Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Devrimci Marksist savaş politikası

Category:

Retail

Publish on:

Views: 120 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Devrimci Marksist savaş politikası Levent Dölek Bir savaş ne türden olursa olsun her şeyden önce ve her durumda siyasetin şiddet araçları kullanılarak devam ettirilmesidir. Lenin in de benimsediği bu tanımlama
Transcript
Devrimci Marksist savaş politikası Levent Dölek Bir savaş ne türden olursa olsun her şeyden önce ve her durumda siyasetin şiddet araçları kullanılarak devam ettirilmesidir. Lenin in de benimsediği bu tanımlama eski bir Prusya generali ve savaş tarihçisi olan Carl Von Clausewitz tarafından yapılmıştır: Savaş sadece politikanın başka araçlarla devamıdır Bir toplumun -tüm halkın- özellikle uygar halkların savaşı, daima politik bir durumdan doğar ve ancak politik bir gerekçeyle başlatılır. O halde savaş politik bir eylemdir. 1 Siyasi hedeflere şiddet yoluyla ulaşma çabası olarak savaş, düşmana irademizi zorla kabul ettirmek için kuvvet kullanma eylemidir. Bunun için düşmanın silahtan arındırılması esastır. Silahtan arındırılmış olan taraf zora dayalı iradeyi kabule mecburdur. Dolayısıyla da karşı tarafı silahtan arındırma hedefi, siyasi amacın yerini alır ve onu savaşa ait olmayan bir şeymiş gibi kenara iter. 2 Savaşın siyasi bir eylem olmasına dair gerçeğin yalın şekilde görünmemesinin sebebi budur. Pasifizme karşı Marksizm Savaşın, siyasi bir olay değil de talihsiz bir şiddet tırmanması, akıl tutulması, 1 Carl Von Clausewitz, Savaş Üzerine, çev. Selma Koçak, İstanbul, Doruk Yayımcılık, 2011, s Clausewitz, A.g.e., s Devrimci Marksizm milliyetçi bir histeri ya da şiddet sarmalı şeklinde algılanması da aynı sebepten kaynaklanır. Öte yandan savaşların içinde, şiddetin daha fazla şiddet doğurması anlamında bir şiddet sarmalının var olduğu da bir gerçektir. Clausewitz bunu aşırı kuvvet kullanma eğilimi olarak adlandırır. Şimdi insancıl kimseler, fazla kan dökmeden düşmanı silahtan arındırmanın ya da yenmenin sanatkârane bir yolu olabileceğini ve harp sanatının gerçek eğiliminin de bu olduğunu kolayca hayal edebilirler. Ne kadar iyi izlenim bırakırsa bıraksın bu yanılgının ortadan kaldırılması zorunludur; çünkü harp gibi çok tehlikeli şeylerde iyi niyetlilikten doğan yanılgılar, yanılgının en kötüsüdür. Fiziksel kuvvetin bütün kapsamıyla kullanılması hiçbir zaman aklın da beraber kullanılmasına engel olmadığından bu fiziksel kuvveti acımadan, kan dökmekten çekinmeden kullanan taraf, -düşmanı da aynı şeyi yapmazsa- üstünlük sağlar. Böylece diğer tarafa da kuralı öğretmiş olur ve artık taraflar, içinde bulundukları dengeden başka sınır tanımaksızın aşırılığa kadar tırmanırlar. 3 Tarafların sınır tanımaksızın aşırılığa kadar tırmanması olgusu şiddeti öyle bir düzeye kadar çıkarır ki çoğu zaman savaşın nedeni olan politik anlaşmazlığın çapıyla orantısız bir yıkım ve vahşetle karşılaşılır. Dolayısıyla da savaşın kendisi kontrolden çıkmış bir şiddet çılgınlığı imiş gibi görünür. Ancak şiddet sarmalı savaşın sebebi değil sonucudur. Şiddet kullanan bir düşman karşısında diğer yanağını çevirmenin ya da salt pasif direnişin etkili olacağını düşünenler kendilerini akıllı karşı tarafı ise daha az akıllı olarak görme hatasına düşerler. Pasif direniş ya da barışçıl eylemler tümüyle etkisizdir demiyoruz. Tam tersine kitleleri harekete geçirdikleri ölçüde çok büyük ve hatta zaman zaman önemli etkilerde bulunabilirler. Ancak mesela Hindistan ın salt Gandi nin pasif direnişi sayesinde bağımsızlığına ulaştığını düşünmek, Hindistan da bağımsızlık için verilen silahlı mücadeleyi görmezlikten gelmek anlamına gelir. Gandi nin kendisi silahlı mücadeleye ve şiddete karşı olmakla birlikte onu görmezden gelmemişti. Hatta silahlanmaktan ve direniş göstermekten korkanların kendi hareketine (satyagraha) katılmamalarını istiyor ve korkaklık ile şiddet arasında seçim yapmak gerekirse şiddeti öğütlerdim diyordu. Gandi bir pasifistti ama asla bir ahmak değildi. Pasif direnişin vahşetle kırılmasının daha büyük bir silahlı direnişe yola açması tehdidi olmadan Britanyalı sömürgecileri adım atmaya zorlayamayacağını gayet iyi biliyordu. 4 Bu anlamda pasif direniş Britanyalı sömürgecilere olduğu kadar, Hindistan burjuvazisine de bir mesaj içeriyordu. Zira pasif direniş Britanya sömürgeciliğinden kurtulma mücadelesinin dizginlenmesinin, sosyalistlerin önderliğinde amacını aşarak yerli 3 a.g.e., s Joan V. Bondurant, Conquest of Violence: The Gandhian Philosophy of Conflict, Princeton UP, 1988, s Devrimci Marksist savaş politikası burjuvazinin mülksüzleştirilmesine kadar varmasına karşı da bir güvence anlamı taşıyordu. Yine Hindistan ın bağımsızlığını salt pasif direnişin başarısına bağlamak tarihin gördüğü en büyük ve kanlı savaşı olan İkinci Dünya Savaşı nın Britanya nın sömürgeleri üzerindeki askeri ve mali kontrolünü zayıflatan etkisini ve tabii ki muzaffer Sovyetler Birliği faktörünü göz ardı etmek olur. ABD nin Vietnam dan çekilmesinde, kamuoyunun barışçı baskısının etkisi son derece önemlidir. Ancak ABD deki savaş karşıtı muhalefetin, Vo Nguyen Giap komutasında, ABD Konsolosluğu nun intihar komandoları tarafından basılmasıyla başlayan ve yüzden fazla noktada basılmadık ABD ve Güney Vietnam üssü bırakmayan efsanevi Tet taarruzunun 5 sonucunda tırmanışa geçtiği de unutulmamalıdır. Elbette ki savaşın tarafı için herhangi bir çarpışma olmadan karşı tarafı teslim almak tercih edilir. Bunun için düşmanı bölmek, içeriden zayıflatmak, rüşvetle satın almak, kuşatıp yalıtarak teslim olmaya zorlamak, ezici bir kuvvet oluşturmak ya da kendi kuvvetini olduğundan büyük göstererek düşmanı caydırmak ve tüm bunlar için hiçbir genel geçer ahlaki değer gözetmeksizin türlü yöntem ve hilelere başvurmak savaş sanatının içindedir. Girdiği her savaşı kazananlar aslında usta değildirler, başka orduları savaşmadan çaresiz bırakanlar işte onlar en iyisidir 6 ya da Sizi açlıkla yenebilecek bir düşman asla kılıç kullanmaz. Bu yoldan elde edilmiş bir zafer pek onurlu olmasa da kesindir. 7 Ancak düşmanı çaresiz bırakmanın da açlığa mahkûm etmenin de, etkili bir zor aygıtı ile desteklenmesi gerektiği açıktır. Düşmandan daha büyük bir silahlı kuvveti toplamadan onu kuşatıp teslim olmaya zorlayamazsınız. Bolşevikler, Kışlık Saray ı hemen hemen hiç kan dökmeden ele geçirmişlerdi. Ancak bunu sağlayan Bolşeviklerin hümanizmi değil sarayın karşı kıyısındaki Pyotr ve Pavel kalesi ile genel olarak Petrograd garnizonunun Bolşeviklerin kontrolüne geçmiş olması, kentin onbinlerce fabrika işçisinin silahlanması ve Avrora zırhlısının saraya yönelik göstermelik ama korkutucu top atışlarıydı. Sarayın muhafızları Bolşeviklere direnebilir ve çetin bir savaşın sonucunda çok kan dökülebilirdi. Ancak mevcut güç dengesi muhafızları siyaseten iflas etmiş burjuvalar için direnmenin çok riskli olduğuna ikna etme konusunda son derece etkiliydi. Clausewitz, aşırı kuvvet kullanma eğiliminin temel bir eğilim olmakla birlikte mutlak olmadığını belirtiyordu. Kışlık Saray ın alınmasında olduğu gibi düşmanın siyasi sefaleti askeri bir tutukluğa neden olabilir ve savaşan taraflardan biri şiddeti tırmandırmak yerine teslim olabilir ya da ricat edebilir. 5 Tet taarruzunun ayrıntıları ve Amerikan kamuoyu üzerindeki etkisinin kapsamlı bir değerlendirmesi için bkz. Don Oberdorfer, TET, New York, Avon Books, Sun Tzu, Savaş Sanatı, çev. Sibel Özbudun ve Zeynep Ataman, İstanbul, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İkinci Basım, 2006, s Machiavelli, Askerlik Sanatı, çev. Nazım Güvenç, İstanbul, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İkinci Basım, 2008, s Devrimci Marksizm Clausewitz bunu gerçek hayatın olasılıkları olarak adlandırmaktadır. 8 Ancak genel olarak şunu söyleyebiliriz ki savaşta ya da daha genel bir ifadeyle savaşı gündeme getirecek denli derinleşip keskinleşen siyasi sorunların çözümünde askeri araçların barışçıl olanlara nazaran baskın olma eğilimi ve özelliği vardır. Sonuçta: Askerler, demir, para ve ekmek savaşın bam telidir. Ama bu dördünden en gerekeni ilk ikisidir çünkü askerler ve demirle ekmek de bulunur, para da; oysa para ve ekmekle ne demir bulunur ne de asker. 9 Askeri araçların baskınlığı, güçlerin aşırı kullanımı eğilimi ile birleştiğinde savaş döneminde izlenecek politikaların sonuçlarının çok daha kesin, bedellerinin çok daha yüksek ve telafisinin çok daha zor olması anlamına gelir. Bu anlamda savaşın tarafı olan herkes için izlenecek politikanın doğruluğu da bir ölüm kalım meselesi haline gelir. Sosyalist hareketin tarihindeki bir dizi önemli bölünme ve ayrışmanın doğrudan ya da dolaylı olarak savaşta izlenen politikalarla ilgili olmasının nedenini burada aramak gerekir. Savaşın gerçeğini kavramak, savaşa ilişkin doğru politika belirlemenin anahtarıdır. Şüphesiz ki savaş ve şiddet birbirinden ayrılmaz bir ikilidir. Savaşta şiddetin sınırsızca tırmanma eğilimi tarafların caniliğinden ya da sadistçe duygularından değil savaşın doğasından kaynaklanmaktadır. Savaşın, nedensiz bir şiddet gösterisi olmadığını, politikanın şiddet araçlarıyla sürdürülmesi olduğunu ve bir kez savaş başladı mı askeri alanın tamamen belirleyici hale gelme eğilimi taşıdığını görüyoruz. Ancak kendisini ne ölçüde askeri biçimler altında gösterirse göstersin savaşın esası politik kalmaya devam eder. Dolayısıyla da sadece sosyalistler açısından değil politik mücadele veren tüm güçler açısından savaşı ve şiddeti reddetmek politikanın reddi anlamına geleceğinden doğru değildir. Bu açıdan bakıldığında komünizm sömürüsüz olduğu kadar savaşsız bir dünya da vadeder ancak komünizme birçok savaşlar içinden geçerek gidileceği de muhakkaktır. Sosyalistler, halklar arasındaki savaşları daima barbarca ve canavarca bulmuşlar ve kötülemişlerdir. Bizim savaşa karşı tutumumuz gene de aslında burjuva pasifistleri ile anarşistlerden farklıdır. Her şeyden önce, biz, bir yanda savaşlar ile öte yanda bir ülke içindeki sınıf savaşımları arasındaki ayrılmaz bağlılığı; sınıflar ortadan kaldırılmadan ve sosyalizm kurulmadan savaşların ortadan kaldırılmasının olanaksızlığını ve iç savaşların, örneğin ezilen sınıfın ezene, kölenin köle sahiplerine, serflerin toprak beylerine, ücretli işçilerin burjuvaziye karşı savaşlarının haklılığını ve ilerici niteliğini ve gerekliliğini tamamen kabul ederiz. Biz Marksistler her savaşın ayrı ayrı, (Marx ın diyalektik materyalizmi görüş açısından) tarihsel bir incelemesi gereğini kabul ederek, hem pasifistlerden hem anarşistlerden ayrılırız. Her savaşta kaçınılmaz biçimde olagelen dehşete, zulme, sefalete ve 8 Clausewitz, A.g.e., s Machiavelli, A.g.e., s Devrimci Marksist savaş politikası işkenceye karşın, tarihte ilerici nitelikte pek çok savaş vardır; bu savaşlar (örneğin mutlakiyet ya da kölelik gibi) çok kötü ve gerici kurumların yıkılmasına (Türkiye ve Rusya da olduğu gibi) Avrupa da en barbar despotlukların ortadan kalkmasına yardım ederek, insanlığın gelişmesine hizmet etmişlerdir. 10 Hal böyle iken, şiddet sarmalı üzerine edilen bütün tumturaklı söylevler ve şiddetin karşısına, barış dili ve askeri olan her şeyin reddi anlamında anti-militarizm 11 ile çıkan yaklaşımları nasıl yorumlamalıyız? Açık ki bunlar ya dürüst barışseverlerin Clausewitz in dediği gibi ne kadar halisane görünürlerse görünsünler mutlaka ortadan kaldırılması gereken yanılgılarıdır ya da taarruz altındaki ezilen yığınları siyaseten savunmasız bırakmayı amaçlayan liberal manipülasyonlardır. Bunlardan ilki ikna edilmeli ikincisi ise teşhir ve mahkûm edilmelidir. Halkın ilerici pasifizmine karşı profesörlerin gerici pasifizmi Yaşadığımız topraklardan tipik bir örnek görmek için, Ahmet İnsel in demokratik mücadele ve şiddet ilişkisini ele aldığı bir yazısındaki yaklaşımına bakalım: Toplumsal ihtilafın şiddet yöntemleri içinde vücut bulması, ihtilafın niteliğini de değiştirir. Şiddetin devreye girdiği andan itibaren karşı taraf düşmana dönüşür. Şiddet düşmanı bastırmak, yok etmek için gerekli olur. Hâlbuki demokrasinin en büyük gücü ve belki erdemi, toplumsal ihtilafın taraflarını düşman olmaktan çıkarıp veya düşman konumuna gelmelerini engelleyip, hasım konumunda karşı karşıya getirebilmesidir. Hasımla düşman farklı kategorilerdir. Hasımlar arasında sadece rekabet ve çatışma değil, çatışmanın sonucu ne olursa olsun, bunun ardından birlikte yaşamaya devam edileceğinin ortak bilinci de vardır. Düşman ise eninde sonunda yok edilmesi gerekendir. 12 Burada teşhir ve mahkûm edilmesi gereken, liberal bir manipülasyona ilişkin güzel bir örnek görüyoruz. Şiddeti ihtilafın sonucu olarak değil ihtilafın niteliğini belirleyen bir neden olarak sunan İnsel, şiddet kullanımının tarafları düşmanlaştırdığını iddia etmektedir. Ona göre şiddet devreye girmese düşmanlar bir arada yaşayacak hasımlara dönüşürler. Mesela işçiler ve burjuvalar düşman değil İnsel in terminolojisine göre hasım olmalıdır. Yani işçiler burjuvaları yok etmeye çalışmamalıdır. Yani işçiler fabrikaların burjuvaların özel mülkiyetinde kalması- 10 V.I.Lenin, Sosyalizm ve Savaş, çev. N. Solukçu, Ankara: Sol Yayınları, 1992, s Gerçekte anti-militarizm askeri olana karşıtlık değil toplumun ekonomik, sosyal ve siyasal olarak askeri ihtiyaç ve öncelikler temelinde örgütlenmesi anlamına gelir. Bu anlamda Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht in Birinci Dünya Savaşı nda savaş bütçesine karşı çıkması anti-militarist bir eylemdir. Ancak diğer tüm komünistler gibi ne Rosa da ne de Liebcnkecht te devrimci askeri eylem aleyhinde herhangi bir tutuma rastlamak mümkün değildir. 12 Ahmet İnsel, Demokratik Mücadele ve Şiddet, 3 Ocak 2015, haftalik/1333/demokratik-mucadele-ve-siddet. 15 Devrimci Marksizm na, sömürü düzenine, burjuvaların iktisadi gücü elinde bulundurmalarına dolayısıyla da siyasi gücü kullanarak işçileri bastırmalarına rıza göstermelidir. Zira işçilerin fabrikalar üzerinde hak iddia etmeleri, fabrikada patronun mülkiyetini ve toplumun yüzde birlik azınlığını oluşturan asalakların iktidarını sorgulamaları her zaman ve dünyanın her yerinde devletin şiddetiyle karşılaşmaktadır. O halde işi buralara kadar ilerletmeye lüzum yok. Neme lazım bir şiddet sarmalına sürüklenebiliriz. Ya da emperyalist tahakküm altındaki bir ulus da ülkesinde emperyalist güçlerin varlığına son vermeye uğraşmamalı -ki bu hiç şüphesiz ihtilafın şiddet yöntemleri içinde vücut bulmasına neden olacaktır- onunla bir arada yaşamanın hal çaresine bakmalıdır. Aksi takdirde emperyalist devletle bağımlı ya da sömürge ülke arasında ihtilaf şiddet kullanılır kullanılmaz nitelik değiştirebilir! İnsel ve onun gibi safını hâkim sınıfların tarafında belirlemiş liberallerin, aynı şiddet karşıtı yaklaşımı uygar dünyanın (biz ona emperyalizm diyoruz) eylemleri karşısında göstermiyor oluşu mesela NATO nun Yugoslavya ya askeri saldırısını uluslararası camianın insanlık suçuna karşı bir koruyucu girişimi olarak tanımlaması sanırım şaşırtıcı olmayacaktır. 13 Aynı İnsel, 2004 yılında Irak ın Felluce kentinde ABD işgaline karşı direnenlere, dünyanın en büyük askeri aygıtına karşı şiddet kullanımında aşırıya gittiği için ABD ile aynı derecede karşı çıkmak gerektiğini savunuyordu. 14 Bu tutum tam da emperyalist işgal altında eldeki olanaklarla direnmeye çalışan bir halka, ister bilinçli şekilde işgalci askerlerin moralini bozmak amacıyla isterse salt intikam dürtüleriyle olsun vahşet uyguladığı için destek vermemenin, direnişi siyaseten tecrit etmek, yani emperyalizmi siyaseten desteklemek anlamına geldiği açık değil mi? İnsel in bir dizi liberal pasifistin ortak görüşünü yansıtan tutumuyla, Engels in Çinli köylülerin İkinci Afyon Savaşı sırasında İngiliz istilacılara ve genel olarak yabancılara karşı uyguladığı vahşete ilişkin değerlendirmesini karşılaştıralım: Çinlilerin korkunç gaddarlıkları üzerinde şövalyelik taslayan İngiliz basınının yaptığı gibi ahlak tartışması yapacak yerde, bu bir pro aris et focis (kutsal vatan savunması) savaşı, Çinli ulus topluluğunu korumak için bir halk savaşıdır, ve nasıl ifade edilirse edilsin, tanrısal batıl itikatlarına cahillikten gelen ukalalığına, bilgiçlik taslayan barbarlığına karşın, bunun gene de bir halk savaşı olduğunu anlamamız gerekir. Ve halkçı bir savaşta ne düzenli savaşın genel olarak kabul edilen kurallarına, ne de herhangi bir başka soyut ölçüte göre; yalnızca ayaklanan ulusun 13 Ahmet İnsel, Sorumluluk Hukuku na Karşı Yeni Emperyal Vizyon, Birikim, no: 122, Haziran 1999, 14 İnsel in bu yaklaşımı İkinci Körfez Savaşı sırasında Irak ta işgale hayır diyen ama direnişi desteklemekten uzak durmak istediği için, anti-emperyalist grupların etkisinin daha güçlü olduğu Irak ta İşgale Hayır Koordinasyonu ndan ayrılıp Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu nu (Küresel BAK) kuranların (ÖDP, DSİP, SODEV, Yeşiller vb.) temel görüşlerini yansıtması bakımından da önemlidir. 16 Devrimci Marksist savaş politikası uygarlık düzeyine göre ölçülebilir. 15 Marx ın da Engels le aynı paralelde düşündüğünü ve birlikte yine Britanya sömürgeciliğine karşı Hint halkının silahlı isyanını, III. Bonaparte ın Meksika seferinde Fransız sömürgeciliği karşısında savaşan Meksika yı, Mısır da Britanya ve Fransız sömürgeciliği ile yerli işbirlikçilerine karşı Arabi Paşa nın silahlı ayaklanmasını ve İngiliz Afgan savaşında Afganistan ı, İngiliz İran savaşında İran ı desteklemiş olduğunu belirtelim. 16 Belli ki 19. yüzyılın ortasında da sömürgecilerin korsanca politikalarını, bu politikalara apaçık şiddet hatta vahşet yöntemleriyle direnen halkı eleştirerek mazur göstermeye çalışanlar mevcuttu. Bu türden gericiler Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında da eksik olmadılar. Trotskiy onlar için şöyle diyordu: Diplomatın, profesörün, gazetecinin pasifizmini, marangozun, tarım işçisinin, hizmetçi kadının pasifizminden kesinlikle ayırt etmek gerekir. Birinde pasifizm, emperyalizm için örtü, diğerinde ise emperyalizme olan güvensizliğin bulanık ifadesidir. 17 Lenin de halkın ilerici nitelikli pasifizmi ile kötü niyetli, esas saldırganı özürleyen gerici pasifizm arasında kesin bir ayrım koymaktan yanaydı: Yığınların barıştan yana duyguları, çoğu zaman, bir protestonun başlangıcını, savaşın gerici niteliğine karşı kızgınlığı ve yığınların bu niteliğin bilincine vardıklarını ifade eder. Bu duygudan yararlanmak, sosyal demokratların görevidir. Bu anlamdaki her harekete her gösteriye bütün güçleriyle katılacaklar, ama toprak ilhakları olmadan, uluslara tahakküm edilmeksizin, yağmasız, şimdiki hükümetler ile egemen sınıflar arasında yeni yeni savaşların tohumları atılmaksızın bir barışın devrimci bir harekete geçilmeden mümkün olabileceğini söyleyerek halkı kandırmayacaklardır. Halkın bu şekilde aldatılması hasım hükümetlerin gizli politikalarına hizmet etmek ve bunların karşı-devrimci planlarını kolaylaştırmak demektir. Sürekli ve demokratik barış isteyen herkes, hükümetler ile burjuvaziye karşı, bir iç savaştan yana olmak zorundadır. 18 Marx, Engels, Lenin ve Trotskiy in savaş ve barış konusundaki tutumlarının tam bir süreklilik arz ettiğini görüyoruz ve onların bu görüşlerini takip ediyoruz. Biz devrimci Marksistler olarak, siyasette hâkim sınıfların çıkarlarının karşısına işçi sınıfının ve ezilen halk kesimlerinin çıkarlarına dayalı bir bakış açısıyla ve mücadele programıyla çıkıyoruz. Bu anlamda yaptığımız işçi sınıfı siyasetidir. 15 Marx ve Engels, Sömürgecilik Üzerine, çev. Muzaffer Erdost, İstanbul: Sol Yayınları, 2009, s S.F. Kissin, War and the Marxists, Boulder, Colorado: Westview Press, 1988, p. 30, 31; aktaran: Sungur Savran, Avrasya Savaşları-Körfez den Afganistan a Yeni Dünya Düzeni nin Kuruluşu, İstanbul: Belge Yayınları, 2001, s Lev Troçki, Bildirgeler, çev. Erdal Tan, Masis Kürkçügil, İstanbul: Yazın Yayıncılık, 2003, s Sosyalizm ve Savaş, s Devrimci Marksizm Savaşlara da temelde aynı bakış açısıyla işçi sınıfının çıkarlarını esas alarak yaklaşmalıyız. Trotskiy bu perspektifi, Clausewitz in savaş tanımını tersinden formüle ederek şu sözlerle ifade ediyor: Savaş zamanındaki siyasetimiz barış zamanındaki siyasetimizin yoğunlaşarak devam ettirilmesidir. 19 Gayet açık. Dolayısıyla en genel prensipler açısından barış zamanındaki siyasetle savaş zamanındaki siyaset arasında bir fark yoktur. Bir savaş kendi içinde ele alınıp, bu savaşla ilgili tutum geliştirirken Marksistler öncelikle savaşın siyasi nedenini bulup çıkarmalıdır. Savaşan tarafları, savaşın siyasal nedeniyle ilişkileri içinde tanımlanmalıdır. Bu tanımlamaların sonucunda işçi sınıfının çıkarlarını yansıtacak, aynı anlama gelmek üzere devrimin önünü açacak doğru politikayı belirlemelidir. Burada daha net o
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks