Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Derlemeler. Compilations

Category:

Government & Nonprofit

Publish on:

Views: 26 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Derlemeler Compilations BİR Bektaşi FÜTÜVVET-NÂMESİ M. Fatih KÖKSAL * Kamil Ali GIYNAŞ ** Özet Bektaşilik ve kaynağını Arap fütüvvetinden almakla birlikte, zamanla başta şecere-nâmeler olmak üzere yerli
Transcript
Derlemeler Compilations BİR Bektaşi FÜTÜVVET-NÂMESİ M. Fatih KÖKSAL * Kamil Ali GIYNAŞ ** Özet Bektaşilik ve kaynağını Arap fütüvvetinden almakla birlikte, zamanla başta şecere-nâmeler olmak üzere yerli kaynaklarını ve kültürünü oluşturmayı başaran Türk Ahiliği, Türk toplumunu uzun süre etkileyen iki kardeş oluşum olarak temayüz etmektedir. Ahilik, erkân ve âdâbı ile tarihi süreç içinde yok olmuş bir oluşum iken Bektaşilik ciddi dönüşüm ve değişimler geçirmiş de olsa varlığını hâlâ devam ettirmektedir. Bununla birlikte Alevîlik gibi Bektaşilik hakkında da bilgilerin daha ziyade şifahî (sözel) yolla günümüze aktarıldığı da söylenegelen hususlardandır. Bu hükmün haklılık payı olmakla birlikte Bektaşilik büsbütün yazılı kaynaklardan yoksun bir tarikat değildir. Bektaşilik kültürünün özellikle ritüellerini anlamada kayda değer yazılı kaynaklarından birini de fütüvvet-nâmeler oluşturmaktadır. Bu yazının konusunu, sayısı çok da fazla olmayan anonim bir el yazması Bektaşi fütüvvet-nâmesinin değerlendirilmesi ve metni oluşturmaktadır. Anahtar Kelimeler: Bektaşilik, Ahilik, Fütüvvet-nâme, erkân, âdâb A BEKTASHIAN FUTUVVETNAME Abstract Bektashism and Turkish Akhism, while Arab futuvvet is the source of it, succeeding in creating especially sejherename and indigenous resources and its own culture, appears as affecting Turkish society a long period of time like two sister formation. Despite Akhism have disappeared with its rules and manners in the historical process, but, Bektashism still continues despite a serious transformation and changes undergone. However, is always said that like Alavism, information about Bektahism, has been transfered to the present time with verbal way. This provision can be justified but Bektashi sect is entirely not a lack of written resources. Especially in understanding rituals of culture of Bektashism, futuvvetnames are significant resources. The subject of this article is text analysis and evaluation of anonymous manuscript Bektashi futuvvetname the number of which is not much Keywords: Bektashism, Akhism, Futuvvetname, rules, manners *Prof. Dr., Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. *Arş. Gör., Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / 2011 / M. Fatih KÖKSAL / Kamil Ali GIYNAŞ Giriş Bektaşilik, daha çok sözlü kültürden beslenen bir tarikat olarak bilinmektedir. Ancak, Bektaşiliğin yazılı kaynaklar bakımından büsbütün fakir olmadığı, özellikle son yıllarda yapılan türlü yayınlarla ortaya çıkmaktadır. Bu yayın zenginliğinde Gazi Üniversitesi Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi nin yayınlarıyla bu araştırma merkezimizin yayın organı olan Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi nin rolünü özellikle teslim ve takdir etmek gerektiği kanaatindeyiz. Bektaşiliğin yazılı kaynakları arasında Buyruk, Makâlât, Vilâyet-nâme, Fazîlet-nâme, Kitâb-ı Dâr, Abdal Mûsâ Vilâyet-nâmesi, Kitâb-ı Cabbâr Kulu, Besmele Tefsiri gibi kitapların yanı sıra edebî birer tür mahiyetindeki cenk-nâmeler, menâkıbnâmeler, erkân-nâmeler, şecere-nâmeler, icazet-nâmeler ve fütüvvet-nâmeler gibi çoğu anonim olan eserler yer almaktadır. İslâm dünyasında VIII. yüzyılda Irak ve İran da başlayıp zamanla tasavvuf çevrelerine ve meslekî teşekküllere nüfuz eden fütüvvet kavramını konu edinen ve giderek bu teşekküllerin bir çeşit nizam-nâmesi hüviyetine bürünen risalelere genellikle fütüvvet-nâme adı verilmektedir (Ocak 1996: 264). Sözünde durma, doğruluk, güven verme, eli açıklık, alçak gönüllülük, bağışlayıcılık, dindarlık, başkasının ayıbını görmemek gibi kuralları kapsayan fütüvvet-nâmeler, Ahilikle birlikte Bektaşilik, Rufâîlik, Kalenderîlik, Melâmîlik, dahası Yeniçeri sakaları gibi tarikat ve teşkilâtlarca da benimsendi. Her biri, kendi örgütlerine özgü özellikler içeren irili ufaklı fütüvvet-nâmeler yazdılar (Köksal 2008: 76-77). Risâle-i Fütüvvet-name Bu yazının konusu olan eser de Bektaşilikle ilgili bir fütüvvet-nâmedir. Fütüvvet-nâme, M. Fatih Köksal ın şahsî kütüphanesinde Yz. 92/5 numarada bulunan bir risaleler mecmuasının 71b-87a sayfaları arasında yer alan 16 varaklık bir eserdir. Bektaşi Fütüvvet-nâmesi, Risâle-i Fütüvvet-nâme başlığıyla başlar. Bu başlıktan sonra bir dua ve hemen ardından ayine başlanırken okunan Tercümân başlığı altında eşik tercümanı 1 yer almaktadır. Bu tercümandan sonra talibin, şeyhin önüne giderken okuduğu kadem tercümanları ve hatâ tercümânı yer almaktadır. Bu tercümânlardan sonra, bel bağlama esnasında okunan tercüman ve talibe verilen nasihatler vardır. Der-Beyân-ı Üstâd-ı Nefs başlığı altında ise tâlibe sorulan sorular ve cevaplar yer almaktadır. Fütüvvet geleneğinde âdâb ve erkânı havi birtakım kalıp sorular vardır ki her fütüvvet ehli bunları bilmek zorundadır. Gerek merasimlerde bir değerlendirme vasıtası olarak ve gerekse bir başka şehre gittiğinde fütüvvetteki 404 TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / 2011 / 59 BİR BEKTAŞÎ FÜTÜVVET-NÂMESİ derecesinin tesbiti için bu sorularla karşılaşabilir (Torun 1998: 239). Metinde soruların, eger sorsalar girişiyle sorulması, cevaplardan önce, cevâb vir kim şeklinde bir ifadenin kullanılması bu sorulara karşı talibin daha önceden hazırlıklı olması gerektiğini göstermektedir. Soru ve cevaplardan sonra Salavât-nâme-i Sagîr (Küçük Salavat-nâme) bulunmaktadır. Salavat-nâme-i Sagîr de Hz. Muhammed, Hz. Hatice, Hz. Fatıma ve başta Hz. Ali olmak üzere on iki imamın isimleri zikredilmektedir. Bundan sonra ise Nâd-ı Alî duası yer alır. Nâd-ı Alî, Ali ye seslenme, Ali yi yardıma çağırma anlamında sabah ve akşamları ya da törenlerde okunan bir duadır (Korkmaz 2005: 509). Nâd-ı Alî den sonra Salavât-ı Kebîr 2 (Büyük Salavât) yer almaktadır. Salavât-ı Kebîr de Hz. Muhammed ve on dört masûm-ı pâk (on iki imamın henüz küçük yaşta şehit edilen çocukları) babalarıyla birlikte zikredilmektedir. Hünkâr mevlûdleri ve nişanları beyânı nda Hacı Bektâş-ı Velî nin soyu belirtilmekte, ilk hocası Lokman Perende den ve Ahmet Yesevî den bahsedilmektedir. Bu kısım, Vilâyet--nâme nin girişinde Hacı Bektâş-ı Velî nin şeceresi ile ilgili anlatılanların bir özeti mahiyetindedir 3. Eser, Şerbet Tercümânı, Usûl-i İkrâr, Çerağ Tercümânı ve Tığbent (Şed) Bağlanması ile devam etmektedir. Eserin sonunda, ayin sırasında meslek erbabının oturuş planını gösteren bir tablo bulunmaktadır. Eserin Diğer Fütüvvet-nâme ve Erkân-nâmelerle Karşılaştırılması Çalışmamıza konu olan fütüvvet-nâme, Türk edebiyatındaki bilinen fütüvvetnâme ve erkân-nâmelerle içerik yönünden karşılaştırıldığında onlarla birtakım farklılıklar ve benzerlikleri olduğu görülmektedir. Burgazî, Şeyh Seyyid Hüseyin, Radavî, Hoca Cân Bursevî ve Caèfer Sâdık fütüvvet-nâmeleri hamdele ile başlarken bu fütüvvet-nâme dua ile başlamaktadır. Burgazî, Şeyh Seyyid Hüseyin, Hoca Cân Bursevî ve Radavî fütüvvet-nâmelerinde bulunan sebeb-i telif kısmı bu eserde bulunmamaktadır. Burgazî Fütüvvet-nâmesi nde 4 bulunan, fütüvvetin ne olduğu ve dereceleri ile ilgili açıklamalar, fütüvvetin menşei, fütüvvetin şartları, fütüvvetin kabul etmediği şahıslar, yüz yirmi dört edep gibi konular bu eserde yer almamaktadır. Şeyh Seyyid Hüseyin Fütüvvet-nâmesi nde 5 yer alan, şedd, helva ve dört tekbirin aslı, Gadîr-i Hum hadisesi, Hz. Ali nin belini bağladığı on yedi kemer-beste, helvâ-yı cefne, fütüvvet ehli arasında kullanılan terimler, şedd bağlanması haram olan kişiler, fütüvvetten düşüren hâller, el tutuşma erkânı, şeddin şekilleri, yüz yirmi dört edep gibi konular da bu fütüvvet-nâmede yoktur. Şeyh Seyyid Hüseyin Fütüvvet- TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / 2011 / M. Fatih KÖKSAL / Kamil Ali GIYNAŞ nâmesi ndeki şed bağlama ve soru-cevap kısımları -tamamıyla aynı olmasa daincelediğimiz eserde de bulunmaktadır. Radavî Fütüvvet-nâmesi ndeki 6 -Seyyid Hüseyin Fütüvet-nâmesi nde de yer alan- kimi konulara ilâveten peygamberlerle ilgili kıssalar, fütüvvet silsilesi, fütüvvetin kısımları, fütüvvet ehlinde bulunması ve bulunmaması gereken hasletler Bektaşi Fütüvvet-nâmesi nde yer almaz. Burada bulunan dört tercümân (eşik tercümânı ve kadem tercümânları) ile şeyhin şakirde icâzet vermesi -daha ayrıntılı bir şekilde- ve soru-cevap faslı Radavî Fütüvvet-nâmesi nde de yer almaktadır. Hoca Cân Bursevî Fütüvvet-nâmesi 7 on kısımdan müteşekkil bir eserdir. Muhtevasından debbağlara ait bir fütüvvet-nâme olduğu anlaşılmaktadır. Fütüvvetnâmenin girişinde bulunan bütün sanatlar hakkındaki genel bilgi ve ardından sırasıyla habbâz, debbağ, başmakçı, cullahan, terzi, keçeci, kalaycı, sûzenger, nalbant esnafının âdâb ve erkânıyla ilgili verilen bilgiler neşredeceğimiz eserde bulunmamaktadır. Ca fer-i Sâdık Fütüvvet-nâmesi nde 8 yer alan, tıraşla ilgili erkân ve âdâb, tâc ve ihram giyme erkânı, şeddin mânâ ve mahiyeti, Gadîr-i Hum hadisesi, yüz yirmi dört bin peygamberin sayısı hakkındaki bahis, helvâ-yı cefne, makas, şedd-i fütüvvet, hırka, mendil ve önlüğün açıklandığı bölüm, şeddin aslı ve yedi bağlama çeşidinin tavsifi, tarikatın on iki erkânı, üç sünnet yedi farz, Nâd-ı Alî duasının kırk faydası gibi konular bu eserde yer almazken Nâd-ı Alî duası, soru-cevap kısmı ve dualar ile tercümanların çok az bir kısmı Ca fer-i Sâdık Fütüvvet-nâmesi ile bu fütüvvetnâmenin ortak yönlerindendir. Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi nde yazarı bilinmeyen on iki fasıldan müteşekkil bir fütüvvet-nâme 9 bulunmaktadır. Bu fütüvvet-nâmede yer alan, tarikata girmenin şartları, şeyhin vasıfları, şed çözme, şeddin çeşitli özellikleri, erkân ehlinin açıklanması, şeddin başlangıcı, helva gönderme gibi konular incelediğimiz eserde bulunmamaktadır. İncelediğimiz eserin başında bulunan dört tercümân (eşik tercümânı ve kadem tercümânları) ile şeddin bağlanması -daha ayrıntılı bir şekilde- ve soru-cevap faslı bu fütüvvet-nâmede de bulunmaktadır. Bektaşi Erkân-nâmesi ismiyle yayımlanan bir erkân-nâme (Gümüşoğlu ve Yıldırım 2006) ile üzerinde çalıştığımız fütüvvet-nâme karşılaştırıldığında şed kuşanma, ikrar merasimi, çerağ erkânı gibi konuların ortak olduğu görülmektedir. Bu erkân-nâmede bulunan âyin-i cem, çerağ dinlendirme tercümânı, özür tercümânı, sâkîlik tercümânı, post tercümânı fütüvvet-nâmemizde de bulunmamaktadır. Başka bir Bektaşi erkân-nâmesinde (Özcan 2008: ) yer alan şed kuşanma ve büyük salavât neşredeceğimiz fütüvvet-nâmede de bulunmaktadır. Erkân-nâmede bulunan âyin-i cem, çerağ dinlendirme tercümânı, sâkilik tercümânı, özür tercümânı, post tercümânı bu fütüvvet-nâmede bulunmamaktadır. 406 TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / 2011 / 59 BİR BEKTAŞÎ FÜTÜVVET-NÂMESİ Eserin nüsha tavsifi: Toplam 132 yapraklık bir risaleler mecmuasının 71b-87a sayfaları arasında yer alan eser 155x95, 120x60 mm ölçülerinde, 13 satırlı; sırtı siyah, Rumi bezemeli koyu lacivert meşin cilt içindedir. Yer yer okumaya zarar vermeyecek şekilde yırtılmış mavi renkli kâğıda bozuk bir rik a kırmasıyla yazılmıştır. İstinsah tarihi ve müstensihi belli değildir. 2a da Merhûm Ganî Baba nın hayrât ve vakfıdır. kaydı vardır. Mecmûanın muhtevası: Menâkıb-ı Şerîf (Şeyh Safî Buyruğu): 1b-22b. Kitap Der-beyân-ı Farz ve Sünnet-i İmâm Ca fer es-sâdık (1b-3a), Hâzâ Menâkıb-ı Şerîf Budur (3b-11a), Der-beyân-ı Vücûd-ı Âdem (11a-18a), Der-beyân-ı Havâsiyyât (18b-22b) bölüm başlıklarından oluşuyor; Kisvet-nâme: 23a-48a Derbeyân-ı Risâle-i Tâc-nâme (37a-39b), Der-beyân-ı Risâle-i Hırka-i Bektâşiyân (39b-42b), Der-beyân-ı Post (42b-48a) bölüm başlıklarından oluşmaktadır; 48b-52b sayfaları arasında Silsile-nâme, 52b-71b arasında Tercümân-ı Bektaşiyân adlı eserler bulunmaktadır. Çoğu manzum olmak üzere Türkçe ve Arapça birçok Bektaşi tercümanı bulunmaktadır. 71b-87a sayfaları arasında Bektaşi Fütüvvet-nâmesi 88a-111b arasındaki Kitâb-ı Hurûfât: içinde, Vücûd-ı İnsânın Hurûfı (88a-92b). Başın Muhammed, elin Alî, Sağ tarafın Âdem ibaresiyle ve her birinin pâ, kâ, jâ gibi harflerle simgelendirilmesiyle başlayan risâle, Hz. Alî nin numaralandırılmış ve tamamı kendisiyle ilgili 70 sözünün bir araya getirilmesiyle sona ermektedir; Kitâb-ı Tavâyif-i Aşer, Cemî Tarîkin Harfile Adedi : 92b-101a; Hurûfu Ebcedi l- Mu accem : 101a-102b; Vücûd-nâme : 102b-111b arasında bulunmakta, 111b-130a sayfaları arasında ise tamamı Bektaşi şairlerin şiirlerinden oluşan bir Mecmûa-i Eş âr yer almaktadır. Türkçe pek çok kelime ve ekin yanı sıra Arapça ve Farsça kelimelerin dahi yanlış yazılmasından müstensihin pek bilgili biri olmadığı anlaşılmaktadır. Yazının sonundaki örnek sayfalardan da anlaşılacağı üzere yazının da okunaklı olmaması metni problemli hâle getirmektedir. Biz neşrimizde önemli yanlışlıkları metin tamiriyle düzeltme ve yazmadaki şekli dipnotlarda gösterme yolunu tercih ettik. Belgenin Önemi ve Çalışmanın Sonucu Burada tanıttığımız ve tam metnini yayımladığımız eser, Fütüvvet-nâme başlığını taşımakla beraber Bektaşilik âdâp ve erkânını tanıtması yönüyle erkânnâmelere daha çok benzemektedir. Tîğbend (şedd) bağlama başta olmak üzere Bektaşiliğin pek çok ritüelini fütüvvet ehlinden alması hasebiyle bu tür eserlerin Bektaşi kültüründe fütüvvet-nâme olarak anılması gayet tabiîdir. Bizim görebildiğimiz kadarıyla, bu eseri türdeşleri içinde özgün kılan bir özellik de metnin sonunda, ayin sırasında dergâh görevlilerinin ve dergâhtaki meslek erbabının oturuş planını gösteren bir tablo bulundurmasıdır. TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / 2011 / M. Fatih KÖKSAL / Kamil Ali GIYNAŞ Ayrıca bu eserle Fütüvvet kurumunun, Bektaşiliğin özellikle erkân ve âdâp boyutunda önemli bir kaynağı ve dayanağı olduğu bir kez daha belgelenmiş olmaktadır. METİN /71b/ RİSÁLE-İ FÜTÜVVETNÁME Allah defter-i şeb-i ôulumàtdan ve Àmeden-i rÿz-ı nevrÿzdan ber-muràd-ı muràdàn-ı tàm-ı ÒudÀ dan ve rÿó-ı pàk-i Muóammed MuãùafÀ dan ve çehàr yàr-ı /72a/ bà-ãafàdan ve ervàó-ı cemìè-i enbiyà vü evliyà ve şehìdàn [u] etúıyàdan èulemà vü ãuleóà vü sàdàtdan 10 ervàó-ı pederàn u màderàn [ve] üstàd [u] pìràndan ve muèallimàn-ı ãàlió şod ve ehl-i beyèatdan ve devàm-ı devlet-i pàdişàh-ı İslÀmdan ve selàmet-i seyyid Muóammed RıøÀ ve ãafà-yı óuøÿr-ı óàøıràn ve rıøà-yı RaómÀn-ı ÒudÀ-rÀ 11 sÿre-i fàtióatü l-kitàb bi-óurmetin èazìzen. TercümÀn: Eşiginde úoymuşam ben càn [u] ser TÀ vücÿdum ola ãàfì [hem-çü zer] Eşiginde óàcetim budur benim Kim úılasın ben faúìre bir naôar Es-selÀm hey erenler DünyÀ terkin úılanlar TercümÀn: Ey cemàliñ úıble-i [ehl-i] naôar Ey dehànıñ ràz-dàr-ı her güher Çün bugün èàlemde miåliñ yoú-durur Luùf-ile bende[ñe] eyle bir naôar Ve birúaç adım ilerü vara, bu tercümànı oúuya: Ey vücÿduñ baór-i cÿduñ kànıdır Hem sözüñ óakdır /72b/ Óak uñ fermàn[ı]dır Bir naôar kim úılasın ey nÿr-ı èayn KìmyÀdır derdimiñ dermànıdır Şeyò öñünde bu tercümànı oúuya: Şemè-i tevfìú-i hidàyetdir yüzüñ äÿret-i Óaú dan işàretdir yüzüñ Ehl-i tevóìde beşàretdir yüzüñ Óac [u] ióràm [u] ziyàretdir yüzüñ 408 TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / 2011 / 59 BİR BEKTAŞÎ FÜTÜVVET-NÂMESİ TercümÀn-ı gÿstàh: 12 ÒaùÀ 13 itdim ÒudÀ 14 içün baàışla Muóammed MuãùafÀ içün baàışla [äafí nesli Cüneyd ü Óayder oàlı] 15 èaliyyü l-murtaøà içün baàışla Óasan dır pàdişàh-ı her dü èàlem Óüseyn-i KerbelÀ içün baàışla İmÀm Zeyne l-èábidìn Muóammed BÀúır İmÀm [Ca fer-i] äàdıú içün baàışla 16 İmÀm KÀôım ùarìúat şàhıdır èalì MÿsÀ RıøÀ içün baàışla Muóammed Taúì [hem] èalì Naúì dir Şehìd olan óaú[ı] içün baàışla Óasan-ı èaskerí niñ óürmeti-çün Muóammed Mehdì ŞÀh için baàışla Úuluyum Àl-i èalì MuãùafÀ nıñ Eşiginde [velà] içün baàışla ÒaùÀyì[ ye]m ÒudÀ ya yalvarıram /73a/ GünÀhım çoúdur[ur] şàhà baàışla Eger benden günàh olduysa mevcÿd Geç andan 17 luùf ile ey ãàóib-i 18 cÿd Kebìr ü [hem] ãaàìr bà-sehv vardır Ki ÚuréÀnéda buyurdu [bunı] maèbÿd: -Ve l-kàôımìne l-àayôa ve l-èàfìne èani n-nàãi vallàhu yuhibbu l-muósinìn 19 - TercümÀn-ı SelÀm: SÀkinÀn-ı ãafà erbàb-ı vaúàr es-selàm Nesl-i 20 sàdàt naúìb-i ( ) es-selàm Mecmaè-ı cemè-i cemàl-i ( ) es-selàm Cümle mürşid pìràn sıààr es-selàm TercümÀn Erenler muóabbetinde sàúì-i merdàna èaşú olsun 21. SÀúìliú ola dergàha meydàna èaşú olsun. Muóibb-i òànedànın úalbine pìr Óasan ile Óüseyin èaşúına içen kàna èaşú olsun. TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / 2011 / M. Fatih KÖKSAL / Kamil Ali GIYNAŞ Bel Baàlamaú TercümÀnı Budur. Bunı Oúuya: Muóammed ãalavàt, Nÿó nebì rÿóına Muóammed ãalavàt, DÀvÿd nebì rÿóına Muóammed ãalavàt, /73b/ yüz yigirmi dört biñ peyàamber rÿhına Muóammed ãalavàt, üç yüz on üç pìr er rÿóına Muhammed ãalavàt, üstàdımız rÿhına Muóammed ãalavàt, nÿr-ı nebiyy-i [e]krem èaliyy-i rÿşen-çeràà-ı sàdàt-ı mübàreke subó [u] şàm merd-i meydàn pìr-i pìràn sırr-ı RaómÀn èaôametullàhi tekbìr illà maôlÿm ser-i deşt-i gÿşe-i çàrdeh-i maèãÿm-ı pàk ser-i deşt-i gÿşe-i çàr yàr-est. Elif Allah mìm Muóammed èayn èalì cìm CebrÀéìl. Edebinde ŞÀgirde İcÀzetin Virmegi BeyÀn İder Evvel dizi üzre dayana bunı oúuya. İkinci Allah ı bir bile rasÿlü óaú bile, beş vaúit namazını úaøàya úoymaya. Üçüncü óacca varmaú. Dördüncü zekàt virmek. Beşinci girdiler (?) Óaú úatında olmasın benlik bendini yırtasın kimseyi /74a/ görme görürsen eteginle örtesin. Úomadıàın yirden nesne úaldırma ve göñliñ àıll [u] àışdan pàk eyle. Her yirde Óaúúı óàôır ve nàôır gör. BÀb ÜstÀd şàgirdi başúa çıúarsa 22 [göñlünüñ] kapusı ve úalbiniñ òazìnesi úulaúdır diye işitdigiñ òayr ise úulaàıñda erkàn ùut şerr ise unut gitsün. Ve daòi kendiñden uluya taèôìm ü tekrìm eyle. Büyük ve küçük dimeyüp öñünde bàzÿlar çevirüp (?) òizmetde úàéim olmaúdır ve üstàdların önünde el kavuşdurup ÀdÀb ile ùurmaúdır. BÀb ÜstÀd şàgirdi başúa çıúarsa naãìóatdir. el-cevàb: ehl-i erkàn miyàn-beste 23 bir kàmil kimse görüp buldıàıñ yirde zinhàr ààfil olmayup làzım bir niyàz ile gelesin naôarına. /74b/ Diz çöküp andan naãìóat almaúdır ve üstàd sırrın ãaúlayup fàş itmemekdir. Daòi üstàd yà àayrı kimesneniñ malına ve èıyàline keç naôar-ile baúmayup [müsàfir] oldıàıñ kimseniñ òànesine 24 saúatlıú itmeyesin. Gördigiñi eliñ 25 ile örtesin. Der-beyÀn-ı üstàd-ı nefs 26 : Eger ãorsalar: ÜstÀd-ı nefs nedir? cevàb budur ki: Üçdür. Evvel cevàb budur ki: Sen seni ne ile bilirsin, ismin cismin ne ile mevcÿd idersin? İkinci: Sen seni ne ile bulursun? Üçüncü cevàb oldur ki: Ne ile MüslümÀnsın? CevÀb-ı evvel oldur ki: İsmimi oúumaàla bilürim. İkinci budur ki: Óaú içinde kendü ismim bile bilürüm. Üçüncü budur ki: Bir Àyet birle MüslümÀnım. Áyet budur ki -Ámene rrasÿlü bimà unzile ileyhi min rabbihi ve l-muéminÿn /75a/ küllün Àmene billàhi ve melàéiketihi ve kütübihi ve rusulihi là nuferriúu beyne eóadin min rusuluhi ve úàlÿ semiènà ve aùaènà àufràneke rabbenà ve ileyke l-maãìr 27 - Eger ãorsalar: RevÀn 410 TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / 2011 / 59 BİR BEKTAŞÎ FÜTÜVVET-NÂMESİ olduñ mı? CevÀb: EyvallÀh revàn oldum. Eger ãorsalar: Ne yirde revàn olduñ? Eyde kim: Pìrler naôarında revàn oldum ve ãofra kenàrında ve çeràà dibinde revàn oldum. Eger ãorsalar: Ol meclisde kim var idi? CevÀb vir kim: Seyyid-i sàdàt saúúà-yı Óüseyn ve ãofra erenleri var idi. Eger ãorsalar: Seniñ ile üstàd arasında ne baàludur? CevÀb vir kim: Şedd-i şàh ve telúìn-i pìràn. Eger ãorsalar: Başıñda ne var? CevÀb vir kim: TÀc-ı èizzet vardır. Eger ãorsalar: Gözüñde ne var? CevÀb vir kim: ØiyÀ-yı ìmàn. Eger ãorsalar: Diliñde ne var? /75b/ CevÀb vir kim: Kelime-i şehàdet. Eger ãorsalar: Eliñde ne var? [CevÀb] vir kim: Òayr [u] berekàt. Eger ãorsalar: Beliñde ne var? CevÀb vir kim: Kemer-i òizmet. Eger ãorsalar: Diziñde ne var? CevÀb vir kim: ÁdÀb [u] erkàn. Eger ãorsalar: Ayaàıñda ne var? CevÀb vir kim: Naèleyn-i Muóammed. Eger ãorsalar: Úulaàıñda ne var? CevÀb vir kim: ÒÀmÿşluú vardır. äalavàt-nàme-i ãaàìr AllÀhümme ãalli ve sellim èalà seyyidinà Muhammedin nÿr-ı cemàl-i MuãùafÀ AllÀhümme ãalli èalà seyyidinà Muóammedin nÿr-ı cemàl-i İmÀm èaliyyüél- MurtaøÀ AllÀhümme ãalli èalà seyyidinà Muóammedin nÿr-ı cemàl-i Òadìcetü l- KübrÀ AllÀhümme ãalli èalà seyyidinà Muóammedin nÿr-ı cemàl-i FÀùımatü z-zehrà AllÀhümme ãalli èalà seyyidinà Muóammedin nÿr-ı cemàl-i Óasan òulúıyyü r-rıøà AllÀhümme ãalli èalà seyyidinà Muóammedin nÿr-ı cemàl-i İmÀm Óüseyn-i şehìd-i deşt-i KerbelÀ AllÀhümme ãalli èalà /76a
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks