Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Diagnoza związana z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jaworze

Category:

Scrapbooking

Publish on:

Views: 5 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Diagnoza związana z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jaworze 1 Spis treści Spis treści... 2 I. Metodologia delimitacji obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji
Transcript
Diagnoza związana z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jaworze 1 Spis treści Spis treści... 2 I. Metodologia delimitacji obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Jaworze 3 II. Sytuacja kryzysowa w obszarze społecznym: Pomoc społeczna Poziom bezpieczeństwa Poziom edukacji II. Sytuacja kryzysowa w obszarze gospodarczym III. Sytuacja kryzysowa w obszarze technicznym IV. Sytuacja kryzysowa w obszarze funkcjonalno-przestrzennym V. Obszar zdegradowany VI. Obszar rewitalizacji I. Metodologia delimitacji obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Jaworze Obszar rewitalizacji, w którym prowadzone będą działania wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji, charakteryzuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk oraz posiada istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego Gminy Jaworze. Został wyodrębniony z obszaru zdegradowanego określonego na podstawie diagnozy sporządzonej na potrzeby zidentyfikowania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy. Analiza prowadzona była na obszarze Gminy Jaworze przy zastosowaniu podziału na jednostki urbanistyczne, dzięki którym można było zastosować badania porównawcze w tych obszarach i porównać je z sytuacją występującą na terenie całej gminy. Wyznaczenie jednostek urbanistycznych Pierwszym etapem na drodze do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji było podzielenie gminy na jednostki urbanistyczne. Dokonując tego podziału, brano pod uwagę takie elementy, jak: funkcja terenu; rodzaj zabudowy; rozmieszczenie obiektów zabytkowych; podział gminy na jednostki; obwody spisowe GUS; obszary wskazane do przekształceń i rozwoju według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy; miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące i w trakcie opracowania. Zdecydowano się zastosować podział na jednostki, które ułatwią prowadzenie analiz wskaźnikowych oraz pozwolą na wskazanie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Analiza przeprowadzona została na terenie Gminy Jaworze, w pięciu wydzielonych obszarach, czterech zamieszkałych i jednego (obszar nr 5), który tworzą niezamieszkałe tereny leśne, znajdujące się w południowej części gminy (patrz mapa nr 1). Obszar ten został wyłączony z analizy, gdyż nie planuje się na nim żadnych działań rewitalizacyjnych. Gmina Jaworze nie posiada oficjalnego podziału administracyjnego na mniejsze jednostki, stanowi również jeden obręb ewidencyjny. Wyznaczając podział gminy na cele niniejszego opracowania, kierowano się zapisami ustawy o rewitalizacji: powierzchniowymi by jednostki nie przekraczały 20% powierzchni gminy oraz ludnościowymi by w żadnej z nich liczba ludności nie przekroczyła 30%. (Art. 10, pkt. 2 Ustawy o rewitalizacji z dn. 9 października 2015 r.). Granice jednostek zostały poprowadzone wzdłuż ulic oraz linii oddzielających tereny o odmiennym zagospodarowaniu, np. cieki wodne, granice lasów, pól uprawnych, czy terenów zurbanizowanych. W większości przypadków granice te poprowadzono zgodnie z przebiegiem działek ewidencyjnych. 3 Mapa nr 1 Obszary wydzielone na termie Gminy Jaworze 1. Obszar nr 1 znajduje się w środkowej części Gminy. Zajmuje on powierzchnię 305,73 ha, co stanowi 14,48% powierzchni gminy i jest zamieszkiwany przez 2065 osób, co stanowi 29,30% ogółu mieszkańców. Granica obszaru pokrywa się na południu z granicą lasu, następnie biegnie na północ, wzdłuż Szerokiego Potoku do ul. Zawilcowej, Turystycznej i ulicą Zaciszną do granicy zabudowań na skraju pola, następnie wzdłuż Potoku Pelchrim, po czym skręca na wschód i przebiega ulicami: Folwarczną, Pod Harendą, Kolonią Dolną, Sielską, Pagórkową, Koralową, a następnie wzdłuż potoku do ul. Podgórskiej. 4 Obszar ten pełni funkcję centralną gminy. Cechuje się on występowaniem licznych placówek handlowych, usługowych, bogatą infrastrukturą mieszkaniową, komunikacyjną i turystyczną (hotele i pensjonaty dla turystów, parkingi, przystanki autobusowe, place zabaw dla dzieci, punkty informacji turystycznej). Mają tu swoje siedziby różne instytucje i organizacje, m.in.: Urząd Gminy, Ochotnicza Straż Pożarna, Ośrodek Zdrowia, Beskidzki Zespół Leczniczo- Rehabilitacyjny, szkoła podstawowa wraz z wielofunkcyjnym obiektem sportowym, przedszkole, parafie: rzymskokatolicka i ewangelicko-augsburska z zabytkowymi cmentarzami, galeria sztuki, prezentująca dzieła lokalnych twórców, czy Sala Pod Goruszką, w której odbywają się sesje Rady Gminy Jaworze oraz większość spotkań społeczno-kulturalnych. W opisywanym obszarze znajduje się wiele obiektów zabytkowych, jak: pałac klasycystyczny, będący siedzibą młodzieżowego ośrodka wychowawczego, park zdrojowy z nowo wybudowaną tężnią solankową, zabudowa pałacowa (dawny folwark), kościół parafialny, czy amfiteatr, w którym obecnie odbywają się imprezy kulturalne. 2. Obszar nr 2 zlokalizowany jest w zachodniej części gminy. Zajmuje powierzchnię 216,71 ha, co stanowi 10,26% powierzchni gminy i jest zamieszkiwany przez 1994 osoby, co stanowi 28,30% ogółu mieszkańców. Na wschodzie i południu granica obszaru pokrywa się z granicą gminy, a na zachodzie z Obszarem nr 1, po czym biegnie na wschód wzdłuż ul. Pagórkowej i drogami polnymi do wschodniej granicy gminy. Obszar ten cechuje się występowaniem zabudowy rozproszonej, głównie jednorodzinnej. Powstała ona przez zabudowę terenów rolnych. Nierzadko są to bardzo okazałe wille, czy pensjonaty. Znajduje się tu gimnazjum, przedszkole oraz Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej. 3. Obszar nr 3 obejmuje północną części gminy. Zajmuje powierzchnię 295,89 ha, co stanowi 14,01% powierzchni gminy i jest zamieszkiwany przez 1818 osób, co stanowi 25,80% ogółu mieszkańców. Północna i wschodnia granica obszaru pokrywa się z granicą gminy. Od południa obszar graniczy z Obszarem nr 1, a od Obszaru nr 4 oddziela go potok. Obszar ten ma charakter rolniczo-usługowy. Prawie połowę powierzchni tego obszaru stanowią pola uprawne. Przez północną część obszaru przebiega była droga przelotowa między Bielskiem a Cieszynem. Wzdłuż niej zlokalizowanych jest wiele punktów usługowych, oferujących głównie części samochodowe, stacje benzynowe, stacje kontroli pojazdów, Urząd Pocztowy, a także kilka sklepów wielkopowierzchniowych. 4. Obszar nr 4 zlokalizowany jest w zachodniej części gminy. Zajmuje powierzchnię 222,77 ha, co stanowi 10,55% powierzchni gminy i jest zamieszkiwany przez 1170 osób, co stanowi 16,60% ogółu mieszkańców. Zachodnia i północna część obszaru pokrywa się z granicą gminy, wschodnia z Obszarem nr 1, a południowa z granicą lasu. Północna część obszaru ma charakter usługowo-przemysłowy znajduje się tu zakład produkujący znicze, bazy: firmy transportowej oraz firmy odbierającej śmieci (bez Punktu Selektywnej Zbiórki), market oraz Instytut Zootechniki. Południowa część natomiast, ze względu 5 na bliskość terenów leśnych i panujący tu specyficzny mikroklimat, ma charakter turystyczny znajduje się tu szlak pieszy na Błatnią, boisko piłkarskie, siłownia zewnętrzna oraz wiele gospodarstw agroturystycznych. 5. Obszar nr 5 zlokalizowany jest w południowej części gminy. Jest to największy obszar, zajmujący prawie połowę powierzchni gminy 50,71%, czyli 1070,94 ha i nie jest w ogóle zamieszkany. Są to tereny górzyste, porośnięte lasem. Tabela 1 Podstawowe informacje na temat funkcji, rodzaju zabudowy, powierzchni oraz liczby mieszkańców w wydzielonych obszarach Gminy Jaworze Nr jednostki Dominująca funkcja Rodzaj zabudowy Powierzchnia w ha Liczba ludności % ludności gminy 1 Centralna 2 mieszkalna zespoły mieszkaniowe o zabudowie zwartej, tworzące zespoły o czytelnych granicach i strukturze przestrzennej zabudowa rozproszona, nietworząca w zasadzie zespołów, powstała przez nieplanowaną zabudowę terenów rolnych 305, ,30 216, ,30 3 rolniczousługowa zespoły mieszkaniowe powstałe w pierwszej linii zabudowy przy drodze 295, ,80 4 mieszkalnoturystyczna zespoły mieszkaniowe powstałe w pierwszej linii zabudowy przy drodze 222, ,60 5 Lasy brak 1070, suma 2112, W celu dokonania delimitacji obszaru zdegradowanego przyjęto metodę polegającą na obliczaniu wskaźników dla poszczególnych jednostek urbanistycznych pozwalających na analizę i porównanie negatywnych zjawisk w poszczególnych sferach, takich jak: sfera społeczna, gospodarcza, techniczna oraz przestrzenno-funkcjonalna. Początkiem prac było zebranie i przyporządkowanie do poszczególnych jednostek urbanistycznych obiektywnych i weryfikowalnych danych opisujących negatywne zjawiska w każdej ze sfer oraz przeliczenie ich na wartości porównywalnych wskaźników, co pokazuje Tabela 2. 6 Tabela 2 Zastosowane wskaźniki do delimitacji Jaworza we wskazanych podsystemach (społecznym, gospodarczym, technicznym i przestrzenno-funkcjonalnym) Zjawiska Dane Wskaźnik Społeczne 1. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2016 r. 2. Liczba osób korzystających ze świadczeń z tytułu niepełnosprawności i długotrwałej choroby w 2016 r. 3. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia w 2016 r. 4. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu ubóstwa w 2016 r. 5. Liczba osób korzystających z pomocy na dożywianie dzieci w 2016 r. 6. Liczba osób pobierających dodatki mieszkaniowe w 2016 r. 7. Liczba osób korzystających z zasiłku na zakup opału/przydział drewna opałowego w 2016 r. 8. Liczba wydanych niebieskich kart w 2016 r. 9. Liczba przestępstw w 2016 r. 10. Liczba przestępstw dokonanych przez nieletnich w 2016 r. 11. Liczba wykroczeń przeciwko osobie w 2016 r. 12. Uśrednione wyniki egzaminu na koniec gimnazjum w 2016 r. 1. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2016 r. na 1000 mieszkańców 2. Liczba osób korzystających ze świadczeń z tytułu niepełnosprawności i długotrwałej choroby w 2016 r. na 1000 mieszkańców 3. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia w 2016 r. na 1000 mieszkańców 4. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu ubóstwa w 2016 r. na Liczba osób korzystających z pomocy na dożywianie dzieci w 2016 r. na 1000 mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 6. Liczba osób pobierających dodatki mieszkaniowe w 2016 r. na 1000 mieszkańców 7. mieszkańców Liczba osób korzystających z zasiłku na zakup opału/przydział drewna opałowego w 2016 r. na 1000 mieszkańców 8. Liczba wydanych niebieskich kart w 2016 r. na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 9. Liczba przestępstw na 1000 mieszkańców 10. Liczba przestępstw dokonanych przez nieletnich na 1000 mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 11. Liczba wykroczeń przeciwko osobie w 2016 r. na 1000 mieszkańców 12. Uśrednione wyniki egzaminu na koniec gimnazjum w 2016 r. 7 Gospodarcze Techniczne Przestrzennofunkcjonalne 1. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w 2016 r. 2. Liczba podmiotów gospodarczych w 2016 r. 1. Liczba budynków komunalnych przeznaczonych do remontu w 2016 r. 2. Liczba osób mających podłączenie do kanalizacji w 2016 r. Liczba obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków (stan na 2016 r.) 1. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w 2016 r. na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 2. Liczba podmiotów gospodarczych w 2016 r. na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 1. Liczba budynków komunalnych przeznaczonych do remontu w 2016 r. na liczbę budynków komunalnych ogółem 2. Liczba osób mających podłączenie do kanalizacji w 2016 r. na 1000 mieszkańców Odsetek obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków (stan na 2016 r.) Dane zbierano po punktach adresowych, przeliczano je i przyporządkowywano do jednostek, a następnie prezentowano na mapie. W pierwszym etapie diagnozy zebrano i przeanalizowano dane dotyczące degradacji w sferze społecznej, zagregowano je w poszczególnych obszarach, a następnie wskazano ten, w którym kumulują się zjawiska kryzysowe w tej sferze. W drugim etapie przeanalizowano wskaźniki w pozostałych sferach gospodarczej, technicznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej, a następnie zbadano stopień koncentracji negatywnych zjawisk we wszystkich tych sferach i wytypowano obszar, w którym jest ona największa. Na podstawie powyższych wskaźników dokonano analizy kryzysowości wskazanych jednostek przestrzennych na terenie Gminy Jaworze. Mapy prezentujące rozkład przestrzenny danych wskaźników zostały opracowane w taki sposób, by przedstawiać intensywność zjawisk. W związku z tym, im ciemniejszy kolor, tym większa skala zjawiska. W większości przypadków najciemniejszym lub najcieplejszym kolorem oznaczona została jednostka, w której dany wskaźnik osiągnął najwyższą wartość, co oznacza, że sytuacja w niej jest najgorsza. W kilku jednak przypadkach, o kryzysie w danej sferze decyduje najmniejsza wartość wskaźnika, czyli kolor najjaśniejszy lub najzimniejszy. Zostało to odnotowane przy opisie tych wskaźników. Poniżej zaprezentowano analizę kryzysowości w poszczególnych obszarach z wykorzystaniem wybranych danych. 8 II. Sytuacja kryzysowa w obszarze społecznym: Sytuację kryzysową w obszarze społecznym zobrazowano za pomocą syntetycznych wskaźników: pomocy społecznej, przestępczości oraz poziomu edukacji, które obliczono na podstawie danych za 2016 r. pochodzących z GOPS w Jaworzu oraz Urzędu Gminy. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej przeliczona na 1 tys. mieszkańców wsi, mówi o skali danego zjawiska oraz obrazuje sytuację materialno-bytową ludności. Skalę omawianych zjawisk oraz ogniska ich występowania zdiagnozowano poprzez dokonanie analizy przestrzennej świadczeń, jakie na mocy przepisów prawa otrzymują osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. 1. Pomoc społeczna Sytuację kryzysową w obszarze społecznym zobrazowano za pomocą syntetycznego wskaźnika pomocy społecznej. Składają się na niego następujące wskaźniki cząstkowe: a. liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 1000 mieszkańców. Natężenie sytuacji kryzysowej występuje w jednostkach charakteryzujących się poziomem tego wskaźnika powyżej wartości dla gminy, która wynosi 37,07. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku: Obszaru 1 52,78, Obszaru 3 43,45 oraz Obszaru 4 41,03. Tabela 3 Rozkład wskaźnika - liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2016 r. na 1000 mieszkańców LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ NA 1000 MIESZKAŃCÓW , , , ,03 GMINA ,07 9 Mapa nr 2 Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Jaworzu w 2016 r. b. Liczba osób korzystających ze świadczeń z tytułu niepełnosprawności i długotrwałej choroby w 2016 r. na 1000 mieszkańców. Natężenie sytuacji kryzysowej występuje w jednostkach charakteryzujących się poziomem tego wskaźnika powyżej wartości dla gminy, która wynosi 13,23. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku: Obszaru 1 17,43 oraz Obszaru 3 20,35. Tabela 4 Rozkład wskaźnika - liczba osób korzystających ze świadczeń z tytułu niepełnosprawności długotrwałej choroby w 2016 r. na 1000 mieszkańców LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I DŁUGOTRWAŁEJ CHOROBY W 2016 R. LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I DŁUGOTRWAŁEJ CHOROBY W 2016 R. NA 1000 MIESZKAŃCÓW , , , ,11 GMINA 94 13,23 10 Mapa nr 3 Liczba osób korzystających ze świadczeń z tytułu niepełnosprawności i długotrwałej choroby w Jaworzu w 2016 r. c. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia w 2016 r. na 1000 mieszkańców. Natężenie sytuacji kryzysowej występuje w jednostkach charakteryzujących się poziomem tego wskaźnika powyżej wartości dla gminy, która wynosi 6,83. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku: Obszaru 1 10,65, oraz Obszaru 4 8,55. Tabela 5 Rozkład wskaźnika - liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia w 2016 r. na 1000 mieszkańców LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ Z POWODU BEZROBOCIA W 2016 R. LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ Z POWODU BEZROBOCIA W 2016 R. NA 1000 MIESZKAŃCÓW , , , ,55 GMINA 47 6,83 11 Mapa nr 4 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia w Jaworzu w 2016 r. d. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu ubóstwa w 2016 r. na 1000 mieszkańców. Natężenie sytuacji kryzysowej występuje w jednostkach charakteryzujących się poziomem tego wskaźnika powyżej wartości dla gminy, która wynosi 14,82. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku: Obszaru 1 21,79 oraz Obszaru 3 20,35. Tabela 6 Rozkład wskaźnika - liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2016 r. na 1000 mieszkańców LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ Z TYTUŁU UBÓSTWA W 2016 R. LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ Z TYTUŁU UBÓSTWA W 2016 R. NA 1000 MIESZKAŃCÓW , , , ,11 GMINA ,82 12 Mapa nr 5 Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu ubóstwa w Jaworzu w 2016 r. e. Liczba osób korzystających z pomocy na dożywianie dzieci w 2016 r. na 1000 mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym. Natężenie sytuacji kryzysowej występuje w jednostkach charakteryzujących się poziomem tego wskaźnika powyżej wartości dla gminy, która wynosi 51,34. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku: Obszaru 1-96,05 oraz Obszaru 3 56,05. Tabela 7 Rozkład wskaźnika - liczba osób korzystających z pomocy na dożywianie dzieci w 2016 r. na 1000 mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY NA DOŻYWIANIE DZIECI W 2016 R. LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY NA DOŻYWIANIE DZIECI W 2016 R. NA 1000 MIESZKAŃCÓW W WIEKU PRZEDPRODUKCYJNYM , , , ,82 GMINA 68 51,34 13 Mapa nr 6 Liczba osób korzystających z dożywiania w Jaworzu w 2016 r. f. liczba osób pobierających dodatki mieszkaniowe w 2016 r. na 1000 mieszkańców. Natężenie sytuacji kryzysowej występuje w jednostkach charakteryzujących się poziomem tego wskaźnika powyżej wartości dla gminy, która wynosi 1,66. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku: Obszaru 1-1,94 oraz Obszaru 3 3,85. Tabela 8 Rozkład wskaźnika - liczba osób pobierających dodatki mieszkaniowe w 2016 r. na 1000 mieszkańców LICZBA OSÓB POBIERAJĄCYCH DODATKI MIESZKANIOWE W 2016 R. LICZBA OSÓB POBIERAJĄCYCH DODATKI MIESZKANIOWE W 2016 R. NA 1000 MIESZKAŃCÓW 1 4 1, , , ,85 GMINA 12 1,66 14 Mapa nr 7 Liczba osób pobierających dodatki mieszkaniowe w Jaworzu w 2016 r. g. Liczba osób korzystających z zasiłku na zakup opału/przydział drewna opałowego w 2016 r. na 1000 mieszkańców. Natężenie sytuacji kryzysowej występuje w jednostkach charakteryzujących się poziomem tego wskaźnika powyżej wartości dla gminy, która wynosi 15,06. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku: Obszaru 1 24,70 oraz Obszaru 3 16,50. Tabela 9 Rozkład wskaźnika liczba osób korzystających z zasiłku na zakup opału/przydział drewna opałowego w 2016 r. na 1 tys. mieszkańców LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZASIŁKU NA ZAKUP OPAŁU/PRZYDZIAŁ DREWNA OPAŁOWEGO W 2016 R. LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZASIŁKU NA ZAKUP OPAŁU/PRZYDZIAŁ DREWNA OPAŁOWEGO W 2016 R. NA 1000 MIESZKAŃCÓW , , , ,53 GMINA ,06 15 Mapa nr 8 Liczba osób korzystających z zasiłku na zakup opału/przydział drewna opałowego w 2016 r. w Jaworzu w 2016 r. 2. Poziom bezpieczeństwa Przestępczość stanowi jeden z ważniejszych czynników wpływających na jakość życia mieszkańców. Poczucie bezpieczeństwa zwłaszcza w przestrzeni miejskiej stanowi jedno z podstawowych kryteriów oceny obszaru, w którym żyjemy, pracujemy i spędzamy czas. Do wyznaczenia obszaru zdegradowanego, wykorzystano cztery wskaźniki: a. Liczba wydanych niebieskich kart w 2016 r. na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym. Natężenie sytuacji kryzysowej występuje w jednostkach charakteryzujących się poziomem tego wskaźnika powyżej wartości dla gminy, która wynosi 3,84. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku: Obszaru 1 5,60 oraz Obszaru 4 5,52. Tabela 10 Rozkład wskaźnika liczba wydanych niebieskich kart w 2016 r. na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym LICZBA WYDANYCH NIEBIESKICH KART W 2016 R. LICZBA WYDANYCH NIEBIESKICH KART W 2016 R. NA 1000 MIESZKAŃCÓW W WIEKU PRODUKCYJNYM 1 7 5,60 16 2 3 2, , ,52 GMINA 16 3,84 Mapa nr 9 Liczba wydanych niebieskich kar
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks