Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka Mgr. Ing. Michaela Soukeníková KUZL 6846/2017 KUSP 81751/2016 ÚP-So ROZHODNUTÍ

Category:

Travel & Places

Publish on:

Views: 6 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Odbor územního plánování a stavebního řádu Oddělení stavebního řádu doručeno dle rozdělovníku datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka Mgr. Ing. Michaela Soukeníková KUZL 6846/2017
Transcript
Odbor územního plánování a stavebního řádu Oddělení stavebního řádu doručeno dle rozdělovníku datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka Mgr. Ing. Michaela Soukeníková KUZL 6846/2017 KUSP 81751/2016 ÚP-So ROZHODNUTÍ Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též odvolací správní orgán ), obdržel odvolání, které podalo (a) Město Valašské Meziříčí, IČO , se sídlem Valašské Meziříčí, Náměstí 7, PSČ , zastoupené Městským úřadem Valašské Meziříčí, Odborem majetkové správy (dále jen odvolatel (a) ), (b) Za Krásno krásnější, zapsaný spolek, IČO , se sídlem Valašské Meziříčí, Zámecká 364, PSČ (dále jen odvolatel (b) ), proti rozhodnutí Městského úřadu Valašské Meziříčí, Odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen stavební úřad ), vydanému dne pod č. j. MěÚVM 48275/2016. Tímto rozhodnutím stavební úřad v územním řízení, za použití ustanovení 79 a ustanovení 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) a ustanovení 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhl. č. 63/2013 Sb., vydal rozhodnutí o umístění stavby Rekonstrukce autobusového nádraží - Valašské Meziříčí SO 01 Příprava území SO 02 Rekonstrukce plochy autobusového nádraží I. etapa SO 02.1Rekonstrukce plochy autobusového nádraží protihluková stěna SO 03 Objekt II. etapy komerční objekt prodejna potravin SO 04 Objekt III. etapy komerční objekt prodejna řeznictví a prodejna spotřebního zboží, textilu SO 05 Parkoviště SO 06 Splašková kanalizace venkovní areálový rozvod SO 07 Nezaolejovaná dešťová kanalizace venkovní areálový rozvod SO 08 Zaolejovaná dešťová kanalizace venkovní areálový rozvod SO 09 Odlučovače ropných látek, lapol tuků SO 10 Přípojka vody SO 11 Přípojka plynu SO 12 Osvětlení parkoviště SO 13 Reklamní prvky, stání pro nákupní vozíky SO 14 Konečné terénní úpravy SO 15 Zeleň SO 16 Osvětlení autobusového nádraží SO 17 Drobný mobiliář autobusového nádraží SO 19 Přeložka telefonu na pozemcích p. č. 1041/1 (ostatní plocha), p. č (ostatní plocha) v katastrálním území Krásno nad Bečvou (dále jen stavba ). Stavebníkem je BENT HOLDING, a.s., IČO , se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 3910, PSČ Krajský úřad Zlínského kraje IČ: třída Tomáše Bati 21 tel.:, fax: Zlín Č. j. KUZL 6846/2017 str. 2 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu jako příslušný odvolací správní orgán podle ustanovení 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení 89 odst. 1 a ustanovení 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a správnost rozhodnutí v rozsahu námitek uvedených v odvolání a na základě zjištěných skutečností rozhodl podle ustanovení 90 odst. 5 správního řádu tak, že podaná odvolání z a m í t á a rozhodnutí stavebního úřadu č. j. MěÚVM 48275/2016 ze dne p o t v r z u j e. Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: BENT HOLDING, a.s., IČO , se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 3910, PSČ n Odůvodnění Vzhledem ke skutečnosti, že se pozemky a stavby v textu tohoto rozhodnutí nacházejí v jednom katastrálním území, a to katastrálním území Krásno nad Bečvou, nebude již dále tato skutečnost uváděna. Stavební úřad vydal dne pod č. j. MěÚVM 48275/2016 rozhodnutí, kterým za použití ustanovení 79 a ustanovení 92 stavebního zákona a ustanovení 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhl. č. 63/2013 Sb., (dále jen vyhl. č. 503/2006 Sb. ), rozhodl o umístění stavby Rekonstrukce autobusového nádraží - Valašské Meziříčí (sestávající se stavebních objektů specifikovaných ve výroku tohoto rozhodnutí) na pozemcích p. č. 1041/1 (ostatní plocha) a p. č (ostatní plocha). Proti tomuto rozhodnutí odvolatel (a) podal odvolání, v němž uvedl, že zásadně nesouhlasí s umístěním předmětné stavby, a to konkrétně s umístěním staveb komerčních objektů prodejen. Odvolatel (a) vzneslo v územním řízení námitky, se kterými se stavební úřad přes obsáhlou argumentaci vypořádal nesprávně. Dále jednotlivé své odvolání odvolatel (a) konkretizoval následovně (odvolací správní orgán pro přehlednost námitky odvolatele (a) označil písmenem (A) a dále pořadím, v jakém byly jednotlivé námitky uplatněny. (A.1) Město Valašské Meziříčí, jakožto účastník územního řízení, zásadně nesouhlasí s umístěním výše uvedené stavby, a to konkrétně s umístěním stavby komerčního objektu v areálu stávajícího autobusového nádraží. Případným umístěním plánovaného komerčního objektu prodejny potravin, řeznictví a spotřebního zboží dojde k výraznému zvýšení hlukové zátěže zejména lokality ulice Zašovská, která je již nyní silně zatížena dopravou a v době dopravních špiček obtížně průjezdná. V rámci vypořádání se s námitkou stavební úřad konstatuje existenci Hlukové studie: Rekonstrukce autobusového nádraží ve Valašském Meziříčí zpracované společností Amec Foster Wheeler s. r. o. (dále jen hluková studie ), která je součástí dokumentace stavby. Přes výsledky modelových výpočtů a následné dovozování, že se v důsledku provozu záměru nepředpokládá překračování stanovených hygienických limitů hluku (za předpokladu realizace stavebního objektu SO 02.1 Protihluková stěna), je potřeba vnímat konstatování vyplývající z hlukové studie, že zprovozněním prodejny navržené v rámci stavby, dojde pouze k akusticky nevýznamnému nárůstu stávající úrovně hlukové zátěže, jednoznačně tak, že hluková zátěž naroste. Vzhledem k lokalitě umístění záměru je jakékoliv zvýšení hlukové zátěže, Č. j. KUZL 6846/2017 str. 3 byť je tato v hlukové studii vyhodnocena jako nevýznamná, pro město významné a tudíž neakceptovatelné. (A.2) Případným umístěním nového prodejního objektu dojde k dalšímu zahuštění dopravy s reálně hrozícími dopravními kolapsy, navíc v souběhu s dopravou autobusovou. K této námitce stavební úřad na úvod podotýká, že žadatel měl nejprve zpracovanou územní studii, podle které byl nájezd autobusů sjíždějících k autobusovému nádraží řešen samostatně od nájezdu automobilů návštěvníků a zásobování prodejen. Sjezd pro autobusovou dopravu byl stávající, sjezd k prodejnám měl být nový. Vzhledem k následnému zamítavému stanovisku města ke vzniku nového napojení na místní komunikaci, žadatel, jak stavební úřad dovozuje, situaci vyřešil tím, že stávající sjezd budou užívat autobusy, návštěvníci prodejen i zásobování prodejen společně. Stavební úřad tím chce patrně naznačit, že si za to město může samo. Toto je však pro posouzení záměru stavby prodejen naprosto irelevantní, když stavební úřad se má výhradně zabývat aktuální dokumentací stavby, nikoliv historií jejího vzniku. Odlišné řešení sjezdů navíc nesouvisí s objektivním zahuštěním dopravy v důsledku obsluhy komerčních objektů, které město namítá. Je však naopak možné poukázat na od počátku negativní postoj města k umístění komerčních (prodejních) objektů. Stavební úřad následně přebírá bez dalšího vlastního hodnocení stanovisko Ing. Miloše Buriance obsažené v posudku dopravní intenzity v souvislosti s navýšením dopravy po uvedení do provozu komerčních budov. V posudku se mimo jiné uvádí: Obchodní budova na autobusovém nádraží bude generovat cca 59 nových cest oběma směry a to v intervalu špičkové hodiny (14:00 15:00). Předpokládané navýšení na ulici Zašovská (směr k ulici Křižná) by nemělo překročit cca 5,5 % a v ulici Zašovská nádraží bus cca 1,5%. Navýšení dopravy vlivem uvedení obchodního objektu do provozu není podstatné a nebude mít znatelný dopad na kvalitu dopravního provozu. Stavební úřad vůbec nezohledňuje městem namítanou dopravní přetíženost lokality, ani uváděnou hrozbu dopravních kolapsů souvisejících s dalším zahuštěním dopravy. Žádným způsobem nevyhodnocuje, kolik bude v reálných číslech zmiňované navýšení 5,5%, respektive 1,5% dopravy například v celodenním provozu. Každopádně jednoduchým výpočtem musíme dojít k počtu až 500 nových cest k prodejním objektům denně při předpokládané 10 hodinové otevírací době. Nelze se spokojit s argumentací, že ve vztahu ke stávajícímu dopravnímu zatížení se jedná o nepodstatné navýšení, když už stávající je nejen v dopravních špičkách často kritický a tak každý další dopravní prostředek, jehož cesta bude motivována novým prodejním objektem, je problematický. Dále se stavební úřad při vypořádání této námitky opírá o stanovisko Městského úřadu Valašské Meziříčí, Odboru dopravně správních agent, ze dne , kde je uvedeno, že nedochází k podstatnému nárůstu zatížení pozemní komunikace, jejíž stavební stav nebo dopravně technický stav tomuto nárůstu neodpovídá. Tím není naplněno ustanovení 39 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (mimořádné změny dopravního významu). Toto stanovisko, respektive problematika mimořádných změn dopravního významu spočívající v povinnosti náhrady za provedení nezbytných úprav pozemní komunikace, s námitkou města nesouvisí. (Následně odvolatel (a) ocitoval ustanovení 39 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění předpisů následujících. Odvolatel (a) neshledává logiku uvedení tohoto stanoviska ke své výše uvedené námitce. Odvolatel (a) nenamítalo zjevně nedostatečný stavební nebo dopravně technický stav komunikace pro nové zatížení způsobené provozem prodejen. Namítá nedostatečně vyhodnocené riziko navýšení komplikací s dopravou a oprávněnou obavu z hrozících dopravních kolapsů. (A.3) Lze očekávat výrazné zhoršení podmínek a kvality bydlení občanů města žijících v bytových domech zejména na ulici Zašovská a v přilehlých ulicích, přičemž existuje oprávněná obava zhoršení životních podmínek a životního prostředí nejen v konkrétní lokalitě města, ale i s širším dopadem. V zájmu zachování zdraví občanů města, kvality jejich života a bydlení, s odkazem na zájem o maximálně plynulou dopravu v centru města nemůže město Valašské Meziříčí se stavbou, která je předmětem tohoto územního řízení, v rozsahu výstavby komerčního prodejního objektu souhlasit. Přes rozsáhlou argumentaci stavebního úřadu nelze souhlasit s jeho závěrem, že realizací stavby nedojde ke zhoršení kvality bydlení a že zatížení okolí od stavby je přiměřené poměrům. Je nutné přisvědčit tomu, že pohodu bydlení nelze absolutizovat a že určité zatížení okolí způsobuje každá stavba, přičemž je zároveň spravedlivé požadovat, aby toto bylo okolím snášeno. To vše však pouze za podmínky, že zatížení je přiměřené poměrům. Na rozdíl od stavebního úřadu se město nedomnívá, Č. j. KUZL 6846/2017 str. 4 že umístění prodejních objektů v prostoru stávajícího autobusového nádraží je přiměřenou změnou, kterou nelze považovat za exces. V rámci právního uvážení stavební úřad nesprávně vyhodnotil intenzitu narušení pohody bydlení případným umístěním staveb komerčních objektů, kdy je například zcela zřejmé, že je nevyhnutelné navýšení zatížení a obecně zhoršení dopravních podmínek především v křižovatkách Zašovská Křižná a Zašovská autobusové nádraží, kde již dnes, bez existence prodejen, je v průběhu dne běžná tvorba kolon a vznik situací, kdy zejména výjezd na ulici Zašovskou z prostoru autobusového nádraží je téměř nemožný. Umístění stavby komerčních objektů je nutné konfrontovat s veřejným zájmem, kdy lze dospět k tomu, že výrazná většina občanů upřednostní lepší plynulost dopravy a například také zachování zeleně v prostoru stavby, než nový komerční objekt, neboť řada obdobných komerčních objektů je od prostoru stávajícího autobusového nádraží v komfortní docházkové vzdálenosti. Ani stavebním úřadem deklarovaný soulad s hygienickými předpisy rozhodně neopravňuje k narušení pohody bydlení, které umístěním komerčních objektů nastane. (A.4) Nesouhlas s umístěním komerčního objektu v místě stávajícího autobusového nádraží vyslovilo jednohlasně na svém zasedání již dne Zastupitelstvo města Valašské Meziříčí. Obdobné stanovisko vyslovila na svém zasedání dne v rámci projednání informace o zahájeném územním řízení i Rada města Valašské Meziříčí. K této námitce stavební úřad nepřihlédl s odůvodněním, že umožnění realizace tohoto záměru je dáno územním plánem, který by schválen Zastupitelstvem města. K tomu je nutné uvést, že ani platný územní plán, ani soulad se zákonem nebo s jakýmikoliv jinými právními předpisy neopravňuje, jak je již výše uvedeno, k narušení pohody bydlení, které umístění předmětné stavby generuje. Ze všech výše uvedených důvodů je zřejmé, že rozhodnutí stavebního úřadu spočívá na nesprávném posouzení věci. Na základě toho odvolatel (a) navrhuje, aby napadené rozhodnutí bylo v části týkající se komerčních objektů odvolacím správním orgánem v souladu s ustanovením 90 odst. 1 písm. a) správního řádu zrušeno a řízení zastaveno. Dále se proti rozhodnutí se dále odvolal odvolatel (b), který důvody odvolání konkretizoval následovně: (B.1) Nesouhlasíme se zdůvodněním, že záměr stavby je v souladu s platným územním plánem. Regulativ Územního plánu jasně definuje podmínky pro využití ploch SO.1, pod kterou spadá i zastavitelná plocha autobusového nádraží č. 455: F.2 Plochy smíšené v centrální zóně SO.1 F.2.1 Podmínky pro využití ploch Hlavní využití: veřejná prostranství, občanská vybavenost, bydlení hromadné v bytových domech. Přípustné využití: bydlení individuální v rodinných domech, služby nevýrobní, výrobní bez negativních vlivů na okolí a bez velkých nároků na dopravu, související a veřejná technická infrastruktura, související dopravní infrastruktura doprava silniční, pěší a cyklistická, protipovodňová opatření, občanská vybavenost obchodní prodej o výměře pozemků pro budovy maximálně 300 m 2 (přípustné pouze pro zastavitelnou plochu č. 451). Nepřípustné využití: rodinná rekreace, průmyslová výroba, zemědělská výroba, služby opravárenské, občanská vybavenost budovy pro obchodní prodej o zastavěné ploše větší než 1000 m 2. F.2.2 Podmínky prostorového uspořádání Maximální výška zástavby 5 nadzemních podlaží. Územní plán také jasně definuje, pod kterou plochu využití spadá autobusové nádraží: F.16 Plochy silniční dopravy DS F.16.1 Podmínky pro využití ploch Hlavní využití: silnice, komunikace, odstavné a parkovací plochy, autobusová nádraží, garáže, čerpací stanice pohonných hmot, areály údržby pozemních komunikací. Přípustné využití: veřejná prostranství nevztahuje se na silnice I. třídy, související občanské vybavení ubytování, stravování, služby, prodej, služby nevýrobní, výrobní a opravárenské nevztahuje se na Č. j. KUZL 6846/2017 str. 5 silnice I. třídy, doprava pěší a cyklistická, technická infrastruktura, protihluková opatření, územní systém ekologické stability, protipovodňová opatření. Nepřípustné využití: bydlení hromadné v bytových domech, bydlení individuální v rodinných domech, rodinná rekreace, průmyslová a zemědělská výroby, občanská vybavenost budovy pro obchodní prodej o zastavěné ploše větší než 1000 m 2. F.16.2 Podmínky prostorového uspořádání Maximální výška zástavby 3 nadzemní podlaží. Pokud by bylo možné nahlížet na pojem Autobusové nádraží odděleně jako na: stavbu pro služby městské, příměstské a regionální dopravy a samostatnou stávající budovu autobusového nádraží (jak je uvedeno ve spise sp. z. SŘ/62110/2015/Hj, č. j. MěÚVM48275/2016), pak by Územní plán nevymezoval tento pojem a nezařazoval by ho do ploch silniční dopravy DS. Proto trváme na tom, že tento záměr je v rozporu s platným ÚP města VM a je závažným důvodem k zastavení územního rozhodnutí stavby Rekonstrukce autobusového nádraží Valašské Meziříčí. (B.2) Z hlukové studie Rekonstrukce autobusového nádraží ve Valašském Meziříčí zpracované společností Amec Foster Wheeler, s. r. o., IČO , se sídlem Brno, Křenová 184/57, PSČ , v červenci 2015, vyplývá, že ve sledovaném referenčním bodě 5 (objekt k bydlení č. p. 758 v ulici Na Tržišti) je i za stávajícího dnešního stavu překročen hlukový limit. Tyto hlukové emise budou ještě navýšeny auty, které zde budou vjíždět na parkoviště společně s přijíždějícími autobusy. Překročení hlukového limitu je dalším závažným důvodem k nevydání územního rozhodnutí. (B.3) Rovněž trváme na tom, že výstavbu dvou komerčních objektů, do kterých budou jejich zákazníci dojíždět nakupovat auty, zhorší pohodu bydlení (či podle ustanovení 20 odst. 1 a ustanovení 25 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na bydlení, ve znění předpisů následujících, jen kvalitu bydlení ) místních obyvatel. Jak je uvedeno na str. 31 spisu (napadeného rozhodnutí pozn. odvolacího správního orgánu): Pokud pohodou bydlení rozumíme souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení je v tomto pojetí dána zejména kvalitou jeho jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku (z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací, aj.), čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod. Všechny tyto výše uvedené ukazatele se výrazně zhorší, přičemž vzrostlá zeleň nenávratně zmizí. Nesouhlasíme s názorem stavebního úřadu, že náš pohled je subjektivní. Názor, že kvalita bydlení se po realizaci stavby zhorší, si myslí více než 500 signatářů petice Proti stavbě Marketu v prostoru stávajícího autobusového nádraží ve Valašském Meziříčí. (B.4) Také se domníváme, že stavba je v rozporu s veřejným zájmem, neboť proti této stavbě se vyjádřilo Zastupitelstvo i Rada města Valašské Meziříčí, odvolatel (a), zapsaný spolek Valaši, odvolatel (b) i vlastníci přiléhajících bytových jednotek na ulici Zašovská č. p. 722 a č. p Věříme, že se našimi argumenty budete zabývat. Stavební úřad podle ustanovení 86 odst. 2 správního řádu zaslal stejnopisy podaných odvolání všem účastníkům, kteří se mohli proti rozhodnutí odvolat, a vyzval je, aby se k němu vyjádřili (žadateli na doručenku a dalším účastníkům ve smyslu ustanovení 85 odst. 1 písm. b) a ustanovení 85 odst. 2 stavebního zákona) veřejnou vyhláškou. Této možnosti nikdo nevyužil. Vzhledem k tomu, že stavební úřad neshledal podmínky pro zrušení nebo změnu rozhodnutí dle ustanovení 87 správního řádu, předal spis odvolacímu správnímu orgánu se svým stanoviskem. Odvolací správní orgán se nejprve zabýval zjištěním, zda se jedná o odvolání řádné, tj. včasné a přípustné. Z předloženého správního spisu zjistil, že odvolatel (a) byl účastníkem řízení ve smyslu ustanovení 86 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, a podané odvolání je tedy přípustné. Odvolatel (b) byl účastníkem řízení ve smyslu ustanovení 85 odst. 2 písm. c stavebního zákona, a jeho odvolání je tedy přípustné. Napadené rozhodnutí bylo dle ustanovení 144 odst. 6 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena od do s tím, že dle ustanovení 25 odst. 2 správního řádu, se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení, což bylo v nyní posuzovaném případě Lhůta pro podání odvolání by tedy odvolateli (a) i (b) Č. j. KUZL 6846/2017 str. 6 vypršela dne Jak zjistil odvolací správní orgán odvolatel (a) doručil na stavební úřad odvolání dne a odvolatel (b) dne Lze tedy konstatovat, že obě podaná odvolání jsou včasná. Odvolací správní orgán následně přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a správnost napadeného rozhodnutí v rozsahu námitek uvedených v odvolání. Z předloženého správního spisu bylo odvolacím správním orgánem zjištěno, že dne podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, přičemž stavební úřad dospěl k závěru, že předložená žádost spolu s přílohami nemá předepsané náležitosti podle ustanovení 86 stavebního zákona a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby v území a proto dne pod č. j.: MěÚVM 64164/2015/Hj vyzval žadatele, ve smyslu ustanovení 45 odst.
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks