Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

DE MANDEL. te 8800 Roeselare, Botermarkt 30

Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 6 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
DE MANDEL Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk Bouwmaatschappij tot nut van het algemeen erkend door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
Transcript
DE MANDEL Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk Bouwmaatschappij tot nut van het algemeen erkend door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij onder nummer 333 te 8800 Roeselare, Botermarkt Rechtspersonenregister Kortrijk Ondernemingsnummer: BTW-nummer BE (Kortrijk nummer 26: burgerlijke vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen) TEKST DER GECOÖRDINEERDE STATUTEN PER 24 APRIL I. BENAMING-ZETEL-DUUR-DOEL Artikel 1: DE MANDEL is een burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk heeft aangenomen, zoals bepaald in het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en actief is in het Vlaamse Gewest. De zetel is gevestigd te Roeselare, Botermarkt 30, in het Vlaams Gewest. De vennootschap werd opgericht op 03 september 1920 als een burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap. De stichtingsakte werd gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 september 1920 onder nummer De statuten werden achtereenvolgens gewijzigd door de Algemene Vergadering van: - 08 oktober 1920, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van oktober 1920 onder nummer 11077; - 30 mei 1921, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 juni 1921 onder nummer 6721; - 05 februari 1922, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 februari 1922 onder nummer 1716; - 20 november 1922, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 08 december 1922 onder nummer 11991; - 17 maart 1930, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 april 1930 onder nummer 4947; - 10 november 1938, bekendgemaakt in het Belgisch staatsblad van 30 november 1938 onder nummer 15541; - 28 april 1941, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 mei 1941 onder nummer 8154; - 20 maart 1950, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 06 april 1950 onder nummer 5968 en van 05 juni 1950 onder nummer 13615; - 31 juli 1950, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 augustus 1950 onder nummer 20029; - 09 september 1958, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 september 1958 onder nummer 25607; - 27 juli 1959, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1959 onder nummer 24187; - 04 juli 1970, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 juli 1970 onder nummer ; - 28 maart 1977, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 april 1977 onder nummer ; - 10 december 1979, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 04 januari 1980 onder nummer 87-19; - 29 april 1986, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 mei 1986 onder nummer ; - 23 april 1991, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 mei 1991 onder nummer ; - 28 april 1992, opgemaakt door notaris Joseph Thiery, te Roeselare (standplaats Rumbeke), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 mei 1992 onder nummer ; - 27 november 2001, opgemaakt door notaris Karel Vandeputte, te Roeselare, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 03 januari 2002 onder nummer ; - 27 april 2004, opgemaakt door notaris Kathleen Van den Eynde, te Roeselare (standplaats Rumbeke), bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 mei daarna onder nummer ; - 27 oktober 2005, opgemaakt door notaris Karel Vandeputte, voornoemd, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 november daarna onder nummer (kapitaalsverhoging); - 27 oktober 2005, opgemaakt door notaris Karel Vandeputte, voornoemd, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 december daarna onder nummer (fusie met HMWV); - 28 april 2009, opgemaakt door notaris Karel Vandeputte, voornoemd, waarbij de vennootschap de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 mei daarna, onder nummer ; - 26 april 2011, opgemaakt door notaris Karel Vandeputte, voornoemd, waarbij de vennootschap de statuten heeft aangepast overeenkomstig de modelstatuten vastgelegd door de Vlaamse regering, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 mei daarna onder nummer /073344; - 24 april 2012, opgemaakt door notaris Kathleen Van den Eynde, voornoemd, ter publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel. De vennootschap werd op 28 oktober 1920 erkend door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting onder nummer 333; op 19 maart 1991 door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) onder nummer 333. Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, krachtens de inzake statutenwijzigingen geldende regels en voorwaarden, en als gevolg van een door de Vlaamse Regering opgelegde verplichting tot fusie en intrekking van de erkenning. Artikel 2: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Artikel 3: De sociale huisvestingsmaatschappij voert binnen haar werkgebied de volgende opdrachten uit: 1) de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden verbeteren, inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur; 2) bijdragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te slopen en te vervangen; 3) gronden en panden verwerven voor de realisatie van sociale woonprojecten en de terbeschikkingstelling van percelen in sociale verkavelingen. Een gedeelte van de sociale huurwoningen moet aangepast zijn aan de behoeften van grote gezinnen, bejaarden en personen met een handicap. 4) de vennootschap kan een bescheiden woonaanbod verwerven, verwezenlijken en vervreemden en niet-residentiële ruimten verwerven, realiseren, verhuren en verkopen onder de voorwaarden, vastgesteld in artikel 41, 2 en 3, van de Vlaamse Wooncode en eventueel nader geregeld door de Vlaamse Regering. Artikel 4: De vennootschap verbindt zich in haar hoedanigheid van een door de Vlaamse Regering erkende sociale huisvestingsmaatschappij tot: 1 het naleven van de verplichtingen en het uitvoeren van de opdrachten die haar wettelijk worden opgelegd of waartoe zij zich contractueel heeft verbonden; 2 het aanvaarden van het toezicht zoals geregeld door de Vlaamse Wooncode en de besluiten ter uitvoering ervan; 3 het aannemen van de door de Vlaamse Regering opgestelde modelstatuten en tot het onmiddellijk aanpassen van haar statuten aan elke latere wijziging die de Vlaamse Regering aan die modelstatuten zou aanbrengen; 4 het aanvaarden van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van de sociale huisvestingsmaatschappij zoals bepaald door de Vlaamse Regering; 5 het aanstellen van een commissaris die belast wordt met de controles zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen; 6 het zorgen voor een behoorlijk systeem van interne controle; 7 haar financiële middelen die niet noodzakelijk zijn voor de dagelijkse werking te laten beheren door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL, AANDELEN Artikel 5: Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJFENZEVENTIG DUIZEND EURO. Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit aandelen op naam met een nominale waarde van TWEE EURO VIJFTIG CENT (2,50 EUR) elk. Elke vennoot verbindt zich ertoe in te schrijven op minimum tien aandelen. De vennoten mogen geen of slechts een beperkt rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel nastreven. De Vlaamse Regering heeft het recht om bij de erkenning, fusie of omvorming van de vennootschap namens het Vlaamse Gewest in te tekenen op ten hoogste een vierde van het maatschappelijk kapitaal. Artikel 6: De vennoten moeten onmiddellijk vijfentwintig procent van de waarde van hun aandelen voldoen. Het saldo kan, naargelang van de behoeften van de vennootschap, door de Raad van Bestuur opgevraagd worden. De opgevraagde stortingen mogen jaarlijks niet meer bedragen dan tien procent van het bedrag van de maatschappelijke aandelen. Het staat de vennoten evenwel vrij het saldo in één keer te voldoen. De openbare besturen die vennoot zijn, mogen eventueel het saldo van hun intekening voldoen in zesenzestig gelijke annuïteiten, berekend tegen een intrest van ten minste drie procent. De vennoten die de opgevraagde stortingen niet zullen hebben verricht binnen de dertig dagen na de door de Raad van Bestuur vastgestelde datum, zullen van die dag af een intrest, berekend op basis van de wettelijke intrestvoet, moeten betalen op hun achterstallige stortingen. Artikel 7: Elke vennoot ontvangt een afschrift van de inschrijvingen in het aandelenregister die op hem betrekking hebben. Dat afschrift bevat de naam van de vennootschap, voorafgegaan of gevolgd door de woorden burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk heeft aangenomen, de naam, voornamen en de woonplaats van de titularis, de datum van toetreding, het aantal aandelen waarvan hij houder is. In chronologische volgorde worden eveneens de gedeeltelijke stortingen vermeld die door de vennoot werden verrichten tot de volstorting van de onderschreven aandelen. Artikel 8: De maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar: indien een aandeel eigendom is van verscheidene personen, heeft de vennootschap het recht om de uitoefening van de eraan verbonden rechten op te schorten, tot één enkele mede-eigenaar van het onverdeeld aandeel aangewezen wordt als eigenaar van het aandeel ten opzichte van de vennootschap. Artikel 9: De ontslagnemende vennoot, de rechthebbenden of schuldeisers respectievelijk van overleden vennoten, gefailleerden, onbekwaamverklaarden of van vennoten in staat van kennelijk onvermogen, kunnen de ontbinding en vereffening van de vennootschap niet vorderen. De voormelde personen mogen geen maatregelen ter bewaring van hun rechten of van die van hun rechtsvoorganger vorderen en hebben zich te houden aan de boekhouding van de vennootschap. Om geen enkele reden mogen de betrokken personen het leggen van zegels of het opmaken van een inventaris vorderen, noch andere maatregelen treffen tot vrijwaring van rechten van welke aard ook tegenover de vennootschap. Artikel 10: De raad van bestuur mag beslissen tot het uitgeven van nieuwe aandelen. Artikel 11: Tussen vennoten kunnen aandelen slechts worden overgedragen met het akkoord van de Raad van Bestuur. Niet-vennoten kunnen slechts intekenen op nieuwe aandelen of bestaande aandelen overnemen mits zij daartoe door twee vennoten worden voorgedragen en de Raad van Bestuur, bij geheime stemming, de verrichting heeft toegelaten. Artikel 12: In geval van overlijden van een vennoot blijft de vennootschap voortbestaan onder de overlevende vennoten. De erfgenamen van de overledene kunnen de terugbetaling eisen van de door de overledene gestorte bedragen, met dien ver- stande echter dat de aldus verrichte terugbetaling niet hoger mag zijn dan de nominale waarde van het aandeel. De voor de terugbetaling nodige bedragen mogen van de reserves worden afgenomen. Het bovenstaande geldt eveneens in geval van ontslag, faillissement, onbekwaam verklaring of kennelijk onvermogen van een vennoot. Artikel 13: De vennootschap houdt een aandelenregister bij waarin de gegevens betreffende de vennoten worden vermeld. Artikel 14: De vennoten staan slechts in voor de schulden van de vennootschap tot beloop van hun inbrengen. III. BESTUUR EN TOEZICHT Artikel 15: De vennootschap wordt bestuurd door een Raad, bestaande uit achtentwintig leden. De duur van hun mandaat wordt vastgesteld op vijf jaar. Eén mandaat van bestuurder wordt voorbehouden aan de Provincie. Vijf mandaten van bestuurder worden voorbehouden aan de Stad Roeselare. Tien mandaten van bestuurder worden voorbehouden aan de andere gemeenten van het werkgebied. Een mandaat van bestuurder wordt voorbehouden aan het O.C.M.W. Roeselare. Elf mandaten van bestuurder worden voorbehouden aan de andere inschrijvers. De bestuurders die de Provincie, de Gemeente en het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn vertegenwoordigen, worden gekozen uit de kandidaten die door de betrokken openbare besturen worden voorgedragen, hun mandaat vervalt van ambtswege op vraag van het openbaar bestuur dat hen heeft voorgedragen, aan de vennootschap betekend bij aangetekende brief. Als het Vlaamse Gewest, een provincie, gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn gezamenlijk de meerderheid van het maatschappelijk kapitaal bezitten, moeten hun afgevaardigden gezamenlijk de meerderheid bezitten in de raad van bestuur. De Raad kiest uit zijn leden een voorzitter en eventueel één of twee ondervoorzitters. De bestuurders worden enkel voor de duur van hun mandaat in die hoedanigheid benoemd. Het mandaat van bestuurders is onverenigbaar met de functie van directeur of ander personeelslid van de vennootschap. Artikel 16: Binnen de perken van de statuten is de Raad van Bestuur bevoegd voor alle aangelegenheden die niet voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering en beraadslaagt en beslist hij over alles wat de vennootschap aanbelangt. Hij kan onder meer: A. - de algemene of bijzondere voorwaarden bepalen van alle contracten zoals die van verkoop, ruil, aankoop, verhuring, hypothecaire lening en van alle andere die op de werking betrekking hebben, alle onroerende goederen openbaar uit de hand aankopen en verkopen, alle onroerende goederen ruilen of met een hypotheek bezwaren, instemmen met het uitvoerend beslag op onroerende goederen; - alle bouwwerken doen uitvoeren; de plannen, bestekken en opdrachten vastleggen; kosteloos aan de openbare besturen de grond overdragen die nodig is voor het aanleggen van straten; B. Alle gelden ontvangen; al de bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, bij de Deposito- en Consignatiekas of elders gedeponeerde waarden terugnemen en de aanwending van de beschikbare fondsen bepalen; aan twee bestuurders of aan één bestuurder en de directeur samen of afzonderlijk optredend algemene volmacht verlenen om alle cheques en kwitanties te ondertekenen. C. Alle onroerende goederen verhuren, opheffing verlenen van alle ambtshalve genomen of gevorderde hypothecaire inschrijvingen, van alle beslagleggingen, overschrijvingen van dagvaardingen en verklaringen van verzet; aan alle voorrechten en vorderingen tot ontbinding verzaken; de hypotheekbewaarder van alle ambtshalve te nemen inschrijvingen ontslaan, toestemmen in elke indeplaatsstelling, voorrang en afstand van hypotheekrang; elke gelijkheid van rang bedingen, dat alles zowel vóór als na de betaling. D. In elk rechtsgeding de vennootschap vertegenwoordigen, als eiser of als verweerder, beroep instellen, elke beslaglegging op roerende en onroerende goederen tot hun volledige uitvoering volgen. E. Een huishoudelijk reglement opstellen. Het huishoudelijk reglement bevat een nadere regeling voor de toepassing van de statuten en de regeling van de zaken van de vennootschap in het algemeen, en kan aan de vennoten of hun rechtverkrijgenden worden opgelegd voor zover dit in het belang van de vennootschap wordt geacht. In het reglement wordt de samenstelling van het directiecomité en diens bevoegdheden geregeld. Het huishoudelijke reglement bevat geen maatregelen die strijdig zijn met de wetten, decreten, de uitvoeringsbesluiten of de statuten. In het huishoudelijk reglement wordt opgenomen dat in geval van staking van stemmen de stem van de voorzitter doorslaggevend is. Bij geheime stemming wordt de beslissing bij staking van stemmen verworpen. F. Met naleving van artikel 4, 7, de personeelsleden aanwerven en ontslaan en hun bevoegdheden en bezoldiging bepalen. Artikel 17: Namens de vennootschap mag geen enkele verbintenis tegenover derden aangegaan worden die niet door de Raad van Bestuur of door de Algemene Vergadering werd goedgekeurd en die niet blijkt uit de notulen bijgehouden in een daartoe bestemd register. Artikel 18: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een in zijn schoot gevormd directiecomité en/of aan de directeur die handelen als orgaan van de vennootschap. De raad stelt een inwendig reglement op met de samenstelling van het directiecomité en diens bevoegdheden. Het directiecomité rapporteert minimum zesmaal per jaar aan de raad van bestuur. Besluit de raad van bestuur tot het instellen van een directiecomité, dan moet de directeur er deel van uitmaken en wordt aan de leden ervan alle macht verleend om, handelend met minstens twee van hen gezamenlijk, namens de vennootschap te beslissen en op te treden binnen het kader van dat dagelijks bestuur. Besluit de raad van bestuur tot het toevertrouwen van het dagelijks bestuur aan de directeur, dan heeft die alleen handelend de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur. Artikel 19: De directeur is belast met de uitvoering van de door de raad van bestuur genomen besluiten. De raad van bestuur kan die bevoegdheid overdragen aan één of meerdere bestuurders of, ingeval van verhindering van de directeur, aan een ander personeelslid. Artikel 20: De Raad van Bestuur vergadert telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen. De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen; in geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Twee bestuurders mogen, in hoogdringende gevallen en bij uitzondering en op eigen verantwoordelijkheid, een beslissing nemen die zij binnen de veertien dagen aan de Raad van Bestuur ter bekrachtiging moeten voorleggen en moeten doen inschrijven zoals bepaald in het artikel 17. Om geldig te beraadslagen moet ten minste de helft van de leden van de Raad van Bestuur aanwezig zijn, behalve wanneer de zaak dringend is en dat in de oproepingsbrieven, die aan al de bestuurders aangetekend worden toegezonden, vermeld wordt. De oproepingsbrief dient duidelijk en gedetailleerd de agendapunten weer te geven. Artikel 21: De bestuurders worden door de Algemene Vergadering van aandeelhouders benoemd en afgezet. De eerste maal worden zij in de oprichtingsakte van de vennootschap vernoemd. Artikel 22: Elk jaar treden vier, vijf of zes bestuurders af tijdens de gewone Algemene Vergadering. De bestuurders zijn herkiesbaar. De eerste maal werd de volgorde van uittreding bepaald door loting door de bestuurders. Bij het vacant worden van een mandaat van bestuurder hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien. Tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst beslist de Algemene Vergadering over de definitieve benoeming. Wanneer een mandaat vacant wordt vóór het verstrijken van de termijn ervan, beëindigt de benoemde bestuurder het mandaat van degene die hij vervangt. Artikel 23: Aan de bestuurders mag een zitpenning worden toegekend waarvan het bedrag door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld. Artikel 24: Wanneer een ander personeelslid dan de directeur een fout begaat die, overeenkomstig de wet op de arbeidsovereenkomsten het ontslag wegens dringende reden wettigt, zijn de directeur en een bestuurder of twee samen optredende bestuurders bevoegd dat ontslag te betekenen. Betreft het de directeur, dan moet het ontslag betekend worden door twee bestuurders. Elk ontslag om dringende reden moet meegedeeld worden aan de Raad van Bestuur tijdens zijn eerstvolgende vergadering. Artikel 25: Het toezicht over de vennootschap wordt toevertrouwd aan één commissaris benoemd door de Algemene Vergadering van aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zijn bezoldiging wordt vastgelegd door de Algemene Vergadering. Hij wordt benoemd voor een termijn van drie jaar. Die termijn is hernieuwbaar. IV. JAARREKENING, R
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks