Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

De Gids MEDITATIE: Kerkdiensten. Kerkblad van de GKNN verschijnt tweewekelijks Nr.9 Jaargang 45 Zondag 23 april PDF

Category:

Automobiles

Publish on:

Views: 26 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
De Gids Kerkblad van de GKNN verschijnt tweewekelijks Nr.9 Jaargang 45 Zondag 23 april 2017 MEDITATIE: Het graf is tijdelijk. De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood. (1 Kor.15:
Transcript
De Gids Kerkblad van de GKNN verschijnt tweewekelijks Nr.9 Jaargang 45 Zondag 23 april 2017 MEDITATIE: Het graf is tijdelijk. De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood. (1 Kor.15: 26) Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat het onderhoud aan de snelwegen in onze land regelt, doet er alles aan om de automobilist bij wegwerkzaamheden, op de hoogte te houden van de vorderingen. In de file staan kost tijd en tijd is geld en irritaties over lange files lopen snel op. Om begrip te vragen voor het werk en de werkers aan de weg, wordt de automobilist door middel van borden op de hoogte gehouden, hoelang de werkzaamheden nog gaan duren. Nog zeven maanden, las ik eens op een bord. En op een ander stond te lezen: ook is dit is maar tijdelijk! De boodschap is duidelijk. Neem dit ongemak maar voor lief, nu even stilstaan, betekent straks vooruitgang. Toen de zeven lijdensweken voorbij waren, mochten we ons na die prachtige stille week in ons dorp- opmaken om niet alleen het sterven, maar ook de opstanding van onze Here Jezus Christus te gedenken en te vieren. Het kan dan ook beslist geen kwaad om ons af te vragen, wat dat betekent Pasen voor u, jou en mij in 2017? Wat is betekenis van Pasen voor mensen in nood, die misschien niet weten, waar ze het zoeken moeten, maar ook voor mensen, voor wie het leven op rolletjes gaat. Die de wind mee hebben en van het ene hoogtepunt naar het andere in hun leven gaan. Mensen, overigens, die dit gemeenschappelijk hebben, ze zullen allemaal, de één vroeger, de ander later, moeten sterven. Wat is de betekenis van Pasen? De betekenis van Pasen is, dat bij ons graf en bij de graven van onze geliefden, die ons zijn voorgegaan en in het geloof zijn gestorven, een bord geplaatst kan worden, waarop te lezen staat: ook dit graf is tijdelijk. Mensen praten heel verschillend over de dood. Sommigen zeggen: de dood hoort bij het leven. Het is nu eenmaal niet anders, aan alle begin komt nu eenmaal ook een eind en zo is het met het leven ook. Ik heb in bijna vijfentwintig jaar pastorale arbeid nog nooit vrolijke en blije gezichten gezien aan een open graf. Kerkdiensten Zondag 23 april :30 uur Kandidaat G. de Kok uit Diever (Gezinsdienst) 19:00 uur Ds. G. Brandorff uit Heemse Oppas: Hetty Mager Sil Nieuwland K.N.D.: Jongste en oudste groep Collectes: 1 e Diaconie 2 e Kerk Deurcollecte: Res.Groot onderhoud Zondag 30 april :30 uur dhr. H. Lowijs 19:00 uur Ds. H. de Haan uit Den Ham Oppas: Lisa Pekel Lyanne Neutel K.N.D.: Jongste en oudste groep Collectes: 1 e Diaconie 2 e Kerk Deurcollecte: Res.Groot onderhoud Zondag 7 mei 2017 Koffiedrinken na de ochtenddienst 09:30 uur Ds. J. de Goei uit Amersfoort 19:00 uur Ds. W.H.D. Pastoor uit Steenwijk Oppas: Marianne Schelhaas Leonie Hommes K.N.D.: Jongste en oudste groep Collectes: 1 e kerk in actie (missionair werk) 2 e Kerk Deurcollecte: Res.Groot onderhoud Vervolg meditatie op pagina 2 Pagina 1 Vervolg meditatie En ik kan u verzekeren, aan een open graf staan, went nooit. Het wordt nooit gewoon, hoeveel begrafenissen je als pastor ook hebt geleid. Paulus zegt in 1 Korinthe 15: de dood is een vijand, de laatste, maar hij is een vijand. Maar nu is het geweldige en het bevrijdende van het evangelie van de Goede Vrijdag en Pasen, dat, dat door de overwinning van de Here Jezus op de macht van de dood niet langer zo is. Dat het leven niet langer definitief stuk loopt op de dood. Dat er in geloof een bord bij de ingang van de begraafplaats gezet kan worden: dit is maar tijdelijk! Want de laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood. Lees maar na in 1 Korinthe 15, dat prachtige hoofdstuk over de betekenis van de opstanding van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. De dood lijkt nu nog het laatste woord te hebben. Dat tijdelijk kan nog een hele tijd duren, maar in principe is de dood een verslagen vijand. En al moeten wij nog sterven - mits de Here Jezus niet tijdens ons leven weer komt op de wolken van de hemel - ooit zal eens overtuigend blijken, dat het graf maar een tijdelijke zaak was. Dat de doden de stem van God zullen horen en die haar horen, zullen leven. Jezus, is meer dan overwinnaar, de zonde en de schuld zijn weggenomen, de Vader is verzoend, het oordeel te niet gedaan. Een bekende Duitse supermarktketen lichtte zijn klanten dezer dagen uitvoerig voor over het christelijke paasfeest. In een zestien pagina s dik magazine en op zijn site legt de discounter uit wat de achtergronden van Pasen zijn en geeft hij een toelichting op gebruiken en tradities. Hoewel ook de paashaas en het paasei aan bod komen, staat de christelijke paasviering centraal. Met Pasen vieren christenen over de hele wereld elk jaar de opstanding van Jezus Christus, de Zoon van God. Het is het belangrijkste feest van de christelijke kerk, nog belangrijker dan het Kerstfeest, schrijft men. Het is Pasen geworden. Het is goed, daar steeds weer bij bepaald te worden. Ons leven hoeft niet stuk te lopen op de dood. Op een kil graf, waarbij alle hoop is vergaan. Hoelang nog? Hoeveel jaren, eeuwen misschien, zullen er nog verstrijken, voordat Christus terugkomt? Om te staan voor de troon van het Lam? Om eeuwig bij de Heer te zijn? We weten het niet. Maar sta er eens uitgebreid bij stil, bij Jezus werk aan DE WEG naar het Vaderhuis, waar de dood verslagen en onttroont is. Dat is onze hoop alleen! Gedicht: / Herdenkings- en bevrijdingsdag Soms kom ik daar, waar graven zijn, en denk: ze zijn hier niet, wel kregen zij ook allemaal én vreugde én verdriet. Dragen moesten ze, wat t leven hen steeds te dragen gaf, hun kruis, dat ieder mensenkind ontvangt, dat tranen bracht. Al die graven zijn gesloten. Eén graf blijft openstaan, dat was ook dicht, maar nu niet meer, want Hij is opgestaan! Die Godmens, Die Zijn kruis óók droeg, Hij werd, voor u, voor mij, om ons te redden van de schuld bevrijd, en wij zijn blijvend vrij! Dodenherdenking op 4 mei, Bevrijdingsdag daarna, bevrijd, altijd! Al blijft t gemis, bevrijd, door Gods genâ! Joke Naerebout. Hans Lowijs, Pastor. Pagina 2 Nieuws uit de kerkenraad: Afgelopen dinsdagavond heeft de Kerkenraad officieel afscheid genomen van Ds. Hans Scholing. Namens de kerkenraad en de gemeente werd ds Scholing bedankt voor zijn bereidheid en de zeer betrokken wijze waarop hij zich ingezet heeft voor onze gemeente. Het crisispastoraat en bezoek van zieken werd op zeer betrokken wijze ingevuld en als zodanig erg gewaardeerd. In de periode van visitatie en vacant zijn qua voorganger, heeft ds Scholing meer gedaan dan verwacht mocht worden en onze gemeente en kerkenraad naar beste kunnen ondersteund. Ds Scholing bedankte de kerkenraad op zijn beurt voor het vertrouwen en de prettige samenwerking in deze periode. Hij wenste de kerkenraad en de gemeente, en natuurlijk zijn opvolger Hans Lowijs, Gods zegen toe en wenst ons allen alle goeds. Namens de kerkenraad, Voorzitter Arjan Bisschop. In Memoriam Woltertien Pol-Blokzijl Woltertien (Wolly) Blokzijl is geboren op11 juli Op een gegeven moment komt zij op het ijs in Noord een hele knappe jongen tegen: Arend Pol. Het was liefde op het eerste gezicht. Op 17 april 1959 stappen Arend en Wolly het huwelijksbootje in. Het huwelijk wordt gezegend met de geboorte van zoon Wout en daarna dochter Jenny. Vreugde, blijdschap, in het jonge gezin met dank aan God. Op 4 jarige leeftijd wordt Wout door een motor aangereden, hij heeft een paar maanden in coma gelegen. Je hart huilt van intens verdriet, je maakt je zorgen. Je pikt het leven met vallen en opstaan weer op. Er komt weer licht schijnen over het leven van Wolly en Arend, Helen wordt geboren. Wolly was een knokkertje, positief ingesteld, zij kon volop genieten van de kleine dingen om haar heen. De vakanties met de kinderen in IJhorst, later op de fiets naar Ruinen, naar de caravan. Of een fietstochtje met Arend gaan maken door de schitterende natuur, samen genieten van de rust en in de stilte. Dan kan het leven sprankelend mooi zijn. Voor Wolly was niets te veel, haar gezin, stuk voor stuk haar oogappeltjes stonden in haar hart geschreven. Op een gegeven moment wordt Wolly ernstig ziek maar hield de moed erin, zij bleef positief. Zij had haar vragen, hoe zal het verder gaan met mij, met Arend en mijn gezin. Een moeilijke tijd breekt aan. Allerlei onderzoeken, opname ziekenhuis Bethesda, Weidesteyn en op het laatst weer naar het ziekenhuis. Vrijdag 17 maart was ik in het ziekenhuis, Wolly was moe, de krachten liepen langzaam weg uit haar lichaam. Heel zachtjes zei Wolly: het is goed zo. Op 19 maart is Wolly, in de leeftijd van 77 jaar, in vol vertrouwen op God, overleden. In de dankdienst voor het leven van Woltertien Pol-Blokzijl hebben wij stil gestaan bij Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (Openbaring 21:1). Daar geloofde Wolly met hart en ziel in. En in dat vertrouwen heeft Arend Pol, samen met zijn gezin, met allen die Wolly lief en dierbaar waren, Wolly overgegeven in de handen van God. Mogen Arend Pol, kinderen en kleinkinderen verder gaan onder de zegende handen van God, de Vader van onze Here Jezus Christus. H.Scholing Pagina 3 In Memoriam Albert de Jonge In de dienst waarin wij afscheid genomen hebben van Albert (Ab) de Jonge hebben deze woorden geklonken: Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Psalm 119:105). God op U vertrouw ik laat Uw woord mij de weg wijzen door het leven heen. Maar een leven met God kan zo af en toe meer weg hebben van een Jojo. Dat zal bij Ab niet anders geweest zijn. Ab de Jonge is geboren op 14 maart 1934 in een gezin met 6 kinderen. Moeder overleed toen Ab 17 jaar was. Het zal zeker geen gemakkelijke tijd geweest zijn voor vader de Jonge en zijn kinderen. Op een gegeven moment komt Ab een hele knappe deerne tegen, Dinie Schonewille. Zij gaan trouwen. Hun eerste woning was een kippenhok, later in een noodwoning, daarna vertrekt het jonge gezin naar Hoogeveen en vanuit Hoogeveen vertrekken Ab en Dinie naar het mooie plekje aan de Middenraai in Nieuweroord. Een lamp voor je voeten, een licht op je pad, dat licht van boven heeft volop geschenen over het leven van Ab de Jonge. Daar heeft hij op zijn eigen wijze handen en voeten aan gegeven. Dat kun je ook heel bescheiden gaan doen, het zit hem vaak in de kleine dingen: omzien naar elkaar, een schouderklopje hier, een glimlach daar, een praatje, liefdevolle aandacht voor Dinie, voor je zoon en vijf dochters, de kleinkinderen. Het leven lacht je dan toe. Ab heeft een werkzaam leven gekend, meer dan 40 jaar bij de Alho in Hoogeveen gewerkt. Daarnaast was hij hobbyboer in hart en nieren. Hij heeft hele mooie dingen meegemaakt in zijn leven, zwarte Piet bij de Alho, allerlei vakantie tripjes. Albert de Jonge heb ik leren kennen als een vriendelijke, gemoedelijke man. Ik mocht graag een praatje met hem maken, even kijken hoe het met zijn gezondheid ging. Maar die ging steeds verder achteruit, het afscheid van het aardse leven kwam steeds dichter bij. Op 14 maart was er nog feest, Ab mocht zijn 83 ste verjaardag nog vieren, samen met Dinie, de kinderen en kleinkinderen. Albert de Jonge is op 23 maart 2017 op 83 jarige leeftijd vrij rustig ingeslapen. Ook voor hem waren er die woorden van Jezus: ik noem je mijn vriend, Ik laat je niet los, kom maar bij Mij. Dat is Vriendschap die je nooit los laat en die zich ook in liefde over Albert de Jonge zal ontfermen. Woorden die je troost en hoop mogen geven op de weg die Dinie samen met haar gezin verder moet gaan. H.Scholing Een bijzonder Oranjeconcert uitvoering door het Hoogeveens Christelijk Mannenkoor HCM, Grote Kerk te Hoogeveen. Hoogeveen Op de vijftigste verjaardag van onze koning Willem Alexander donderdag 27 april 2017, wordt traditioneel weer het Oranjeconcert uitgevoerd door het Hoogeveens Christelijk Mannenkoor (HCM) in de Grote Kerk, Grote Kerkstraat 40 te Hoogeveen. Speciale solist is deze keer de sopraan Elma van den Dool. U hoort deze avond een groot aantal bekende en minder bekende liederen voorbij komen. Aanvang Oranjeconcert is 20:00 uur, de deuren gaan open om 19:00 uur. Entreeprijs in de voorverkoop en aan de kerk is 10,00, kinderen t/m 14 jaar hebben gratis toegang. De kaarten voor dit ORANJE concert zijn vanaf tweede week april verkrijgbaar bij onze verkoopadressen en s avonds in de kerk. Meer info op onze website: Pagina 4 Rommelmarkt D.V. zaterdag 13 mei van 10:00-13:00 uur Nog een paar weekjes en dan hopen we onze Rommelmarkt te houden bij de kerk, veel vrijwilligers zijn/worden gevraagd door Jolanda. Bent u nog niet gebeld en wilt u toch meehelpen op de Rommelmarkt dan kunt u contact opnemen met Jolanda Verder hebben we nog heel veel spullen nodig, vorig jaar is immers alles wat overbleef naar een opkoper gegaan! Dus ruimt u uw laden, kasten, slaapkamers, schuur of wat dan ook op: niet weggooien maar graag bewaren voor onze Rommelmarkt!!! Dit jaar halen we de spullen bij u op, op woensdagavond 10 mei vanaf 18:30 uur. Woont u in Hoogeveen, wilt u dan bellen naar Henry als u spullen voor ons heeft? Op donderdag-(11mei) en vrijdagavond(12mei) kunnen er ook nog spullen gebracht worden bij de kerk. Voor onze verloting hebben we nog leuke (nieuwe) prijsjes nodig, deze kunnen in de doos in de hal van de kerk gedaan worden. De bakker/baksters onder ons willen wij ook graag weer vragen iets te bakken (cake/taart) voor de verkoop op de Rommelmarkt. Zoals voorgaande jaren zullen er weer knieperties gebakken en verkocht worden en hamburgers, oliebollen en snert en natuurlijk is er koffie/thee en fris met iets lekkers te koop! Kom gezellig een bakkie doen. De dag na onze Rommelmarkt (zondag 14 mei) is het Moederdag, verderop in de Gids vind u een bestellijst om hiervoor bloemen te bestellen. Er zullen weer Spaanse Margrieten, Geraniums en Fuchsia s verkocht worden. Prijzen hiervan zijn: 1 voor 2,25 of 3 voor 6,00 (worden besteld bij tuincentrum Strijker). Ook liggen er bestellijsten in de kerk Uw bestellijst kunt u ook inleveren bij Hillie, Drostenraai 39. Graag tot ziens op de Rommelmarkt op D.V. 13 mei!! Een vriendelijke groet van de ActiviteitenCommissie. Bestellijst planten voor rommelmarkt 13 mei, mogen dan opgehaald worden. Prijzen: 1 voor euro 2,25, en 3 voor euro 6,00 Spaanse margrieten Paars Wit Roze Aantal Naam Geraniums Wit Rood Roze Aantal Naam Fuchsia Totaal planten : Totaal bedrag : Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7 Agenda: Onderstaand een aantal komende activiteiten. Zijn er groepen of commissies, die een activiteit op deze lijst willen plaatsen, bel of mail het door aan: Arno Kats: telefoon Mailadres: Het zijn wel kerkelijke activiteiten natuurlijk. Geef altijd de datum, plaats en tijdstip door, zodat de informatie altijd duidelijk is. Maandag 1 mei 2017 Uitgifte collectemunten Tijd: 19:00-19:30 uur Waar: Consistorie Vergadering Diaconie Tijd: : 20:00 uur Waar: Consistorie Woensdag 3 mei 2017 Gespreksgroep 23+ Tijd: uur Waar: Bij Erik en Geralda Mulderij Zaterdag 13 mei 2017 Rommelmarkt Tijd: 10:00-13:00 uur Waar: GKNN Woensdag 17 mei 2017 Moderamen vergadering Tijd: 20:00uur Waar: Consistorie Collectemunten: Op maandag 1 mei 2017 kunnen er weer collectemunten worden gehaald tussen uur en uur in De Rank. Inleveren Copy: Graag de copy voor de volgende gids uiterlijk dinsdag 2 mei 19:00 mailen naar Bij voorkeur in een word bestand. U kunt ook uw copy inleveren bij Fam. Mulderij, Zwarte dijkje 12 ovv de gewenste datum van gidsvermelding. Onderling medeleven: Afgelopen periode zijn er geen meldingen binnengekomen. Een gemeente met leden die voor elkaar bidden en met elkaar danken; Zo heeft onze Heer ons bedoeld. U werkt daaraan mee, door berichten voor dit rubriekje aan uw contactpersoon, uw ouderling door te geven. Na de ochtenddienst van 7 mei Adressen: Scriba: Marion Hommes-Lubbers, Kanaal Westzijde 70, 7936 TM Tiendeveen Voorganger: Dhr. H. lowijs Kosteres: Mw. W. Giethoorn-Neutel, tel Bankrekening kerk: NL87 RABO Bankrekening Onderhoudsfonds: NL72 RABO Bankrekening Zendingscommissie: NL06 INGB Verjaardagen: (75 jaar en ouder) Op maandag 24 april 2017 is jarig: Dhr. F. Blokzijl, Bonk 4, 7912 VB Nieuweroord Hij hoopt D.V. de leeftijd van 79 jaar te bereiken. Op dinsdag 25 april 2017 is jarig: Dhr. H. Haveman, Slag 1, 7912 VC Nieuweroord Hij hoopt D.V. 77 jaar te worden. Op zondag 30 april is jarig: Mevr. E. de Boer-Blokzijl, Jan Naardingweg 5/115, 7914 PM Noordscheschut Zij hoopt D.V. 87 jaar te worden. Ledenadministratie tel Verhuisd: Dhr. M Benning met 2 gedoopte kinderen, Van: Bieslook 18, 7914 PD Noordscheschut. Naar: Zwarte Dijkje 3, PA Noordscheschut. (sectie 16) Mevr. G. Everts Van: Berberisstraat 9, 7906 KK Hoogeveen. Naar: Koningspage XV Hoogeveen. (sectie 12) Pagina 8
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks