Please download to get full document.

View again

of 57
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

De Klerk. milieuadvies VERKENNEND ONDERZOEK HEIMOLENDREEF ONGENUMMERD RUCPHEN. opgesteld door: De Klerk Milieuadvies Windmolen VM OUD GASTEL

Category:

Real Estate

Publish on:

Views: 21 | Pages: 57

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
VERKENNEND ONDERZOEK HEIMOLENDREEF ONGENUMMERD RUCPHEN opgesteld door: De Klerk Milieuadvies Windmolen VM OUD GASTEL in opdracht van: RS Bouw- en Metselwerken Mosberg 5 478NA Roosendaal datum :6
Transcript
VERKENNEND ONDERZOEK HEIMOLENDREEF ONGENUMMERD RUCPHEN opgesteld door: De Klerk Milieuadvies Windmolen VM OUD GASTEL in opdracht van: RS Bouw- en Metselwerken Mosberg 5 478NA Roosendaal datum :6 maart 2 auteur :Rutger de Klerk status :definitief rapportnummer :RDK2. De Klerk milieuadvies SAMENVATTING Projectgegevens soort onderzoek : verkennend onderzoek adres locatie : Heimolendreef ong. te Rucphen opdrachtgever : RS Bouw- en Metselwerken datum : 6 maart 2 opsteller : De Klerk Milieuadvies status rapport : definitief aanleiding en doel onderzoek Aanleiding van het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen ontwikkeling van de locatie. Doel van het onderzoek is het vastleggen van de kwaliteit van de bodem en het grondwater op de locatie. resultaten zintuiglijk onderzoek Aan het opgeboorde bodemmateriaal van de boringen 2, 3, 5 en 7 is in het traject van maaiveld tot maximaal,7 m-mv een matige tot sterke bijmenging met puin waargenomen. In nagenoeg alle inspectiegaten is in dezelfde bodemlaag asbesthoudend materiaal aangetroffen. Aan het opgeboorde bodemmateriaal van de overige boringen zijn zintuiglijk geen relevante afwijkingen waargenomen. Aan het grondwater zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen. verontreinigingssituatie De puinhoudende bovengrond is licht verontreinigd met de parameters lood, zink en PAK. De visueel schone bovengrond is niet verontreinigd. De ondergrond is licht verontreinigd met de PCB (som 7). Het grondwater is niet verontreinigd met de geanalyseerde stoffen. Omdat overschrijding van de achtergrondwaarde is aangetoond, dient de hypothese onverdachte locatie te worden verworpen. conclusies en advies Uit de resultaten blijkt dat in de puinhoudende bovengrond op de onderzoekslocatie sprake is van een verontreiniging met lood, zink en PAK. De aanwezigheid van het puin is de mogelijke aanleiding van de aangetoonde verontreiniging. Uit de resultaten blijkt dat in de visueel schone bovengrond op de onderzoekslocatie geen sprake is van een verontreiniging. Het in de grond aangetroffen asbest (tot circa,7 m-mv) is allemaal asbesthoudend. Er is zowel chrysotiel (witte asbest) als crocidoliet (blauwe asbest) aangetroffen. De ondergrond is licht verontreinigd met PCB s. Aan het opgeboorde bodemmateriaal van de ondergrond is geen bijmenging met bodemvreemd materiaal waargenomen. Het grondwater is ter plaatse van peilbuis Pb 7 licht verontreinigd met molybdeen, nikkel en zink. De aangetoonde asbestverontreiniging is dermate hoog dat er risico s worden verwacht voor de mens. Het is noodzakelijk een vervolg onderzoek naar de geconstateerde asbestverontreinigingen uit te laten voeren. Op basis van onderhavige onderzoeksgegevens zal geen omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten worden verleend. Bij afvoer van grond van de locatie dient rekening te worden gehouden met het feit dat de grond niet schoon is en dat voor het beoordelen van de hergebruiksmogelijkheden van de grond andere beoordelingscriteria gelden (Besluit Bodemkwaliteit). Afvoer van grond van de locatie kan gepaard gaan met extra kosten. De Klerk milieuadvies INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING. INLEIDING VOORONDERZOEK LOCATIEBESCHRIJVING HISTORISCHE GEGEVENS LOCATIE BESCHRIJVING VAN DE BODEMOPBOUW CONCLUSIE VOORONDERZOEK ONDERZOEKSOPZET ONDERZOEKSSTRATEGIE VELDWERK EN CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK VELDWERK EN ANALYTISCH VAN HET ASBESTONDERZOEK VELDWERK GRONDBORINGEN, INSPECTIEGATEN EN PEILBUIZEN ZINTUIGLIJK ONDERZOEK BEMONSTERING GRONDWATER KWALITEITSBORGING CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK BESCHRIJVING GEANALYSEERDE MONSTERS MET PARAMETERS TOETSING ANALYSERESULTATEN CONCLUSIES EN ADVIES RESULTATEN CONCLUSIES EN ADVIES BETROUWBAARHEID EN RESTRISICO ONDERZOEK RESTRISICO BETROUWBAARHEID... BIJLAGEN: regionale ligging 2 situatietekening 3 boorstaten 4 analyserapporten 5 overschrijdingstabellen 6 veldwerkformulieren De Klerk milieuadvies rapportnummer RDK2. Heimolendreef ong. te Rucphen. INLEIDING Door RS Bouw- en Metselwerken is aan De Klerk Milieuadvies opdracht gegeven tot het uitvoeren van een verkennend onderzoek op de locatie Heimolendreef ongenummerd te Rucphen. De globale ligging van de locatie is weergegeven op bijlage. Aanleiding van het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen ontwikkeling van de locatie. De locatie zal worden ontwikkeld door het bouwen van een woning. Doel van het onderzoek is het vastleggen van de kwaliteit van de bodem en het grondwater op de locatie. Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de richtlijnen voor verkennend onderzoek (NEN 574, NNI, januari 29). In hoofdstuk 2 is het vooronderzoek (locatiebeschrijving, historie en geohydrologie) weergegeven. De onderzoeksopzet en de uitgevoerde werkzaamheden zijn weergegeven in hoofdstuk 3 t/m 5. In hoofdstuk 6 worden de onderzoeksresultaten geïnterpreteerd en zijn de conclusies en aanbevelingen weergegeven. Achter in het rapport zijn de bijlagen opgenomen. De Klerk milieuadvies 2 rapportnummer RDK2. Heimolendreef ong. te Rucphen 2. VOORONDERZOEK 2. locatiebeschrijving De locatie is gelegen aan de Heimolendreef ongenummerd te Rucphen, kadastraal bekend gemeente Rucphen sectie P nummer 978 (deels). Op de onderzoekslocatie is een bedrijf gevestigd geweest met agrarische doeleinden. De locatie ligt buiten de bebouwde kom van Rucphen. Het is de bedoeling dat het de op locatie aanwezige bebouwing wordt gesloopt en dat er een nieuwe woning wordt gebouwd. De te onderzoeken locatie heeft een oppervlakte van ongeveer 3.2 m 2. In bijlage 2 is een situatieschets van de onderzoekslocatie weergegeven. 2.2 historische gegevens locatie Op basis van de NEN-574 is het vooronderzoek conform de NVN-5725 uitgevoerd. Hierbij is informatie ingewonnen bij de Archiefdienst en de afdeling Milieu van de gemeente Rucphen en de opdrachtgever. Uit de verschillende informatiebronnen is het volgende naar voren gekomen. Gegevens van de opdrachtgever Uit de door u verstrekte informatie blijkt op minstens één van de opstallen asbestverdachte plaatsmateriaal aanwezig is. Het is mogelijk dat, in het verleden, op de locatie een asbestverontreiniging is ontstaan als gevolg van de op de locatie toegepaste asbesthoudende bouwmaterialen. Hinderwet/Wet milieubeheervergunningen Door de gemeente wordt het volgende verklaard: In het verleden is op het perceel een varkenshouderij aanwezig geweest. Deze is inmiddels al jaren beëindigd. Het jaartal van de beëindiging staat niet vermeld. Tankarchief Er zijn bij de gemeente Rucphen geen gegevens over ondergrondse tanks aanwezig. Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken Er is voor zover bekend niet eerder een bodemonderzoek op de locatie uitgevoerd. Omgeving locatie Er zijn over de directe omgeving van de locatie geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit bekend. 2.3 beschrijving van de bodemopbouw De geohydrolgische gegevens zijn bepaald op basis van grondwaterkaart Bergen op Zoom van TNO (49 oost en 5 west). De volgende regionale bodemopbouw is daarop bepaald: De Klerk milieuadvies 3 rapportnummer RDK2. Heimolendreef ong. te Rucphen Diepte (in m -mv) Geohydrologie Geologische formatie Textuur -3 Deklaag Holocene deklaag Klei en stuifzand, met plaatselijke inschakelingen van sterk slibhoudende fijn- en grofkorrelige lagen e watervoerend pakket Pleistocene afzetting F. van Kedichem en Tegelen Matig fijn tot matig grof zand, soms schelpen- of slib houdend e scheidende laag Afzettingen van Kallo Klein en slibhoudend fijn zand e watervoerend pakket Zanden van Antwerpen, Deuren en kattendijk Matig fijn tot grof zand, soms schelpen-, grind-, of slib houdend. 2 Scheidende laag Boomse klei klei De grondwaterstroming in Rucphen is west- noordwestelijk gericht. Plaatselijk kan dat vanwege locatiespecifieke omstandigheden afwijkend zijn. 2.4 conclusie vooronderzoek Op basis van de door de gemeente Rucphen beschikbaar gestelde gegevens is de locatie niet verdacht op het voorkomen van bodemverontreiniging. Uit de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie is duidelijk geworden dat op verschillende plaatsen asbestverdachte materialen zichtbaar zijn op de bodem. Het is niet ondenkbaar dat een verontreiniging met asbest van de bodem is ontstaan. Voorgesteld is om tijdens de uitvoering van het veldwerk een inspectie van het maaiveld uit te voeren en daarbij op verdachte plaatsen een inspectiegat te graven om een eventuele verontreiniging met asbest te achterhalen. De Klerk milieuadvies 4 rapportnummer RDK2. Heimolendreef ong. te Rucphen 3. ONDERZOEKSOPZET 3. onderzoeksstrategie Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de richtlijnen zoals vermeld in de onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek (NEN 574; versie januari 29). 3.2 veldwerk en chemisch-analytisch onderzoek veldwerkzaamheden Verdeeld over de locatie worden tien boringen geplaatst tot,5 m-mv, twee boringen tot het grondwater en één boring die wordt afgewerkt met een peilbuis. Het veldwerk en de classificatie van de grondsoorten worden uitgevoerd conform de geldende NEN- en NVNnormen en NPR-richtlijnen. In gevallen waarin deze normen/richtlijnen niet voorzien, worden de Aangepaste Voorlopige Praktijkrichtlijnen (A-VPR) aangehouden. chemisch-analytisch onderzoek Van de bovengrond worden van de boringen twee mengmonsters samengesteld die worden geanalyseerd op het NEN-pakket. Van de ondergrond wordt van de boringen één mengmonster samengesteld dat wordt geanalyseerd op het NEN-pakket. het grondwatermonster uit de peilbuis wordt geanalyseerd op het NEN-pakket voor grondwater. De analyseresultaten worden getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. algemene werkzaamheden Het opgeboorde bodemmateriaal wordt geclassificeerd en per,5 m trajectlengte bemonsterd (indien homogeen van samenstelling). Ten behoeve van de berekening van de achtergrond- en interventiewaarden worden van de te onderscheiden grondsoorten het organisch stofgehalte en lutumgehalte bepaald. Het bodemmateriaal uit de grondboringen wordt zintuiglijk onderzocht op de aanwezigheid van van belang zijnde afwijkingen (afwijkende geuren, bodemvreemd materiaal, drijflagen op het grondwater en dergelijke). Van het grondwatermonster worden de ph en de elektrische geleidbaarheid bepaald. Het chemisch-analytisch onderzoek wordt verricht door een RvA Testen geaccrediteerd, onafhankelijk laboratorium. De analyseresultaten worden beoordeeld aan de hand van de achtergrond- en interventiewaarden uit de Circulaire Bodemsanering 29 van 7 april 29 van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (voor grondwater wordt nog steeds de term streefwaarde gehanteerd). 3.3 veldwerk en analytisch onderzoek van het asbestonderzoek veldwerkzaamheden De locatie is onderworpen aan een visuele inspectie. Tijdens deze rondgang wordt het maaiveld visueel onderzocht op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Tijdens de rondgang op op een tekening weergegeven waar de asbestverdachte materialen aanwezig zijn. Verdeeld over de locatie worden tien inspectiegaten gegraven van,3x,3 meter tot,5 m-mv. De ontgraven grond is visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Het veldwerk en de classificatie van de grondsoorten worden uitgevoerd conform de geldende NEN- en NVNnormen en NPR-richtlijnen. In gevallen waarin deze normen/richtlijnen niet voorzien, worden de Aangepaste Voorlopige Praktijkrichtlijnen (A-VPR) aangehouden. De Klerk milieuadvies 5 rapportnummer RDK2. Heimolendreef ong. te Rucphen analytisch onderzoek De visueel waargenomen asbestverdachte materialen worden geanalyseerd conform de NEN Hierbij wordt de asbestsoort bepaald en het massapercentage waarin het asbest zich verhoudt tot het bindmiddel. Tevens wordt de hechtgebondenheid (mate van binding van de vezels) vastgesteld. Het analytisch onderzoek wordt verricht door een RvA Testen geaccrediteerd, onafhankelijk laboratorium. De analyseresultaten worden beoordeeld aan de hand van de interventiewaarden uit de Circulaire Bodemsanering 29 van 7 april 29 van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De Klerk milieuadvies 6 rapportnummer RDK2. Heimolendreef ong. te Rucphen 4. VELDWERK 4. Grondboringen, inspectiegaten en peilbuizen Het veldwerk is uitgevoerd op 4 februari 2. In totaal zijn grondboringen uitgevoerd. De boringen worden aangeduid met nummer boring tot en met boring. Ter bemonstering van het grondwater is boring 7 met een peilbuis afgewerkt (filter onder de actuele grondwaterstand). De inspectiegaten zijn genummerd van A tot en met A. De plaats van de boringen en inspectiegaten is aangegeven in bijlage 2. Tijdens de uitvoering van de grondboringen is de grondwaterspiegel waargenomen op circa,5 m-mv. De grondboringen zijn uitgevoerd met een Edelmangrondboor. Het opgeboorde bodemmateriaal is geclassificeerd en bemonsterd. De bovengrond (,-,5 m-mv) bestaat voornamelijk uit matig fijn tot zeer fijn zand. De ondergrond ( ,5 m-mv) bestaat uit eveneens matig fijn tot zeer fijn zand. Voor een gedetailleerde beschrijving van de bodemopbouw in de boorlocaties en inspectiegaten wordt verwezen naar de boorbeschrijvingen in bijlage zintuiglijk onderzoek Tijdens het veldwerk zijn de grond en het grondwater zintuiglijk op kleur, geur en op de aanwezigheid van bodemvreemd materiaal beoordeeld. Het maaiveld is braakliggend. In de boringen 2, 3, 5 en 7 is matig tot sterk puinhoudend grond aangetroffen tot een maximale diepte van 7 cm-mv. In nagenoeg alle inspectiegaten A t/m A is asbesthoudend materiaal aangetroffen tot 7 cm-mv. Alleen in A4 en A5 is visueel geen asbest waargenomen. Tijdens de visuele inspectie van het maaiveld en de opgegraven materialen zijnde volgende asbestverdachte materialen aangetroffen: grijze golfplaat, gele plaat, beige asbestschot en licht grijze golfplaat. 4.3 bemonstering grondwater Het grondwater uit peilbuis 7 is op februari 2 bemonsterd. Voorafgaand aan de bemonstering is de stijghoogte van het grondwater bepaald. Tevens zijn de zuurgraad (ph) en het elektrisch geleidingsvermogen (Ec) van het grondwatermonster bepaald (zie tabel ). tabel : kenmerken grondwater Peilbuis PH Ec (µs/cm) Filtertraject (m-mv) Stijghoogte (m-mv) Pb7 6, ,-3,,9 4.4 Kwaliteitsborging Het veldwerk is uitgevoerd door de heer Tom Wijnands van Tritium Advies B.V. te Neunen. Tritium Advies B.V. is gecertificeerd voor de uitvoering van milieukundig veldwerk onder de certificering van de BRL 2. De analyses worden, voor zover van toepassing, uitgevoerd onder de AS 3 accreditatie van Alcontrol Laboraties te Hoogvliet. De Klerk milieuadvies 7 rapportnummer RDK2. Heimolendreef ong. te Rucphen 5. CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK 5. beschrijving geanalyseerde monsters met parameters Het chemisch-analytisch onderzoek is uitgevoerd volgens bepalingsmethoden zoals vermeld op de analysecertificaten (bijlage 4), die allen zijn erkend door een door de RvA Testen geaccrediteerd laboratorium. Het analyseprogramma voor de grondmonsters en het grondwatermonster is samengevat in tabel 2. Tabel 2: geanalyseerde bodemmonsters code monster boorlocatie met diepte (m-mv) zintuiglijke waarneming analyseparameters MM 2 (-5) 5 (3-6) 3 (-5) 7 (3-7) Bovengrond Puinhoudend NEN-pakket grond MM2 9 (-5) 8 (-5) 6 (-5) (-5) Bovengrond Visueel schoon NEN-pakket grond MM3 3 (7-2) 3 (2-7) 7 (7-2) 7 (2-7) Visueel schoon NEN-pakket grond (8-5) (5-55) Ondergrond Pb7 Pb7(2,-3,) - grondwater Geen NEN-pakket grondwater AM AM2 AM3 AM4 Verklaring tabel: NEN-grond: NEN-grondwater: NEN5896 Asbestverdacht plaatmateriaal Asbestverdacht plaatmateriaal Asbestverdacht plaatmateriaal Asbestverdacht plaatmateriaal Grijze golfplaat Gele plaat Asbestschot beige Licht grijze golfplaat NEN5896 NEN5896 NEN5896 NEN5896 Droge stof, organische stof, lutum, Barium, Cadmium, Cobalt, Koper, Kwik, Lood, Molybdeen, Nikkel, Zink, PCB's, PAK VROM en minerale olie GC C-C4 Barium, Cadmium, Cobalt, Koper, Kwik, Lood, Molybdeen, Nikkel, Zink, Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, styreen, naftaleen), gehalogeneerde koolwaterstoffen (vinylchloride,,-dichlooretheen, dichloormethaan, trans-,2-dichlooretheen, cis-,2-dichlooretheen, som,2-dichlooretheen,,-dichloorethaan, chloroform,,,-trichloorethaan, tetrachloormethaan,,2-dichloorethaan, trichlooretheen,,2-dichloorpropaan,,- dichloorpropaan,,3-dichloorpropaan, som dichloorpropanen,,,2-trichloorethaan, tetrachlooretheen en bromoform) minerale olie GC C-C4. Analyse van asbestverdacht materiaal op de aanwezigheid van asbest, en de hechtgebondenheid 5.2 toetsing analyseresultaten In bijlage 4 zijn de analyserapporten opgenomen. De analyseresultaten zijn getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. Het resultaat van deze toetsing en een overzicht van de achtergrond- en interventiewaarden is opgenomen in de overschrijdingstabellen in bijlage 5. In deze bijlage is tevens een definitie van de achtergrond- en interventiewaarden opgenomen. Voor grondwater worden de streefwaarden nog gehanteerd. chemisch-analytisch onderzoek In het bovengrondmonster MM (boringen 2, 3, 5 en 7; traject -,7 m-mv), waar aan het opgeboorde bodemmateriaal een matig tot sterke bijmenging met puin is waargenomen, is voor de parameters lood, zink en PAK een overschrijding van de achtergrondwaarde aangetoond. In het bovengrondmonster MM2 (boringen 6, 8, 9 en ; traject -,5 m-mv), waar aan het opgeboorde bodemmateriaal geen bijmenging met bodemvreemd is waargenomen, is voor geen van de geanalyseerde parameters een overschrijding van de streefwaarden en/of detectielimieten aangetoond. In het ondergrondmonster MM 3 (boringen 3, 7 en ; traject,6-,7 m-mv), waar aan het opgeboorde bodemmateriaal geen bijmenging met bodemvreemd materiaal is waargenomen, is voor de som PCB s een overschrijding van de achtergrondwaarde aangetoond. In het grondwater afkomstig uit peilbuis Pb7 is voor molybdeen, nikkel en zink een overschrijding van de streefwaarde aangetoond. De Klerk milieuadvies 8 rapportnummer RDK2. Heimolendreef ong. te Rucphen Asbestanalyses De geanalyseerde asbestverdachte materialen zijn allen asbesthoudend. Er is zowel chrysotiel (witte asbest) als crocidoliet (blauwe asbest) aangetroffen. De bemonsterde plaatsmaterialen zijn allen hechtgebonden. De Klerk milieuadvies 9 rapportnummer RDK2. Heimolendreef ong. te Rucphen 6. CONCLUSIES EN ADVIES 6. resultaten zintuiglijk onderzoek Tijdens de uitvoering van het veldwerk is op 4 februari 2, asbest op het maaiveld en in de puinhoudende bovengrond aangetroffen. Het puin en asbest lijkt zich in dezelfde bodemlagen te bevinden. Het puin en asbest is aangetroffen tot maximaal 7 cm-mv. In de bodem dieper dan 7 cm-mv en in het grondwater zijn geen bodemvreemde materialen geuren waargenomen. chemisch-analytisch onderzoek Uit de analyseresultaten van de puinhoudende bodem blijkt dat er zware metalen (lood en zink) en PAK is gemeten in concentraties die de achtergrondwaarde overschrijden. Deze verhoogde meetwaardes zijn mogelijk veroorzaakt door het puin dat zich in de bodem bevindt. In de ondergrond is een licht verhoogde gehalte aan PCB (som van 7) gemeten. Deze waarde overschrijdt de achtergrondwaarde. In de visueel schone bovengrond als in het grondwater zijn geen verontreinigingen aangetroffen. De asbestverdachte materialen zijn allen asbesthoudend. Verontreinigingssituatie De grond en het grondwater zijn slecht licht verontreinigd met enkele zware metalen, PAK en/of PCB. De aangetroffen concentraties aan deze stoffen zijn dermate laag dat aanvullend onderzoek niet noodzakelijk wordt geacht. Dat geldt niet voor het aangetroffen asbesthoudend materiaal. 6.2 conclusies en advies Omdat overschrijding van de achtergrondwaarde voor enkele parameters in de grond is aangetoond, dient de hypothese onverdachte locatie te worden verworpen. Tijdens de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek, aan de Heijmolendreef ongenummerd te Rucphen zijn visueel enkele asbesthoudende materialen op het maaiveld en in de ontgraven bovengrond waargenomen. Voor de chemische parameters wordt de tussenwaarde niet overschreden en is aanvullend onderzoek niet noodzakelijk.
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks