Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

DENİZLİ DE BİR BİNANIN FARKLI YAKIT TÜRLERİNE GÖRE YAKIT MALİYETİ VE CO 2 EMİSYON MİKTARININ BELİRLENMESİ

Category:

Services

Publish on:

Views: 0 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
59 SDU International Technologic Science pp Constructional Technologies DENİZLİ DE BİR BİNANIN FARKLI YAKIT TÜRLERİNE GÖRE YAKIT MALİYETİ VE CO 2 EMİSYON MİKTARININ BELİRLENMESİ Hilmi Yazıcı, Mehmet
Transcript
59 SDU International Technologic Science pp Constructional Technologies DENİZLİ DE BİR BİNANIN FARKLI YAKIT TÜRLERİNE GÖRE YAKIT MALİYETİ VE CO 2 EMİSYON MİKTARININ BELİRLENMESİ Hilmi Yazıcı, Mehmet Akçay, Salih Özer ÖZET Bina ısıtmasında kullanılacak olan yakıtın hem ucuz hem de çevreye en az emisyon yayan bir yakıt olması istenir. Bu çalışmada, Denizli İli Merkez İlçesi Karaman Mahallesinde konut ve iş yeri olarak inşa edilen bir binanın dış ortam sıcaklığı -6 o C alınarak yıllık ısı ihtiyacını karşılayacak doğalgaz, kömür, motorin ve fuel oil miktarları belirlenmiş, yakıt cinsine göre belirlenen yakıt miktarları kullanılarak yıllık yakıt maliyeti ve karbon dioksit (CO 2 ) emisyon miktarı hesaplanmıştır. Çalışma sonunda, binanın yıllık ısı ihtiyacını karşılamak için kullanılacak olan en uygun yakıtın doğalgaz olduğu görülmüştür. Doğalgaza göre kömür, motorin ve fuel oil yıllık yakıt maliyetlerindeki değişim oranı sırası ile; % 10.5, % 447 ve % artış olarak hesaplanmıştır. Doğalgazın yıllık CO 2 emisyon miktarının, kömür, motorin ve fuel oil emisyon miktarlarına göre sırası ile; % 51.6, 26.7 ve 36.4 daha az olduğu saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Merkezi ısıtma, fosil yakıtlar, yakıt maliyeti, CO 2 emisyonu ABSTRACT FUEL COST AND CO 2 EMISSION QUANTITY DETERMINATION WITH DIFFERENT FUEL TYPES FOR A BUILDING IN DENIZLI It wants a fuel of both cheap and least emissions emitting to the environment for used to the residence heating. In this study, for a building, which is built as residential and workplace in Karaman District of Central County in Denizli City, natural gas, coal, diesel and fuel oil quantities of corresponding of annual heating requirement as ambient temperature is estimated -6 o C, were determined. As used to fuel quantities determined according to the type of fuel, annual fuel cost and carbon dioxide (CO 2 ) emissions quantities are calculated. At the end of study, for annual heating requirement of building, it was saw that natural gas is the most appropriate fuel. According to natural gas, change rate of annual fuel cost of coal, diesel and fuel oil are calculated 10.5%, 273.8%, and 447% increase, respectively. The amount of the annual CO 2 emissions of natural gas, as coal, diesel and fuel oil, were determined to be less 51.6% 26.7 and 36.4, respectively Keywords : Central heating, fossil fuels, fuel cost, CO 2 emission Pamukkale Üniversitesi, E-posta: Hilmi Yazıcı, Mehmet Akçay, Salih Özer Giriş Şehirleşmenin ve hızlı nüfus artışının yoğun olarak yaşandığı günümüzde, konutlarda toplu olarak yaşayan birey sayısı da artmıştır. Konutlarda yaşayan insanların hayatlarını rahat bir şekilde sürdürebilmeleri için temel ihtiyaçlara gereksinim duyulmaktadır. Özellikle soğuk ve kış aylarında ısınma en önemli ihtiyaçlardan biridir. Konutlardaki ısınma ihtiyaçlarını karşılama biçimleri bireysel veya merkezi ısıtma şeklinde olabilir. Bir konuttaki bütün dairelerin tek bir merkezden ısıtılmasına merkezi ısıtma denilmektedir. Yaklaşık on yıl öncesine kadar İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerin dışındaki şehirlerde merkezi ısıtmada çoğunlukla kullanılan yakıt; kömür, fuel-oil ve motorindi. Günümüzde ise, doğalgaz hatlarının döşenmesi ile birçok ilimizde merkezi ısıtmada doğalgaz kullanımı tercih edilmektedir yılsonu itibari ile Denizli ili de doğalgaz kullanan iller arasına katılmıştır. Günümüzde, Denizli il merkezinde ısınma amacı ile doğalgazın yanı sıra diğer yakıtlar da kullanılmaktadır. Bina ısıtmasında kullanılacak olan yakıtın hem ucuz hem de çevreye en az emisyon yayan bir yakıt olması istenir. Konutlarda ya ısıtma sistemine göre yakıt seçilmektedir ya da yakıt çeşidine göre ısıtma sistemi tasarlanmaktadır. Bireysel ısıtma sistemlerinde katı yakıt, doğalgaz ve fuel oil kullanılmaktadır. Bireysel sistemden bölgesel sisteme gittikçe katı yakıt kullanımı durumunda yatırım ve genel giderlerde azalma ortaya çıkmaktadır. Isıtma sistemlerinin seçimi, kullanılan yakıt ve bina tipleri dikkate alınarak yapılır (Karakoç, 2001). Bir ısıtma sisteminde yakıt tercihi yaparken yakıtın maliyeti ve emisyon değerleri göz önüne alınmalıdır. Yakıt maliyeti ve çevreye salınan emisyonlar açısından merkezi ısıtma sisteminde kullanılan yakıtın cinsi de önemlidir. Song (2000), yaptığı çalışmada, ısıtma sistemlerini toplam enerji sistemi açısından incelemiş ve gerçek yakıt maliyetlerini hesaplamıştır. Ayrıca bu sistemleri, çevreye yaydıkları zararlı emisyon açısından da incelemiştir. Psomopoulos vd. (2010) yapı sektöründeki enerji tasarrufu ve CO 2 emisyonu azatlımı ile ilgili hesaplamada şebeke kayıplarının ne kadar önemli olduğu hakkında bir çalışma yapmışlardır. Çalışma sonucunda, CO 2 emisyon hesabında düşük ve orta voltajdaki elektrik şebekesi göz önünde bulundurulduğunda bina bağlantı tiplerinin kayıpları etkilemeyeceğini ifade etmişlerdir. Eşiyok (2006), yapmış olduğu çalışmasında Türkiye deki tipik binaların enerji tüketimini ve enerji performanslarını incelemiştir. Yapılan çalışmada, farklı bölgelerden üç şehirde dört farklı bina tipi seçilmiş, TRNSYS simülasyon programı kullanarak bu binaların enerji tüketimi ve ısıl konforlarını analiz etmiştir. Çalışma sonunda, Türkiye de mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ve yeni enerji stratejilerinin uygulanması ile ısıtma ve soğutmada %50-80 arasında tasarruf sağlanabileceğini belirtmiştir. Thtyholt ve Hestnes (2008), bölgesel ısıtma alanlarındaki düşük ısıtma enerjisine ihtiyaç duyan binalar için CO 2 emisyon ve elektrik arz güvenliği analizi yapmışlardır ve Norveç bölgesel ısıtma sistemleri için modeller sunmuşlardır. Ayrıca yaptıkları çalışmada CO 2 emisyonları ile ilgili hesaplamalar yapmışlardır. Yapılan hesaplamalarda, bölgesel ısıtmadan kaynaklanan CO 2 emisyonlarının düşük ısıtma enerjili ve elektrikle ısıtılan binalardan kaynaklanan CO 2 miktarından daha az olduğunu saptamışlardır. Bina ısı ihtiyacı ve yakıt tüketimi tahminlerinden yararlanarak bir ısıtma mevsimi süresince İstanbul'da ortaya çıkan CO2 emisyonları hesaplanmıştır. Çalışma esnasında en iyi (çift cam SDU International Journal of Technologic Sciences 61 PAY % 20, I=0.5 HDS) ve en kötü (tek cam PAY % 50, I=2 HDS) olarak isimlendirilen iki farklı inşaat koşullan için elde edilen sonuçların karşılaştırılması yapılmıştır. Isıtma amacıyla sadece doğalgaz kullanılması halinde farklı inşaat ve kullanım koşullarında İstanbul'da yıllık CO 2 emisyonlarının Mt (milyon ton) aralığında değişen bir değerde olduğu saptanmıştır. Ayrıca, en kötü diye nitelendirilen inşaat koşullarında CO 2 emisyonlarının diğerinin yaklaşık olarak üç katı olduğu belirlenmiştir (Kadıoğlu ve Durmayaz, 2002). Yakıt miktarı binanın yıllık ısı ihtiyacına göre belirlenir. Binanın TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları na (1999) göre yıllık ısı ihtiyacı; binanın bulunduğu ilin coğrafi konumuna, ısıtma sezonundaki dış ortam sıcaklığına, bina yapı bileşenlerine, binanın yüksekliğine ve konumuna bağlıdır. Denizli ili 2. iklim bölgesinde bulunmaktadır (Karakoç, 2001). Bu çalışmada, 2. iklim gölgesinde bulunan Denizli İli Merkez İlçesi Karaman Mahallesinde konut ve iş yeri olarak inşa edilen bir binanın dış ortam sıcaklığı -6 o C alınarak TS 825 e göre hesaplanmış yıllık ısı ihtiyacını karşılayacak doğalgaz, kömür, motorin ve fuel oil miktarları belirlenmiştir. Yakıt cinsine göre belirlenen yakıt miktarları kullanılarak yıllık yakıt maliyeti ve CO 2 emisyon miktarı hesaplanmıştır. 2. Materyal ve Metot Bu çalışmada, Denizli ilinde yapımı henüz tamamlanmış olan bir bina incelenmiştir. İnşaatı tamamlanan binada henüz oturulmamaktadır. Seçilen bina örneği Denizli ilinde son zamanlarda gaz beton kullanılarak yapılan binalar için tipik bir örnektir. Son zamanlarda gaz betonun kullanım amacı; bu yapı bileşeninin ısı iletim katsayısının (0.19 W/mK) geleneksel olarak kullanılan tuğladan (0.45 W/mK) (Gürel ve Cingiz, 2011) daha düşük oluşudur. Bu nedenle, ısı kaybını azaltmak için gaz beton kullanımı tercih edilmiştir Binanın Özellikleri TS 825 e göre dış ortam sıcaklığı -6 o C alınarak ısı yükü hesaplanmış binanın dış görünümü Şekil 1 de verilmiştir. Binan uzunlamasına kuzey-güney yönündedir ve ön cephesi güneye bakmaktadır. Bina Denizli İli Merkez İlçesi Karaman Mahallesinde konut ve iş yeri olarak inşa edilmiştir. Şekil 1. Isı yükü hesaplanmış binanın dış görünümü Denizli ilinde faaliyet gösteren Yılmaz Mühendislik ve Müşavirlik Şirketi tarafından TS 825 e göre ısı kaybı hesaplanan binada 20 daire, 1 işyeri ve 2 hobi salonu bulunmaktadır. Hobi Hilmi Yazıcı, Mehmet Akçay, Salih Özer 62 salonları bodrum katta, iş yeri ise zemin katta bulunmaktadır. İş yerinin büyük bir kısmı cam ile kaplıdır. Isı kaybı hesabı yapılan binanın normal kat planı Şekil 2 de verilmiştir. Şekil 2. Binanın normal kat planı Tablo 1. Bina Bilgileri Durum Özellik İl Denizli Binanın ısı bölgesi 2. Bölge Hesaba alınacak dış sıcaklık -6 C Bina durumu Ayrık nizam Bina kullanım amacı Konut + İşyeri Kat adedi 5 (1 bodrum, 1 zemin ve 3 normal kat) Binanın statik yapısı Betonarme karkas Bina eni m Bina boyu m Bina yüksekliği m Kat yüksekliği 2.80 m Pencereler Plastik doğrama çift camlı Dış kapılar Metal ısı yalıtımlı Çatı durumu Üzeri kullanılmayan çatı Bina dış kabuğunda yalıtım malzemesi kullanılmamıştır ve en dışta sıva bulunmaktadır. Dış duvarlar 20 cm kalınlığında gaz beton ile yapılmış, gaz betonun iç yüzeyi kireç çimento harcı ile sıvanmış ve gaz betonun dış yüzeyi ise 2 cm kalınlığında sadece çimento harçlı sıva ile sıvanmıştır. Bina dış duvarlarının kesiti Şekil 3 te gösterilmiştir. Şekil 3 te gösterilen gaz beton duvarın bileşenlerinin ısı iletim katsayılar; iç sıva 1 W/mK, gaz beton 0.19 W/mK ve dış sıva 1.6 W/mK dir. Gaz beton duvarda, iç yüzey sıcaklıkları uygun olduğundan küf oluşturma riski yoktur ve yoğuşma görülmemiştir. Yapı bileşeni TS 825 e uygundur. SDU International Journal of Technologic Sciences 63 Şekil 3. Bina dış duvarlarının kesiti Binanın bodrum katı dış duvarlarının bir kısmı toprak ile temas etmektedir. Binanın ısı kaybeden alanları Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2 deki bütün değerlerin birimi m 2, yalnızca toplam bina hacminin birimi m 3 tür. Dış Havaya Açık Duvar Alanı Toprağa Temas Eden Duvar Alanı Isıtılmayan İç Ortama Bitişik Duvar Alanı Tavan Alanı Taban Alanı Tablo 2. Binanın ısı kaybeden alanları Isı Kaybeden Alanlar m 2 Dolgu duvar 950 Kolon 80 Kiriş 215 Dolgu duvar Betonarme (kolon-kiriş) 50 Dolgu duvar 102 Kolon 13 Kiriş 20 Üzeri Açık - Çatılı Toprağa temas eden İç ortama bitişik (zemin kat) Açık geçit üzeri Pencere Alanı Toplam Kapı Alanı Toplam Alan Toplam Hacim (m 3 ) Toplam 6150 Bu çalışmadaki analizlerde kullanılacak olan, TS 825 e göre hesaplanan yıllık gerçek ısı ihtiyacı Q yıl = kj dür. Yıllık ısı ihtiyacına bağlı olarak doğalgaz, kömür, motorin ve fuel-oil kullanılması durumlarında yıllık yakıt miktarı hesaplanmıştır. Hesaplanan yakıt miktarları göz önünde bulundurularak her yakıt için yıllık yakıt maliyeti ve CO 2 emisyon değerleri hesaplanmıştır. Hesaplama sonuçları tablo ve grafikler halinde verilmiştir Yıllık Yakıt Tüketimi ve Maliyet Hesabı Hilmi Yazıcı, Mehmet Akçay, Salih Özer 64 Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, ısıtma sezonu boyunca binanın sürekli rejimde (19 C iç ortam sıcaklığında) olduğu haldeki enerji ihtiyacıdır. Binaların düşük kapasitede kullanıldığı ve hiç kullanılmadığı zamanlarda ısıtma sisteminin kontrollü çalıştırılmasıyla da önemli bir enerji tasarrufu sağlanır. Binanın yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacına göre yıllık yakıt tüketimi (1) nolu eşitlikten hesaplanır (Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Teknik Esasları, 1992). Qyıl B y = [1] Hu.η k (1) nolu eşitlikte Hu terimi kullanılan yakıtın alt ısıl değerini ifade etmektedir, η k ise kazan verimini göstermektedir. Bu çalışmada yakıt olarak; doğalgaz, linyit kömürü (kısrakdere), motorin ve fuel-oil (kalorifer yakıtı) kullanılmıştır. Tablo 3 te bazı yakıt türlerinin alt ısıl değerleri, birim fiyatları ve kalorifer kazanı verim değerleri verilmiştir. Tablo 3. Bazı yakıt türlerinin alt ısıl değerleri, birim fiyatları ve kalorifer kazanı verimleri Yakıt Türü Yakıtın Alt Isıl Değeri Kazan Verimi Birim Fiyatı Doğalgaz kj/m m 3 /TL Linyit kömürü (Kısrakdere) kj/kg kg/tl Motorin kj/kg kg/tl Fuel oil kj/kg kg/tl 1 : Denizli kentgaz 2011 fiyatları 2 :Denizli kömür ofisi 2011 fiyatları 3,4, : Denizli opet istasyonu 2011 fiyatları Kazan verimi tayin edilirken anma kapasitesi ve kazanın tam yükte çalışması belirleyici bir kriterdir. Yıllık yakıt sarfiyatını hesaplarken ısıtma sisteminin verimi olarak kabul edilen ortalama kazan verimi bir miktar hata payı içerir. Çalışmada bu hata payı ihmal edilmiştir. Isıtma sistemlerinde de maliyet analizi çok önemlidir. Çünkü özellikle soğuk iklimlerde ısınma için ciddi bir bütçe ayrılmaktadır. Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacına göre yıllık yakıt maliyeti aşağıdaki eşitlikten hesaplanmıştır; M = B xc [2] y y fyak Bu eşitlikte, M y : Yıllık yakıt maliyeti B y : Yıllık yakıt miktarı (m 3 ) ve C fyak : Yakıt birim fiyatı, doğalgaz için TL/m 3, kömür, motorin ve fuel-oil için ise TL/kg dır Emisyon Hesabı Isıtma tesisatında kullanılan yakıtların yanması sonucu açığa çıkan atık gazların % 85 ini CO 2, % 15 lik kısmını ise kükürtdioksit (SO 2 ), karbonmonoksit (CO) partikül madde (PM 10 ve PM 2.5 ), azot oksit bileşikleri (NO x ) gibi emisyonlar oluşturmaktadır. Ancak, CO2 harici diğer emisyon değerlerinin yüzdelik oranları küçük olduğu için hesaplamalarda genel yaklaşım olarak CO 2 emisyonu dikkate alınmaktadır. 5 Aralık 2008 tarihinde ve sayılı Resmi SDU International Journal of Technologic Sciences 65 Gazetede yayınlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde, binaların yılık CO 2 emisyonunu sınırlandırılmış ve kullanılan enerji kaynağına (yakıt türüne) bağlı olarak, nihai enerji tüketimi sonucu açığa çıkan CO 2 miktarının belirlenmesi için dönüşüm katsayıları (FSEG) verilmiştir. Binanın net enerji tüketimine bağlı olarak kullanılan yakıt cinsine göre yıllık CO 2 emisyon miktarı yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacına göre (3) nolu eşitlikten hesaplanır (Gökçen, 2008; Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 2008). 3 SEGMy = 0,278x10 xbyxhuxfseg [3] Burada, SEGMy: Yıllık CO 2 emisyon miktarı (kg eşd.co 2 ), FSEG: Yakıt cinsine göre CO 2 emisyonu dönüşüm katsayısıdır (kg eşd.co 2 /kwh). Hesaplamalarda kullanılan yakıt türlerinin FSEG (CO 2 ) dönüşüm katsayıları Tablo 4 te verilmiştir. Tablo 4. Hesaplamalarda kullanılan yakıt türlerinin FSEG (CO 2 ) dönüşüm katsayıları (Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 2008). Yakıt Türü FSEG (CO2) Dönüşüm Katsayısı (kg Eşd.CO 2 /kwh) Doğalgaz Linyit kömürü Fuel-oil Diğer fosil yakıtlar (motorin) Bulgular Ülkemizde binalar, farklı ısı kaynakları kullanılarak ısıtılmaktadır. Isıtma amacı ile kullanılan başlıca yakıtlar; doğalgaz, kömür, motorin ve fuel-oil olarak sıralanabilir. Bu çalışmada, Bu çalışmada, Denizli İli Merkez İlçesi Karaman Mahallesinde konut ve iş yeri olarak inşa edilen bir binanın dış ortam sıcaklığı -6 o C alınarak yıllık ısı ihtiyacını karşılayacak doğalgaz, kömür, motorin ve fuel-oil miktarları belirlenmiş, yakıt cinsine göre belirlenen yakıt miktarları kullanılarak yıllık yakıt maliyeti ve karbon dioksit (CO 2 ) emisyon miktarı hesaplanmıştır. Yıllık maliyet hesabında kullanılan yakıtların alt ısıl değerleri ve kazan verimleri Tablo 3 ten alınmıştır. Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacına göre maliyet hesaplamaları yapılmıştır. Yakıt cinsine göre yıllık yakıt tüketimi ve yakıt maliyeti Tablo 5 te verilmiştir. Yakıt cinsine göre yıllık yakıt tüketim miktarı grafiksel olarak Şekil 4 te, yakıt maliyeti ise Şekil 5 te verilmiştir. Tablo 5 e göre, göre yılık yakıt tüketimi kg bazında en yüksek, kömür kullanılması durumunda kg, en düşük yakıt tüketimi ise motorin kullanılması durumunda kg hesaplanmıştır. Binanın yıllık ısıtılması için en fazla tüketilen yakıtın kömür olduğu görülmüştür. Kömürün en fazla tüketilen yakıt olmasının nedeni, kömürün alt ısıl değerinin diğer üç yakıt çeşidinden daha düşük olmasıdır. Tablo 5. Yıllık yakıt tüketimi ve yakıt maliyeti Hilmi Yazıcı, Mehmet Akçay, Salih Özer 66 Yakıt Cinsi Yakıt tüketimi Maliyet (TL) Doğalgaz m Kömür kg Motorin kg Fuel-oil kg Binanın yıllık gerçek ısı ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda kg bazında yıllık yakıt tüketiminin en az motorinde çıkmasının nedeni, motorinin alt ısıl değerinin diğer yakıtlara göre yüksek olmasıdır. Şekil 4. Yıllık yakıt tüketim miktarının yakıt cinsine göre değişimi Yıllık yakıt maliyetleri incelendiğinde Şekil 5 e göre en az yıllık yakıt maliyeti doğalgazda TL, en yüksek yıllık yakıt maliyeti ise motorinde TL olduğu görülmüştür. Motorinin en yüksek çıkmasının nedeni kg fiyatının en yüksek olmasıdır. Doğalgaza göre diğer yakıtların yıllık yakıt maliyetinde değişim; kömürde % 10.5 artış, motorinde % 447 artış, fuel-oil de ise % dir. Motorin ve fuel oil fiyatlarındaki aşırı artış, bu yakıtların birim fiyatlarının fazla olmasından kaynaklanmaktadır. SDU International Journal of Technologic Sciences 67 Şekil 5. Yıllık yakıt maliyetinin yakıt cinsine göre değişimi Dört farklı yakıt (doğalgaz, kömür, motorin, fuel-oil) için hesaplanan yıllık CO 2 emisyonu Şekil 6 da verilmiştir. Şekil 6 ya göre en yüksek CO 2 salınım değeri kömür yakılması durumunda kg eşdeğerinde CO 2, en düşük CO 2 salınım değeri ise doğalgazda kg eşdeğerinde CO 2 olarak hesaplanmıştır. Yakıt olarak doğalgaz kullanılması durumunda CO 2 emisyonundaki azalma; motorine göre % 26.7 fuel oile göre % 36.4 ve kömüre göre ise % 51.6 dır. 4. Sonuç Şekil 6. Yakıt cinsine bağlı olarak yıllık emisyon miktarları Her konuda paranın, rekabetin önemli olduğu dünyamızda enerji tüketiminde dikkat etmemiz gereken en önemli nokta; kullanılan enerji kaynağının çevreye olan etkisidir. Yanma sonucunda atmosfere verilen gazların zaman içerisinde atmosferdeki yoğunluğunun artması nedeniyle, sera gazı etkisi olarak da bilinen ve dünyanın ısınmasına, su kaynaklarının yok olmasına, en önemlisi bitiyor diye endişelendiğimiz ve yerine yenilerini aradığımız enerji kaynaklarının bitmesini dahi göremeyecek kadar dünya yaşamını kısaltacak olmasıdır. Hilmi Yazıcı, Mehmet Akçay, Salih Özer 68 Enerji ihtiyacının büyük bir kısmını ithal eden ülkemizin öncelikli politikası birim enerji tüketimini azalmak olmalıdır. Bu itibarla enerji tüketiminde dışa bağımlılığı azaltacak ve çevreyi daha az kirletecek çözüm metotlarının geliştirilmesi zorunludur. Bu çalışmada seçilen örnek binanın dört farklı yakıt kullanılması sonucu yakıt tüketimi, CO 2 emisyonu ve maliyetler irdelenmiştir. Yaptığımız çalışmada en ekonomik yakıt doğalgaz ikinci ekonomik yakıt ise linyit kömürü dür. Linyit kömürü maliyeti ile doğalgaz maliyeti birbirine yakın değerler olurken, fuel-oil ve motorin kullanılması durumunda yakıt maliyeti iki kattan daha fazla artmaktadır. Yapılan çalışma sonucu, incelenen bina için yıllık yakıt tüketim miktarı; m 3 doğalgaz, kg kömür, kg motorin ve kg fuel oildir. Yakma sisteminin verimleri de göz önünde bulundurularak binanın yıllık gerçek ısı ihtiyacını karşılamak için en düşük yıllık yakıt miktarı motorin kullanılması durumunda gerçekleşmiştir. Yıllık yakıt maliyetleri hesaplandığında en düşük yakıt maliyeti doğalgazda olduğu görülmüştür. Bunun nedeni doğalgazın birim fiyatının diğer yakıtların birim fiyatından çok düşük olmasıdır. CO 2 emisyonları incelendiğinde ise en düşük emisyon doğalgaz yakılması durumunda, en yüksek emisyon ise kömür yakılması durumunda gerçekleşmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, doğalgazın bina ısı ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanımının kömür, motorin ve fuel oile göre en ucuz olduğu, ayrıca diğer üç yakıta çevreye en az emisyon yayan yakıt olduğu görülmüştür. Bu sebeple bina ısıtmasında doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Buna bağlı olarak doğalgaz fiyatlarında aşırı artışa gidilmemeli ve doğalgaz kullanımının maliyet açısından tercih edilir bir yakıt olması sağlanmalıdır. Literatürdeki çalışmalarda genel olarak emisyon miktarları yalıtım kalınlığına göre hesaplanmıştır (Dombaycı, 2007; Çakmanus, 2007). Ancak, ancak mevcut binaların büyük çoğunluğu literatür
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks