Please download to get full document.

View again

of 44
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

De bevolkingsevolutie in hetland van Schorisse ( ) DOOR

Category:

Instruction manuals

Publish on:

Views: 18 | Pages: 44

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
De bevolkingsevolutie in hetland van Schorisse ( ) DOOR C. DE RAMMELAERE Het speciale karakter en de eigen methode van de historische demografie van bet platteland werd bij ons voor bet eerst duidelijk
Transcript
De bevolkingsevolutie in hetland van Schorisse ( ) DOOR C. DE RAMMELAERE Het speciale karakter en de eigen methode van de historische demografie van bet platteland werd bij ons voor bet eerst duidelijk naar voor gebracht door P. Deprez in zijn knappe studie over bet bevolkingscijfer in de Heerlijkheid Nevele 1 Een voortreffelijk artikel van de hand van A. De Vos, dat sindsdien verscheen in bet Jaarboek van bet Heemkundig Genootschap van het Meetjesland 2, bevestigt deze zienswijze ten voile. Ook wij zullen in onze studie rekening houden met faktoren van ekonomische en vooral van militaire aard, die de bevolkingsevolutie veelal bepaald zoniet bijna zeker beinvloed hebben. De titel van ons artikel is mogelijk wat breed genomen, daar we voor de 16e eeuw enkel van 1569 af over gegevens beschikken. De grote bevolkingskrisis van de tachtiger jaren van de 16e eeuw, een probleem dat men hiertoe steeds was voorbijgegaan - zij bet dan ook meestal bij gebrek aan gegevens - hebben we voor bet platteland vrij goed kunnen omlijnen. Het Land van Schorisse, bet gebied waarop deze studie betrekking heeft, was gedurende bet Ancien Regime een van de vijf roeden of baronieen van bet Land van Aalst. Gelegen in de uiterste Zuidwestelijke hoek van de kasselrij, vormde de baronie een aaneengesloten gebied. Het geheel omvatte zeven dorpen, namelijk Mater, Rozebeke, Sint-Blasius Boekel, Sint-Kornelis-Horebeke, Sint-Maria-Horebeke en Zegelsem 3 Tegenwoordig behoren al deze dorpen tot bet arrondissement Oudenaarde. I. DE GEGEVENS Voor de berekening en de ontleding van bet bevolkingscijfer in het Land van Schorisse, hebben wij in hoofdzaak gebruik gemaakt van gegevens van drieerlei aard : volkstellingen, kommunikantencijfers en gegevens der parochieregisters. Elk van deze gegevens zullen we nu vooreerst afzonderlijk bespreken. ( 1) P. DEPREZ, H et Bevolkingscijfer in de H eerliikheid N evele gedurende de XVIe, XVIIe en XVIIIe eeuwen. Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Gent 1955, Nieuwe reeks dl. IX, blz (2) A. DE Vos, De bevolkingsevolutie van Evergem. Lovendegem, Sleidinge, Waarschoot en Zomergem gedurende de XVIIe en XVIIle eeuwen. Appeltjes van het Meetjesland, Eeklo 1957, dl 8, blz (3) FR. DE 'POTTER en ]. BROECKAERT, Geschiedenis der stad Aalst Gent, 1873, dl. I, blz 54 C. DE RAMMELAERE (2) A. DE VOLKSTELLINGEN. 1. De Telling van Schorisse van Deze telling. die we vonden in het oud archief van de stad Geraardsbergen, werd in de loop van de niaand maart 1615 gehouden 5 Ze bevat «de persoonen, huishouden lievende haeren kinderen wezende aut thien jaeren ende daerboven mitsg. die dienstboden, wonende binnen die parochie van Schoorisse... voorts de persoonen die onderhouden worden bij den H. Gheest der selfde parochie». We staan hier voor een nader omschreven kommunikantencij fer, opgesteld door de wethouders van het dorp 6 In totaal werden er 589 inwoners boven de tien jaar geteld, verdeeld over 150 huisgezinnen. De 250 minderjarigen boven de tien jaar waren verdeeld over 94 gezinnen. V oor de bedienden was de verhouding 31 mannen t.o.v. 24 vrouwen; ze waren in dienst bij 37 meesters. 2 5 gezinnen hebben 1 bediende 8»» 2 bedienden 3»» 3 bedienden 1 gezin heeft 6 bedienden. De behoeftigen waren ten getale van 32, verdeeld over 9 gezinnen. 2. De Telling van Schorisse van De «Tafel dienende op de chaerte figurative van de prochie van Schoorisse» is vrij uitvoerig. Deze tafel en een bijgaande kaart, die zich eveneens op het Rijksarchief te Gent bevindt 8, werden uitgevoerd in de loop van de maand niei N aast «den nomber van de huysen» worden ons tevens «de naemen van de meesters ofte principale persoonen de selve huysen bewonende» gegeven. Ook het aantal kommunikanten en niet-kommunikanten wordt per gezin vermeld. Er werden 319 huizen geteld waarvan er 315 bewoond waren door evenveel gezinnen. Deze 315 gezinnen bstonden uit kommunikanten en 640 niet-kommunikanten 9 Gemiddeld waren er dus 5,37 prsonen per gezin. Een overzichtelijke tabel laat ons toe de verdeling van het aantal kinderen per huisgezin na te gaan. (4) Rijksarchief te Gent (R.A.G.), Stad Geraardsbergen -Oud archief, nr. 1947, telling van Schorisse. (5) In 1615 vonden meerdere dergelijke tellingen plaats, doch dan van personen hoven de zes jaar, dit als gevolg van een reglement van 19 september 1615 (PLAECAERT - Boeck van Vlaanderen, V, 1ste dee!, biz. 349, art. XXI). Voor de kasselrij leper werden deze gegevens gepubliceerd, zie ]os. DE SMET, Les Denombrements de Ia population dans Ia chatellenie d'ypres - B.C.R.H., dee! 96, Brussel, 1932, biz ( 6) De kommunikantencijfers, opgetekend door de geestelijkheid, zijn 489 voor 1614, 518 voor 1616 en 600 voor 1617 (zie bijlage I.) (7) R.A.G.-Schorisse, n 4 (8) R.A.G.-Kaarten, n 751 (1327) (9) De telling zelf vermeldt: totaal aantal huizen 314, kommunikanten en niet-kommunikanten 625; deze ci'fers bleken bi' een hernieuwde tellin foutief. (3) DE BEVOLKINGSEVOLUTIE IN HETLAND VAN SCHORISSE 55 Aantal gezinnen. Aantal kinderen per gezin kind 60 2 kinderen 56 3» 38 4» 15 5» 5 6» 5 7» Dat geeft een totaal van 239 huisgezinnen met samen 640 kinderen of 37,80% der totale bevolking. Het gemiddeld aantal kinderen per gezin bedraagt hier 2,03. Dit procent vertoont een grote gelijkenis, alhoewel ruim een eeuw later, met bet gemiddelde van 2,00 voor Sint-Martens-Latem in De Telting van 1698 De telling, opgesteld om economische doeleinden, werd ondernomen als gevolg van een ordonnantie van 19 noverrrber N aast de hoeveelheden harde en zachte granen die in ieder gezin voorhanden waren, wordt ons het aantal personen per huisgezin opgegeven. Enkel voor twee gemeenten, namelijk voor Mater 12 en voor Sint Kornelius-Horebeke 13, hebben we deze telling kunnen terugvinden. Aan de hand van bet gegeven aantal gezinnen is het mogelijk het aantal personen per huishouden te kennen. Tot. Bevotking Aant. gezinnen St-Kornelius-Horebeke Mater Aant. personen (per gezin) 4,33 4,71 Deze gemiddelden van 4,71 en 4,33 inwoners per huisgezin liggen heel wat lager dan bet gemiddelde van 5,37 voor de gemeente Schorisse in Dit schijnt dus op en zekere achteruitgang te wijzen in de bevolkingsevolutie gedurende het laatste kwart van de 17 e eeuw in deze streek. Wanneer we onze gemiddelden 4,71 en 4,33 vergelijken met Oudenaarde bij een gelijktijdige en gelijkvormige telling, bekomen we door berekening, aan de hand van uitgegeven gegevens, als algemeen gemiddelde voor gans de kasselrij Oudenaarde 4,42 14 hetgeen zeker duidt op een zelfde toestand 15 (10) P. DEPREZ, Het Bevolkingsciifer in de Heerlijkheid Nevele gedurende de 16e, 17e en 18e eeuwen - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe Reeks, deel IX, 1955, blz. 51. (11) PLAECAERT-Boeck van Vlaanderen, IV, 2e dl. blz (12) R.A.G., Mater, n 80. ( 13) R.A.G., Sint-Kornelius-Horebeke. n 35. (14) ]. DE BROUWERE, Les denombrements de!a chatellenie d'audenarde, B.C.R.H., deel 103, Brussel, 1938, biz (15) In het fonds: Kasselrij Aalst, n 392, vonden we «un denombrement general des Personnes a 12 sols» vervat in een «Liste des Bureaux de la Province de Flandres des Paroisses et dependantes» van Deze lijst bevat cijfers voor 7 gemeenten van bet Land van Scborisse. Doch daar we geen verbouding bebben kunnen vaststellen tussen de groep der (( personnes a 12 sols» en de rest der bevolking, was bet ons onmogelijk deze gegevens te gebruiken. Ter illustratie en ten titel van volledigheid vermelden we bier de opgegeven cijfers. Mater 1.540, Rozebeke 202, Scborisse 1.036, Sint-Blasius-Boekel 344, Sint-Kornelius Horebeke 484, Sint-Maria-Horebeke 1.070, Zegelsem 796. (16) J. DE BROUWERE, op. cit., blz ( 17) R.A.G. - Sint-Kornelius-Horebeke, n 44. (18) R.A.G. - Sint-Maria-Horebeke, n 44. (19) R.A.G. - Zegelsem, n 49. (20) R.A.G. - Mater, n 80. (21) R.A.G. - Schorisse, n 8. (22) R.A.G. - Sint-Kornelius-Horebeke, no P. DEPREZ o. cit. blz C. DE RAMMELAERE (4) 4. De Tet!ing van mei 1740 Dez e «exacte opneminghe van alle graenen soo harte als morwe daervan de insectenen viersien waern als van alle de persoonen...» werd, evenals de telling van 1698, gehouden in een peri ode van voedselgebrek 16 We hebben ze voor de dorpen Sint-Kornelius-Horebeke 17, Sint-Maria Horebeke 18 en Zegelsem 19 in kladvorm teruggevonden. Naast de totale bevolking kennen we voor deze dorpen het aantal huisgezinnen, hetgeen ons toelaat het gemiddeld aantal personen per gezin te berekenen. Totale bevolking Aantal huisgezinnen St-Kornelius-Hor St-Maria-Horebek Zegelsem Deze gemiddelden zijn lichtjes hoger dan deze van De Tet!ing van 1786 Gemiddeld antal personen per gezin. 4,98 5,21 4,97 Deze telling, opgetekend door de wethouders, berust voor de dorpen Mater, Rozebeke, Sint-Blasius-Boekel, Sint-Maria-Horebeke en Zegelsem in kladvorm in het fonds van de gemeente Mater 20 ; het klad van de telling van Schorisse vonden we terug in het fonds van de gemeente Schorisse 21 ; de telling van Sint-Kornelius-Horebeke vonden we eveneens in het fonds van gelijknamige gemeente terug 22 Ze werd gehouden «door meyer ende schepenen in voldoeninge van Sijne Majesteyts ordonnantie van deu 29 meye 1786», en bezorgt ons, wijk na wijk, voor elk dorp, het aantal inwoners; onderscheid wordt gemaakt tussen katholieken en niet-katholieken. Voor een dorp, Sint Kornelius-Horebeke, wordt eveneens het aantal gezinnen medegedeeld : hier werden 818 inwoners geteld, verdeeld over 162 gezinnen, hetgeen een gemiddlde oplevert van 5,05 inwoners, gemiddelde dat men, bij vergelijking met gelijktijdige tellingen, als normaal kan beschouwen 23 (5) DE BEVOLKINGSEVOLUTIE IN HETLAND VAN SCHORISSE 57 Wanneer we nu deze gegevens vergelijken met de gelijktijdige telling, doch ditmaal gehouden door de plaatselijke geestelijkheid, komen we tot de vaststelling dat de cijfers van deze laatste ofwel hoger, ofwel lager liggen, maar niet volledig overeenstemmen met de gegevens bezorgd door de wereldlijke overheid. Voor de dorpen Mater 2 Schorisse 25, Sint-Kornelius-Horebeke 26, Sint-Maria-Horebeke 27 en Zegelsem 28 vonden we deze tellingen, gericht aan de kerkelijke overheid, terug in het Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen. Voor 3 dorpen, Mater, Sint-Kornelius-Horebeke, en Sint-Maria-Horebeke lazen we naast het «numerus exactus parochianorum», het aantal kommunikanten, de kinderen onder en boven de zeven j aar en het aantal niet-katholieken of protestanten. We Iaten hier een tabel volgen met het resultaat van deze be ide tellingen, gehouden gedurende hetzelfde jaar T e!ting gehouden door de geestelijkheid Mater Rozebeke Schorisse St-Bla.-Boekel St-Korn.-Hor. St-Maria-Hor. Zegelsem kom kinderen kinderen nietboven7 j. onder 7 j. kath Tot Telling gehouden door het wereldlijk gezag De telling van 1791 Ten gevolge van een «Beschrijf van 27 Augusty 1791» kwam deze telling, die zich bevindt in het fonds van het Land van Aalst 30 tot stand. Naast het aantal.inwoners wordt ons voor elk dorp der kasselrij de met graan bezaaide oppervlakte, de gemiddelde opbrengst per bunder, de voorhanden zijnde voorraad aan de granen en het jaarlijke graanverbruik van mensen en dieren medegedeeld. AI dze cijfers zijn maar afgeronde benaderingen en werden waarschijnlijk fel overdreven. Ze dienen dan ook met de grootste omzichtigheid gebruikt. We vermelden deze get allen enkel ten titel van volledigheid ( cfr. Tabel 1). (24) Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen (A.A.M.), bundel Mater. (25) A.A.M., bundel Schorisse. (26) A.A.M., bundel Sint-Kornelius-Horebeke. (27) A.A.M., bundel Sint-Maria-Horebeke. ( 28) A.A.M., bundel Zegelsem. (29) Het aantal niet-katholieken of protestanten is volgens de telling, opgetekend door de wethouders, 14 voor Mater en 132 voor Sint-Maria-Horebeke. Deze cijfers zijn in de respektievelijke totalen totalen begrepen. (30) R.A.G., Kasselrij Aalst, n 394. (31) R.A.G., Departement van de Schelde, n (32) R.A.G., Departement van de Schelde, n R.A.G. De artement van de Schelde n C. DE RAMMELAERE ( 6) 7. De Telling van 1796 In het fonds van het Departement van de Schelde vonden we een «denombrement de la population et des bestiaux de toute expece» 31 Deze telling bevat gegevens voor de zeven gemeenten van het Land van Schorisse. Voor elke gemeente worden, naast het totaal der inwoners, het aantal getrouwde mannen of weduwnaars, de getrouwde vrouwen of weduwen en verder de jongens en meisjes van om 't even welke leeftijd, telkens in afzonderlijke rubrieken vermeld. We laten hier een tabel volgen van deze hoger vernoemde gegevens. getrouwde getrouwde jongens meisjes totaat mannen of wed. vrouw. of wed. Mater Rozebeke Schorisse St-Blasius-B St-Korn.-Hor St-Maria-Hor Zegelsem Voor de gemeenten Schorisse 32 en Zegelsem 3 3 vonden we verder nog een paar zeer gedetailleerde volkstellingen terug; ze werden opgemaakt einde Deze tellingen geven ons per gezin, elke inwoner boven de 12 jaar, zijn naam, ouderdom en beroep, jaar. van aankomst in de gemeente, duur van verblijf en aantal kinderen beneden de 12 jaar. Aan de hand van het opgegeven aantal gezinnen is het mogelijk het aantal personen per huishouden te kennen. Aantal gezinnen Aantat personen per gezin Schorisse 509 Zegelsem 329 Gaan we het aantal kinderen ben eden de 12 j aar dan krijgen we het volgende overzicht. 5,14 4,54 per huisgezin na, Aantal gezinnen Schorisse Zegelsem Aantal kinder en per gezm 1 kind. 2 kinderen. 3» 4» 5» 6» Voor Schorisse maakt dit een gemiddelde van 1,34' kinderen per gezin en voor Zegelsem 1,07. TABEL I DE GEGEVENS DER TELLINGEN P- (b U t:tj~ )!'- 34 hoven de weth. geest. 3 ~tj ~( 'f- 10 jaar tj rd N i::jo ~(1Q v; ~ Mater ~ (b ~ ( Rozebeke ~ ~~ Schorisse ~ t:::: -o St-Blasius-Boekel z C) -8.. St-Kornelius-Horebeke Ul II 3 t:tj St-Maria-Horebeke : ~~ o..::: Zegelsem VI ~ ::-~ e g:~ ;;! ' ~.).).; TABEL II SAMENSTELLING DER HUISHOUDENS : AANTAL HUISHOUoo DENS BEST AANDE UIT 1, 2, 3 ENZ. LEDEN. z. ~ ; ::r: trl ~ meer 1-i (b, s ~ 0 dan 12 Totaal 1676 ~ z sc Schorisse tj 1698 g ..a Mater z ~ St-Kornelius-Horebeke Ul (b (] ::r: ~ 0 Cl St-Kornelius-Horebeke (b, ~ 0 St-Maria-Horebeke CJl.., ~ Ul Zegelsem trl ~ (b 1796 a Schorisse Zegelsem t:tj tjj t:tj 1-i VI 0 (35) V. GAUBLOMME, De Communicantes van de D ekenij Aalst... alsmede een Beknopt historisch overzicht van de oude Dekenijen van bet Land van Aalst, Land van Aalst, jaarg. IV, 1952, n 3, blz (36) R.A.G., Bisdom, M 14 ( ) M 15 ( ) (37) R. Mots, Introduction a la D emographie Historique des Villes d'europe du XIV e au XVIIIe siecle, dl. I, 1954, biz. 236, heeft kunnen vaststellen dat men paasplichtig werd tussen tien- en veertienjarige leeftijd. (38) In 1681 was het vermoedelijk kommunikantencijfer 74,90% der totale 60 C. DE RAMMELAERE (8) B. DE KOMMUNIKANTENCIJFERS De cijfers der kommunikanten bij de dekenale bezoeken opgegeven vormen een tweede belangrijke reeks gegevens. Voor de dorpen van het Land van Schorisse die eertijds tot de dekenij Ronse behoorde, vonden we deze cijfers terug in de Acta Visitationis Decanatus Rothnacensis of dekenale kerkinspecties 35 Deze gegevens zijn bewaard gebleven, alhoewel met leemten, voor het laatste kwart van de 16e en voor de 17 e eeuw 3 6 Voor de 18e eeuw schijnen deze bronnen verloren, want noch in het bisschoppelijk archief, noch ter plaatse hebben we voor die periode enig gegeven kunnen vinden. De waarde van de kommunikantencijfers hangt hoofdzakelijk af van de nauwgezetheid van de plaatselijke geestelijkheid. De dorpspastoor diende immers jaarlijks het aantal paasplichtigen aan zijn onmiddellijke overste, de deken, bij diens bezoek mede te delen. Daarnaast werden zij, die hun paasplicht verzuimd hadden - evnals de protestanten (heretici) - vermeld. Spijtig zijn heel wat van deze gegevens maar afgeronde benaderingen, waar veelal eenheden en tientallen niet nader worden bepaald, zodat we deze opgegeven getallen slechts met het meeste voorbehoud hoeven te aanvaarden. Welke is nu de leeftijdsgrens tussen kommunikanten en niet-kommunikanten? In de telling van Schorisse van 1676 worden de niet-kommunikanten aangeduid als zijnde de «minderjaerighe kinder ofte persoonen alsnoch niet communiceerende». De grens tussen beide leeftijdsgroepen is dus waarschijnlijk het jaar dat men paasplichtig wordt of de leeftijd van circa 12 jaar 37 Verder dienen we nog de getalsterkte van de groep der kommunikanten te bepalen. Bij de telling van 1676 bedroeg het aantal kommunikanten 62,19% van het totale bevolkingscijfer van Schorisse. Het gemiddelde percent der kommunika:nten abstraktie gemaakt van de protestanten, bedroeg in 1786 (telling der geestelijkheid) 70,39% der totale bevolking, met als twee uitersten 72,76 en 67,9lo/ 0 In Schorisse was bij de telling van 1796 het percent van de bevolkingsgroep van de personen boven de 12 jaar 72,71 % Opvallend is het, vast te stellen dat het ten honderd der kommunikanten gedurende de 18e eeuw steeds maar toeneemt. Deze vermeerdering vindt waarschijnlijk haar oorzaak in een stijging van de gemiddelde levensduur gedurende de betrekkelijk rustige 18e eeuw. Een zelfde evolutie doet zich voor in de stad Gent, alhoewel hier client aangestipt te worden dat het percent der niet-kommunikanten er steeds lager schijnt gelegen te hebben dan op het platteland 38 (9) DE BEVOLKINGSEVOLUTIE IN HET LAND VAN SCHORISSE 61 De getalsterkte van de kommunikantengroep moet op het platteland steeds tussen 60 en 70% der totale bevolking gelegen hebben; in de stad lagen deze percenten zeker 5 tot 1 O% hoger; doch en voor het platteland en voor de stad is er in de 18e eeuw een verhoging waar te nemen ten opzichte van de 17e eeuw. Wanneer we de omvang der bevolking, in functie van de kommunikantencijfers, willen berekenen, dan zijn we verplicht ons te houden aan een vaste verhouding. Daarom hebben we de getalsterkte der kommunikanten nader bepaald of 2/ 3 of 66o/ 0 der to tale bevolking 3 9 C. DE PAROCHIEREGISTERS Een laatste reeks gegevens zijn deze van de Burgerlijke Stand. De plaatselijke geestelijkheid heeft steeds vrij zorgvuldig de geboorten en huwelijken in de parochieregisters genoteerd. Vat de overlijdens betreft, deze werden wel opgetekend doch gegevens over de kindersterfte ontbreken meestal. Vandaar blijft het aantal vermelde overlijdens veelal ver onder de wrkelijkheid en kunnen deze cijfers geen benaderd beeld van de bevolkingsevolutie geven. Voor de zeven dorpen van het Land van Schorisse zijn er al deze registers, voor zover ze bewaard zijn, in bewaring bij het Rijksarchief te Gent. De protestanten, die steeds een betrekkelijke grote minderheid der bvolking van Sint-Maria-Horebeke zijn geweest, hebben enkel doopregisters vanaf 1707 en gegevens over huwelijken vanaf Mater Rozebeke Schorisse Sint-Blasius-Boekel Sint-Kornelius-Horebeke Zegelsem Do pen (Zie in Bijlage de jaartotalen en de tienjaarlijkse gemiddelden.) Huwetijken bevolking; volgens aantekeningen uit de 18e eeuw was dit precent respektievelijk 79,4% in 1741, 79,1% in 1749, 77,6% in 1765 en 78,4% in Volgens prof. H. Van Werveke is deze achteruitgang der niet-kommunikanten toe te schrijven aan een daling van het percent der laagste leeftijdsklassen. H. VAN WERVEKE, De Gentse Sint-Niklaasparochie in 1681, Hand. der Maatsch. voor Geschied. en Oudheidk. te Gent - Nieuwe Reeks, dl. 9, 1955, blz P. DEPREZ heeft in een recente studie «i]-j.et Gentse Bevolkingsciifer in de tweede helft van de achttiende eeuw» Hand. der Maatsch. voor Geschied. en Oudheidk. te Gent, - Nieuwe Reeks, dl. 11, 1957, biz. 192, aangetoond dat, bij nader toezicht der verhouding kommunikanten - totale bevolking, het procent der kommunikanten voor de centrale parochies ( 80,7% voor 1784) merkelijk hoger ligt dan dit in de periferische parochies, met een meer landelijke struktuur (74,4% in 1784). (39) A. DE Vos gebruikt in zijn studie «De bevolkingsevolutie, blz. 26, een zelfde verhouding bij zijn berekeningen. ( 40) Naar een mondelinge mededeling van hun dominee, zouden al hun andere oude kerkregisters, daterend van v66r de Franse omwenteling, verloren zijn g
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks