Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

DE TORENHAAN KERKBLAD. van de PROTESTANTSE GEMEENTE VOORST. Meditatie. Half jan.-febr te bezorgen voor zaterdag 21 jan.as.

Category:

Marketing

Publish on:

Views: 17 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Half jan.-febr te bezorgen voor zaterdag 21 jan.as. DE TORENHAAN KERKBLAD van de PROTESTANTSE GEMEENTE VOORST Meditatie Het zal een spannend jaar worden. Een jaar waarin nieuwe perspectieven zich
Transcript
Half jan.-febr te bezorgen voor zaterdag 21 jan.as. DE TORENHAAN KERKBLAD van de PROTESTANTSE GEMEENTE VOORST Meditatie Het zal een spannend jaar worden. Een jaar waarin nieuwe perspectieven zich zullen openen en vele vragen zich zullen aandienen. Wat goed, dat we dan een jaar achter de rug hebben, meerdere jaren, waarin we geprobeerd hebben om een fundament te leggen waarin vriendschap en geloof hand in hand gingen. Het is misschien wat onwennig om midden in de kersttijd te denken aan Pasen. Toch wil ik dat hier graag met u delen. Het was namelijk in die tijd dat we ontdekten hoe groot onze saamhorigheid kon zijn. Het werd een gezamenlijke zoektocht waarin velen ontdekten hoe bijzonder het kan zijn om daar woorden en gebeden bij te gebruiken die ruimte laten voor ieder van ons met ons eigen geloof en tegelijkertijd was het een week waarin we elkaar durfden te bekennen hoezeer we verbonden zijn. Ik herinner mij bijvoorbeeld de spannende voorbereiding van die diensten waarin ds. Geurt Roffel vertelde dat iemand, verbonden met de kerk van Wilp, gedoopt wilde worden, terwijl ds. Marrit Bassa en ondergetekende de dienst op stille zaterdag zouden leiden. Het was nieuw, het werd vruchtbaar. De bereidheid van deze ouders om hun verhaal te delen, de onderlinge spanning als predikanten om verantwoord en dienstbaar te blijven aan God en mensen. Het vertrouwen in elkaar. Op die avond resoneerde dat alles in een gezamenlijk gevoel van geloven. Zoals Jezus telkens weer momenten zocht waar de werkelijkheid ter discussie gesteld kon worden, zo zochten wij elkaar. En vonden een gemeenschap van mensen die het spijtig vonden om die paasmorgen afzonderlijk te moeten vieren. Het was die week die mij leerde dat eerlijkheid en respect van groter belang kunnen zijn dan traditie. Allemaal brachten wij onze eigen ideeën in over de waarde van Jezus komst op aarde maar niemand had het gevoel iets te missen uit eigen kerk. Dat gevoel is blijven bestaan. Er zijn meerdere momenten geweest waarop we elkaar vonden. Op gezamenlijke vergaderingen, een constructieve avond rond het jeugdwerk, de overal gehoorde praatjes en vermoedens over de komst van een kindje in de pastorie van Voorst. De eerste gebeurtenis in het nieuwe jaar die ons daar heel sterk bij zal bepalen, is het naderend afscheid van ds. Geurt Roffel. Nu hij een beroep elders heeft aangenomen, is het bijzonder mooi om te constateren dat welhaast iedereen daaruit de conclusie trekt dat we nu toch echt gezamenlijk verder moeten. Tegelijkertijd betekent dit dat we een tijd ingaan waarin vele uitdagingen zich aandienen en we met elkaar mogen gaan zien wat nodig is om kerk te blijven in breder verband. Wat hebben wij nodig om die binding te handhaven? Wie is er nodig op welke plaats? Het zou zomaar kunnen zijn dat 2017 ons een dynamiek brengt die we geen van allen hadden voorzien, maar waarvan we zullen constateren dat het voelde als toen, als die Pasen van Ik wens u Gods zegen in 2017, ds. Y. van Neck Kerkdiensten Voorst - Kerk Bijzonderheden 22 jan uur Ds.Y van Neck-Pors Gez. Oec. Dienst Wilp 29 jan uur Ds. L.E. Bassa Viering H.A., Diaconie 5 febr uur Ds. L.E. Bassa ZWO Dienst, Werelddiaconaat 12 febr uur Ds. B.J. Kruit, Apeldoorn Gez. Dienst Klarenbeek 19 febr uur Drs. H.J. Boon Plaatselijk Jeugdwerk 26 febr uur Ds.Y van Neck-Pors Doopdienst 5 maart uur Ds. L.E. Bassa Gez. Dienst Wilp Kerkdiensten Voorst Benring 22 jan uur Ds.Y van Neck-Pors 19 febr uur Mevr. G. Pols Kerkdiensten Wilp Bijzonderheden 22 jan uur Ds.Y van Neck-Pors en Diny Gez. Oec. Dienst Wilp Slief 29 jan uur Ds. K.G.W. Roffel Gezinsdienst, H.A. 5 febr uur Ds. A.A. Wijlhuizen, Apeldoorn Kinderdienst 12 febr uur Ds.B.J. Kruit, Apeldoorn Gez. Dienst Klarenbeek 19 febr uur Ds. C.W. Smit Nieuwsdienst 26 febr uur Ds.J.W.Scheurwater,Barneveld O.O.V. 5 maart uur Ds. L.E. Bassa Gez. Dienst Wilp 2 Kerkdiensten Klarenbeek Bijzonderheden 22 jan uur Ds.Y. van Neck-Pors Gez. Oec. Dienst Wilp 29 jan uur Ds.Y. van Neck-Pors 5 febr uur Ds.J.Ek, Brummen 12 febr uur Ds.B.J. Kruit, Apeldoorn Gez. Dienst Klarenbeek O.O.V 19 febr uur Ds.Y. van Neck-Pors Heilig Avondmaal 26 febr uur Dhr.G. Timmer 5 maart uur Ds. L.E. Bassa Gez. Dienst Wilp Bij de kerkdiensten Zondag 22 januari In de kerk in Wilp zal deze zondag een gezamenlijke oecumenische dienst plaatsvinden, waarin ds. Yvette van Neck zal voorgaan. Wij allen worden genodigd als gasten op het bruiloftsfeest, dus het belooft een feestelijke dienst te worden. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie, thee en limonade in het Romaanse deel van de kerk. Van harte welkom! Tijdens de dienst wordt bekend gemaakt welke oecumenische bestemming de diaconiecollecte van deze zondag krijgt. Zondag 29 januari De eerste zondag van 2017 waarop we in de Voorster kerk het Heilig Avondmaal zullen vieren: Vier met alles wat in je is Christus dood en verrijzenis. Aan de tafel van brood en wijn wil Hij tastbaar aanwezig zijn. Ds. Marrit Bassa hoopt voor te gaan in deze dienst. Omdat niet alle kinderen al aan het Avondmaal zullen deelnemen, is er hoewel de laatste zondag van de maand- voor hen een nevendienst. Zondag 5 februari Ook deze eerste zondag van de nieuwe maand wordt er vanaf 9.30 uur weer een lied ingestudeerd, dat in alle diensten van februari gezongen zal worden. Ds. Marrit Bassa zal in deze dienst enkele nieuwe ambtsdragers bevestigen; tevens zal er van enkele mensen die jarenlang deel hebben uitgemaakt van de kerkenraad, afscheid worden genomen. Na afloop van de dienst ontmoeten we elkaar in Het Dorpshuis. Zondag 12 februari In de kerk aan de Woudweg in Klarenbeek komen we deze zondag bij elkaar voor een gezamenlijke dienst. De vreugde voert ons naar dit huis waar t woord aan ons geschiedt.,god roept Zijn naam over ons uit en wekt in ons het lied. We hopen er ds. B.J. Kruit uit Apeldoorn te begroeten als gastvoorganger. Hoewel de eerste zondag van februari Werelddiaconaatzondag is, vieren we dit nu in gezamenlijkheid; er is overleg geweest over de invulling van de dienst met leden van de werkgroep ZWO. Na afloop ontmoeten we elkaar in het Achterhuus waar koffie, thee en ranja worden geschonken. 3 De collecte is bestemd voor boeren in de Noord-Molukken, een Indonesische provincie. Zij proberen een inkomen te verkrijgen door de verbouw van nootmuskaat. Maar tegenwoordig is de prijs van deze specerij laag. Toch is er wereldwijd een grote vraag naar nootmuskaat van goede kwaliteit. Daarom traint een partnerorganisatie van Kerk in Actie de boeren om nootmuskaat op biologische wijze te verbouwen en deze te ver- geholpen bij het werken volgens internationale kwaliteitsnormen. Ook worden de boeren zich organiseren in coöperaties. De verwachting is dat, dankzij dit project, boeren eind 2017 een hoger inkomen zullen hebben. Zondag 19 februari Nu de dagen zichtbaar lengen is er in de Voorster kerk deze zondag om 10 uur dienst. Onze pastoraal werker drs. H.J. Boon uit Zelhem hoopt daarin voor te gaan. Zondag 26 februari In de viering op 26 februari hopen we drie kinderen te mogen verwelkomen voor de doop! Vanaf woensdag 29 februari begint de 40-dagentijd en gaan wij op weg naar Pasen. Zondag 5 maart De diaconieën van Klarenbeek, Voorst en Wilp hebben samen afgesproken om gedu- van Kerk in rende de Veertigdagentijd zoveel mogelijk te collecteren voor de projecten Actie. Deze zondag is dat voor De Glind. In jeugddorp De Glind wonen ongeveer 150 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Door allerlei problemen kunnen zij niet meer thuis wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mishandeling, verwaarlozing of verslavingsproblemen van de ouders, maar ook om lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen of gedragsproblemen van de kinderen zelf. Via de ondersteuning die de gezinshuizen van De Glind bieden, krijgen kinderen en jongeren de kans die ze verdienen. Veel heil en zegen voor Uit de kerkenraad Het zal een jaar worden waarin kerkelijk voor Klarenbeek, Wilp en Voorst enige veranderingen zullen plaats vinden; o.a. komen tot een Streekgemeente en vertrek van ds. Geurt Roffel. Dit vergt van de stuurgroep nog menig vergader uur, wij wensen hen hierbij sterkte. Helaas betekend 2017 ook dat we afscheid gaan nemen van enkele kerkenraadsleden en wel van: Marco Wassink, Tonny Hofmeijer, Aart Groothuis en Lia Ormel, allen diakenen. Veel dank zijn we jullie verschuldigd, maar hier komt de kerkenraad nog op terug. Maar blij verheugd kunnen we u melden, dat we weer enkele gemeenteleden mogen verwelkomen 4 in de kerkenraad en wel: Martien Bannink, als ouderling, Oscar le Poole en Ger Makkink als diaken. Aart van der Lit wordt herbevestigd ouderling-kerkrentmeester. De bevestigingsdienst zal plaats vinden op zondag 5 februari om 10.00u in de kerk, voorganger is dan ds Bassa. U bent allen van harte welkom. Doop In de viering op 26 februari hopen we drie kinderen te mogen verwelkomen voor de doop! Samen met ds. Yvette van Neck uit Klarenbeek wordt dit een bijzondere, feestelijke viering. De kinderen die worden gedoopt zijn: Linde Willemien Gerda Makkink (26 mei 2016), dochter van Joost en Jacqueline Makkink-Weenink; Bjorn Teunis Bussink (23 augustus 2016), zoon van Thijs en Carolien Bussink-Ruijsch en Jacob Marinus Romkes (13 oktober 2016), zoon van Maarten en Marrit Romkes-Bassa. Linde, Bjorn en Joppe zijn dan inmiddels al een paar maanden oud. Geen kleine baby s dus. Gelukkig is niemand ooit te oud om gedoopt te worden! Als kind van God, mogen deze kinderen zich welkom weten in ons midden. Hun doop laat aan de ouders, en aan de hele gemeente zien dat God altijd bij hen en om hen heen wil zijn. Die belofte van de doop geldt voor ons allemaal. Het is bijzonder om dat met elkaar in een doopviering van dichtbij te beleven. We wensen de ouders en hun kinderen en natuurlijk de broer en zussen veel zegen op weg naar deze viering. Laten we samen als gemeente om hen heen staan! De kerkenraad. Afscheid Op zondag 8 januari hebben wij in de kerkdienst afscheid genomen van mevr. Gerry Pols. Zij was tijdens het zwangerschapsverlof van Ds. Marrit Bassa onze pastoraal werker en heeft in die periode met enthousiasme veel bezoekjes in onze gemeente afgelegd. Zelf zegt ze: Mijn hart ligt bij het pastoraat en ik vind dit belangrijk om samen gemeente te zijn. Dankzij haar inzet, samen met ouderling Henk Ilbrink en hulpouderling Jet Piek, is onder leiding van Ds. Yvette van Neck deze periode goed verlopen. Als dank kreeg zij bloemen en een cadeaubon, wat onderstreept werd met applaus van de gemeenteleden. Na afloop van de dienst was er gelegenheid om haar persoonlijk te bedanken. Indien nodig dan mogen wij opnieuw een beroep op haar doen. Gerry, nogmaals bedankt voor je pastorale inzet en hulp! Leen Leerdam ( vz. KRM) 5 Met het motto: Begroting 2017 BATEN Bedrag mijn kerk verbindt willen wij uw aandacht vragen voor de jaarlijkse Aktie Kerk Balans. In de laatste 2 weken van januari zullen we weer langs komen met een formulier waarop u een toezegging kunt doen voor uw bijdrage voor 2017 aan de PG Voorst. Met elkaar dragen we verantwoordelijkheid voor het wel en wee van onze kerkelijke Gemeente. De begroting geeft een tekort aan, wat we door het beheersen van de kosten en mogelijk een hogere bijdrage van u allen proberen te verkleinen. Hierbij de begroting van Opmerkingen inkomsten: 4 Rente en dividend uit: Deze is met , - naar beneden bijgesteld. Minder rente en dividend door lager rendement. 6 Reskevo: In 2017 wordt er rommelmarkt gehouden. Verwachte rente en opbrengsten rommelmarkt. Opmerkingen uitgaven: 16 Bijstand pastoraat: Voor het ouderenpastoraat zijn drs. H.J. Boon en ds. Y. van Neck in onze Gemeente werkzaam. Er is een bewuste keuze gemaakt, voor extra pastorale uren in het ouderen pastoraat. 1 Kerkelijke Gebouwen Ongebouwde eigendommen Huur pastorie Rente en dividend uit: Bijdragen Gemeenteleden Reskevo Torenhaan Verjaardagfonds Zending Stuurgroep Plaatselijk oec. werk 300 Totaal Baten LASTEN 11 Kerk Pastorie Huur Voorhof en Dorpshuis Pastoraat (0.75 fte) Eenmalig: Verhuis-/inrichtingskosten 0 16 Bijstand in het Pastoraat Jeugd Bijdragen / contributies Salarissen / vergoedingen Reskevo Torenhaan Verjaardagfonds Zending Stuurgroep Plaatselijk oec. werk Overige kosten beheer en adm Kosten effecten Onvoorzien Totaal Lasten Totaal Saldo (Baten - Lasten) Effect saldo op het vermogen van: het RESKEVO-fonds Toename van de PG Gemeente te Voorst Afname van Reskevo: Hierin zitten de grootste posten als restauratie kerk en kosten rommelmarkt. 26 Overige kosten beheer en administratie: Dit zijn o.a. kosten kopieerapparaat, administratie, bureau en bankkosten. Wij denken hiermee een reële begroting te presenteren, waarbij het resultaat van de Kerk helaas negatief is. Ondanks de inkomsten van de rommelmarkt 6 Met dit resultaat, is uw bijdragen van groot belang om de PG Voorst financieel gezond te houden. Namens KRM; Leen Leerdam (vz) Oecumenische viering Agenda Uitnodiging Het bruiloftsfeest van Kana Voelt u zich genodigd? Op zondag 22 januari 2017 hopen we u allen om uur in de kerkzaal van Wilp te ontmoeten voor een heel bijzonder bruiloftsfeest. Vanaf 9.30 uur is de zaal open. Weet wel dat u zich allen van harte welkom mag weten op het feest van Kana. Op geheel eigen wijze zal het Klarenbeekse koor Spirit met en voor ons zingen. Tot de belangrijkste gasten horen Maria en haar Zoon Jezus, maar er zullen ook vele andere bekenden zijn. U komt toch ook? Laat deze ochtend niet aan u voorbij gaan! Weet, dat ook voor u geldt dat u van harte genodigd bent dit bijzondere feest met ons mee te maken! Cadeau-tip :één onverpakte bloem. Ceremoniemeesters: Diny Slief (pastoraatsgroep Klarenbeek) en Yvette van Neck (predikant) Stay Tuned Met deze gespreksgroep hebben we de ervaring dat er ook echt wat besproken wordt. Natuurlijk beginnen we met een bakje koffie, maar meteen daarna duiken we de diepte in. Het moet per slot van rekening ergens over gaan. Elke avond beginnen we met een bijdrage van een van de leden van de groep. Daarna gaan we in gesprek. Een week voor elke bijeenkomst krijg je een mail met de uitnodiging en het onderwerp van de avond. Zo weet je wat je kunt verwachten. Het kernthema is dit seizoen God . In thema s als God en de wereld , Wat vraagt God van mij? , Rituelen om God te leren kennen en Is God liefde? proberen we beter te begrijpen wie God voor ons is. We komen dit seizoen 5 x bij elkaar. Zowel ds. Marrit Bassa uit Voorst als ds. Geurt Roffel uit Wilp leiden de groep. Datum : 24 januari 2017 Plaats: kerk in Wilp In overleg kan uitgeweken worden naar een andere dinsdagavond Tijd : uur 7 Wie? Wat? Inlichtingen : voor iedereen die behoefte heeft aan een gespreksgroep zoals hier boven beschreven : samen op zoek, gesprekken over leven en geloof : Groothuisbezoeken Als christen moet je duurzaam leven. Dat denk ik. Of je zegt het. Of je denkt: is dat wel zo? Wat heeft ons christen zijn eigenlijk met onze manier van leven te maken? Daar kun je veel over zeggen. In de groothuisbezoeken van dit seizoen gaan we het hebben over christen zijn en duurzaam leven. Leven wij duurzaam? Wat is dat en wat zegt de Bijbel hierover? Wat betekent het voor ons dat we christen zijn? Wat merken we daarvan op het gebied van duurzaam leven? Ook gaan we kijken hoe een thema als dit aan de orde komt in de kerkdiensten, of juist daarbuiten. Welke symboliek kunnen we gebruiken of vinden rondom duurzaam leven? Datum : 30 januari 2017 (Voorst-Oost) Tijd : uur tot uiterlijk uur Inlichtingen : de uitnodiging voor de wijken volgt, Berend Derksen verzorgt deze Lied van de maand Op zondag 5 februari oefenen wij om half tien het Lied van de maand februari: Lied 792. Dit lied is ontstaan uit een samenwerking tussen tekstdichter en predikant Syttijd verbonden aan ze de Vries en cantor-organist Willem Vogel. Samen waren ze lange de Oude Kerk in Amsterdam. Jarenlang een broedplaats van liturgische vernieuwing en ontwikkeling van kerkmuziek. Zo is de melodie van lied 792 helemaal geschreven voor de zingende gemeente; traditioneel van vorm, ritme en melodie. De tekst van Sytze de Vries spreekt klare taal: Laat zonneklaar te lezen zijn uw beeld, in ons geprent! Gij komt en schenkt de beste wijn waar wij elkaar tot zegen zijn, tot liefde voorbestemd. Welkom! Datum : 5 februari 2017 lied 792 Plaats : kerk in Voorst Tijd : 9.30 uur Inlichtingen : Anneke Barendregt ( ) Bijbelcursus In het afgelopen jaar deden we voor het eerst een Bijbelcursus over een boek uit het Nieuwe Testament. Een brief nog wel, van Petrus. We leerden Petrus beter kennen en gingen samen in gesprek over wat hij te vertellen heeft. Soms best pittig! Dit jaar willen we opnieuw in het Nieuwe Testament blijven, maar dan bij verhalen die 8 Jezus vertelt. We gaan in de 4 avonden van de cursus een aantal gelijkenissen langs. Bekende en minder bekende gelijkenissen passeren de revu. Samen gaan we erover in gesprek: wat is een gelijkenis eigenlijk, hoe zijn die verhalen ontstaann en wat betekenen ze voor ons vandaag? Datum Plaats Doelgroep Doel Tijd : 6 februari 2017 : de Voorhof in Voorst : iedereen : ontdekken wat de Bijbel ons vandaag te zeggen heeft : van uur tot uur Bijbelcursus Datum : 13 februari 2017 Plaats : de Voorhof in Voorst Doelgroep : iedereen Doel : ontdekken wat de Bijbel ons vandaag te zeggen heeft Tijd : van uur tot uur Bijbelcursus Datum : 20 februari 2017 Plaats : de Voorhof in Voorst Doelgroep : iedereen Doel : ontdekken wat de Bijbel ons vandaag te zeggen heeft Tijd : van uur tot uur Jonge gezinnen / Gespreksgroep 30 tot 50 (ongeveer) (Voorheen de gespreksgroep jonge ouders/jonge mensen ) Samen gaan we met elkaar in gesprek over allerlei onderwerpen. Als dertiger/veertiger ben je druk met je werk, je sociale contacten, misschien met je gezin. Heb je dan nog tijd om eens met elkaar van gedachten te wisselen? De gespreksgroep is: Even weg uit de drukte, stil staan, elkaar ontmoeten, delen, inspireren en gewoon even gezellig bijpraten. Steeds bij iemand thuis. Doe mee... Datum : 21 februari 2017 Plaats : Han en Wilma Wilbrink (Noord Emperweg 11) Tijd : uur Inlichtingen : Miranda le Poole Herman Hofmeijer Voor iedereen een tafel Op de volgende data is het de bedoeling dat we weer lekker voor u en jou gaan koken. Net als de vorige edities houdt dit vooral in: *Een 3-gangen menu voor 5,00 per kinderen 2,00. persoon. Voor de 9 * Gezelligheid. * Elkaar eens op een andere manier leren kennen. * Samen delen. * Iedereen is welkom. Misschien komt u uit een andere gemeente of kent u juist de buren op de hoek die wel een uitje kunnen gebruiken, neem ze gerust mee. Datum : 24 februari 2017 Plaats : de Voorhof in Voorst Tijd : uur Kosten : 5,00 per persoon. Voor de kinderen 2,000 Opgave : noodzakelijk in verband met het aantal beschikbare plaatsen Inlichtingen : Miranda le Poole Bijbelcursus Datum : 27 februari 2017 Plaats : de Voorhof in Voorst Doelgroep : iedereen Doel : ontdekken wat de Bijbel ons vandaag te zeggen heeft Tijd : van uur tot uur Expositie merklappen, rodeschool lapjes, borduurwerken geboorte enz. Ja, u leest het goed, er zijn weer plannen voor een expositie in de kerk van Voorst. Na de zeer succesvolle exposities van enkele jaren terug van doop- en trouwjurken nu eens heel iets anders. Na wat gebrainstormd te hebben kwamen we op het idee van merklappen. En die zijn er zeker! Er is veel geborduurdd en er wordt nog veel geborduurd. Merklappen met namen en data en prachtige figuren. Zelfs hele oude zijn er! Rodeschool lapjes. Kent u ze nog? Vierkante lapjes (ongeveer 30 x 30 cm). U leerde daarop borduren. In rood. Het ABC, in hoofdletters, maar ook in kleine letters, de cijfers, maar ook mooie randjes. En uw naam en geboortedatum mocht niet ontbreken. Weet u het nog? Hebt u het nog? En dan zijn er ook veel geboortewerkjes/tegeltjes geborduurd. Laat uw gedachten er al eens overgaan! Kijk alvast eens aan uw muur en in uw kast! Wij hopen dat 4 zaterdagen te organiseren in 2017 (23 en 30 september, 7 en 14 oktober) Te zijner tijd doen we een oproep in de kerkbladen. Hebt u nu al vragen? Stel ze a
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks