Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Derleme Sözlüğü nde Şimdiki Zamanla İlgili Veriler. Nuretin Demir (DAÜ)

Category:

Travel & Places

Publish on:

Views: 0 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
1 Derleme Sözlüğü nde Şimdiki Zamanla İlgili Veriler Nuretin Demir (DAÜ) Zusammenfassung: In dem Aufsatz wird auf die Angaben über Präsensformen im DS eingegangen. Dabei handelt es sich erstens um die
Transcript
1 Derleme Sözlüğü nde Şimdiki Zamanla İlgili Veriler Nuretin Demir (DAÜ) Zusammenfassung: In dem Aufsatz wird auf die Angaben über Präsensformen im DS eingegangen. Dabei handelt es sich erstens um die Angaben der zum Ausdruck des Präsens verwendeten Formen, zweitens um Stichwörter, die eine Präsensform aufweisen und als solche beschrieben werden, und drittens um die Stichwörter, die zwar eine Präsensform aufweisen, aber nicht als solche erkannt wurden und/oder als Infinitive in das Lexikon eingegangen sind. Stichwörter: Dialektologie, Lexikologie, Präsens Giriş 12 Haziran 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu (TDK; o zamanki adıyla Türk Dili Tetkik Cemiyeti) aynı yıl ağız kelimelerinin toplanması için, Hazai nin de dediği gibi mesleki bilgiden çok heyecanın söz konusu olduğu bir derleme kampanyası başlatır. Derlemeciler yılları arasında TDK na aşağı yukarı fiş gönderirler. Yirmi beş binden fazla kelimeyi içine alan altı ciltlik Söz Derleme Dergisi ( ) bu malzemeye dayanır. Bu altı ciltten beşincisi Yazın Dilinden Halk Ağzına İndeks (1959) adını taşır; 1952 yılında yayımlanmış olan altıncısı da folklor sözleri ni içine alır. Aynı şekilde gene TDK tarafından yılları arasında yayımlanan 11 ciltlik Derleme Sözlüğü (DS), dörtyüz elli binden fazla fiş tutan sözlük malzemesine dayanır. Malzeme, 917 derlemecinin görev aldığı, 1952 yılı başlarından 1959 yılı sonlarına kadar süren iki derleme kampanyasıyla elde edilmiştir yılında önceki ciltlerin yayımlanmasından sonra TDK na ulaşan fişlerin değerlendirilmesiyle hazırlanan 12. cilt yayımlanır. Bu ciltte, önceki ciltlerde bulunmayan, ya da anlamı veya kullanıldığı bölge önceki ciltlerdekinden farklı olan kelimeler bulunur. Anadolu ağızlarının söz dağarcığının Bu çalışmanın Almancası Angaben zum Präsens im Derleme Sözlüğü başlığıyla Journal of Turkology, vol. 1. Nr. içersinde sayfa arasında yayımlanmıştır 2 bir aynası olarak değeri tartışılmaz olan DS, sadece Anadolu ağızlarının değil aynı zamanda Türkiye Türkçesinin de önemli ve en çaplı sözlük çalışmalarından biri durumundadır. Ama bu, sözlüğün yapıcı tenkitlere konu olamayacağı anlamına gelmez. Derlemecilerin hepsinin işinin uzmanı olmamaları bir tarafa, bazı eksiklikleri bünyesinde barındırması böylesine geniş bir çalışmanın tabiatında vardır. Bu yüzden DS msl. Eren tarafından, son derece sert, zaman zaman polemiğe kaçan, başta gönderilen fişlerdeki el yazılarının okunamaması ya da yanlış okunması neticesinde ortaya çıkan hataların ele alındığı tenkitlere tabi tutulmuştur (1990, 1992, 1993; krş. Tezcan 1991). Ben bu çalışmamda DS ndeki şimdiki zamanla ilgili verileri ele alacağım. Bunlar sırasıyla şimdiki zamanın ifadesi için kullanılan biçimler olarak sözlüğe alınmış madde başları, şimdiki zaman eki taşıyan ve şimdiki zaman olarak manalandırılmış madde başları ve nihayet bir şimdiki zaman ekine sahip olmakla birlikte şimdiki zamanı gösterdiklerinin farkına varılmamış ve/veya masdar eki de ilâve edilerek sözlüğe alınmış madde başlarıdır. Buradaki şimdiki zaman biçimlerinin nasıl bir şimdiki zaman ifade ettikleri, hangi fiillerle kullanıldıkları, eklerin sahip oldukları muhtemel bölgesel anlam farkları vs. gibi hususlar çalışmamız çerçevesinde detaylı olarak ele alınmayacaktır. DS nde kullanılan kısaltma ve işaretler çalışmamızda korunmuştur. Parantez içinde verilen sayılar, başka bir eserden bahsedilmiyorsa, alınan örnekleri DS nde geçtikleri sayfalara işaret ederler. Şimdiki zaman ekleri DS ndeki şimdiki zaman biçimlerini aşağıdaki madde başları teşkil eder. ba, bā (I) /.../ 4. Şimdiki zaman eki (tekil üçüncü şahıs), -yor: Baban pazardan geliba. (Karamanlı *Tefenni -Brd.; *Sarayköy, *Buldan -Dz.) [batı (II)] : (Eziler *Buldan -Dz.) [batır (I) -1] : (*Kandıra -Kc.) (445) batı, (II) [ ba, bā (1) -4] (570) -batır, -batı, (I) [-batırı] 1. [ba, bā (I) -4] 2. Fiillerin sonuna gelerek süreklilik bildirir : -Ne yapıyorsun? -Çalışıp batırı (Gölcükler -İz.; *Tavşanlı ve köyleri, Alanyut -Kü.; -Es.; *Bor -Nğ.) [-batırı] (*Nazilli -Ay.; Kemaliye *Alaşehir -Mn.) (570-1) -batırı [ -batır (I) -2] (571) patı (IV) [patır (III)] Eylemlerin sonuna gelen şimdiki zaman eki : Geldimpatı. (-İz;-Mğ.) [patır (III)] : (-Bo.) (3409) patır (III) [ patı (IV)] (3409) 3 Bir ağız sözlüğünde hangi bilgilerin yer alması ve bunların nasıl verilmesi gerektiği, sözlüğe ağızlara has çekimlerinin alınıp alınmaması, yer alacaksa bunların nasıl gösterileceği gibi metodik hususlar ayrı bir araştırma konusudur. Ama bir ağız sözlüğünde, teferruatlı araştırmalara konu olmamış yerel çekim şekillerinin bulunmasının pekala kabul edilebilir olduğuna işaret etmeden geçmek istemiyoruz. Ancak DS ndeki yukarıda verdiğimiz madde başlarına bir göz atacak olursak bazı sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu görürüz. 1. DS nde ağızlarda görülen standart dilden farklı diğer şimdiki zaman eki veya başka eklerle ilgili bilgi bulunmaz. Bu yüzden yukardaki madde başlarının alınması kendi içerisinde metodik bir tutarsızlık yaratmaktadır. 2. ba, bā biçimleri yanlış verilmiştir. Her cildin başında, diğerleri yanında şunu da okuruz: Yazılışları aynı, fakat anlamları birbiriyle ilgisiz olan sözler, ayrı madde başı yapılmış ve bunlar (I) (II) (III) rakamlariyle işaretlenmiştir. Bu sözlerden hareketle ba, bā biçimleri, anlamları şaşma, korku ; be, ey vs. ile doğrudan ilişkili olmadığına göre ayrı bir madde başı olarak verilmeliydi. 3. ba, bā, batı ve patı, patır biçimlerinde de, bağımsız bir kelimeyle değil tek başına kullanılmayan bir çekim ekiyle karşı karşıya olduğumuzu belirtmek için, -batır, -batırı örneklerinde olduğu gibi önlerine bir çizgi konmalıydı. Böylece dilbilgisine ait veriler kelime hazinesine ait olanlardan açık bir şekilde ayrılmış olurdu. 4. -patı biçiminin daha iyi anlaşılması için verilen örnekte geçen geldim- şeklinin nasıl bir eylem olduğu belirsiz. Burada herhalde söz konusu olan fiil, gel- fiilidir; ancak bu durumda da -dim in ne gibi bir işlevi olduğuna örnekten hareketle karar vermek mümkün değildir. 5. Yukarıda verdiğimiz maddeler açısından DS nde göze batan bir husus da, tarihî açıdan farklı kökenlere sahip ve bu yüzden ayrı madde başları olarak verilmesi gereken eklerin, sanki aynı şeklin varyantlarıymış gibi geçmesidir. Daha sonra göreceğimiz maddebaşları geliba, gelibba, gidipba da da geçen ve Anadolu ağızlarında çok değişik 4 varyantlarına rastlanan -ba, -bā ekleri, -ip var-ır birleşik fiilinden ortaya çıkmıştır 1. Söz konusu ekin fonetik gelişmesinin teferruatını başka bir araştırmaya bırakarak, -ip var-ır şeklinden ortaya çıkmış şimdiki zamanı gösteren eke bir kaç örnek verelim: İki hırsız yukarı soyup-bārımış (Korkmaz 1956, 59). Hindi bis hāman dövüp-bārıs (Korkmaz 1956, 72). Biz ālışıp-bārız (Korkmaz 1956, 65). Şindi geçinip-bālāmış (Korkmaz 1956, 71). varıp-ba (Korkmaz 1956, 59). DS ne batı, -batır, -batırı, patı, patır şeklinde alınmış birlikler ise bugünkü standart Türkiye Türkçesinde artık görülmeyen -ip yat-ır birleşik fiilinden ortaya çıkmıştır. Bilimsel kaynaklarda Osmanlı Türkçesinde ve bugünkü Anadolu ağızlarında -ip yat- tasviri fiilinin süreklilik ifadesiyle kullanıldığını gösteren bilgiler vardır (Deny 1921, 517; Gabain 1953, 9; Yüce 1973, 14). Bundan ortaya çıkmış olan şimdiki zaman ekleri bu gün başta Güneybatı Anadolu olmak üzere ağızlarda kullanılmaktadır (Caferoğlu 1962, 109; Demir 1993). Baştaki, -ip zarffiil ekinin ünlüsüyle aynı olan ünlü, çift dudak ünsüzü -b, -ip yat-ır -ip Patır -ibatır şeklindeki gelişmeye işaret eder. Günebatı Anadolu ağızlarında da bunun değişik örnekleri ağızlarda hâlâ yaşamaktadır: Hindi işim-ma hamır yuğurup-batırın (Korkmaz 1956, 100). Herif oturub-batır (Korkmaz 1977, 135). Gelib-batırlar (Korkmaz 1977, 136). Doğrusu, aslen -ip zarffilinin ünlüsü de bünyesinde olmak üzere -ibatırı olması gereken -batırı ise, bu örneğin alındığı ağızların da arasında bulunduğu Güneybatı Anadolu ağızları başta olmak üzere ağızlarda aslî geniş zaman ekinin r sini kaybederek kısalmış diğer şimdiki zaman ekleri -iyoru, -ipduru vs. şekilleri örnekseme yoluyla ortaya çıkmış olmalıdır. 6. DS nde -batır, -batı, -batırı şekillerinin ikinci manası olarak fiillerin sonuna gelerek süreklilik bildirir denmekle birlikte, verilen örnekler bunu desteklemez. Ne yapıyorsun? Çalışıp batırı örnek cümlesinde söz konusu ekin süreklilik ifade ettiğini 1 Henüz -ip varır birliği tefarruatlı bir incelemeye tabi tutulmamışsa da bunun tamamiyle yabancısı da değiliz bkz. Korkmaz 1974, 352; Gülensoy 1985, 291; Adamovic 1985, 173. Türkiye Türkçesinin Balkan ve Anadolu msl. Alanya ağızlarında bunun bir de ince sıralı varyantıyla, -iverir şekliyle karşılaşırız bkz. Gadjanov 1911, 35; Hazai 1959, 223 vd.; 1960, 129; Demir 1993; 121 vd.; krş. Bang 1918, 18, not. 1. gösteren bir şey yoktur. Ne yapıyorsun gibi sorular, tam da kesin şimdiki zamanı öbür şimdiki zaman eklerinden ayırmakta kullanılır. 2 Ancak burada bu tür sorular ve bunlara verilen cevaplar, genel olarak geçerli olan bir karaktere sahip olabilir. 3 Örneğimizde gösterdiği hareketin sona erdiğine dair bir bilgi vermeyen çalış- fiili şimdiki zaman ekini alınca hem belli bir zamanda bir işi yapıyor durumda olmak hem de genel olarak bir işle meşgul olmak anlamında kullanılabilir. Şu anda bahçede çalışıyorum, Fabrikada çalışıyorum vs. gibi. Bu durumda örnek cümlede ekin işlevi kolayca süreklilik olarak anlaşılabilir ki ele aldığımız ekleri açıklığa kavuşturmak için alınan örnekte aynı şeyin söz konusu olması mümkündür. 7. Yukarıd ba, bā ile ilgili olarak söylenen tekil üçüncü şahıs sözleri eksiktir. Yukarıda verdiğimiz örneklerde de görüldüğü gibi ba, bā diğer şahıs ekleriyle birlikte de kullanılabilmektedir. Üçüncü şahsı gösteren ayrı bir ekin olmaması madde başında bunların üçüncü tekil şahıs için kullanıldığı şeklindeki bir görüşü haklı çıkarmaz. 5 Çekimli fiil oldukları tanınan örnekler bilip batrı Biliyor (Kızılca, *Tavas-Dz.) (693) geliba (II) [gelibba] Geliyor anlamında kullanılır. (Beyköy, Yusufca *Tefenni, Çeltek, *Yeşilova -Brd.) [gelibba] : (*Gönen -İsp.) (1977) gelibba [ geliba (II)] gidipbatı [gidipba] Gidiyor anlamında kullanılır. (-Brd.; Genek *Yatağan -Mğ.) [gidipba] : (*Acıpayam -Dz.) (2074) gidipba [ gidipbatı] (2074) Şimdiki zaman eki almış ve bu şekilde anlaşılmış fiillerden oluşan madde başları analizi kolay bir gurup oluşturur. Burada ortaya çıkan şimdiki zaman biçimlerine yukarıda kısaca işaret edildi. Her ne kadar -ip batrı birliği, yukarıda verdiğimiz listeden de anlaşılacağı gibi DS nde şimdiki zaman ekleri arasında verilmemişse de -ip yat-ır birleşik 2 3 Türkçede şimdiki zaman için bkz. Johanson 1971: 144 vdd., Bununla ilgili olarak bkz. Johanson 1971:156. 6 fiilinden ortaya çıkmıştır ve -ipbatırı baskı hatası değilse şeklinden kısalmış olabilir. Bu madde başlarının tanımları da doğrudur. Doğru olmayan DS ne bunların, ağızların kelime hazinesinin büyümesine yol açacak şekilde, ayrı madde başları olarak alınmasıdır. Çünkü burada zaman eki almış fiiller söz konusudur; bunları asıl fiillerden, yani gel- ve gitfiilerinden sonra vermek doğru bir yol olabilirdi. Ama şimdiki zaman ekleri bilinir ve ayrıca ağızlara has diğer çekim eklerinin DS ne alınmadıkları düşünülürse bunları göstermenin de gereksiz olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Farkedilmeyen şimdiki zaman ekleri DS nde şimdiki zamanla ilgili burada ele alacağımız üçüncü ve son sorunu, şimdiki zaman eki almış fiiller oldukları halde bunun farkına varılmaması yüzünden sözlüğe madde başı olarak girmiş kelimeler teşkil eder. Bunlar mastar veya mastarların eşanlamlısı olarak DS ne alınmışlardır. Yapılan tanımlara bakacak olursak, fiillerden sonra gelmiş olan eklerin ya anlamı yoktur ya da önceki fiilin anlamını eylem türü açısından tasvir etmektedirler. Burada söz konusu madde başları şunlardır: gelibatırmak gelmek : Kız Fatma nerden gelibatırsın? (-Bo.) (1977) gelipba [ gelip batımak] (1982) gelip batımak [gelipba, gelipbatır, gelipdurupatır, geliyorumak] Gelip durmak. (-İz.; Genek *Yatağan -Mğ.) [gelipba] : (*Acıpayam -Dz.) [gelipatır] : [Karaahmetli -Dz.; Şeh -Ay.; -Kn.) [gelipdurupatır] : (-Dz.) [geliyorumak] : (-Bo.) (1983) gelipatır [ gelip batımak] (1983) gelipdurupatır [ gelip batımak] (1983) geliyorumak [ gelip batımak] (1984) gidibatmak Gidip durmak: Nereye gidibatırsın? (-Bo.) (2074) gedip gedermek Gitmek, yürümek: Ben Ali yi yolda gedip gederiken gördüm. (Kaya *Fethiye -Mğ.) (1967) gelikgelmek Geledurmak : Fatma gelikgeli. (Süerz *Bozdoğan -Ay.) (1978) 7 gediyorumak Gide durmak: Ahmet köyden gediyoru. (-Bo.) (1967) Basit fiillerle, yani gelmek ve gitmek, yürümek olarak tanımlanan gelibatırmak ve gedip gedermek örneklerini yerine yerleştirmek basittir. Gelibatırmak örneğinde gerçekten gelmek anlamına gelen, gelibatırmak değil, bilakis gel- fiilinin kendisidir; aynı şey gedip gedermek için de söz konusudur. Burada gitmek, yürümek anlamına gelen get- fiilinden başka birşey değildir. Sondaki -ibatır ya da -ip geder birlikleri ise örnek cümlelerin görünüş-zaman [aspektotemporal] değerlerini ifade etmektedir. Kız Fatma nerden gelibatırsın örneğinde adı geçen -ibatır göründüğü kadarıyla şimdiki zaman ifade etmektedir. -ip geder birliğine gelince burada da bir kesin şimdiki zaman ekiyle karşı karşıyayız. Ek -ip get- tasviri fiilinin diğer şimdiki zaman eklerinde de görüldüğü gibi kendisinden sonra gelen geniş zaman ekiyle anlamca kaynaşması sonucu ortaya çıkmıştır. Mevcut ağız malzemesine göre bu ek, sadece Alanya ve Güneybatı Anadolu ağızlarında görülmektedir (bkz. Demir 1993: 129 vd.). Bu arada son bölgeyle ilgili yegâne örneğin DS nde olduğunu da hatırlatalım. Madde başını açıklığa kavuşturmak için verilen Ben Ali yi yolda gedip gederiken gördüm cümlesinde get- fiilinden sonraki -ip geder standart dilde kesin şimdiki zaman ekleri için tipik bir anlamla kullanılmıştır. 4 Örnekte bakılan noktada gör- eylemi neticelenirken get- eylemi henüz aktüel bir durumdadır. Eylemin ne zaman başladığı ve sona erip ermediği burada önemli değildir. Geri kalan, hepsi de gelip durmak olarak manalandırılan gelip batımak, gelipba, gelipbatır, gelipdurupatır, geliyorumak maddeleri ise daha karmaşık bir sorun teşkil ederler. Her şeyden önce burada çekimli şekillerle mastarların niçin eş anlamlı olarak gelip durmak diye tarif edildikleri belli değildir. Bize -ip batı, -ipba, -ipbatır, -ipdurupatır, -iyoru biçimlerinin içeriğinin bilindiği gibi süreklilik ve tekrar bildiren standart Türkçe -ip dur- 5 ile verilebileceği pek mümkün görünmüyor. Bu maddelerde daha çok değişik birleşik fiillerden ortaya çıkmış örneklerin alındığı bölgelerde kullanılan ağızlara has şimdiki zaman ekleri söz konusudur. Sadece -ip dur-up yat-ır şeklinden ortaya çıkmış olan -ipdurupatır biçiminde daha karmaşık bir durum söz konusudur. Burada -ip dur- şeklinin eylem türünü ifade ederken, -ipbatır şeklinin şimdiki zamanı gösterdiği karmaşık bir durum söz konusu olabilir. Ama -ip dur- tasviri fiilinin süreklilik anlamının kaybolmasıyla ortaya çıkmış karmaşık bir şimki zaman ekiyle de karşı karşıya olabiliriz. 4 5 Bu konuyla ilgili olarak daha fazla bilgi için bkz. Johanson 1971: 137, 156 vdd. Bu tasviri fiil ile ilgili olarak bkz. Demir 1992, 1993; 73 vd. 8 Diğer taraftan yazı dilinde -iyor şeklinde standartlaşmış olmakla birlikte ağızlarda çok değişik varyantları görülmektedir (bkz. Buluç 1974; Brendemoen 1987; 1988; Adamovic 1985, ). Bunun için -i yorı-r birleşik fiilinde geniş zaman eki ile zarffiil ve birleşik fiilin anlamca kaynaşmasıyla ortaya çıkmış olan -iyoru biçiminin açıklanmasında her hangi bir zorluk yoktur. Bu ek, özellikle Korkmaz (1956) tarafından Güneybatı Anadolu ağızlarından derlenmiş olan metinlerde çok değişik varyantlarla kullanılmaktadır. Bu varyantlara yukarıda kısaca işaret ettik. DS ne gidibatmak olarak alınıp gidip durmak anlamına geldiği belirtilen madde başı, Nereye gidibatırsın? örneği ile açıklığa kavuşturulmaya çalışılır. Ancak örnek cümlede, yazı dilindeki -ip dur- birliğinin ifade ettiği süreklilik veya tekrar anlamı değil, Şu anda nereye gitmektesin? şeklinde verebilecegimiz bir ifade vardır. Demek ki gidibatırsın, git- fiili + -ibatır şimdiki zaman eki + 2. teklik şahıs ekinden başka birşey değildir. Geledurmak ve Gide durmak anlamlarına geldiği belirtilen gelikgelmek ve gediyorumak maddeleri için de anlamını açıklığa kavuşturması maksadıyla örnek cümleler verilmiştir. Bu örnek cümleler vasıtasıyla söz konusu maddelerde de şimdiki zamanın ifade edildiğini tespit etmek son derece kolaydır. Çünkü söz konusu maddeler yazı dilinde verilirken, bunlara karşılık olduğu söylenen yazı dilindeki -a dur- birliği bir şeye başlamayı veya bir işi devam ettirmeyi dile getirir (Demir 1993: 69 vd.). Bu başlama veya devam ettirme başka bir oluşun gerçekleşmesi esnasında meydana gelir. -ikgeli birliğine gelince bu, Güneybatı Anadolu ağızlarında görülen bir şimdiki zaman ekidir. Bir araştırmamızda gösterdiğimiz gibi -ip gel-ir birleşik fiilinden ortaya çıkmış olan bu ek, gel- fiilinden sonra kullanılmaktadır (1996, ayrıca bkz. 1962: 105 vd., Gülensoy 1985). DS ne madde başı kaydedilirken örnek cümlede kullanılan geniş zaman ünlüsünün alınmadığını görüyoruz. Geniş zamanın bünyesindeki -r ünsüzü ise yukarıda de dile getirildiği gibi Güneybatı Anadolu ağızlarındaki çok yaygın bir meyile uygun olarak düşmüştür. Böylece sözlüğe alınan madde başlarının tanımlarının örnek cümlelerce desteklenmediğini görüyoruz. Fatma gelikgeli ve Ahmet köyden gediyoru örneklerinin yazı dilindeki karşılıkları Fatma geledurur ve Ahmet köyden gide duruyor değil Fatma geliyor /gelmekte ve Ahmet köyden gidiyor / gitmekte cümleleridir. Yukarıya aldığımız madde başlarında dikkat çekici bir başka husus, DS nde madde başlarının anlamlandırılmasında yanlışlıklara sebep olan çekimli fiillerin, bil- fiilini bir kenara bırakacak olursak, hareket fiilleri olmasıdır. Hareket fiillerinin, özellikle gel- ve var- fiillerinin diğer Türk dillerinde de öteki fiillerden ayrılan şimdiki zaman eklerine sahip oldukları biliniyor. Aynı şey Anadolu ağızları için de geçerlidir (bkz. Demir 1993, 1996). Ancak fiil çekimindeki sapmalar çekimli fiillerin sanki söz konusu ağızların kelime hazinesine ait unsurlarmış gibi sözlüğe alınmasını haklı çıkarmaz. Çünkü söz konusu ekler fiilin anlamında herhangi bir değişikliğe sebep olmamaktadır. Şayet bu sapmalara muhakkak işaret edilmesi gerekiyorsa, burada çekim eklerinin söz konusu olduğu, karışıklığa sebep olmamak için açıkça belirtilmelidir. 9 Kaynakça Adamovic, M., Konjugationsgeschichte der türkischen Sprache. Leiden. Bang, W., Monographien zur türkischen Sprachgeschichte. (= Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse. 12. Abhandlung.) Brendemoen, B., Trabzon ağızlarındaki zaman kipleri üzerine bir not. Beşinci Milletler Arası Türkoloji Kongresi İstanbul, Eylül 1985, Tebliğler, I. Türk Dili, cilt 2, İstanbul. (= İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi.) ---, Trabzon ağızlarında şimdiki zamandaki bağlantı ünlüsü. 6. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, Eylül, İstanbul. Buluç, S., Über einige Konjugationsformen in den anatolischen Mundarten. G. Hazai/P. Zieme [yay.] Sprache, Geschichte und Kultur der altaischen Völker, Berlin. Caferoğlu, A., Muğla ağzı. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1962, Demir, N., Zur Verwendung der Hilfsverbverbindung -ip dur- in einem anatolischen Dialekt. G. Bethlenfaluy vd. [yay.]. Altaic religious beliefs and practices. Proceedings of the 33rd meeting of the Permanent International Altaistic Conference. Budapest, June , Budapest. ---, Postverbien im Türkischen. Unter besonderer Berücksichtigung eines südanatolischen Dorfdialekts. Wiesbaden. ( = Turcologica 17.) ---, Güneybatı Anadolu ağızlarında kullanılan şimdiki zaman eki -ik gelir. Dilbilim Araştırmaları 1996, Deny, J., Grammaire de la langue turque (dialecte osmanli). Paris. Dmitriev, N. K., Stroy tyurkskih yazıkov. Moskva. 10 DS = Derleme Sözlüğü Band I-XII. Ankara. (Türk Dil Kurumu Yayımları.) Eren, H., Sırça Köşkte... Türk Dili , Ocak-Şubat , Sırça Köşkte II. Türk Dili 489, Eylül1992, , Sırça K
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks