Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

(ď I. '-liué! věc: Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. V Chrastavě dne

Category:

Environment

Publish on:

Views: 6 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
C.j., Pffl 7~ ~lěstomělník náměstí Míru III 276 Ol Mělník V Chrastavě dne věc: Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění V souladu s
Transcript
C.j., Pffl 7~ ~lěstomělník náměstí Míru III 276 Ol Mělník V Chrastavě dne věc: Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění V souladu s ~ 2 odst. I. ~ 3 odst. I a ~ 4 odst. 1 zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znční (dále jen zákon ), Vás žádám o poskytnutí informací, které se týkají těchto pozemků: 435//,7972 a 1313/1 v k.tí. i~fělnrk Na tčchto pozemcích se nachází plakátovací zařízení. V této souvislosti pak žádám o poskytnutí informací, zda: Jsou výše uvedená plakátovací zařízení ve vlastnictví Města Mělník? Pokud nejsou v jeho vlastnictví, tak kdo je vlastní? Užívá Město Mělník plakátovací zařízeni na výše uvedených pozemkových parcelách? Pokud plakátovací zařízení Město Mělník neužívá, tak kdo je užívá? Pokud plakátovací zařízení Město Mělník neužívá, je pro umístění výše uvedených plakátovacích zařízení uzavřena nájemní smlouva na dotčené pozemky? Pokud ano, tak od kdy do kdy? Jaká je výše nájemného? Jaké jsou výpovědní podmínky? Dále žádám o její kompletní kopii včetně všech příloh a dodatků. Pokud pro umístění výše uvedených plakátovacích zařízení není uzavřena žádná nájemní smlouva na dotčené pozemky, tak jakým způsobem je ošetřeno užívání dotčených pozemků? Žadatel výslovně upozomuje povinný subjekt, že předmět otázek a tím i žádaných informací se netýká majetkových poměrů osoby lak, jak je předvídáno v S 10 zákona. Dovolím si zdvořile předpokládat, že odpověď bude poskytnuta ve lhůtě předvídané zákonem. Tuto pak zašlete na adresu níže uvedenou. S pozdravem (ď I '-liué! Měll1ík Město Mělník náměstí Míru 1, 276 Ol Mělník Městský Oddělení úřad Mělník služeb, správy a údržby komunikaci \lj~dopis lni'čh: ledne: Vážená pani N ~e In čka: vyřiluje: Tel.: Mob, M~lník: 80/SUK/13/HENE Hedvika Němečková, DiS h Poskytnutí informací o plakátovacích zařízení ve městě Mělník vážená pani na základě Vaší žádosti ze dne Vám zasílám v souladu s 92. odst. I, 93, odst. 1, 94, odst. 1 zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Vám zasílám požadované informace o plakátovacích zařízeních ve městě Mělník na pl 435/1, 7972, 1313/1 k.ú. Mělník: plakátovací zařízeni na p.č. 435/1 Cl 1313/1 k.ú. Mělník jsou ve vlastnictví města Mělníka, plakátovací zařízení na p.č k.u. Mělník je ve vlastnictví MEKUC O.p.s., plakátovací zařízení na p.č. 435/1 a 1313/1 k.u. Mělník město Mělník neužívá. Tyto zařízeni jsou pronajímána na základě sepsané nájemní smlouvy a to od na dobu neurčitou, za vy.širočního nájemného ,' Kč bez DPH, na základě těchto vypovědních podmínek: o smluvní vztah je možno ukončit dohodou nebo výpovědí kteréhokoli ze smluvních stran s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvni den měsíce následujicího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně o v případě prodlení s placením nájemného o více než 30 dní je pronajímatel oprávnén od smlouvy odstoupit pouhým doručenim odstoupeni nájemci o v případě užívání předmětu nájmu nájemcem v rozporu s touto smlouvou je pronajimatel oprávněn od smlouvy odstoupit pouhým doručením odstoupení nájemci. o po skončení nájmu je nájemce povinen protokolárně vrátit předmět nájmu ve stavu odpovídajícím smluvenému způsobu užívání s přihlédnutim k případným dalším dohodám, které po dobu trvání nájmu smluvní strany uzavřely. S pozdravem Hedvika Němečková, Di$. oddělení služeb správy a údržby komunikací Příloha Kopie nájemní smlouvy vč. přilohy Č. 1 AORHA; M~.IQ Mtlnil; n;m~ ím;'~1 116 Ol Mtln;1; THErON U563S 111 fax E- Tl.,I, JOd.,,,,,t srhr anky hqjd2kl BAN~OVNi SPOJEN!: {s M~n,k 11.Q /0800 Olt: cz I{O: SMLOUVA NÁJEMNÍ uzavřená dále uvedeného dne, mčsíce a roku dle ~ 663 a následujících zákona Č. 40/1964 Sb., ve znč1ú pozdějších předpisů, v tomto znční: I. Účastnici 1.1. k, agentura SELI, nú;tem'podnikání Legionářů 84, Mělník, identifikační číslo , dále jen nájemce 1.2. Mčsto Mělník, se sídlem Městského úřadu námčstí.míru 1, Mělník, identifikační číslo , daňové ič. CZOO bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Mělník, číslo účtu /0800. statutární orgán: Mgr. Miroslav Neumann, starosta, dále jen pronajímatel 2. Preambule 2.1. Pronajímatel je vlastníkem výlepových plakátovacích ploch, jejichž seznam tvon přílohu č. 1 této smlouvy. 3. Předmět smlouvy 3.1. Pronajímatel se zavazují dočasně přenechat nájemci plochy specifikované v příloze č. 1 této smlouvy za dále dohodnutých podmínek a nájemce se zavazuje platit jim nájemné, jak je!úžedohodnuto. 3.2. Nájemce prohlašuje, že si předmět nájmu prohlédl. je seznámen s jeho aktuálním stavem a v tomto stavu jej přejímá. 4. Nájemné a jeho splatnost 4.1. Účastníci se dohodli na ročním nájemném ve výši Kč ,-- bez DPH Nájemné bude placeno čtvrdetně předem, a to vždy ke konci měsíce ledna, dubna, čer. vence a října po Kč 7.140,- vč. DPH. Dnem zdanitelného plněm je den vystavení faktury Nájemné bude hrazeno na bankovní účet pronajútiatele číslo / V případě ukončení smluvního V2tahu před uplynutím příslušného půlročn.jbo období se pronajítnatelé zavazují vrátit poměrnou část nájemného připadajícího na dané období. 5. Udržování předmětu nájmu 5.1. Nájemce se zavazuje udržovat předmět nájmu po dobu trvání nájmu svým nákladem ve stavu způsobilém k užíváni dle smlouvy Nájemce je oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu třetí osobě jen s předchozím písemným souhlasem pronajímatele, vázaným na konkrétní třetí osobu. Podnajme.li nájem- 419-W4 NijLTJU1Í.m1 n - Sl.'tic.:k 1 - ce Str.ut:l 2/3 předmět nájmu či jeho část bez souhlasu prunajímatele, je pronajímatcl oprávnčn od smlouvy odstoupit pouhým doručením odstoupení nájemci Nájemce se zavazuje zajistit v případě požadavku pronajímatelc výlep veřejných vyhlášek města Mělník a dále se zavazuje umožnit UŽÍvánítří výlepových ploch vždy co do rozsahu 2 m 2 Masarykovu kulturnímu domu Mělník. Plochy určené pro užívání Masarykovým kulturním domem jsou v příloze č. 1 označeny MKDM Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu v souladu s platnými právními předpisy, jakož iv soulad s Etickým kodexem Rady pro reklamu ČR. 6. Doba trváni nájmu 6.1. Nájem se sjednává na dohu neurčitou počínaje dnem 1. ledna Smluvní vztah je možno ukončit dohodou nebo výpovědí kterékoli ze smluvních stran s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet první den měsíce následujíciho po měsíci, v němž byla výpověď doručena drobě smluvní straně V popadě prodlení s placením nájemného o více než 30 dní je pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit pouhým doručením odstoupení nájemci V pnpadě UŽÍvánípředmětu nájmu n:ijemcem v rozporu s touto smlouvou je pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit pouhým doručením odstoupení nájemci Po skončení nájmu je nájemce povinen protokolárně vrátit předmět nájmu ve stavu od. povídajícím smluvenému způsobu užívání s přihlédnutím k případným dalším dohodám, které po dobu trvání nájmu smluvní strany uzavřely. 7. Závěrečná ustanoveni 7.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republi~ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé usunovedí této smlouvy. je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmčtu této smlouvy a zcela nahrazuje veškeré dohody a ujednání smluvních stran, která byla přijata před jejím podpisem bez olůcdu na jejich ústní nebo písemnou formu Doručují-li si účastníci této smlouvy písemnosti, je nutné, aby tak učinili doporučeným dopisem. Za doručení se považuje nejpozději třetí den od podání písemné výzvy na poště. do této lhůty se, nezapočítávají dny pracovního volna, pracovního klidu, jakož i státem uznané svátky. Uča~tníci si doručují písemnosti na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, nedohodnou-li se útastníci jinak Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků Tato smlouva je uzavřena ve třech vyhotoveních, přičemž nájemce obdrží jedno a pronajúnatel dvě,ryhotovcní. 419~MI4N~j.. T'I\I\i iml uh - S .'iéck 1 StrAnA JI J 7.8. Všichni účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou zpú.sobili k právním úkodťím,že právní úkony spojené s uzavřením této smlouvy učinili svobodně a \'ážně, že nikdo z nich nejednal v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, souhlasí s nún a na důkaz toho smlouvu podepisují Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím v Mělníku dne Z(J / )4 N~j mni smloun. &;.;d.:1 /7, / / / / / Seznam informačnich reklam v Mělníku rozměry poznámky č Slo Kfižovatl a u ul.u tanku a ul.leaionáffi ML historická 1 UI.Fe nerova 4x2 stávailcl 2 ul.ceskolicská -U autobusové zastávky Mlazice-žel.zast 3x2 nová 3 ul.ť' eskoli ká -U autobusové zastavkv Loděnice 3x2 nová 4 ulceskolioská-u cinků kulatv val. stávailcl 5 ul.ťeskoli ská-p4ovka u 3x2 Nová 5 ul.bezručova ~ llx2, nová 7 Vehlovlce-ul. Vehlovická vedle ml zbrojnice 3x2 nová 8 Chloumek-Autobusova zastávka Chloumek MS 4x2 nová 9 Chloumek-Autobusová zastávka Chloumek Ke 4x2 MKO 1/3z rek. 10 Kokoflnská-na ktižovatce s ul.safarnroou 3x2 nová 11 uj.jinho z Poděbrad 4x2 nová 12 ul.ltalská na kfitovatce s ul. Bulharskou 2x3 nová 13 ul.mladoboleslavská na kfižovatce s ul.ltalskou 3x2 nov;k)boustr. 14 ul.s mnl 4x2 nová 15 ul.veslatská, 3x2 stáv.ffcl 16 ul.studenstka \ 4x2 nová 17 ul.o.wenzla 4x2 MKO 1/3 z rek. 18 ui.praž5ká-zelená o1ocha vedle OHS 3x2 nová 19 ui.praž5ká-kfižovatka s ul.macharova 3x2 nová 20 ul.krombholcova - 3x2 nová 21 AulotxJsové nádra11 - SDeC.rozm stáva lcf 22 ul.kntjarooe u kfižova s ul.bezručova - 3 x2 nová 23 ul.kctji3looe u kňžova s ulhavllčkova ML historická 24 Na zltce na obchodnlm domě ML historická 25 UI.Fibichova u obchodnlho domu/bankomat 4x2 nová 26 ulvodárenská 3x2... nová 27 ul.vodárenská - 50 m od kjižovatkv s ul.bezručova 4 x2 ~ nova- resun 28 Rybár., 3x2 nová 29 ul.zádusnf 4x2 nová..30, ,
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks