Please download to get full document.

View again

of 100
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

DMS Software. Gebruiksaanwijzing DMS COMP DMS COMP/PROF DMS 0100/INST DMS 0702/PAT

Category:

Health & Medicine

Publish on:

Views: 18 | Pages: 100

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
DMS Software DMS COMP DMS COMP/PROF DMS 0100/INST DMS 0702/PAT Gebruiksaanwijzing November 2015 (Dutch) 2015 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.
Transcript
DMS Software DMS COMP DMS COMP/PROF DMS 0100/INST DMS 0702/PAT Gebruiksaanwijzing November 2015 (Dutch) 2015 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their respective companies. Licientieovereenkomst DOOR DIT SOFTWAREPRODUCT TE GEBRUIKEN, GEEFT U AAN AKKOORD TE GAAN MET DE VOLGENDE VOORWAARDEN. Fluke Corporation (hierna 'Fluke' genoemd ) verleent u een niet-exclusief recht op het gebruik van Fluke DMS (hierna 'Product' genoemd) op één pc of werkstation (knooppunt), of op meerdere knooppunten in het geval u een licentie voor meervoudig gebruik hebt aangeschaft bij Fluke en het aantal knooppunten niet hoger is dan het aantal licenties waarvoor u hebt betaald. Deze licentieverlening bevat geen recht tot het kopiëren, wijzigen, verhuren, uitlenen, verkopen, overdragen of distribueren van het Product of een deel daarvan. U mag geen reverse-engineering toepassen op het Product en u mag dit niet decompileren of uit elkaar halen. Fluke garandeert dat het Product voor een periode van 90 dagen vanaf de datum van aanvaarding van de licentie naar behoren zal werken in de beoogde omgeving en in overeenstemming met de meegeleverde schriftelijke materialen. Fluke garandeert niet dat er geen downloadfouten zullen optreden, dat het Product foutvrij is of dat het Product zonder onderbreking werkt. FLUKE WIJST ALLE ANDERE GARANTIES OP DE SOFTWARE EN DE MEEGELEVERDE SCHRIFTELIJKE MATERIALEN VAN DE HAND, ZOWEL UITDRUKKELIJKE ALS STILZWIJGENDE GARANTIES, EN NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Fluke is onder geen beding aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook (waaronder, maar niet beperkt tot indirecte schade, gevolgschade of incidentele schade, schade voor verlies van zakelijke winsten, onderbreking van bedrijfsvoering, verlies van bedrijfsinformatie of andere monetair verlies) als gevolg van het gebruik dit Product of het onvermogen om dit Product te gebruiken, zelfs als Fluke op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Inhoudsopgave Titel Pagina Veiligheidsinformatie... 1 Systeemvereisten... 2 Registratie... 2 Contact opnemen met Fluke... 3 Hotline... 3 Inleiding... 3 Module PAT... 3 Module INST... 3 Inhoud van de set... 3 De software installeren... 4 Software verwijderen... 5 Gegevensback-up... 5 Tijdelijke gegevensback-up... 5 De gegevens herstellen... 5 Het programma starten... 6 i DMS Software Gebruiksaanwijzing Het programma gebruiken: Hoofdmenu... 7 Uitleg van de menufuncties... 7 Gegevensrecords weergeven... 8 Snelmenu... 8 De invoer corrigeren... 8 Basisinstellingen... 9 De taal instellen (en het land)... 9 De seriële aansluiting instellen... 9 Het bedrijfsadres instellen... 9 De gegevens van het meetinstrument instellen... 9 Certificaatinstellingen Gebruikersinstellingen Instellingen van meetinstrument Een nieuwe technicus invoeren De organisatie weergeven of wijzigen Een gegevensrecord voor een klant maken Voorbeeld voor Fluke DMS PAT Een gegevensrecord voor een vestiging maken Een gegevensrecord voor een locatie maken Een gegevensrecord voor een apparaat maken Tests uitvoeren Het meetinstrument voorbereiden Een lijst maken met apparaten waarvan de testdatum is verstreken De meetwaarden overdragen naar Fluke DMS De ingelezen gegevens bewerken Automatisch tests maken Testrapporten afdrukken Beknopt testcertificaat afdrukken Een testrapport met teststappen afdrukken Voorbeeld voor Fluke DMS INST ii Inhoudsopgave (vervolg) Fluke DMS-wizard Een gegevensrecord voor een klant maken Een gegevensrecord voor een vestiging maken Gegevens downloaden via de wizard Testresultaten bewerken Certificaat afdrukken via wizard Gegevens handmatig instellen en meetgegevens downloaden en toewijzen Een gegevensrecord voor een certificaat maken Een gegevensrecord voor een verdeler maken Gegevensrecords voor stroomcircuits maken Het meetinstrument voorbereiden De meetwaarden overdragen naar Fluke DMS INST De meetwaarden toewijzen aan een klant, vestiging en test De meetwaarden toewijzen aan verdelers en stroomcircuits Testcertificaten handmatig afdrukken Menufuncties voor de module PAT Opties in het menu File (Bestand) File (Bestand) Receive data from test instrument (Gegevens ontvangen van meetinstrument) File (Bestand) Read data from file (Gegevens lezen uit bestand) File (Bestand) Database copy (replication) (Databasekopie (reproductie)) File (Bestand) Import data (Gegevens importeren) File (Bestand) Exit (Afsluiten) (en herstel van een beschadigde database) Menu Module Opties in het menu Edit (Bewerken) Edit (Bewerken) Find appliance (Apparaat zoeken) Edit (Bewerken) Add record (Record toevoegen) Edit (Bewerken) Cut (Knippen) - verplaatsen Edit (Bewerken) Copy (Kopiëren) Edit (Bewerken) Paste (Plakken) Edit (Bewerken) Delete data record (Record verwijderen) Opties in het menu View (Weergeven) View (Weergeven) Client (Klant) View (Weergeven) Site (Vestiging) iii DMS Software Gebruiksaanwijzing View (Weergeven) Location (Locatie) View (Weergeven) appliance (apparaat) View (Weergeven) Test View (Weergeven ) Test instrument (Meetinstrument) View (Weergeven) Engineer (Technicus) View (Weergeven) Type View (Weergeven ) Test step (Teststap) View (Weergeven) Read in data (Ingelezen gegevens) Opties in het menu Reports (Rapporten) Reports (Rapporten) Client (Klant) Reports (Rapporten) Site (Vestiging) Reports (Rapporten) Location (Locatie) Reports (Rapporten) Appliance (Apparaat) Reports (Rapporten) Test Reports (Rapporten) Test instrument (Meetinstrument) Reports (Rapporten) Engineer (Technicus) Reports (Rapporten) Type Reports (Rapporten) Test step (Teststap) Reports (Rapporten) Location code (Locatiecode) Reports (Rapporten) Descriptions (Beschrijvingen) Reports (Rapporten) Due appliances (Apparaten met verstreken testdatum) Reports (Rapporten) Error Statistics (Foutstatistiek) Reports (Rapporten) Print test certificate (Testcertificaat afdrukken) Reports (Rapporten) Not unique appliance numbers (Niet-unieke apparaatnummers) Opties in het menu Settings (Instellingen) Settings (Instellingen) Directories (Directory's) Settings (Instellingen) Company (Bedrijf) Settings (Instellingen) Serial interface (Seriële aansluiting) Settings (Instellingen) Test code display (Testcode weergeven) Settings (Instellingen) User code (Gebruikerscode) Settings (Instellingen) Appliance No (Apparaatnr.) Settings (Instellingen) Site code (Vestigingscode) Settings (Instellingen) Language (Taal) iv Inhoudsopgave (vervolg) Settings (Instellingen) Certificate (Certificaat) Settings (Instellingen) User (Gebruiker) Settings (Instellingen) Options (Opties) Menufuncties voor de module INST Opties in het menu File (Bestand) File (Bestand) Receive data from test instrument (Gegevens ontvangen van meetinstrument) File (Bestand) Read data from file (Gegevens lezen uit bestand) File (Bestand) Database copy (replication) (Databasekopie (reproductie)) File (Bestand) Import data (Gegevens importeren) Importeren uit Fluke DMS- en es control-module 0100/INST (V1.1/1.2) Importeren uit Expert-Manager of PowerCert II File (Bestand) Exit (Afsluiten) (en herstel van een beschadigde database) Menu Module Opties in het menu Edit (Bewerken) Edit (Bewerken) Find certificate/test (Certificaat/test zoeken) Edit (Bewerken) Add record (Record toevoegen) Edit (Bewerken) Cut (Knippen) - verplaatsen Edit (Bewerken) Copy (Kopiëren) Edit (Bewerken) Paste (Plakken) Edit (Bewerken) Delete data record (Record verwijderen) Opties in het menu View (Weergeven) View (Weergeven) Client (Klant) View (Weergeven) Site (Vestiging) View (Weergeven) Certificate/Test (Certificaat/Test) View (Weergeven) Distribution (Verdeler) View (Weergeven) Current circuit (Stroomcircuit) View (Weergeven ) Test instrument (Meetinstrument) View (Weergeven) Engineer (Technicus) View (Weergeven) Organizations (UK only) (Organisaties (alleen Verenigd Koninkrijk) View (Weergeven) Reference Information (Referentiegegevens) View (Weergeven) Read in data (Ingelezen gegevens) Opties in het menu Reports (Rapporten) v DMS Software Gebruiksaanwijzing Reports (Rapporten) List of clients (Klantenlijst) Reports (Rapporten) List of sites (Vestigingenlijst) Reports (Rapporten) List of test instruments (Lijst met meetinstrumenten) Reports (Rapporten) List of engineers (Lijst met technici) Reports (Rapporten) Certificate print (UK reports only) (Certificaat afdrukken (alleen rapporten voor Verenigd Koninkrijk) Reports (Rapporten) Certificate print (non UK reports) (Certificaat afdrukken (rapporten die niet zijn bestemd voor Verenigd Koninkrijk)) Reports (Rapporten) Certificate print (Certificaat afdrukken) Current circuit list (Lijst met stroomcircuits) Opties in het menu Settings (Instellingen) Settings (Instellingen) Directories (Directory's) Settings (Instellingen) Company (Bedrijf) Settings (Instellingen) Serial interface (Seriële aansluiting) Settings (Instellingen) Printer Offset (UK only) (Printermarge (alleen Verenigd Koninkrijk)) Settings (Instellingen) Language (Taal) Settings (Instellingen) User (Gebruiker) Settings (Instellingen) Appliances (not for UK version) (Apparaten (niet voor versie voor Verenigd Koninkrijk) Settings (Instellingen) Limits (not for UK version) (Grenswaarden (niet voor versie voor Verenigd Koninkrijk) Menu Info van Fluke 16xx ? Menu Menu Wizard (alleen de module INST) Menu Help Herstel van software of gegevens Speciale eigenschappen/functies (alleen module PAT) Meerdere records bewerken/meervoudige wijziging Records verplaatsen/de toewijzing wijzigen vi Veiligheidsinformatie Let op Volg alle gebruiksaanwijzingen op. De gebruiksaanwijzingen bevatten informatie en opmerkingen die nodig zijn voor een correcte werking en gebruik van de software. Lees de gebruiksaanwijzingen aandachtig door en volg alle punten op bij installatie en gebruik. Deze gebruiksaanwijzingen bevatten beschrijvingen van de modules INST en PAT. Bij installatie van afzonderlijke modules zijn niet alle functies of gedeelten beschikbaar: E-Check is een beschermde term van Landesinnungsverband Bayern. Adobe Acrobat is een gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated. Access is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.NET Framework is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. Pentium is een gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines Inc. 1 DMS Software Gebruiksaanwijzing Systeemvereisten Processor Pentium 4 of hoger met ondersteuning voor alle gangbare besturingssystemen Besturingssysteem Microsoft Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 en Windows 10 Geheugen 256 MB RAM Geheugen op vaste schijf 400 MB Monitor Super VGA (800 x 600). Optisch station cd-rom Invoerapparaat muis of compatibel apparaat Aansluitingen RS-232 voor gegevensoverdracht USB via optionele adapterkabel, (USB - RS-232) Opmerkingen De fabrikant garandeert dat de software werkt volgens de aanwijzingen in het meegeleverde drukwerk. Met de huidige stand van de techniek en de snelle nieuwe ontwikkelingen van besturingssystemen, kan niet worden gegarandeerd dat de software op alle systemen zal werken. Fluke is onder geen beding aansprakelijk jegens gebruikers voor eventuele speciale schade, mogelijke schade of gevolgschade die op enige wijze is toe te schrijven aan het gebruik van de software. Virussen: Met de huidige stand van de techniek kan niet voor 100% worden gegarandeerd dat het meegeleverde gegevensmedium vrij is van virussen. Ondanks een zorgvuldige virustest met de nieuwste antivirusprogramma's, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van virussen. Onder bepaalde nadelige omstandigheden kunnen gegevens in elk elektronisch geheugen verloren gaan of gewijzigd raken. Fluke is niet aansprakelijk voor financiële schade of andere schade als gevolg van gegevensverlies, onjuiste verwerking of vanwege andere redenen. Gegevensback-up: Het is van essentieel belang dat u regelmatig een back-up van uw gegevens maakt. Bij een storing aan het computersysteem (bijvoorbeeld een defect aan de harde schijf of een andere hardwarefout) kunnen er gegevens verloren gaan of beschadigd raken. Zie de opmerkingen over een gegevensback-up op pagina 8. Registratie U kunt alleen profiteren van actuele informatie en updates wanneer u de registratiekaart naar ons opstuurt. Vul de gefrankeerde registratiekaart volledig in en stuur deze naar ons op nadat u de software hebt geïnstalleerd. Registreer dit product op 2 DMS 0100/INST Contact opnemen met Fluke Contact opnemen met Fluke Neem contact op met Fluke via een van onderstaande telefoonnummers: Technische ondersteuning VS: FLUKE ( ) Kalibratie/reparatie VS: FLUKE ( ) Verenigd Koninkrijk: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland: +49 (0)69 / Canada: FLUKE ( ) Europa: Japan: Singapore: Vanuit andere landen: U kunt ook de website van Fluke bezoeken op Ga om de laatste aanvullingen van de handleiding te bekijken, af te drukken of te downloaden naar Hotline Bij de technische hotline kunt u terecht met vragen over of problemen met onze producten. Voor vragen over software moet u de productnaam en het serienummer van de software verstrekken. Voor de contactgegevens van de technische hotline gaat u naar:? (Help) Info Inleiding Module PAT Software voor het beheren en registreren van machinetests en apparatuurtests, overeenkomstig de gedragscode (evenals EN , DIN VDE , 0751). Module INST Software voor het beheren en registreren van tests van elektrische installaties, overeenkomstig de 17e editie van EN , DIN VDE 0100/0105. Inhoud van de set Software Fluke DMS op een gegevensmedium (bijvoorbeeld een cd-rom) Beknopte handleiding Gebruiksaanwijzingen in een PDF-bestand op het gegevensmedium IR-USB-aansluitkabel voor gebruik met 0100/INST USB-kabel voor gebruik met 0702/PAT Voor Fluke DMS-updates worden geen kabels meegeleverd. 3 DMS Software Gebruiksaanwijzing De software installeren Tijdens het installeren van de software, worden de benodigde bestanden naar de harde schijf gekopieerd. Daarnaast worden de submappen DATA en BACKUP gemaakt in de opgegeven installatiemap. Database FDMSPRO1x.MDB staat in submap DATA. De transmissieprotocollen staan ook in de map DATA. Gebruik Settings (Instellingen) I Directories (Directory's) om de map DATA in te stellen. Als u deze map niet opgeeft, wordt de submap DATA van de toepassing gebruikt. Gegevensback-ups worden geplaatst in de submap BACKUP. Alle back-ups van de transmissieprotocollen en de back-up van de database worden in deze map geplaatst. Als u geen map opgeeft, gebruikt de toepassing de submap BACKUP. Let op Voordat u Fluke DMS installeert, moet u Windows opnieuw starten of alle actieve programma's sluiten (ook programma's die op de achtergrond actief zijn, zoals virusscanners). De module Access Run Time moet op de computer geïnstalleerd zijn. Toegestane versies zijn Access 2002 Run Time, Access 2003 Run Time, Access 2007 Run Time en Access 2010 Run Time. De aanbevolen versie is Access 2010 Run Time. U kunt Access 2010 Run Time installeren tijdens de installatie van DMS. Opmerking Gebruik Access 2013 Run Time niet. De functionaliteit van Access 2013 Run Time is beperkt in vergelijking met eerdere versies (databasereplicatie wordt niet ondersteund)..net Framework 2.0 moet op de computer geïnstalleerd zijn. Onder Windows 8 of 8.1 moet.net Framework 3.5 op de computer geïnstalleerd zijn. Ga voor de installatie-instructies naar: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ hh506443%28v=vs.110%29.aspx Voor het installeren van DMS hebt u beheerdersrechten nodig. Als u wilt dat gebruikersnaam die geen beheerder is, DMS kan uitvoeren, wijzigt u de standaardinstallatiedirectory van: C:\Fluke\Fluke DMS 1.x in: C:\Document and Settings\ gebruikersnaam \ Fluke of Beha \ DMSproductName Voer de volgende stappen uit voor de installatie: 1. Plaats het gegevensmedium (bijvoorbeeld een cd-rom) in het juiste station van uw computer. Na het plaatsen van de cd-rom start het programma SETUP.EXE automatisch. Als het programma niet automatisch start, start u Windows Verkenner en selecteert u het cd-romstation. Selecteer in Verkenner het bestand SETUP.EXE. Dubbelklik hierop om de installatie te starten. U kunt de installatie desgewenst ook starten vanuit het menu Start. Selecteer hiertoe Uitvoeren en voer vervolgens het pad van het bestand in (bijvoorbeeld D:\SETUP.EXE). Het programma SETUP installeert Fluke DMS op uw harde schijf. 4 DMS 0100/INST Software verwijderen 2. Selecteer in het installatiedialoogvenster de gewenste installatietaal (Engels, Duits, Frans of Nederlands). Als u ervoor kiest Access 2010 Run Time te installeren, wordt de overeenkomende taalversie geïnstalleerd en worden de snelmenu's en foutmeldingen in deze taal weergegeven. Als u ervoor kiest Access 2010 Run Time te installeren, klikt u op Close (Sluiten) wanneer de installatie is voltooid. Afhankelijk van het besturingssysteem wordt u mogelijk gevraagd de computer opnieuw op te starten nadat de installatie van Access 2010 Run Time is voltooid. Software verwijderen U kunt Fluke DMS verwijderen door in Windows Instellingen Configuratiescherm Programma's installeren of verwijderen te kiezen. Neem bij twijfel contact op met de systeembeheerder. Opmerking Tijdens het verwijderen van de software worden het bestand Init.MDB en de twee subdirectory's DATA en BACKUP (inclusief de inhoud) niet verwijderd uit de hoofdmap waarin Fluke DMS was geïnstalleerd. Gegevensback-up Het is erg belangrijk dat u regelmatig een back-up maakt van uw gegevens. Bij een storing aan het computersysteem (bijvoorbeeld een defect aan de harde schijf of een andere hardwarefout) kunnen er gegevens verloren gaan of beschadigd raken. Voor een gegevensback-up kopieert u de volgende bestanden naar een extern gegevensmedium (bijvoorbeeld een tapestation, cd-rom of netwerkstation) 1. De DMS-database (FDMSPRO1x.MDB) in de map DATA 2. Uw ingelezen meetgegevens in de map BACKUP Tijdelijke gegevensback-up Voor een tijdelijke gegevensback-up bij het beëindigen van het programma, kunt u een back-up van de DMS-database opslaan in de submap BACKUP, met de naam FDMSPRO1x_BAK.MDB. Selecteer Yes (Ja) om een kopie te maken van de database. De huidige versie van de database wordt dan opgeslagen als...backup \ FDMSPRO1x_BAK.MDB. De duur van het opslaan is afhankelijk van de computersnelheid en de grootte van de database. Als uw gegevens worden vernietigd of per abuis worden verwijderd wanneer het programma de volgende keer wordt opgestart, kunt u met deze kopie de gegevens herstellen. De gegevens herstellen 1. Voor het herstellen van de gegevens moet u eerst de naam van de ongeldige of vernietigde database FDMSPRO1x.MDB in de map DATA wijzigen in bijvoorbeeld FDMSPRO1x.XXX. 2. Kopieer vervolgens het back-upbestand...\ BACKUP \FDMSPRO1x_BAK.MDB naar de map DATA. 3. Wijzig de naam van het bestand FDMSPRO1x_BAK.MDB in FDMSPRO1x.MDB en start het programma opnieuw. 5 DMS Software Gebruiksaanwijzing Het programma starten Wanneer u DMS start, controleert het programma of Access op uw computer is geïnstalleerd. Als er geen versie van Access is geïnstalleerd, verschijnt er een melding dat Access 2010 Run Time wordt geïnstalleerd. Als er een andere versie dan Access 2010 is geïnstalleerd, krijgt u de mogelijkheid om Access 2010 Run Time te installeren. U kunt DMS ook gebruiken met andere versies dan Access Fluke raadt Access 2010 Run Time aan wanneer Access 2013 al geïnstalleerd is. Opmerking Gebruik Access 2013 Run Time niet. De functionaliteit van Access 2013 Run Time is beperkt in vergelijking met eerdere versies (databasereplicatie wordt niet ondersteund). Klik na het installeren op Close (Sluiten). Afhankelijk van het besturingssysteem wordt u mogelijk gevraagd de computer opnieuw op te starten. DMS werkt alleen met een 32-bits versie van Access. Als op uw computer een 64-bits versie van Access is geïn
Similar documents
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks