Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Category:

BusinessLaw

Publish on:

Views: 64 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 7 Kasım 2014 I GİRİŞ 1. Raporun Dönemi Bu Rapor Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklığın Ünvanı Desa Deri
Transcript
DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 7 Kasım 2014 I GİRİŞ 1. Raporun Dönemi Bu Rapor Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklığın Ünvanı Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 3. Dönem İçinde Görevli Kurullar Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri ve görev süreleri aşağıdaki gibidir: Adı Soyadı Melih ÇELET Burak ÇELET Burçak ÇELET Osman TAVTAY Mehmet Kaan KOZ Görev Süresi Devam Ediyor (İki Yıl) Devam Ediyor (İki Yıl) Devam Ediyor (İki Yıl) Devam Ediyor (İki Yıl) Devam Ediyor (İki Yıl) Melih ÇELET Yönetim Kurulu Başkanı 1972 yılında DESA yı kuran Sn. Melih ÇELET, 1968 Ankara Koleji mezunu olup, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi nde eğitim görmüştür. Sn. Melih ÇELET İngilizce bilmektedir. Burak ÇELET Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi nde Makine Mühendisliği lisans eğitimini tamamlayan Sn. Burak ÇELET, 2001 yılında Madison Wisconsin Üniversitesi nde Finans ve Yatırım alanında işletme yönetimi yüksek lisansını, ardından da 2002 yılında Northampton College da Deri Teknolojisi yüksek lisansını tamamlamıştır. Sn. Burak ÇELET, Şirketimizde yürütmekte olduğu Genel Müdür lük görevinin yanı sıra Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği ile beraber Turquality Çalışma Grubu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Sn. Burak ÇELET İngilizce ve Almanca bilmektedir. Burçak ÇELET Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Burçak ÇELET lisans eğitimini 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır yılları arasında Toys R Us ta Planlama Yöneticisi olarak görev yapan Sn. Burçak ÇELET, 2002 yılında University of Surrey de perakende yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup yıllarında Joker de Maxitoys - Kategori Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Şirketimizde yılından bu yana yönetim kurulu üyeliği görevini sürdüren Sn. Burçak ÇELET, İtalyanca, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Mehmet Kaan KOZ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Kaan KOZ 1995 yılında Alman Lisesi nden mezun olduktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü nden 1999 yılında mezun olmuştur. Profesyonel iş yaşamına, 1999 yılında Koç Holding Yönetici Yetiştirme Programı nın bir üyesi olarak Arçelik A.Ş. Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Merkezi nde başlamış, daha sonra serbest iş hayatına atılarak 2003 yılında kuruluşunda görev aldığı Anova Ltd. Şti. nin Yönetici Ortağı olmuştur. Sn. KOZ, Şirketimizin tarihli 2013 yılı olağan genel kurulunda iki yıl süreyle bağımsız üye olarak seçilmiştir. Osman TAVTAY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Lisans eğitimini 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünde tamamlayan Sn. Osman TAVTAY, yılları arasında Can Menkul Değerler, Piramit Menkul Kıymetler ve Ekinciler Yatırım da Borsa Temsilcisi ve Uzman olarak görev yaptıktan sonra yılları arasında Koç Menkul Değerler de Kıdemli Trader olarak çalışmıştır yılları arasında ABN Amro Yatırım A.Ş. de Yurtiçi İşlemler Müdürü olarak görev yapan Sn. TAVTAY, Şirketimizin tarihli 2013 yılı olağan genel kurulunda iki yıl süreyle bağımsız üye olarak seçilmiştir. Komiteler Denetim Komitesi Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı nda denetim komitesi için öngörülen görevleri yerine getirmektedir. Bu kapsamda, Şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Denetim Komitesi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu na yazılı olarak bildirmek zorunda olup, yılda en az dört defa ve gerektiğinde daha sık toplanır. Denetim Komitesi'nin, şirket yönetimi ile birlikte sorumluluğu, iç ve dış denetimin titizlikle sürdürülmesi ve kayıtların prosedürlerin ve raporlamaların ilgili kanun, kural ve yönetmeliklere, ayrıca SPK ve UFRS prensiplerine uygunluğunun sağlanmasıdır. Yönetim Kurulumuzun tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla, Sayın Osman Tavtay ın Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Mehmet Kaan Koz un Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu; yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin belirlenmesi, ücret, ödül ve performans değerlemesi ile kariyer planlaması; yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle yönetim kuruluna destek vermek ve yardımcı olmak yönünde çalışmaktadır. Bağımsız üyelerimizden Sn. Mehmet Kaan Koz un her iki komitede de görev almasının sebebi denetim komitesinin tamamının bağımsız üyelerden oluşması gerekliliği adına iki bağımsız üyemizin denetimden sorumlu komitede yer almasıdır. Kurumsal Yönetim Komitesinin üyelerinin ise icracı olmayan üyelerden oluşması gerektiğinden dolayı kendisi bu görevleri yürütmektedir. Yönetim Kurulumuzun tarihli kararlarıyla, Mehmet Kaan Koz un Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak, Sayın Burçak Çelet ve Sayın Pınar Kaya nın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu kararla, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nin 11. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Pınar Kaya nın Şirketin kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi hususuna gerekli uyum sağlanmıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Türk Ticaret Kanunu, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda; Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla Yönetim Kurulu na öneriler sunmak üzere kurulmuştur. Komite, Yönetim Kurulu na bağlı olarak görev yapmaktadır. Komitenin yılda en az bir defa toplanmasına ilişkin düzenleme, Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları nda yapılmıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu nun icrada görevli olmayan en az 2 üyesinden oluşmaktadır. Yönetim Kurulumuzun tarihli kararlarıyla, Sayın Osman Tavtay ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak ve Sayın Burçak Çelet in Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. 4. Dönem İçi Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler döneminde Şirket ana sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 5. İşletmenin Sermayesinde Dönem İçerisinde Meydana Gelen Değişmeler döneminde şirket sermayesinde değişiklik olmamıştır. 6. Dağıtılan Kar Payları tarihli 10 /2014 sayılı Yönetim Kurulu nun önerisi üzerine, tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığı için kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir. 7. Şirketin Ortakları ve Pay Oranları Adı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Melih Çelet %10, ,00% Çelet Holding A.Ş. %54, ,28% Halka Açık Kısım %34, ,92% Diğer %0, ,80% Toplam %100, % 8. Dönem İçinde Çıkarılmış Menkul Kıymetler Herhangi bir sermaye piyasası aracı arz edilmemiştir. 9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektör İçindeki Yeri Türkiye nin genel ihracatı 2014 yılı Ocak-Eylül aylarında 2013 yılına göre %5,5 artarak 118,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken 2014 yılı Ocak-Eylül aylarında 2013 yılına göre deri ve deri ürünleri ihracatı ise %0,9 artışla 1,4 milyar dolara yükselmiştir yılı Ocak-Eylül döneminde gerçekleştirilen 1,4 milyar dolar tutarındaki deri ve deri mamulleri ihracatı ile sektörün Türkiye toplam ihracatındaki payı %1,2 olmuştur. Türkiye deri ihracatında önde gelen ilk üç ülke arasında Rusya, İtalya, Almanya yer alırken Şirketimizin ihracatında ilk üç ülke içerisinde İtalya, İngiltere, Fransa yer almaktadır yılında aile şirketi olarak kurulan Desa, 42 yıl boyunca büyük başarılara imza atarak Türkiye nin lider deri ve deri mamulleri üreticisi olarak faaliyetlerine devam etmektedir. 2010, 2011 ve 2012 yıllarında arka arkaya 3 kez Türkiye de kendi alanında ihracat şampiyonu olmanın haklı gururunu yaşayan ve dikey entegrasyonunu tamamlamış benzersiz iş modeline sahip olan Desa; yüksek kalitedeki ürünleriyle mevcut profilini güçlendirerek uluslararası prestijli bir marka olarak yoluna devam etmektedir. Milyon USD Ocak-Eylül 2013 Ocak-Eylül 2014 Türkiye Toplam İhracatı Türkiye Deri İhracatı Desa Derinin yıllara ve dönemlere göre ihracat rakamları aşağıdaki gibidir. USD Dönem Dönem Dönem Dönem Toplam II ÇALIŞMALAR 1. İşletme Performansını Etkileyen Ana Etmenler, Faaliyet Çevresindeki Gelişmeler: İşletmemizde Uygulanan Politikalar, Yatırım ve Temettü Politikası: Yatırım Politikaları: İşletmemiz, yurtiçi perakende yatırımlarının olumlu sonuçlar vermesi amacıyla, aşağıda yer alan politikalarını uygulamaya devam etmiştir; Çalışanlara Yönelik Eğitim: Yüksek kaliteli eğitim programları uygulanmaktadır. Perakende Yatırımları: Yeni mağaza konsepti ile gelişen bölgelerde ve yeni alanlarda gerekli değerlendirmeler yapılarak perakende alanda büyüme faaliyetleri sürekli ve etkin bir şekilde devam etmektedir. Temettü politikası: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, DESA markasının büyüme, gelişme ve güçlü bir mali yapıya sahip dünya şirketi olma hedefleri doğrultusunda, yurtdışında ilave yatırımlara dikkatle gidilmesi global ekonomik bir krizde ortaya çıkması muhtemel olumsuz etkilerin engellenmesi amacıyla iç ve dış yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi gibi hususlar dikkate alınarak, ortaklarımız ve şirket menfaatleri de göz önünde tutularak hissedarlarına kar payı dağıtılması benimsemiştir. Şirketimizin 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası, tarihli yönetim kurulu kararı ile onaylanarak tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklar onayına sunulmuştur. Kar Dağıtım Politikası, Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylanmıştır. 2. İşletmemizin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları: İşletmemiz, 2014 yılı ilk üç aylık hesap dönemi süresince finansmanını iki farklı kanaldan sağlamıştır: İç Kaynaklar: Ekonomik Faaliyetler Dış Kaynaklar: Finans Sektörü Risk Yönetim Politikaları, finansal kaynaklarımıza göre aşağıdaki şekildedir: İç Kaynaklar: Ekonomik Faaliyetler: Perakende Satışlar: Perakende satışlarımızın büyük kısmı bankacılık sistemi üzerinden geçmektedir. Bu nedenle satış gerçekleştiği anda risk, finans sektörüne geçmektedir. İşletmemiz, uygun iskonto oranlarıyla, ilgili bedelleri ertesi gün tahsil ederek bu riski ortadan kaldırmaktadır. Toptan Satışlar: Yurtiçi toptan satışlarımızda, teminat mektuplarıyla karşılanmış bir risk kontrol modelimiz vardır. Ayrıca toptan satış bedellerimiz, çek ve senet gibi kıymetli evraklara bağlanmaktadır. Tedarik Politikaları: Satın alımlarımız sonucu oluşan vadeli borçlarımız için, ödeme vadesi ile satış vadelerimiz arasındaki fark süresinin minimize edilmesi politikası uygulanmaktadır. Bu sayede işletme sermayesi ihtiyacı minimize edilmektedir. Yabancı Para Yükümlülükler: Yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan yabancı para yükümlülüklerinin kur riski doğurmaması için, ihracatın yüksek tutulmaya çalışılması ve riskin bu sayede minimize edilmesi sağlanmaktadır. Dış Kaynaklar: Uzun vadeli yatırımlar için uzun vadeli kaynak tesis edilmiştir. Çok uygun koşullarda alınan yatırım kredisi 2 yılı ödemesiz toplam 7 yılda 6 ay vadelerde itfa edilme koşulu ile alınmıştır. Söz konusu yatırım kredisi geri ödemelerinin tamamı itibariyle yapılmıştır. Kısa vadeli kaynak kullanımlarında, ihracat taahhütlü krediler ve ihracat bedelinin tahsil vadesinde kapatılacak şekilde yönetilmektedir. 3. Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar: İşletmemizin sahip olduğu Desa markası, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nca Turquality Programı kapsamında desteklenecek marka olarak belirlenmiştir. Turquality Programı, işletmemizi, yurtdışında gerçekleştirilen; Mağaza yatırımlarında dekorasyonun %50 si, Mağaza kiralarının %50 si, Tasarım ve model harcamalarının %50 si, Marka danışmanlık harcamalarının %50 si, Reklam-tanıtım ve katalog harcamalarının %50 si, Hukuk vb. danışmanlık harcamalarının %50 si, Kalite belgeleri harcamalarının %50 si, oranlarınca desteklemektedir. Bu kapsamda, İngiltere de sürdürülen tasarım sözleşmesi ve marka danışmanlığı giderleriyle, periyodik olarak hazırlanan katalog harcamalarımıza ilişkin bedellerin %50 si Turquality Programı tarafından finanse edilmektedir yılı sonunda biten destekleme programı şirketimiz için 5 yıl daha devam etme kararı verilmiştir. 4. İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler: Desa nın ana hedefi üretici kimliğinden sıyrılıp perakendeci kimliği ile tanınan çok uluslu bir marka olmaktır. Desa, bu hedefine ulaşmak için aşağıda sıralanan stratejileri uygulamaktadır: Büyüme Stratejisi: Desa, beş senelik vizyonu içinde başta İngiltere olmak üzere önemli moda merkezlerinde mağaza açarak genişleyip, markalaşma hedefi tamamlandıktan sonra corner ve bayilere yönelmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda İngiltere-Londra da Covent Garden mağazasında faaliyet göstermektedir. Lüks marka olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyen ve ilk türk markası olan Desa, çantalarını satışa sunduğu ilk yıla ithafen hazırladığı Desa nineteenseventytwo koleksiyonu ile bir ilke imza atmıştır. İtalya, Kore, İsviçre Ve Amerika Birleşik Devletleri nin de aralarında bulunduğu 40 a yakın lüks butikte moda severlerle buluşan Desa 1972 koleksiyonu ile yurtdışında marka olma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlemektedir. Diğer taraftan Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun tarihli kararıyla merkezi Düsseldorf Almanya olan, EUR sermayeli DESA Deutschland GmbH ünvanlı bir şirketin kurulmasına karar verilmiştir. Bünyesinde barındırdığı deneyimli ekibi ile %100'ü DESA Deri San. ve Tic. A.Ş.'ye ait olacak yeni şirket, DESA markalı ürünlerin sergileneceği bir showroom ile toptan satış faaliyetlerine başlamıştır. Marka Stratejisi : Şirketimizin mevcut yapısının daha da güçlendirilmesi ve buna paralel olarak DESA markasının bir dünya markası olma yolunda büyümesi hedefimiz doğrultusunda, stratejik konumlama çalışmalarının yapılması amacıyla Şirketimiz ile Deloitte Danışmanlık A.Ş. arasında Desa Markasına İlişkin Stratejik Plan ve Gelişim Yol Haritası projesine ilişkin tarihinde 16 haftayı kapsayan Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi imzalanmış olup, yurtiçi perakende alanında yeni stratejiler oluşturulması yönünde hazırlanan tavsiye raporu yönetime sunulmuştur. Verimlilik / Esneklik Stratejisi: Desa önümüzdeki dönemde maliyet avantajı yaratmak için, dikey entegrasyona önem verip üretimde verimlilik ve esnekliği arttıracaktır. 5. Yatırımlar ve Teşvikler Yatırımlardaki Gelişmeler: Perakende Mağazacılık alanında; 2014 yılı üçüncü çeyreğinde yeni mağaza açılışları ve kapanışları oldu. Söz konusu dönem içerisinde, Vialand Alışveriş Merkezi Desa ve Samsonite Şubeleri ile Anatolium Bursa Alışveriş Merkezi Desa Şubesi nin karlılığı değerlendirilerek kapatılması uygun görülmüştür. Diğer taraftan aynı dönem içerisinde Rings Alışveriş Merkezi Desa ve Özdilekpark Alışveriş Merkezi Desa Şubelerimiz olmak üzere toplam iki yeni mağaza açılışı gerçekleştirilmiştir. Tüm bu gelişmeler sonucunda itibariyle faaliyette bulunan mağaza sayısı 115, mağaza alanı ise ,85 metrekare olmuştur. Teşvikler ve Yararlanma Seviyesi: Şirketimiz, 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, ITKIB Fuar Teşviği, Teşvikli İthalat 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile, asgari ücretli işçilerin gelir vergileri, SSK primlerinin ödenmesi konusunda %5 muafiyet sağlamaktadır. Bakanlar Kurulu 2013/4966 sayılı kararına istinaden 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ek olarak % 6 teşvikten yararlanmaya hak kazanmıştır. (TL) Ocak-Eylül 2013 Ocak-Eylül 2014 İstihdam Teşviği Turquality Mal ve Hizmet Üretimine İlişkin Gelişmeler Üretim Birimlerinin Nitelikleri: Çorlu Fabrika: Çorlu fabrikamız, literatürde deri tabakhanesi olarak geçmektedir. Ham derinin işlenerek, deriden mamul mal üretilebilecek seviyeye getirecek tesis, makina ve cihazlara sahiptir. Tabakhanemiz, haftalık adet koyun derisi ve adet büyük baş hayvan derisi işleme kapasitesine sahiptir. Tabakhanede üretilen deriler, DESA nın kendi üretim ihtiyacını karşılamakla beraber, İtalya, Fransa, Çin, Hong Kong, Birleşik Krallık gibi ülkelere de ihraç edilmektedir. İstanbul Halkalı Fabrika: İşlenmiş deriden mamul konfeksiyon ve saraciye ürünleri üretecek tesis, makina ve cihazlara sahiptir. Genelmüdürlük binamızın da bulunduğu yerde faaliyet gösteren fabrikamız haftalık olarak adet deri giyim, adet deri çanta ve aksesuar, adet tekstil ürünü üretme kapasitesine sahiptir. Düzce Organize Sanayi Bölgesi Fabrika: İşlenmiş deriden mamul konfeksiyon ve saraciye ürünleri üretecek tesis, makina ve cihazlara sahiptir. Fabrikamız haftalık adet çanta üretim kapasitesine sahiptir. Fabrikamızın teşvik bölgesinde yer almaktadır. Üretimdeki Gelişmeler: Kapasite Kullanım Oranları: Kategori/Yıl Ocak-Eylül 2013 Ocak-Eylül 2014 Çanta (Adet) 199, ,096 KKO 37% 28% Saraciye (Adet) 172, ,353 KKO 67% 45% Konfeksiyon (Adet) 19,799 30,931 KKO 22% 35% Tekstil (Adet) 2,253 3,014 KKO 21% 28% K.Baş Deri (Ayak) 2,256,981 2,576,699 KKO 30% 35% K.Baş Kürk Deri (Ayak) 21,435 1,511 KKO 0.85% 0.06% B.Baş Deri (Ayak) 235, ,633 KKO 18% 16% Satış Miktarları: Kategori/Yıl Ocak-Eylül 2013 Ocak-Eylül 2014 Çanta (Adet) 273, ,250 Saraciye (Adet) 194, ,546 Konfeksiyon (Adet) 28,977 35,778 Ayakkabı (Çift) 206, ,049 Tekstil (Adet) 2,597 3,511 K.Baş Deri (Ayak) 490,963 1,212,643 K.Baş Kürk Deri (Ayak) ,574 B.Baş Deri (Ayak) 30,549 24,407 Satış Tutarları: Kategori/Yıl Ocak-Eylül 2013 Ocak-Eylül 2014 Çanta (TL) 76,405,911 78,483,176 Saraciye (TL) 14,269,410 16,702,582 Konfeksiyon (TL) 12,871,422 17,319,539 Ayakkabı(TL) 22,323,928 23,931,496 Tekstil (TL) 361, ,839 K.Baş Deri (TL/Ayak) 5,458,471 16,399,641 K.Baş Kürk Deri (TL/Ayak) ,014 B.Baş Deri (TL/Ayak) 306, ,860 Satış Fiyatları: Kategori/Yıl Ocak-Eylül 2013 Ocak-Eylül 2014 Çanta (TL/Adet) Saraciye (TL/Adet) Konfeksiyon (TL/Adet) Ayakkabı (TL/Çift) Tekstil (TL/Adet) K.Baş Deri (TL/Ayak) K.Baş Kürk Deri (TL/Ayak) B.Baş Deri (TL/Ayak) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler a. Finansal Tablo Özetleri ve Temel Oranlar Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ve bilgiler esas alınarak hesaplanan mali durum, karlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel oranlar aşağıda gösterilmiştir. Finansal Tablo Özeti: (TL mn) Ocak-Eylül 2013 Ocak-Eylül 2014 Toplam Varlıklar Özsermaye Net Satışlar Yurt İçi Satışlar İhracat Net Dönem Karı Personel Sayısı Finansal Oranlar: Oranlar Ocak-Eylül 2013 Ocak-Eylül 2014 Cari oran 1,93 1,58 Toplam borçların aktif toplama oranı %56 %61 Özsermayenin Aktif Toplama Oranı %44 %39 Esas Faaliyet Kar Marjı %4.6 %2.0 b. İşletmenin Mali Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler, Yapılan Öngörüler ve Uygulanacak Stratejiler: 2013 yılı içinde kısa vadeli borçlarımızı yeniden yapılandırarak daha iyi koşullarla uzun vadeye yaydık ve güçlü özkaynak yapımızla, kendimizi finans piyasalarında da bir kez daha kanıtladık yılında ürün geliştirme ve tasarımda yarattığımız farkı uluslararası boyutta daha kendini gösterir hale getirdik. Paris ve Milan Moda Haftasında lansmanını gerçekleştirdiğimiz NINETYSEVENTYTWO koleksiyonumuzun satışını Avrupa nın 40 önemli butiğinde yapmaya başladık. Perakende sektörünün ekonomik ortamdaki gelişmelerden dolayı oldukça zorlu geçeceğini tahmin ettiğimiz
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks