Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Den Bolevce přinese zábavu i vzpomínky na tragický výbuch boleveckého muničního skladu

Category:

Finance

Publish on:

Views: 3 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 / ročník 24 / číslo 2 / duben 2017 / ZDARMA Regenerace sídliště Lochotín strana 4 Klub Jednička strana 9 BOSCH FRESH FESTIVAL strana 11 Den Bolevce
Transcript
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 / ročník 24 / číslo 2 / duben 2017 / ZDARMA Regenerace sídliště Lochotín strana 4 Klub Jednička strana 9 BOSCH FRESH FESTIVAL strana 11 Den Bolevce přinese zábavu i vzpomínky na tragický výbuch boleveckého muničního skladu Symbolické propojení s minulostí přinese letošní ročník akce Den Bolevce. Uskuteční se na Bolevecké návsi v Plzni v sobotu 27. května 2017 od 10 do 21 hodin. Kromě zábavného programu pro celou rodinu budou součástí akce také vzpomínky na tragickou událost z 25. května roku Tehdy v Bolevci vybuchla největší muniční továrna v rakousko-uherské monarchii, o život přišly dvě stovky lidí, mezi nimi velká část žen a dětí, budovy továrny byly totálně zničeny. Městský obvod Plzeň 1, který je pořadatelem Dne Bolevce, vydává při příležitosti 100. výročí tragédie vzpomínkovou knihu obsahující zejména historické fotografie. Knihu získají návštěvníci akce zdarma. Pokračování na str. 6 Dopravní stavby na území MO Plzeň 1 pokračují i v roce 2017 Velké stavby, které ovlivňují dopravu na území městského obvodu Plzeň 1, pokračují i v roce Jedná se o opravu Studentské ulice a o úpravy spojené s rekonstruovanou tramvajovou tratí v Gerské ulici. Nově se však k těmto projektům přidají i dvě další stavby zasahující do dopravy, a sice oprava mostu Generála Pattona a výstavba 3. jízdního pruhu na Karlovarské ulici. Oprava Studentské ulice pokračuje na protilehlé straně komunikace v úseku Plaská Gerská a doprava se přesunula na již zrekonstruovanou část komunikace. Znamená to, že se v místě jezdí a bude jezdit až do konce července pouze jednou polovinou komunikace a v rámci dopravních omezení je také uzavřen vjezd do Kaznějovské ulice a další vjezd pod obchodním centrem EDEKA. Celá akce by měla být dokončena do Investorem je Ředitelství silnic a dálnic České republiky a oprava za téměř 30 milionů korun bez DPH zahrnuje výměnu konstrukčních vrstev vozovky, zajištění odvodnění, opravu kanalizace, výměnu obrub, úpravu zastávkových zálivů, přilehlých zelených pásů a chodníků. Také rekonstrukce komunikací a chodníků v Gerské ulici finišuje do svého závěru. V současné době se na obou stranách komunikace buduje nový chodník a cyklostezka a zároveň se připravují parkovací zálivy u vozovky. Bude dokončeno místo pro přecházení, které nahradí zrušený podchod pro chodce u zastávky Plzeňka. Také křižovatka Gerská Kralovická Gerská se upravuje za částečných uzavírek, kdy je umožněn jednosměrný vjezd do sídliště. Stavba bude dokončena do a investorem akce za 65 milionů korun bez DPH je statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1 ČTĚTE ZPRÁVY Z OBVODU strany 1 9, ZOO strana 10 ORGANIZACE, SPOLKY RADOVÁNEK strana 14 TOTEM, MOTÝL strana 15 DALŠÍ SPOLKY strany ŠKOLY strany 18 ŠKOLKY A OSTATNÍ SPORT strany AKCE OBVODU strana 24 Zprávy z obvodu Další stavební akce MO Plzeň 1 v roce 2017 Zastupitelé MO Plzeň 1 na svém únorovém zasedání schválili zařazení další akce do seznamu stavebních investičních akcí pro rok 2017, a to Parkovací stání Manětínská Stavba řeší vybudování parkovacích míst před objekty Manětínská 10 a 12, kdy stávající podélná stání budou nahrazena 17 kolmými parkovacími místy, která budou provedena z betonové zámkové dlažby. V souvislosti s výstavbou dojde též k úpra- vám stávajících míst pro přecházení a zároveň k posunutí chodníku blíže k objektům Manětínská 10 a 12. Nový chodník s živičným povrchem bude mít pohodlnou šířku 2,25 metru. Příjezdová komunikace touto stavební úpravou získá dostatečný prostor pro obousměrný provoz. Součástí stavby bude i provedení hydroizolace kolektoru v rámci vymezeného prostoru stavby. Andrea Šlechtová, odbor investiční Dne 8. března 2017 byly zahájeny práce na rozsáhlé rekonstrukci mostu Generála Pattona, jenž je součástí extrémně zatížené hlavní dopravní tepny v centru Plzně a převádí silnici I/20 a tramvajovou trať přes řeku Mži. Výstavba se uskuteční ve dvou základních etapách, v každé bude opravena jedna nosná konstrukce. Ukončení 1. fáze je plánováno do 11. prosince 2017, celý most má být kompletně opraven do června Náklady na stavbu jdou ze státního rozpočtu a představují řádově 138 milionů korun (bez DPH). Zajišťuje je Ředitelství silnic a dálnic České republiky ve spolupráci se statutárním městem Plzeň. První dopravní omezení v souvislosti s rekonstrukcí začnou 10. dubna. V letošním roce budou provedeny stavební práce pouze na mostu ve směru z centra na Karlovy Vary, v roce 2018 je v plánu oprava ve směru do centra, v roce 2019 pak dokončovací práce. Provoz na mostu bude po celou dobu rekonstrukce zachován ve dvou, byť zúžených jízdních pruzích pro každý směr. Tramvajový provoz bude v některých etapách výstavby veden po jedné koleji obousměrně. Při rekonstrukci bude upraveno šířkové uspořádání na mostu ve směru z Lochotína tak, aby umožňovalo vedení silničního provozu ve směru do centra ve třech jízdních pruzích. Součástí oprav bude i vybudování přeložek inženýrských sítí, nového veřejného osvětlení, trakčního vedení, nových chodníků a cyklostezky. Zahajovací práce spočívají v přípravě výhybek pro tramvajovou trať, přípravě změn v signálních plánech přilehlé křižovatky a podobně. Tyto práce neomezí veřejný provoz na mostě ani v jeho okolí. V noci z 9. na 10. dubna proběhne strana 2 Rekonstrukce mostu Generála Pattona pokračuje osazení výhybek, které umožní provozování jednokolejné tramvajové trati. Bude osazeno provizorní dopravní značení na mostu ve směru na Lochotín. Začnou zde práce na demontáži tramvajové trati, budování provizorní vozovky a přeložkách inženýrských sítí. Při rekonstrukci mostu se počítá i s krátkodobým omezením provozu v ulicích Tyršova a Lochotínská, a to zejména z důvodu bezpečnosti při provádění demolice původních říms mostu. (red) Skalní masiv u Košuteckého jezírka Správa veřejného statku města Plzně si nechává zpracovat projekt na svedení vody z Karlovarské ulice mimo skalní masiv a na stabilizaci skalního masivu. Průzkum skalního masivu proběhl již v loňském roce po sesunutí části tohoto masivu. Do doby realizace projektu bude pod skálou vymezen prostor dřevěnými zábranami a bude zde umístěna informační tabule o zákazu vstupu do tohoto prostoru. (red) Tirá: Plzeňská jednička je periodický tisk územního samosprávního celku. Vydává: Statutární město Plzeň zastoupené Mìstským obvodem Plzeò 1. IČ: DIČ: CZ Adresa: Alej Svobody 60, Plzeň. Tel.: , fax: , web: Periodicita: 6x do roka. Náklad: ks. Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma do schránek obyvatel MO Plzeň 1. Foto: fota bez uvedení autora jsou z archivu ÚMO Plzeň 1. Sazba: Nakladatelství Kletr. Tisk: Novotisk s.r.o., tiskárna Praha. Registrační číslo: MK ČR E Zprávy z obvodu Vážení spoluobčané, milí sousedé, dny se prodlužují a venkovní teploty stoupají, jaro se ujímá své vlády. Letošní po mnoha letech poctivá zima nám dopřála dostatek času na odpočinek, a tak jistě ani vy neodoláte a ve volných chvílích ve slunečných dnech vyrážíte na procházky a výlety do okolí. K návštěvě lákají probouzející se kvítka v parcích, zákoutí s dětskými prolézačkami, stezky v okolí Boleveckých rybníků, malebné uličky Roudné. Mnohá z těchto míst jsou však hojně osídlena těmi, kteří si zde neužívají jarní přírody, ale po- Vážení obyvatelé našeho obvodu, dovolte mi, abych vás jako předseda Komise bezpečnosti a veřejného pořádku Rady Městského obvodu Plzeň 1 informoval o akci Likvidace vozidel zdarma, která úzce souvisí s prací naší komise a stále není v povědomí široké veřejnosti. Bezplatná likvidace je reakcí na množící se podněty od obyvatel našeho obvodu ohled- žívají alkoholické nápoje. Nadmíra alkoholu jim dodává kuráž, nestydí se proto obtěžovat kolemjdoucí, pokřikovat na ně, znečišťovat lavičky, odhazovat prázdné lahve, nedopalky cigaret a další odpadky na chodníky a trávníky. Řada obcí, i v Plzeňském kraji, řeší tento rozšířený problém vydáním vyhlášky, která zakazuje požívání alkoholických nápojů na vyjmenovaných veřejných prostranstvích nebo jejich částech. Typicky se jedná o prostory, které obyvatelé využívají k odpočinku a pasivní či aktivní rekreaci. Požívat alkohol je v mnohých obcích zakázáno také v okolí zastávek veřejné dopravy, v okolí škol, zdravotnických zařízení, samozřejmě na všech dětských hřištích a pískovištích. Na co se z pohledu zeleně můžeme těšit... Na posledním zasedání Zastupitelstva města Plzně v březnu tohoto roku jsem se obrátila na primátora města s otázkou, zda i Plzeň uvažuje o takovém předpisu. Věřím, že vyhlášku, kterou má dle jeho slov pan primátor zpracovanou a nyní probíhají upřesnění spíše technického rázu, co nejdříve Rada města Plzně projedná a uvede v platnost. V minulém úvodníku jsem slíbila, že vám v novém roce představím další zajímavý projekt. Dlouhé podzimní a zimní dny jsme věnovali přípravě a v pátek 31. března jsme vypustili do světa Klub Jednička. V letošním, pilotním roce fungování Klubu spouštíme sekci, jež poskytne výhody rodičům, kteří se starají strana 3 o děti mladší 15 let. Věřím, že vás vedle možnosti získat zajímavé bonusy u partnerů Klubu osloví i možnost získat za určitých podmínek příspěvek ve výši 300 Kč na pobyt vašeho dítěte v příměstském táboře. Kompletní informace, včetně seznamu partnerů Klubu, najdete na webu MO Plzeň 1, v sekci Život v obvodu. Dovolte mi v závěru poděkovat všem, kteří se do projektu Klub Jednička jako partneři zapojili, a pomohli nám tak tento zajímavý a v Plzni ojedinělý počin rozjet. Milí sousedé, užijte si veselé a barevné Velikonoce! Ivana Mádlová, 1. místostarostka MO Plzeň 1, Hnutí ANO 2011 Chronický problém s parkováním a dlouhodobě odstavená vozidla ně dlouhodobě odstavených vozidel, která blokují parkovací stání. Vzhledem k výše uvedenému proto na našem obvodě probíhá již od dubna roku 2015 prostřednictvím Úřadu městského obvodu Plzeň 1 možnost likvidace autovraků zdarma. Za období bylo k ekologické likvidaci předáno celkem 31 vozidel. Díky tomu se rozhodl Úřad městského obvodu Plzeň 1 pokračovat v této akci i v letošním roce. Pokud tedy máte staré auto určené k likvidaci, neváhejte se obrátit na Odbor životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1, který vám Těším se na setkání s Vámi Vážení spoluobčané, obyvatelé prvního plzeňského obvodu, rád bych Vám popřál hezké a klidné jaro a při té příležitosti Vás pozval na některé nové i tradiční akce, které pro Vás Úřad městského obvodu Plzeň 1 připravuje. Již poněkolikáté se spolu můžeme potkat na Pouti u Andělíčka na Košuteckém jezírku 28. dubna, nebo nově na akci Den Bolevce, která se uskuteční u příležitosti 100. výročí výbuchu muničního skladu 27. května. Na zadarmo zajistí odvoz a likvidaci vašeho nepojízdného vozidla. Je třeba splnit pár níže uvedených podmínek: 1. Vozidlo určené k likvidaci se musí nacházet na území našeho obvodu, přičemž majitel likvidovaného vozidla zde nemusí být hlášen k trvalému pobytu, 2. majitel likvidovaného vozidla zapsaný v technickém průkazu se dostaví v úřední den na oddělení dopravy, 3. na oddělení dopravy předloží velký technický průkaz vozidla, které je určeno k likvidaci, 4. vyplní žádost o likvidaci. Vážení spoluobčané městského obvodu Plzeň 1, z pověření funkce předsedy Komise životního prostředí bych vás touto formou chtěl informovato aktualitách z této komise. Žijeme na druhém nejlidnatějším městském obvodě města Plzně. Co se urbanistiky týče, tak většinu obvodu tvoří panelové domy, které ne vždy působí půvabně. O to více bychom se měli snažit zvelebovat prostředí a přírodu kolem nás, tak aby to kompenzovalo tyto betonové kolosy z 80. let. To se z mého pohledu daří čím dál tím více. Chtěl bych připomenout dokončení Lochotínského parku vedle zoologické zahrady, který se opravdu povedl. Na tento projekt naváže ještě větší pokračování v podobě výstavby jihovýchodní a jižní části tohoto parku, včetně okolí Kilometrovky a Lochotínského pavilonu. Dále se v oblasti Vinic připravuje realizace parku Vinice jih, který se bude nacházet v okolí ulice Nad Zoo. Mělo by jít především o výsadbu zeleně a rozšíření mobiliáře. V přípravě je i etapa výsadby stromů a keřů v parku u Košuteckého jezírka. Tam bude i nutnost zpracování návrhu na stabilizaci skalní stěny a odvodnění části Karlovarské ulice, kde se v poslední době vyskytly problémy s erozí. A v neposlední řadě bych chtěl zmínit plánovanou výstavbu parků na Košutce. Jistě jste zaznamenali aktivity ohledně parku Krašovská ve vnitrobloku Krašovská, Toužimská, Žlutická. Poslední aktuality jsou takové, že byl vybrán finální architektonický návrh a zahájena příprava nezbytných červen jsou pro děti připraveny dvě akce nazvané Z pohádky do pohádky aneb Karneval se strašidly, které se budou konat na Vinicích a v parku U Bazénu. Tam se letos opět uskuteční vyhledávané promenádní koncerty, kde zahrají orchestry Tremolo, Foligno, Oty Hellera a žáků ZUŠ Sokolovská. Vozidlo určené k likvidaci odveze firma vybraná k likvidaci vozidel a předá majiteli registrační značky vozidla a rovněž předá i protokol o ekologické likvidaci. Máte-li nějaký podnět týkající se dlouhodobě odstavených vozidel ve vašem okolí, tak se neváhejte obrátit na Odbor životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1, který se ve spolupráci s Komisí bezpečnosti a veřejného pořádku bude snažit zajistit jeho likvidaci. S pozdravem a přáním hezkých dnů Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma, radní MO Plzeň 1 projektových prací. Další projekt, který se i ve spolupráci s vámi občany chystá, je rozšíření parku Zemník. A to především v prostorách bývalé BMX tratě. V těchto prostorách by měly vzniknout odpočinkové zóny, včetně veřejného ohniště pro letní opékání buřtů a dále prostorů pro pejskaře. Věřím, že se dočkáme co nejdříve realizace všech uvedených projektů a všechny tyto nově vybudované zeleně nám zpříjemní život na našem obvodě. Jan Štěpán, zastupitel za Hnutí ANO a předseda Komise životního prostředí Prázdniny na obvodě nám tradičně zpestří zábavná akce Město her aneb Prázdniny na Boleváku, která se uskuteční 22. července. Věřím, že si najdete čas a některou z akcí, o kterých budeme postupně informovat na webu obvodu, navštívíte. Těším se na Vás. S úctou, Libor Kojzar, zastupitel Zprávy z obvodu Regenerace sídliště Lochotín Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ve spolupráci s vedením MO Plzeň 1 připravuje projekt regenerace sídliště Lochotín. Účelem projektu je připravit návrhy na postupné úpravy veřejných prostranství v sídlišti tak, aby zde byl život co nejpříjemnější pro všechny skupiny obyvatel. Aby tomu tak opravdu bylo, potřebujeme znát váš názor a zkušenosti s životem na sídlišti. Z toho důvodu jsme připravili dotazník a prosíme o jeho vyplnění. Tu odpověď, která se bude nejvíce blížit vašemu názoru, zakroužkujte. Vyplněný formulář prosím odevzdejte do 3 týdnů od zveřejnění v Podatelně ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60, Plzeň nebo zašlete poštou na adresu Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, Plzeň. Děkujeme za váš čas a za vaše odpovědi. 1. Jak jste celkově spokojen(-a) s životem na sídlišti? (Zakroužkujte jednu odpověď) 1. velmi spokojen 2. spokojen 3. částečně spokojen 4. částečně nespokojen 5. nespokojen 6. velmi nespokojen 2. S čím jste na sídlišti nejvíce spokojen(-a)? Uveďte prosím pouze jednu věc:. 3. Co vám na sídlišti nejvíce vadí? Uveďte prosím pouze jednu věc:. 4. Cítíte se v sídlišti bezpečně? (Zakroužkujte 1 odpověď) 1. ano 2. spíše ano 3. spíše ne 4. ne 5. Které nedostatky má podle vašeho názoru život na sídlišti? (Zakroužkujte buď ano, nebo ne) Veřejná prostranství: Ano Ne 1. málo ploch zeleně neupravená veřejná prostranství nedostatek hřišť pro děti nedostatek hřišť pro mládež nedostatek míst ke klidnému posezení nedostatečná čistota veřejných ploch nedostatečné veřejné osvětlení 1 2 Občanské vybavení: 8. nedostatek možností dostupného sportovního vyžití nedostatek možností dostupného kulturního vyžití málo míst v mateřských školách nutnost dojíždění do základní školy 1 2 Vybavení sídliště: 12. málo odpadkových košů nedostatek kontejnerů na tříděný odpad chybí sáčky na psí exkrementy 1 2 Doprava a parkování: 15. špatná dostupnost městské hromadné dopravy (MHD) nedostatek parkovacích míst pro osobní automobily špatné spojení MHD (dlouhé intervaly) špatné spojení s centrem města MHD v pozdních večerních a nočních hodinách špatný stav vozovek málo cyklostezek Ještě něco jiného? (napište co): strana 4 6. Investoval byste do koupě krytého a zabezpečeného garážového stání pro osobní automobil v garážovém objektu v oblasti sídliště? (Zakroužkujte jednu odpověď) 1. rozhodně ano 2. spíše ano 3. spíše ne 4. rozhodně ne 5. netýká se mě (nemám automobil) Na závěr vás poprosíme ještě o několik statistických údajů: 7. Jak dlouho bydlíte na tomto sídlišti? 1. do 5 let let let let 5. více jak 20 let 8. Kolik je vám let: 9. Jste: 1 muž 2 žena 10. Máte děti do 18 let? 1 ano 2 ne 11. Ve které ulici bydlíte? 12. Jste: 1. studující 2. pracující 3. nezaměstnaný 4. důchodce 5. v domácnosti (vč. mateřské/rodičovské dovolené) 13. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 1. základní bez vyučení 2. vyučen(-a) bez maturity 3. maturita 4. vyšší odborná nebo vysoká škola 14. Máte další náměty nebo připomínky související s životem na sídlišti? Napište je zde:... Děkujeme za Vaši spolupráci. Zprávy z obvodu strana 5 Na území obvodu jsou nové odpadkové koše Na území statutárního města Plzně probíhá od března 2017 postupná obnova odpadkových košů. Aktuálně došlo k výměně košů v městském obvodu Plzeň 1, nových košů se dočkala celá oblast Vinic a část území Lochotín. Obnova má za cíl jednak nahradit poškozené a nevyhovující odpadkové koše za nové, ale zároveň postupně sjednotit typy používaných nádob na celém území města. Nově budou proto osazovány pouze dva druhy odpadkových košů s logem společnosti Čistá Plzeň, Zákaz volného pobíhání psů po veřejném prostranství Volné pobíhání psů po veřejném prostranství je stanoveno ve vyhlášce statutárního města Plzně č. 19/2006 o některých povinnostech chovatelů psů, ve znění jejích pozdějších změn, kde je území se s.r.o., která zajišťuje jejich obsluhu, a sice betonový (určený především do historické a urbanisticky významné zástavby) a plastový. Plastové koše budou připevněny na zabetonované tyčky nebo bude využit stávající mobiliář města, jako jsou např. pouliční lampy, zábradlí apod. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách nebude docházet k převracení košů, zároveň jsou konstruovány tak, aby nedocházelo k rozfoukání vhozeného odpadu, neboť oba typy disponují zmenšenými či jinak zabezpečenými vhozy, Blokové čištění komunikací Z důvodu zkvalitnění podmínek životního prostředí připravuje Městský obvod Plzeň 1 další blokové čištění komunikací. Práce budou prováděny v dubnu a květnu na Košutce v ulicích Gerská (parkoviště), Kralovická 1 9 (parkovací stání), Kralovická (parkovací stání), Kralovická (parkovací stání), Kralovická (parkovací stání), Kralovická (parkovací stání), Rabštejnská (parkovací stání), Žlutická 66 (parkoviště), Žlutická 43 (parkovací stání), Žlutická 33 v Plzni (parkoviště), Kralovická, p.č. 1609/56 k.ú. Bolevec (parkoviště), Žlutická, p.č. 1609/133 k.ú. Bole- vec (parkoviště), Žlutická 9a 11 (parkovací stání), Toužimská 1 23 (parkovací stání), Rabštejnská (parkoviště), Rabštejnská 12 (parkoviště), Manětínská (parkovací stání), Manětínská 41(parkovací stání) a Manětínská (parkovací stání). Blokové čištění bude opět prováděno za pomoci vyblokování parkovacích míst v daném úseku, kdy se jedná o dočasný zákaz stání a zastavení na kolmých a podélných stáních kolem vozovek i na samostatných parkovištích. Zákazové značky budou rozmístěny vždy 7 dnů předem. zákazem volného pobíhání psů vymezeno v příloze této vyhlášky. Mapa s vyznačením zákazu volného pobíhání psů je k dispozici na Velkým problémem jsou neuklí- Magistrát města Plzně pořádá ve spolupráci se společností Čistá Plzeň s. r. o. SBĚROVÉ DNY ODPADU Místo konání Termín konání Hodiny odbìru odpadu BÍLÁ HORA K Sokolovně hod. (pod Sokolovnou na asfaltové ploše) Místo konání Termín konání Hodiny odbìru odpadu ROUDNÁ Na Roudné hod. (manipulační plocha naproti vjezdu do FN) V těchto termínech zde můž
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks