonuçlarını izlemek, değerlendirmek, hazırlamak ve raporlamak, harcama birimlerinin hazırlanan raporları kurumsal olarak benimsemesini sağlamak STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2 Maliyetlendirmeyle, stratejik plan ve bütçe arasındaki bağlantıyı güçlendirmek ve harcamaların önceliklendirilmesi sürecine yardımcı olmak amaçlanmıştır. Son bölümde ise Stratejik Plan ın her yıl gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Başkanlığımız Dönemi Stratejik Planının uygulanmasının izlenebilirliğini sağlamak için Performans göstergeleri ve Sorumlu birimler oluşturulmuştur. Plan dönemi içinde belirlenen zaman dilimlerinde sorumlu birimlerden alınacak verilerle planın izlenmesi ve değerlendirmesi yapılacak ve böylece Başkanlığımız dönemi Stratejik planı, stratejilerimize ve faaliyetlerimize yön veren bir belge niteliğine kavuşacaktır. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 3 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 4 GİRİŞ 20. yüzyılın son çeyreğiyle birlikte hız kazanan ekonomik, siyasal ve teknolojik gelişmeler kamu yönetimini de derinden etkilemiş; kamu hizmeti ve kamu yönetimi anlayışında ciddi değişimlere yol açmıştır. Yaşanan bu değişim ve dönüşümde küreselleşme, hızlanan teknolojik gelişme, devletlerarasındaki karşılıklı bağımlılığın giderek derinleşmesi, toplumların ihtiyaç ve beklentilerinin çeşitlenmesi, demokratikleşme akımları, karar alma süreçlerinde katılımcılık ve sivil toplum bilincinin gelişmesi gibi etmenler önemli rol oynamaktadır. Kamu politikalarının belirlenmesi ve kamu hizmetlerinin sunulması süreçlerinde; kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi reformu sürecinde, stratejik planlamadan ve stratejik yönetimden yararlanılması gerekliliği görülmektedir. Türkiye de de Kalkınma Bakanlığı öncülüğünde yapılan çalışmalara paralel olarak 2003 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla stratejik planlama yasal bir temele kavuşmuş ve kamu kurumları için zorunlu hale getirilmiştir sayılı Kanunda, stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Kalkınma Bakanlığı Müsteşarlığı yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda stratejik planlama ile bütçeleme süreci iç içe girmiş durumdadır. Bu yolla, bütçeler ile plan ve politikalar arasındaki bağlantı güçlendirilmektedir. Kamu idarelerinin, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmaları gerekmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planı da Çukurova Üniversitesi Stratejik Planı ve yukarıdaki yasal dayanaklar ve direktifler doğrultusunda STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 5 Başkanlığımız beş yıllık çalışmalarını planlamak, belirlenen vizyon ve misyona ulaşmak ve temel değerleri sağlamlaştırmak, idari personelimiz ve hizmet sunduğumuz kesimler ile ilişkilerimizde izleyeceğimiz yolu ve ulaşmak istediğimiz hedefleri belirlemek amacı ile hazırlanmıştır. Sahip olduğumuz idari ve kültürel değerlerden güç alarak ve bu değerleri daha ileri seviyelere götürerek hazırlanan bu plan gerek kurum içinde gerekse kurum dışında ilişkilerimizde güvenli ve aranır bir Başkanlık olmak yolundaki derin amaçlarımızın gerçekleşmesinde hepimiz için yol gösterici olacaktır. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 6 BÖLÜM 1 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 7 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 8 1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Stratejik Planlama Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında kamu idarelerinin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkileyici bir biçimde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik temel bir araç olarak stratejik planlama tekniği benimsenmiştir. Stratejik planlama, kamu kurumlarının kullandıkları beşeri, mali ve fiziki kaynakları ile gerçekleştirdikleri faaliyetler ve elde edilen çıktı ile hizmetlerin sonucunda ne olacağının belirlendiği bir süreçtir. Kamu mali yönetimi açısından stratejik planlama, hesap verme sorumluluğu üst siyasi makam tarafından üstlenilen siyasi tercih ve seçimlerin idareler tarafından uygulanacak siyasetlere dönüştürüldüğü, başka bir deyişle, teknokratik ve bürokratik işleme tabi tutularak plan biçiminde ifade edildiği ve maliyetlendirildiği bir egzersiz niteliğindedir tarihinde yayınlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK) ile, stratejik planlama, kamu kurumları için zorunlu hale getirilmiştir. Bu kanunla, stratejik planlama yasal bir temele kavuşmuştur. Ayrıca Devlet Planlama Teşkilatı nın (DPT) hazırladığı Stratejik Planlama Kılavuzu ile Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelikte kamu kurumlarının uyması gerekenler detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Stratejik planlama, stratejik yönetimin ilk aşaması olan formülasyon safhasıdır. Stratejik planlama bir organizasyonun ne olduğunu, ne yaptığını ve bunu niçin yaptığını şekillendiren ve bu sürece rehberlik eden temel karar ve eylemleri üreten disiplinli bir çalışma olarak tanımlanabilir. Stratejik planlama iki farklı kavramı bir araya getiren bir tamlamadır: strateji ve planlama. Her ne kadar tamlama kendine ait özgün bir fikri içerse de strateji ve planlama kavramları kendi anlamlarını tamlama içinde tamamen kaybetmemişlerdir. Bu nedenle, stratejik planlama bazen strateji bazen de planlama olarak algılanmıştır. Hatta stratejik planlama birbirine zıt iki kavramı içeren bir tamlama olarak da görülebilir. Stratejik planlama, kurum ve kuruluşların mevcut durum, misyon ve kuruluş ilkelerinden hareketle geleceğe yönelik bir vizyon oluşturup bu vizyona uygun hedefler saptamaları ve çeşitli göstergeler saptayarak, başarıyı izleme ve değerlendirmelerini ifade eden katılımcı, hesap verme sorumluluğuna temel teşkil eden ve esnek bir planlama anlayışıdır. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 9 Stratejik Planlama kurumun bugünü ile istediği yer arasındaki yolu ifade eder. Stratejik planlama uzun dönemli ve geleceğe dönük bakış açısı taşır. Stratejik planlama örgütün ne olduğunu ortaya koyan, yol gösteren bir disiplindir. Stratejik planlama, yapı olarak işletmenin tüm planlarının üstünde yer alır ve onlara kılavuzluk eder. Stratejik plan, işletme sahiplerinin ve üst düzey yönetiminin işletmeden beklentilerini, işletmenin amaçlarını belirlemesinin yanı sıra değişik faaliyet alanlarına ilişkin olarak ulaşılmasını istedikleri noktaları içerir. Kısaca, işletmenin anayasasıdır denilebilir Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3.maddesinde ; Stratejik plan, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planlar olarak tanımlanmıştır. Bir soru sorma ve sorgulama disiplini olan stratejik planlama, aşağıdaki üç temel soruya cevap arar : 1- Biz örgüt olarak neyiz? (Hangi işteyiz? İnsan kaynaklarımızın niteliği ve nicelikleri nelerdir? Yönetim şeklimiz ve tekniklerimiz neler? Müşterilerimiz kimler? ) 2- Biz ne olmak istiyoruz? (Hangi alanda iş yapmak istiyoruz? İnsan kaynaklarımızı hangi seviyeye getirmek istiyoruz? Teknolojimizi nasıl geliştireceğiz?) 3- Hedeflerimize nasıl ulaşacağız? (İnsan kaynakları, teknoloji, finansman ve yönetim stratejilerinin hedeflere ulaşmak için nasıl kombine edileceği bu aşamada belirlenecektir.) Stratejik
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks