Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

DERLEME SÖZLÜÖÜ'NDE ŞİMDİKİ ZAMANLA İLGİLİ VERiLER

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
DERLEME SÖZLÜÖÜ'NDE ŞİMDİKİ ZAMANLA İLGİLİ VERiLER Doç. Dr. Nurettin DEMİR Data on the Present Tense in Derleme Sözlüiü This study deals with the present progressive forms elements of the dialects from
Transcript
DERLEME SÖZLÜÖÜ'NDE ŞİMDİKİ ZAMANLA İLGİLİ VERiLER Doç. Dr. Nurettin DEMİR Data on the Present Tense in Derleme Sözlüiü This study deals with the present progressive forms elements of the dialects from the Derleme Sözlüğü. It focuses mainly on the rare examples found in the Turkish dialects by comparing these examples not found in the standard language. Keywords: Dialectology, lexikology, present progressive tense in Turkish Giriş 12 Haziran 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu (TDK; o zamanki adıyla Türk Dili Tetkik Cemiyeti) aynı yıl ağız kelimelerinin toplanması için, Hazai'nin de dediği gibi mesleki bilgiden çok heyecanın söz konusu olduğu bir derleme kampanyası başlatır. Derlemeciler yılları arasında TOK'na aşağı yukarı fiş gönderirler. Yirmi beş binden fazla kelimeyi içine alan altı ciltlik Söz Derleme Dergisi ( ) bu malzerneye dayanır. Bu altı ciltten beşincisi Yazın Dilinden Halk Ağzına İndeks (1959) adını taşır; 1952 yılında yayımianmış olan altıncısı da folklor sözleri ni içine alır. Aynı şekilde gene TOK tarafından yılları arasında yayımlanan 11 ciltlik Derleme Sözlüğü (DS), dörtyüz elli binden fazla fiş tutan sözlük malzemesine dayanır. Malzeme, 917 derlemecinin görev aldığı, 1952 yılı başlarından 1959 yılı sonlarına kadar süren iki derleme kampanyasıyla elde edilmiştir yılında önceki cilderin yayımlanmasından sonra TOK'na ulaşan fişlerin değerlendirilmesiyle hazırlanan 12. cilt yayımlanır. Bu ciltte, önceki ciltlerde bulunmayan, ya da anlamı veya kullanıldığı bölge önceki ciltlerdekinden farklı olan kelimeler bulunur. Anadolu ağızlarının söz dağarcığının bir aynası olarak değeri tartışılmaz olan DS, sadece Anadolu ağızlarının değil aynı zamanda Türkiye Türkçesinin de 20 NURETIİN DEMİR önemli ve en çaplı sözlük çalışmalarından biri durumundadır. Ama bu, sözlüğün yapıcı tenkitlere konu olamayacağı anlamına gelmez. Derlemecileıin hepsinin işinin uzmanı olmamaları bir tarafa, bazı eksiklikleri bünyesinde barındırınası böylesine geniş bir çalışmanın tabiatında vardır. Bu yüzden DS msi. Eren tarafından, son derece sert, zaman zaman polemiğe kaçan, başta gönderilen fişlerdeki el yazılarının okunamaması ya da yanlış okunınası neticesinde ortaya çıkan hataların ele alındığı tenkitlere tabi tutulmuştur (1990, 1992, 1993; krş. Tezcan 1991 ). Ben bu çalışmamda DS'ndeki şimdiki zamanla ilgili verileri ele alacağım. Bunlar sırasıyla şimdiki zamanın ifadesi için kullanılan biçimler olarak sözlüğe alınmış madde başları, şimdiki zaman eki taşıyan ve şimdiki zaman olarak manalandırılınış madde başları ve nihayet bir şimdiki zaman eki ne sahip olmakla birlikte şimdiki zamanı gösterdiklerinin farkına varılınamış ve/veya masdar eki de ilave edilerek sözlüğe alınmış madde başlarıdır. Buradaki şimdiki zaman biçimlerinin nasıl bir şimdiki zaman ifade ettikleri, hangi fiillerle kullanıldıkları, ekierin sahip oldukları muhtemel bölgesel anlam farkları vs. gibi hususlar çalışmamız çerçevesinde detaylı olarak ele alınmayacaktır. DS'nde kullanılan kısaltına ve işaretler çalışmamızda korunmuştur. Parantez içinde verilen sayı lar, başka bir eserden bahsedilmiyorsa, alınan örnekleri DS'nde geçtikleri sayfalara işaret ederler. Şimdiki zaman ekieri DS'ndeki şimdiki zaman biçimlerini aşağıdaki madde başları teşkil eder. ba, bü (I) /.../ 4. Şimdiki zaman eki (tekil üçüncü şahıs), -yor: Baban pazardan geliba. (Karamanlı *Tefenni -Brd.; *Sarayköy, *Buldan -Dz.) [batı (II)] : (Eziler *Buldan -Dz.) [batır (I) -1] : (*Kandıra -Kc.) (445) batt, (If)[- ba, bü (1) -4] (570) -batır, -batt, (I) [-batm} 1. [ba, bii (I) Fiilierin sonuna gelerek süreklilik bildirir: -Ne yaptyorsun? -Çaltştp batm (Gölcükler -İz.; *Tavşanlı ve köyleri, Alanyut -Kü.; -Es.; *Bor -Nğ.) [-hatırı} (*Nazilli -Ay.; Kemaliye *Alaşehir -Mn.) (570-/) -batırı [- -batır (I) -2] (571) patt (IV) [pattr (III)] Eylemlerin sonuna gelen şimdiki zaman eki : Geldimpatt. (-İz;-Mğ.) [patır (III)] :(-Bo.) (3409) patır (III)[- patı (IV)] (3409) Bir ağız sözlüğünde hangi bilgilerin yer alınası ve bunların nasıl verilmesi gerektiği, sözlüğe ağıziara has çekimlerinin alınıp alınmaması, yer alacaksa bunların nasıl gösterileceği gibi metodik hususlar ayrı bir araştırma konusudur. Ama bir ağız sözlüğünde, teferruatlı araştırınalara konu olmamış yerel çekim DERLEME SÖZLÜGÜ'NDE ŞiMDiKi ZAMANLA İLGİLİ VERILER 21 şekillerinin bulunmasının pekala kabul edilebilir olduğuna işaret etmeden geçmek istemiyoruz. Ancak DS'ndeki yukarıda verdiğimiz madde başlarına bir göz atacak olursak bazı sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu görürüz. I. DS'nde ağızlarda görülen standart dilden farklı diğer şimdiki zaman eki veya başka eklerle ilgili bilgi bulunmaz. Bu yüzden yukardaki madde başlarının alınması kendi içerisinde metodik bir tutarsızlık yaratmaktadır. 2. ba, bü biçimleri yanlış verilmiştir. Her cildin başında, diğerleri yanında şunu da okuruz: Yazılışları aynı, fakat anlamları birbiriyle ilgisiz olan sözler, ayrı madde başı yapılmış ve bunlar (1) (Il) (III) rakamiariyle işaretlenmiştir . Bu sözlerden hareketle ba, bü biçimleri, anlamları şaşma, korku ; be, ey vs. ile doğrudan ilişkili olmadığına göre ayrı bir madde başı olarak verilmeliydi. 3. ha, bü, batı ve patı, patır biçimlerinde de, bağımsız bir kelimeyle değil tek başına kullanılınayan bir çekim ekiyle karşı karşıya olduğumuzu belirtmek için, -batır, -hatırı örneklerinde olduğu gibi önlerine bir çizgi konmalıydı. Böylece dilbilgisine ait veriler kelime hazinesine ait olanlardan açık bir şekilde ayrılmış olurdu. 4. -patı biçiminin daha iyi anlaşılınası için verilen örnekte geçen geldimşeklinin nasıl bir eylem olduğu belirsiz. Burada herhalde söz konusu olan fiil, gel- fiilidir; ancak bu durumda da -dim'in ne gibi bir işlevi olduğuna örnekten hareketle karar vermek mümkün değildir. 5. Yukarıda verdiğimiz maddeler açısından DS'nde göze batan bir husus da, tarihi açıdan farklı kökeniere sahip ve bu yüzden ayrı madde başları olarak verilmesi gereken eklerin, sanki aynı şeklin varyantlarıyınış gibi geçmesidir. Daha sonra göreceğimiz maddebaşları geliba, gelibba, gidipba'da da geçen ve Anadolu ağızlarında çok değişik varyantiarına rastlanan -ha, -hü ekleri, -ip var-ır birleşik fiilinden ortaya çıkmıştır!. Söz konusu ekin fonetik gelişmesinin teferruatını başka bir araştırmaya bırakarak, -ip var-ır şeklinden ortaya çıkmış şimdiki zamanı gösteren eke bir kaç örnek verelim: İki hırsız yukant soyup-bürımış (Korkmaz 1956, 59). H indi his hiiman dö'?iip-biirıs (Korkmaz 1956, 72). Biz iilışıp-barız (Korkmaz 1956, 65). Şindi geçinip-biiliimış (Korkmaz I 956, 71 ). varıp-ba (Korkmaz 1956, 59). Henüz -ıp varır bırliği tefarruatlı bır ıncelerneye tabı tutulmamışsa da bunun tamamıyle yabancısı da değil ız b k. Korkmaz ı 974, 352; Gülensoy ; Adamovıc Türkıye Türkçesının Balkan ve Anadolu msi. Alanya ağızlarında bunun bir de ınce sıralı varyantıyla, -i verir şeklıyle karşılaşırız b k. Gadjanov 191 1, 35; Hazaı ı vd.; 1960, 129; Demır 1993; 121 vd.; krş Bang 1918, 18, not. 1. 22 NURETTiN DEMİR DS'ne batı, -batır, -hatırı, patı, patır şeklinde alınmış birlikler ise bugünkü standart Türkiye Türkçesinde artık görülmeyen -ip yat-ır birleşik fiilinden ortaya çıkmıştır. Bilimsel kaynaklarda Osmanlı Türkçesinde ve bugünkü Anadolu ağızlarında -ip yat- tasviri fiilinin süreklilik ifadesiyle kullanıldığını gösteren bilgiler vardır (Deny 1921, 517; Gabain 1953, 9; Yüce 1973, 14). Bundan ortaya çıkmış olan şimdiki zaman ekieri bu gün başta Güneybatı Anadolu olmak üzere ağızlarda kullanılmaktadır ( Caferoğlu 1962, 109; Demir 1993). Baştaki, -ip zarffiil ekinin ünlüsüyle aynı olan ünlü, çift dudak ünsüzü -b, -ip yat-ır -ip Patır -ibatır şeklindeki gelişmeye işaret eder. Günebatı Anadolu ağızlarında da bunun değişik örnekleri ağızlarda hala yaşamaktadır: H indi işim-ma hamır yuğurup-batırın (Korkmaz 1956, 1 00). Herif oturub-batır (Korkmaz ı977, 135). Gelib-batır/ar (Korkmaz ı 977, ı 36). Doğrusu, aslen -ip zarffilinin ünlüsü de bünyesinde olmak üzere -ibatırı olması gereken -hatırı ise, bu örneğin alındığı ağızların da arasında bulunduğu Güneybatı Anadolu ağızları başta olmak üzere ağızlarda asli geniş zaman ekinin r'sini kaybederek kısalmış diğer şimdiki zaman ekieri -iyoru, -ipduru vs. şekilleri örnekseme yoluyla ortaya çıkmış olmalıdır. 6. DS'nde -batır, -batı, -batm şekillerinin ikinci manası olarak fiillerin sonuna gelerek süreklilik bildirir denmekle birlikte, verilen örnekler bunu desteklemez. Ne yapıyorsun? Çalışıp hatırı örnek cümlesinde söz konusu ekin süreklilik ifade ettiğini gösteren bir şey yoktur. Ne yapıyorsun gibi sorular, tam da kesin şimdiki zamanı öbür şimdiki zaman eklerinden ayırmakta kullanılır.2 Ancak burada bu tür sorular ve bunlara verilen cevaplar, genel olarak geçerli olan bir karaktere sahip olabilir.3 Örneğimizde gösterdiği hareketin sona erdiğine dair bir bilgi vermeyen çalış- fiili şimdiki zaman ekini alınca hem belli bir zamanda bir işi yapıyor durumda olmak hem de genel olarak bir işle meşgul olmak anlamında kullanılabilir. Şu anda bahçede çalışıyorum, Fabrikada çalışıyorum vs. gibi. Bu durumda örnek cümlede ekin işlevi kolayca süreklilik olarak anlaşılabilir ki ele aldığımız ekieri açıklığa kavuşturmak için alınan örnekte aynı şeyin söz konusu olması mümkündür. 7. Yukarıda ba, bü ile ilgili olarak söylenen tekil üçüncü şahıs sözleri eksiktir. Yukarıda verdiğimiz örneklerde de görüldüğü gibi ba, bü diğer şahıs ekieriyle birlikte de kullamlabilmektedir. Üçüncü şahsı gösteren ayn bir ekin olmaması madde başında bunların üçüncü tekil şahıs için kullanıldığı şeklindeki bir görüşü haklı çıkarmaz. 2 3 Türkçede şimdiki zaman için bk. Johanson 1971: 144 vdd., Bununla ılgili olarak bk. Johanson I 97 I: I 56. DERLEME SÖZLÜGÜ'NDE ŞİMDİKİ ZAMANLA İLGİLİ VERİLER 23 Çekimli fiil oldukları tanınan örnekler bilip batrı Biliyor (Kızılca, *Tavas-Dz.) (693) geliba (Il) [ gelibba] Geliyor anlamında kullanılır. (Beyköy, Yusufca *Tefenni, Çeltek, *Yeşilova -Brd.) [ gelibba] : (*Gönen -İsp.) (1977) gelibba [- geliba (Il)] gidipbatı [ gidipbal Gidiyor anlamında kullanılır. (-Brd.; Genek *Yatağan -Mğ.) [ gidipbal: (*Acıpayam -Dz.) (2074) gidipba [- gidipbatı I (2074) Şimdiki zaman eki almış ve bu şekilde anlaşılmış fiillerden oluşan madde başları analizi kolay bir gurup oluşturur. Burada ortaya çıkan şimdiki zaman biçimlerine yukarıda kısaca işaret edildi. Her ne kadar -ip batrı birliği, yukarıda verdiğimiz listeden de anlaşılacağı gibi DS'nde şimdiki zaman ekieri arasında verilmemişse de -ip yat-ır birleşik fiilinden ortaya çıkmıştır ve -ipbatırı baskı hatası değilse şeklinden kısalmış olabilir. Bu madde başlarının tanımları da doğrudur. Doğru olmayan DS'ne bunların, ağızların kelime hazinesinin büyümesine yol açacak şekilde, ayrı madde başları olarak alınmasıdır. Çünkü burada zaman eki almış fiiller söz konusudur; bunları asıl fiillerden, yani gel- ve git- fiilerioden sonra vermek doğru bir yol olabilirdi. Ama şimdiki zaman ekieri bilinir ve ayrıca ağıziara has diğer çekim eklerinin DS'ne alınmadıkları düşünülürse bunları göstermenin de gereksiz olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Farkedilmeyen şimdiki zaman ekieri DS'nde şimdiki zamanla ilgili burada ele alacağımız üçüncü ve son sorunu, şimdiki zaman eki almış fiiller oldukları halde bunun farkına vanlmaması yüzünden sözlüğe madde başı olarak girmiş kelimeler teşkil eder. Bunlar mastar veya mastarların eşanlamlısı olarak DS'ne alınmışlardır. Yapılan tanırnlara bakacak olursak, fiillerden sonra gelmiş olan ekierin ya anlamı yoktur ya da önceki fiilin anlamını eylem türü açısından tasvir etmektedirler. Burada söz konusu madde başları şunlardır: gelibatırmak gelmek : Kız Fatmanerden gelibatırsın? (-Bo.) (1977) gelipba [- gelip batımak] (1982) gelip batımak [gelipba, gelipbatır, gelipdurupatır, durmak. (-İz.; Genek *Yatağan -Mğ.) [ gelipbal: (*Acıpayam -Dz.) [gelipatır]: [Karaahmetli -Dz.; Şeh -Ay.; -Kn.) [gelipdurupatır]: (-Dz.) geliyorumakl Gelip 24 NURETIİN DEMİR f geliyorumakl : (-Bo.) (1983) gelipatır [- gelip batımak] (1983) gelipdurupatır [ - gelip batı mak] (1983) geliyorumak [- gelip batımak] (1984) gidibatmak Gidip durmak: Nereye gidibatırsın? (-Bo.) (2074) gedip gedermek Gitmek, yürümek: Ben Ali'yi yolda gedip geeleriken gördüm. (Kaya *Fethiye -Mğ.) (1967) gelikgelmek Geledurmak: Fatma gelikgeli. (Süerz *Bozdoğan -Ay.) ( 1 978) gediyorumak Gide durmak: Ahmet köyden gediyoru. (-Bo.) ( 1967) Basit fiillerle, yani gelmek ve gitmek, yürümek olarak tanımlanan gelibatırmak ve gedip gedermek örneklerini yerine yerleştirmek basittir. Gelibatırmak örneğinde gerçekten gelmek anlamına gelen. gelibatırmak değil, bilakis gelfiilinin kendisidir; aynı şey gedip gedermek için de söz konusudur. Burada gitmek, yürümek anlamına gelen get- fiilinden başka birşey değildir. Sondaki -ibatır ya da -ip geder birlikleri ise örnek cümleterin görünüş-zaman [aspektotemporal] değerlerini ifade etmektedir. Kız Fatmanerden gelibattrsm örneğinde adı geçen -ibatır göründüğü kadarıyla şimdiki zaman ifade etmektedir. -ip geder birliğine gelince burada da bir kesin şimdiki zaman ekiyle karşı karşıyayız. Ek -ip get- tasviri fiilinin diğer şimdiki zaman eklerinde de görüldüğü gibi kendisinden sonra gelen geniş zaman ekiyle anlarnca kaynaşması sonucu ortaya çıkmıştır. Mevcut ağız malzemesine göre bu ek, sadece Alanya ve Güneybatı Anadolu ağızlarında görülmektedir (bkz. Demir 1993: 129 vd.). Bu arada son bölgeyle ilgili yegane örneğin DS'nde olduğunu da hatırlatalım. Madde başını açıklığa kavuşturmak için verilen Ben Ali'yi yolda gedip gederiken gördüm cümlesinde get- fiilinden sonraki -ip geder standart dilde kesin şimdiki zaman ekieri için tipik bir anlamla kullanılmıştır.4 Örnekte bakılan noktada gör- eylemi neticelenirken ger- eylemi henüz aktüel bir durumdadır. Eylemin ne zaman başladığı ve sona erip ermediği burada önemli değildir. Geri kalan, hepsi de gelip durmak olarak ınanalandırılan gelip batımak, gelipba, gelipbatır, ge/ipdurupatır, geliyorumak maddeleri ise daha karmaşık bir sorun teşkil ederler. Her şeyden önce burada çekimli şekillerle mastarların niçin eş anlamlı olarak gelip durmak diye tarif edildikleri belli değildir. Bize -ip batı, -ipba, -ipbatır, -ipdurupatır, -iyorıı biçimlerinin içeriğinin bilindiği gibi süreklilik ve tekrar bildiren standart Türkçe -ip dur-5 ile verilebileceği pek mümkün görünmüyor. Bu maddelerde daha çok değişik birleşik fiillerden ortaya çıkmış örneklerin alındığı bölgelerde kullanılan ağıziara has şimdiki zaman ekieri söz konusudur. Sadece -ip dur-up yat-ır şeklinden ortaya çıkmış olan -ipdurupatır 4 5 Bu konuyla ılgi lı olarak daha fazla bilgı için bk. Johanson 1971: 137, 156 vdd. Bu tasvırı fııl ilc ılgılı olarak bk. Demır 1992, 1 993; 73 vd. DERLEME SÖZLÜGÜ'NDE ŞIMDIKI ZAMANLA ILGILi VERILER 25 biçiminde daha karmaşık bir durum söz konusudur. Burada -ip dur- şeklinin eylem türünü ifade ederken, -ipbatır şeklinin şimdiki zamanı gösterdiği karmaşık bir durum söz konusu olabilir. Ama -ip dur- tasviri fiilinin süreklilik anlamının kaybolmasıyla ortaya çıkmış karmaşık bir şimki zaman ekiyle de karşı olabiliriz. karşıya Diğer taraftan yazı dilinde -iyor şeklinde standartiaşmış olmakla birlikte ağızlarda çok değişik varyantiarı görülmektedir (bkz. Buluç 1974; Brendemoen 1987; 1988; Adamovic 1985, ). Bunun için -i yorı-r birleşikfiilinde geniş zaman eki ile zarffiil ve birleşik fiilin aniamca kaynaşmasıyla ortaya çıkmış olan -iyoru biçiminin açıklanmasında her hangi bir zorluk yoktur. Bu ek, özellikle Korkmaz ( 1956) tarafından Güneybatı Anadolu ağızlarından derlenmiş olan metinlerde çok değişik varyantiada kullanılmaktadır. Bu varyantiara yukarıda kısaca işaret ettik. DS'ne gidihatmak olarak alınıp gidip durmak anlamına geldiği belirtilen madde başı, Nereye gidibatırsın? örneği ile açıklığa kavuşturolmaya çalışılır. Ancak örnek cümlede, yazı dilindeki -ip dur- birliğinin ifade ettiği süreklilik veya tekrar anlamı değil, Şu anda nereye gitmektesin? şeklinde verebilecegimiz bir ifade vardır. Demek ki gidibatırsııı, git- fiili+ -ibatır şimdiki zaman eki + 2. teklik şahıs ekinden başka birşey değildir. Geledurmak ve Gide durmak anlamlarına geldiği belirtilen gelikgelnıek ve gediyorumak maddeleri için de anlamını açıklığa kavuşturması maksadıyla örnek cümleler verilmiştir. Bu örnek cümleler vasıtasıyla söz konusu maddelerde de şimdiki zamanın ifade edildiğini tespit etmek son derece kolaydır. Çünkü söz konusu maddeler yazı dilinde verilirken, bunlara karşılık olduğu söylenen yazı dilindeki -a dur- birliği bir şeye başlamayı veya bir işi devam ettirmeyi dile getirir (Demir 1993: 69 vd.). Bu başlama veya devam ettirme başka bir oluşun gerçekleşmesi esnasında meydana gelir. -ikgeli birliğine gelince bu, Güneybatı Anadolu ağızlannda görülen bir şimdiki zaman ekidir. Bir araştırmamızda gösterdiğimiz gibi -ip gel-ir birleşik fiilinden ortaya çıkmış olan bu ek, gel- fiilinden sonr~ kullanılmaktadır ( 1996, ayrıca bkz. I 962: 105 vd., Gülensoy 1985). DS'ne madde başı kaydedilirken örnek cümlede kullanılan geniş zaman ünlüsünün alınmarlığını görüyoruz. Geniş zamanın bünyesindeki -r ünsüzü ise yukarıda de dile getirildiği Anadolu ağızlarındaki çok yaygın bir meyile uygun olarak düşmüştür. gibi Güneybatı Böylece sözlüğe alınan madde başlarının tanımlarının örnek cümlelerce desteklenmediğini görüyoruz. Fatma gelikgeli ve Ahmet köyden gediyoru örneklerinin yazı dilindeki karşılıkları Fatma geledurur ve Ahmet köyden gide duruyor değilfatma geliyor /gelmekte ve Ahmet köyden gidiyor 1 gitmekte cümleleridir. Yukarıya aldığımız madde başlarında dikkat çekici bir başka husus, DS'nde madde başlarının anlamlandırılmasında yanlışlıklara sebep olan çekimli fiillerin, 26 NURETIİN DEMİR bil- fiilini bir kenara bırakacak olursak, hareket fiilieri olmasıdır. Hareket fiillerinin, özellikle gel- ve var- fiilierinin diğer Türk dillerinde de öteki fiillerden ayrılan şimdiki zaman eklerine sahip oldukları biliniyor. Aynı şey Anadolu ağızları için de geçerlidir (bkz. Demir 1993, 1996). Ancak fiil çekimindeki sapmalar çekimli fiilierin sanki söz konusu ağızların kelime hazinesine ait unsurlarmış gibi sözlüğe alınmasını haklı çıkarmaz. Çünkü söz konusu ekler fiilin anlamında herhangi bir değişikliğe sebep olmamaktadır. Şayet bu sapmalara muhakkak işaret edilmesi gerekiyorsa, burada çekim eklerinin söz konusu olduğu, karışıklığa sebep olmamak için açıkça belirtilmelidir. Kaynakça Adamovıç, M., Konjugationsgeschichte der turkisclıen Spraclıe. Leıden. Bang, W., Monograplıien zur türkisehen Sprachgesclıiclıte. (= Sitzungsberıchte der Heidelberger Akademie der Wıssenschaften, Phılosophısch-historische Klasse. 12. Abhandlung.) Brendemoen, B., Trabzon ağızlanndaki zaman kiplerı üzerıne bır not. Beşinci Milletler Arası Türkoloji Kongresi Istanbul, Eylul 1985, Tebliğler, I. Tıırk Dili, cilt 2, İstanbul. (= Istanbul Ünıversitesı Edebiyat Fakültesi Türkıyat Araştırmaları Merkezi.) , Trabzon ağızlarında şimdiki zamandak ı bağlantı uniusu Mıiietier Arası Türkoloji Kongresi, Eylül, İstanbul. B uluç, S., Über einige Konjugationsformen ın den anatolıschen Mundarten. G. Hazai/P. Zieme [yay.] Spraclıe, Geschiclıte und Kultur der altaisehen Volker, Berlın. Caferoğlu, A., Muğla ağzı. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1962, Demır, N., Zur Verwendung der Hilfsverbverbındung -ip dur- in einem anatolıschen Dıalekt. G. Bethlenfaluy vd. [yay.]. Altaic religious beliefs and practices. Proceedings of the 33rd meeting of the Permanent International Altaistic Corıference. Bııdapest, June , Budapest , Postverbien im Türkischen. Unter besanderer Berıicksiclıtigımg eines südanatolischen Dorjdialekts. Wıesbaden. ( = Turcologıca 17.) , Güneybatı Anadolu ağızlarında kullanılan şimdiki zaman eki -ik gelir. Dilbilim Araştırmaları 1996, Deny, J., Grammaire de la langue turqııe ( dialecte osman/i). Paris. Dmitrıev, N. K., Stroy tyurkskilı yazıkov. Moskva. DS= Derleme Soz/ıiğü Band I-XII. Ankara. (Türk Dil Kurumu Yayımları.) Eren, H., Sırça Köşkte... Türk Dili , Ocak-Şubat , Sırça Köşkte Il. Türk Dıli 489, Eylül1992, , Sırça Köşkt
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks