Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

da-b-k1-w1 a hulpvraag zt

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 9

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Related documents
Description
https://digibib.consortiumbo.nl/uitgaven/ 6-2-2018 DA-B-k1-w1(A) Neemt hulpvraag in behandeling Zorg technologie marloes peters ONDAS1B Docent: Corinne Heinen & Gemma Reynink consortium Inhoud Patiënt te woord staan & vragen naar de rede
Transcript
  6-2-2018 https://digibib.consortiumbo.nl/uitgaven/ DA-B-k1-w1(A) Neemt hulpvraag in behandeling marloes peters ONDAS1B Docent: Corinne Heinen & Gemma Reynink   Zorg technologie  1 consortium  Inhoud Patiënt te woord staan & vragen naar de reden van contact ................................................................. 2 Opdracht 1. Telefoneren ..................................................................................................................... 2 Opdracht 2. De triagewijzer ................................................................................................................ 2 Opdracht 3. In de praktijk .................................................................................................................... 3 Oriënteren ............................................................................................................................................... 4 Plannen .................................................................................................................................................... 5 Uitvoeren ................................................................................................................................................. 6 Controleren ............................................................................................................................................. 7 Reflecteren .............................................................................................................................................. 8  2 Patiënt te woord staan & vragen naar de reden van contact Opdracht 1. Telefoneren 1.   Hoe start en beëindig je een gesprek? - Start: Het dagdeel benoemen, naam van de praktijk benoemen, mijn eigen naam en vragen wat ik voor de patiënt kan betekenen. - Beëindigen: Vragen of de patiënt alles heeft begrepen en alles duidelijk is, begrip tonen, een fijne dag toe wensen of sterkte. 2.   Welke non- verbalen signalen spelen een rol bij telefoneren? Zo kan je horen hoe een patiënt zich voelt en kan je meer informatie opnemen over de persoon en de situatie waar hij/ zij in zit. 3.   Hoe kun je het beste reageren als een patiënt boos is? Ten alle tijden rustig blijven en zo goed mogelijk uitleggen waarom je een bepaalde keuzen heb gemaakt, niet met je hakken in het zand maar luisteren naar de patiënt en proberen er samen uit te komen en al dat niet werk om hulp vragen van een collega. 4.   Hoe reageer je als je een verdrietige patiënt aan de lijn hebt? Mede leven tonen, alles rustig uitleggen zodat het goed begrepen word, de persoon langs laten komen als hij/zij zich ernstige zorgen maakt. Zo kan je de persoon beter kalmeren. 5.   Maak een lijstje met Do’s en Don’ts van telefoneren.   - Do’s: goed luisteren, met respect reageren, empathie tonen, rustig blijven bij lastigere patiënten, alles goed noteren, herhalen en laten merken dat je de patiënt hoort, LSD. - Don’ts: onderbreken tijdens het praten, ongeïnteresseerd overkomen, zeggen dat het niet zo erg is of de patiënt een aansteller is, conclusies trekken, eten aan de telefoon, niet luisteren. 6.   Oefen het voeren van telefonisch gesprekken met je klasgenoot. In de praktijk lessen. Opdracht 2. De triagewijzer 1.   Bekwaam jezelf in het werk met de NHG- triagewijzer en de andere triagemethodieken. Het lezen van de triage wijzer en dit toepassen in de lessen bij triage. 2.   Maak een lijstje met de tien meest voorkomende medische klachten in de huisartsen praktijk. 1. Oorpijn 2. Hoesten 3. braken 4. kortademigheid 5. hoofdpijn 6. verstopping 7. Schimmel 8. gewrichtspijn 9. rugpijn 10. bloedneus 11. diarree 12. obstipatie 3.   Oefen met een klasgenoot het hanteren van de NHG- triage wijzer voor deze 10 klachten. In de praktijk lessen.  3 Opdracht 3. In de praktijk 1.   Observeer collega’s in het voeren van een telefonisch gesprek.   In de praktijk lessen heb ik leerlingen geobserveerd en docenten die voorbeelden hebben gegeven. 2.   Oefen het voeren van telefonische gesprekken met patiënten en sta patiënten te woord aan de balie.   Dit oefenen we in de praktijklessen.   3.   Vraag naar de rede van contact. Dit vraag je om zeker te zijn van het probleem van de patiënt.   4.   Gebruik de triagewijzer bij het vaststellen van de hulpvraag.   Hier kan je de informatie in op zoeken die je nodig hebt bij het triëren.   5.   Bespreek jouw conclusie met je begeleider en handel het telefoongesprek af.   Ik heb het besproken in de praktijklessen wanneer ik de opdracht kreeg telefoongesprekken te voeren.   6.   Schrijf een verslag met de antwoorden op de reflectie vragen.   Zie pagina 8   De bewijsstukken * do’s en don’ts bij telefoneren.  * 10 meest voorkomende klachten. * verslag reflectieve vragen.
Similar documents
View more...
Tags
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks