Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

Category:

Journals

Publish on:

Views: 84 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 1

Share
Related documents
Description
DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE Koncepce v ekonomickém vzdělávání = alternativní přístupy k didaktickému systému, tzn.: ke stanovení výchovně
Transcript
DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE Koncepce v ekonomickém vzdělávání = alternativní přístupy k didaktickému systému, tzn.: ke stanovení výchovně vzdělávacích cílů, specifické způsoby aplikace didaktických prostředků a rozdílně pojaté interakce mezi edukátorem a edukanty tj. různé způsoby aktivizace učících se + různé způsoby dosahování cílových kompetencí. Člení se na TRADIČNÍ (klasické, základní) KONCEPCE + MODERNÍ KONCEPCE Členění koncepcí vzdělávání TRADIČNÍ KONCEPCE Verbálně reprodukční koncepce Pragmaticko praktické koncepce» MODERNÍ KONCEPCE Problémové vyučování Programované vyučování Projektové vyučování Participativní vyučování Verbálně reprodukční koncepce jednosměrný tok informací od edukátora k edukantovi = jednosměrná komunikace komunikátor - komunikant tzn. je použita pouze verbální (slovní) monologická metoda se záměrem aby si edukant informace zapamatoval, osvojil si je (zafixoval) a byl schopen je reprodukovat - proto verbálně reprodukční koncepce - zaměření na poznatky (definice, poučky, postupy, vzorce) a na účinnost jejich přenosu + fixace do poznatkového systému vzdělávaných, tzn. zaměření na memorování, zpětná vazba redukována na přesnou reprodukci: doslovné opakování naučeného (přesně definovat, citovat, vyjmenovat). Verbálně reprodukční koncepce Metodika: převaha slovní (verbální) metody monologické, práce s textem a nadiktovanými poznámkami, Diagnostika: ústní a písemné zkoušení, zaměřené na reprodukci faktů a postupů. Sklony k jednostranné aplikaci: učitelé a lektoři začátečníci bez pedagogické i odborné praxe, zejména u teoretických a právních disciplín (Ekonomická teorie, Management, Právo). Verbálně reprodukční koncepce Klady: + procvičování paměti = kladný vliv na kapacitu paměti + robustní poznatková báze (faktografické poznatky) + rozvoj odborných kompetencí Zápory - rizika: - odtržení se od praxe, od reálných potřeb zaměstnavatelů - nerozvíjejí se klíčové (měkké) kompetence Pragmaticko praktická koncepce - styl vedení výuky zaměřen na praktické aplikace bez teoretického zdůvodňování a vysvětlení souvislostí - vyučuje se jen to, co lze prakticky bezprostředně využít = pragmatismus (utilitární přístup) Metodika: praktické metody, instruktáž, vyprávění (zkušenosti z praxe), kasuistiky. Diagnostika: praktické zkoušky, mikrovýstupy, příklady. Klady: rozvoj dovedností, primární zkušenosti, představy Zápory - rizika: mezery ve znalostech, chybí souvislosti edukant zná postup, ale neumí jej logicky zdůvodnit Inklinace: učitelé a lektoři, kteří přišli z praxe MODERNÍ KONCEPCE PROBLÉMOVÉ VYUČOVÁNÍ: založené na aktivitě učících se jedinců v procesu konstrukce poznatků (asimilace prekonceptů), základním prvkem procesu učení je problém, nikoliv úkol jako u tradičních koncepcí (úkol má algoritmus, problém je nealgoritmizovaný, nepodložený daty nebo je z hlediska postupu řešení alternativní), řešení realizují edukanti sami na základě instrukcí učitele (lektora), který předkládá zadání, v němž je skryta DIDAKTICKÁ OBTÍŽ = nesnáz, neumožňující použít naučené rutinní postupy, tj. algoritmy, které edukanti již znají z teorie nebo ze vzorových příkladů. PROBLÉMOVÉ VYUČOVÁNÍ DIDAKTICKÁ OBTÍŽ: a) neznámý algoritmus řešení, edukant musí improvizovat, postup logicky odvodit, nalézt, vyvinout = konstruovat, b) zadání neobsahuje veškeré potřebné proměnné, edukant je nucen použít dodatečné zdroje informací, které musí vyhledávat v různých informačních zdrojích (médiích), c) zadání obsahuje přemíru informací, z velkého množství lze pouze některé pro řešení upotřebit, jiné se musí vyloučit, upravit, doplnit (sečíst, odečíst apod.), d) konkrétní praktický problém, kde při řešení je možné postupovat alternativně, edukant musí sám rozhodnout a řešit + následně argumentovat ve prospěch zvolené alternativy (= obhájit své řešení včetně postupu). PROBLÉMOVÉ VYUČOVÁNÍ Specifičnost v metodice: Učitel (lektor) nezprostředkovává hotové poznatky v předem připravené podobě, dovednosti nevytváří zadáním úloh (analogií vzorových příkladů s algoritmem). Cíl vzdělavatele v problémovém vyučování: stavět edukanty před problémy a problémové situace + usměrňovat samostatné řešení problémů edukanty co nejefektivněji včetně interpretace výsledků. Výsledek: rozvoj klíčové kompetence řešit problémy a problémové situace PROBLÉMOVÉ VYUČOVÁNÍ Základní podmínky pro funkčnost: 1) motivace edukantů zájem o aktivní učení se, 2) teoretická připravenost edukantů musejí rozumět zadané odborné problematice, znát teoretické principy řešení, zvládat matematické a logické postupy, odpovídající náročnosti zadání, složitost problémů odpovídající intelektuální úrovni edukantů, oboru, kurzu, již exponovanému učivu. PROBLÉMOVÉ VYUČOVÁNÍ Proces řešení problémů probíhá v etapách: PROBLÉMOVÉ ZADÁNÍ vymezení problému, problémové situace, ANALÝZA PROBLÉMU co o problematice víme, orientace v podkladech, abstrakce (vydělení podstatných faktů), souvislosti a vztahy problému, FORMULACE HYPOTÉZY (hypotéz) stanovení CÍLE a otázek k řešení, VÝBĚR ZPŮSOBU ŘEŠENÍ metody a techniky k dosažení cíle (rozumová analýza, metoda pokusu a omylu, řešení postřehem náhlým porozuměním), ŘEŠENÍ PROBLÉMU (jádro problémového vyučování) aktivizace všech dosavadních vědomostí, dovedností a zkušeností, uplatňují se při tom různé myšlenkové operace + poznávají se i nové, dosud neznámé jevy a procesy (gnoseologická stránka): na základě vymezení a analýzy problému se shromáždí a utřídí potřebné podklady (data), je zvolen a realizován POSTUP, VYŘEŠENÍ PROBLÉMU dosažení výsledků, přicházejí nové poznatky, dostavuje se pozitivní emocionální zážitek úspěchu, je ale didakticky nezbytná INTERPRETACE a PREZENTACE ZJIŠTĚNÍ, KONTROLA ŘEŠENÍ ověřování výsledků (logická kontrola výsledku, porovnání s řešením jiných, konfrontace výsledků a postupů, zpětná vazba). PROBLÉMOVÉ VYUČOVÁNÍ Doporučení z hlediska forem výuky: lze využít ve frontální výuce (ale není to ideální) ve skupinovém vyučování (ideální, v praxi nejčastější) klady: menší skupiny, týmová práce lze i v individuálním vyučování (zadání problému k samostatnému řešení) Doporučená metodika: problémové otázky, problémový výklad, problémový rozhovor, heuristická metoda, výzkumná metoda, lze využít veškeré aktivizující metody PROBLÉMOVÉ VYUČOVÁNÍ Klady: + motivace = pokud je metodicky zvládnuto, práce baví + rozvoj kreativity, nezávislého a logického myšlení + rozvoj klíčových kompetencí (řešit problémy, sociální, komunikativní, učit se, práce s ICT a informacemi atd.) Zápory - rizika: - časová náročnost v přímé výuce - náročnost na zkušenosti a didaktické kompetence učitele - náročnost na přípravu výuky (časová i materiální) - není vhodné pro veškerá témata, - velké pedagogické riziko v komunikaci (jen pro zkušené) PROGRAMOVANÉ VYUČOVÁNÍ Autor: Burrhus Frederic Skinner ( ) - koncepce je rozvíjena od roku 1954 Ideový základ: filozofie pragmatismu a behaviorismu Behaviorismus (z angl. behavior chování) odmítá zabývat se vnitřními podmínkami učení a vědomím, za vědecké považuje pouze pozorovatelné jevy, studuje chování jako výslednici vztahu mezi podněty a reakcemi. THORNDIKOVY ZÁKONY UČENÍ: zákon nácviku: opakováním činnosti se posiluje vazba mezi podnětem a reakcí, nečinností se tato vazba oslabuje, zákon efektu: vztahy podnět reakce spojené s pocitem uspokojení jsou v činnostech posilovány, vztahy bez pocitu uspokojení se oslabují, žádoucí naučené chování je následně zapotřebí upevňovat. PROGRAMOVANÉ VYUČOVÁNÍ = programem řízený proces výuky a učení v sekvenci postupových kroků, které aproximativně vedou k žádoucímu konečnému komplexnímu chování edukanta. Jde o typický produkt technologických teorií vzdělávání = technologie vzdělávání (instructional design). Z hlediska forem výuky jde zpravidla o frontální výuku kombinovanou s individualizovanou výukou. Metodika: praktická metoda a aktivizující metody, zejména metoda samostatné práce s informacemi. Znaky programovaného vyučování: PRINCIP MALÝCH KROKŮ detailní rozčlenění učiva do malých logicky navazujících dávek (kroků), každý krok se skládá z expozice (informace, úlohy), otázky a odpovědi, PRINCIP AKTIVNÍHO REAGOVÁNÍ učící se jedinec musí na přijatou informaci nějak zareagovat, aby mohl postupovat dále, vychází to z poznatků psychologie učení, že nejefektivněji se učí v činnostech (aktivita edukanta při osvojování poznatků), PRINCIP BEZPROSTŘEDNÍHO OVĚŘOVÁNÍ ODPOVĚDI A UPEVŇOVÁNÍ UČIVA po každé odpovědi následuje zpětná vazba, kde se edukant se dozvídá o správnosti či nesprávnosti řešení, Znaky programovaného vyučování: PRINCIP VLASTNÍHO TEMPA každý se učí nebo řeší úlohy vlastním tempem podle svých schopností a momentální kondice, PRINCIP HODNOCENÍ VÝKONU (trvalé zlepšování = evaluace a korekce programu) po probrání každé části učiva analyzovány odpovědi a vyhodnocen výkon, smyslem nalézt nejtěžší kroky programu (úzké profily) a upravit je tak, aby byly srozumitelnější a učící se jedinci byli úspěšnější v postupu (pokud více než 10% edukantů chybuje v některém kroku, je revidován, přepracován nebo rozpracován do menších kroků). Členění programů podle způsobu řízení práce edukantů: 1. DIREKTIVNÍ všichni edukanti procházejí všemi postupovými kroky programu (bez ohledu na jejich individuální rychlost učení a správnost řešených úloh), 2. ADAPTIVNÍ trajektorie průchodu jednotlivými postupovými kroky programu vázána na individuální schopnosti, schopnější jedinci postupují rychleji, mohou některé kroky vynechat, jiní méně úspěšní absolvují průchod více dílčími kroky, kde je jim učivo podrobněji exponováno nebo vysvětleno správné řešení (pokud se dopustili chyby). Členění programů podle způsobu práce s chybovostí: 1. LINEÁRNÍ chyby neovlivní průchod programem, všichni procházejí postupně všemi kroky programu (lineární trajektorie) = direktivní programy, 2. VĚTVENÉ chyby jsou zakomponovány do funkcionalit programu, chybující procházejí pomocnými kroky, kde je jim učivo vysvětleno a vidí správný výsledek (= adaptivní programy), mohou si mohou i sami volit vlastní trajektorii průchodu větveným programem podle svých schopností, zájmů a potřeb, 3. SMÍŠENÉ kombinují podle potřeby obě výše uvedené varianty konstrukce programů. Členění programů podle způsobu práce s chybovostí: Členění programů podle funkce ve výuce: 1. VÝUKOVÉ (INFORMAČNÍ) PROGRAMY: expozice, osvojování nového učiva, 2. OPAKOVACÍ (REPETIČNÍ) PROGRAMY: upevňování osvojených poznatků 3. DIAGNOSTICKÉ (EXAMINAČNÍ) PROGRAMY: testování, hodnocení a klasifikace, 4. ZABEZPEČOVACÍ (PŘEKLENOVACÍ) PROGRAMY: náhradní řešení v případě nutnosti přerušit výuku a nalézt náplň práce pro edukanty, Členění programů podle funkce ve výuce: 5. ŘÍDICÍ PROGRAMY navigační a zpětnovazební funkce, zvládnutí obtížných partií učiva, charakter průvodce, metodické příručky k složitému učivu, 6. ZÁKLADNÍ PROGRAMY zvládnutí nejdůležitějších částí učiva v klasické výuce (expozicí ve frontálním vyučování), přednáškou odborníka, filmem, exkurzí. 7. PODPROGRAMY vyrovnávací funkce, zajištění srovnatelné úrovně znalostí jedinců z určité vědní oblasti (předmětu) doplněním základních poznatků některých účastníků vzdělávání. Průběh programovaného vyučování: ÚVODNÍ ČÁST (pozdrav, prezentace, záznam do výkazu, úvodní frontální opakování, případně zkoušení nebo krátký test, sdělení cíle vyučovací jednotky ve spojení s motivací), SAMOSTATNÁ PRÁCE EDUKANTŮ S PROGRAMEM, učitel (lektor) pozoruje samostatnou činnost a poskytuje nepřímou podporu (spíše metodickou než odbornou), určí a předem oznámí čas pro práci s programem, běžně to bývá cca minut, pro rychlejší jedince, kteří skončí před stanoveným limitem, by měl být připraven doplňkový režim práce (navazující zabezpečovací program, zadání na pracovních listech, dodatečný příklad apod.), stanovený časový limit lze zkrátit v případě, že většina (více 75%) edukantů již ukončila práci a také ostatní se blíží k závěru, Průběh programovaného vyučování: PŘEKLENOVACÍ ČAS (několik minut, oddechový čas pro přeladění se na klasický průběh výuky, kursu), v té době i pomalejší jedinci dokončují program, ostatní se již připravují na závěr vyučovací jednotky, ZÁVĚREČNÉ FRONTÁLNÍ OPAKOVÁNÍ, REKAPITULACE POZNATKŮ, PROSTOR PRO DOTAZY, UKONČENÍ VÝUKY (KURSU), zhodnocení činnosti a stručné avizování navazující hodiny, kursu. Doporučené využití v předmětech a kursech: účetnictví, statistika, hospodářské výpočty, finanční matematika, informatika PROGRAMOVANÉ VYUČOVÁNÍ Klady: + motivace a aktivizace = snadné udržení pozornosti (počítače a technika jsou motivující) + individualizace procesu učení (vlastní tempo práce) + rozložení učiva do kroků jej zpřehledňuje + dokonalá zpětná vazba, vykrytí mezer v učivu Zápory - rizika: - oslabení přímé komunikace učitel (lektor) - edukanti - nerozvíjí komunikativní a vyjadřovací schopnosti - hrozba odtržení se od praxe (příliš teoretický kurs) - učivo není dáváno do souvislostí (systemizováno) Projektové a participativní vyučování. PROJEKTOVÁ VÝUKA: - forma individuální nebo skupinové (týmové) práce, - zadání projektu vedoucím práce, který průběžně sleduje práci na projektu, stanovení cílů, výzkumných otázek, volbu metod a technik výzkumu, rešerše dostupných informačních zdrojů a zjištění dosavadního způsobu řešení, inspirace ze zdrojů, způsob přebírání informací, citace, odvolání se na zdroje, zpracování a zdůvodnění postupu řešení včetně výsledků, prezentace projektu a jeho obhajoba, způsob argumentace k připomínkám, závěr. PARTICIPATIVNÍ VÝUKA: - forma kooperativní skupinové (týmové) práce, tým si rozdělí dílčí úkoly, jeho členové se učí navzájem mezi sebou, předávají si výsledky a celkový výsledek společně prezentují jako tým Děkuji za pozornost
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks