Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ

Category:

Sales

Publish on:

Views: 90 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ ÖZET Ayberk ŞEKER 1 (Yalova Üniversitesi,
Transcript
DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ ÖZET Ayberk ŞEKER 1 (Yalova Üniversitesi, Halil ŞİMDİ (Sakarya Üniversitesi, Bu çalışma ile Türkiye de gerçekleştirilen yurtiçi sermaye yatırımları ile doğrudan yabancı yatırımların, Türkiye nin ihracat performansı üzerindeki etkisi incelenmektedir. Bu doğrultuda, uluslararası yatırımları temsilen Türkiye de gerçekleştirilen doğrudan yabancı yatırımlar ele alınırken, yurtiçinde yatırımları temsilen Türkiye de yapılan sabit sermaye yatırımları ele alınmış ve bu yatırımların ihracat üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmada, 1983 ve 2014 yılları arasındaki dönemi kapsayan Türkiye ekonomisine ilişkin ihracat, doğrudan yabancı yatırımlar ve sabit sermaye yatırımları değişkenleri kullanılmıştır. Bu değişkenler arasında eş-bütünleşik bir ilişkinin ve nedensellik ilişkisinin var olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmada öncelikle Engle-Granger ve Johansen Eş-bütünleşme testleri gerçekleştirilmiştir. Uzun dönemli ilişkileri analiz etmek için yapılan Engle-Granger ve Johansen Eş-bütünleşme testleri sonucunda seriler arasında uzun dönemli bir ilişki bulunduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan Granger nedensellik testi sonucunda ise; sabit sermaye yatırımları ve ihracattan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilirken; ihracat ve sabit sermaye yatırımları arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: İhracat, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Sabit Sermaye Yatırımları, Eş-bütünleşme ve Nedensellik Analizi. Jel Kodu: E22, F10, F21. THE EFFECT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS AND FIXED CAPITAL INVESTMENTS ON EXPORTS: COINTEGRATION AND CAUSALITY ANALYSIS ON TURKEY ABSTRACT This study examines the effects of fixed capital investment and foreign direct investment on export performance of Turkey. In this regard, while foreign direct investments represent the international investment, fixed capital investments represent domestic investment in Turkey. Exports of Turkey, foreign direct investments and fixed capital investments are used as variables within the period of and it is analysed whether there is a co-integrated relationship or causality between these variables. In this study, series is analysed by using Granger Causality test, Engle-Granger and Johansen cointegration tests. Engle-Granger and 1 Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi, İİBF, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, Çınarcık Yolu 2. Km Yalova/Türkiye, Araştırma Görevlisi, 1 Johansen cointegration tests show that there is long term relationship between series. The results of Granger causality analysis demonstrate that there is an unidirectional causality between exports of Turkey, fixed capital investments and foreign direct investments. This unidirectional causality occurs from exports of Turkey and fixed capital investments to foreign direct investments. In addition to this, bidirectional causality take place between exports of Turkey and fixed capital investments. Keywords: Export, Foreign Direct Investment, Fixed Capital Investment, Cointegration and Granger Causality. Jel Code: E22, F10, F GİRİŞ İkinci Dünya Savaşı nın ardından sermaye hareketlerinin hız kazanması, doğrudan yabancı yatırımların giderek yaygınlaşmasını sağlamıştır. Doğrudan yabancı yatırım, bir ülkede faaliyetini sürdüren bir şirketi satın almak, ortaklık kurmak, sermayesini artırmak ya da yeni kurulan bir firma için sermaye sağlamak olarak tanımlanabilir. Portföy yatırımlarının aksine uzun vadeli olan bu yatırımların portföy yatırımlarından bir diğer farkı ise ilgili firma üzerinde yönetimin ya da denetimin yabancı sermaye ile paylaşılmasıdır (Seyidoğlu, 2007: ). Sermayenin ülkeler arasında hızlı hareket edebilmesi gelişmekte olan ülkeler arasındaki rekabeti giderek artırmaktadır. İktisadi kalkınmayı gerçekleştirebilmek ve sermaye açığını kapatabilmek adına az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler önünde iki seçenek bulunmaktadır: ilki dış borçlanma, ikincisi ise yabancı sermaye yatırımlarıdır (Çetinkaya, 2004:241). Yabancı sermaye yatırımlarının kalıcı hale gelerek sabit sermaye yatırımlarına dönüşmesi ülkedeki ekonomik istikrara bağlı olsa da tek başına yeterli değildir (Alkin, 2000: 14). Yabancı sermayeye ek olarak ülke içindeki tasarrufların artırılması büyüme adına makul ve yararlı bir yol olarak görülebilir ayrıca iktisadi olarak cari açığın da önüne geçilmesi beklenir. Sabit sermaye yatırımları ülkenin toplam üretimini, refahını ve teknoloji seviyesini yükselten bir unsurdur. Ayrıca sabit sermaye yatırımları ile yükselen üretim seviyesinin ihracatı artırması beklenir. Bu çalışmada sabit sermaye yurtiçi sabit sermaye yatırımları ile doğrudan yabancı yatırımların, Türkiye nin ihracatı üzerindeki etkisi araştırılacak olup değişkenlere yönelik olarak nedensellik ve eşbütünleşme testleri yapılacaktır. Bu çalışma ile elde edilecek sonuçlar doğrultusunda ihracat, sabit sermaye yatırımlarına ve doğrudan yabancı yatırımları arasındaki ilişkiler doğrultusunda Türkiye nin cari açığını azaltması adına izlenecek politikalara katkı sunulmaya çalışılacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde sabit sermaye yatırımları, doğrudan yabancı yatırımlar ile Türkiye nin ihracatı üzerinde durulacaktır. Üçüncü bölümde ise literatür incelemesi yapılmış olup ardından araştırmanın modeli ve veri setine yer verilmiştir. Son bölümde ise elde edilen bulgular neticesinde sonuç ve politika önerileri üzerinde durulmuştur. 2. SABİT SERMAYE YATIRIMLARI, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve TÜRKİYE 2 Ülkelerin iktisadi yapılarının belirlenmesinde ve gelişmişlik seviyelerinde faktör donatımları önem taşmaktadır. Malların ulusal ve uluslararası ticaretinin gerçekleşmesinde mal fiyatları adına o malın içerdiği emek ile sermayenin ücreti, sermayenin değişiminde ise faiz, belirleyici girdiler olarak değer taşımaktadır. Ülkemizde de olduğu gibi gelişmekte olan ülkeler açısından sermayenin hızla yer değiştirebilmesiyle karşılaşılan temel sorunların başında, sermaye oluşumundaki yetersizlik gelmektedir. Türkiye düşük tasarruf oranı ve yüksek dış ticaret açığı olmak üzere iki sorunla karşı karşıyadır. Ülkemizde yabancı yatırımların artması sermaye açığının azalmasında, üretimde eski teknoloji yerine yeni teknolojinin kullanılmasında böylece üretimde verimliliğin artmasına ve Türkiye nin yeni dış pazarlara açılmasında büyük imkanlar sağlayabilir (Çetinkaya, 2004: ). Yılmaz a (2007) göre Türkiye nin yeterli derecede yararlanamadığı doğrudan yabancı yatırımlardan faydalanmanın beş temel unsuru bulunmaktadır: - Orta ve uzun vadede doğrudan yabancı yatırım stratejisinin hedefi teknoloji yoğun yeni yatırımları cezbetmek olmalıdır, - Kamu-özel sektör işbirliği ile yarı özerk statüde bir yatırım promosyon ajansı kurulmalıdır, - Yönetişimin etkinliği ve rekabet ortamının oluşumu için kurumsal kapasite geliştirilmelidir, - İktisadi rasyonalite çerçevesinde vergi sistemi gözden geçirilmeli ve yatırımların önündeki engeller kaldırılmalıdır, - Stratejik hedeflere uygun olarak öncelikli sektörler belirlenmeli ve bu sektörlere yatırım almak adına gerekli altyapı ve üretim faktörlerinin arzı artırılmalıdır. Ayrıca bu sektörlere dönük olarak ayrıcalıklı parasal teşvikler verilmemelidir. Türkiye için iktisadi olarak büyümenin en önemli kaynaklarından birisi ise sabit sermaye yatırımlarının artmasıdır. Sabit sermaye yatırımları gerek milli gelirin önemli bir bileşeni olması gerekse de ülkenin gelecekteki üretim kapasitesini değiştirmesi bakımından iktisadi aktörler tarafından yakından takip edilmektedir. Yatırımlar, 2009 küresel krizi sonrasında küresel ölçekte zayıf seyretmiş ve birçok bölgede kriz öncesi seviyelerine ulaşamamıştır. Türkiye de de yatırımlar küresel kriz sonrası dönemde yüksek oranda artmış olmasına karşın 2012 yılından beri zayıf seyrini sürdürmektedir (Coşar, 2016:2). JCR Eurasia Rating Başkanı Orhan Ökmen, sabit sermaye yatırımlarının yetersiz ve fiziki sermayeye dayanan Türkiye'nin büyüme modelinin de sadece niceliksel artış sağladığı, katma değere, istihdam ve verimliliğin artırılmasına katkısının sınırlı olduğunu vurgulamaktadır (Fortune Türkiye, 2016). 3. LİTERATÜR TARAMASI Literatürde doğrudan yabancı yatırımları ile Türkiye nin makroekonomik verilerine yönelik olarak birçok çalışma bulunmakla beraber sabit sermaye yatırımlarına yönelik olarak yapılmış olan çalışmaların sayısı fazla değildir. Diğer taraftan çalışmaların sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde sabit sermaye yatırımları ve doğrudan yabancı yatırımlarının Türkiye nin makroekonomik verileri üzerinde etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir. Ercan (2001) çalışmasında doğrudan yabancı yatırımlar ile ülkenin kalkınma seviyesi ve krizler 3 arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Buna göre Türkiye açısından doğrudan yabancı yatırımların tutarının artırılmasıyla ülkenin kalkınmışlığına katkıda bulunulacağı vurgulanmaktadır. Eşiyok (2001) sabit sermaye yatırımlarının gelişimi ile ihracat yapısı arasındaki ilişkiyi ele almakta ve bu ilişkiye yönelik olarak 1989 yılından itibaren özel sektör imalat sanayiinde ticarete konu olmayan alanlarda sabit sermaye yatırımları artarken, ticarete konu olanlar açısından sabit sermaye yatırımlarının düştüğünü çalışmasında yazmaktadır. Tandırcıoğlu ve Özen (2003) geçiş ekonomilerinin büyümesi adına doğrudan yabancı sermayenin önündeki engellerin kaldırılmasını önerirken ülkelerin böylece küresel rekabet koşullarına ayak uydurabileceğini belirtmektedirler. Karagöz ve Karagöz (2006) ihracat kaynaklı büyüme hipotezinin Türkiye için geçerli olduğunu belirtirken doğrudan yabancı yatırımların ihracat ve büyüme üzerindeki anlamlı etkisinin artırılmasına yönelik politikaların geliştirilmesini vurgulamışlardır. İlgili çalışmada zaman serilerine dayalı olan 1991: :02 dönemlerini kapsayan analiz sonucunda beklenenin aksine yabancı sermayeden ihracata doğru bir nedensellik olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Kar ve Tatlısöz (2008) yapmış oldukları çalışmada Türkiye de doğrudan yabancı sermaye hareketlerini belirleyen faktörlerin neler olduğuna ilişkin bir ekonometrik analize yer vermektedirler dönemini kapsayan çalışmada istatistiksel açıdan uluslararası net rezervler, gayrisafi milli hâsıla, dışa açıklık oranı, elektrik enerjisi üretim endeksi ve yatırım teşviklerinin yabancı sermaye üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bayraktutan ve Arslan (2008) Türkiye deki sabit sermaye yatırımlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini yılları arasındaki veriler ile incelemişlerdir. Buna göre sabit sermaye miktarının artması ile uzun dönemde ekonomik büyümenin olumlu yönde etkilendiği ancak Türkiye nin yaşamış olduğu iktisadi ve politik krizler sabit sermaye yatırımının istenilen düzeye çıkmasını engellediği sonuçlarına ulaşılmıştır. Diğer taraftan Alagöz vd. (2008) yapmış oldukları çalışmada doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile ekonomik büyümenin ilişkisi yılları arasında Türkiye ölçeğinde incelenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda iki değişken arasında herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanmazken dönemini kapsayan regresyon modelinde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik büyüme üzerinde orta derecede etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Örnek (2008) ise Türkiye nin 1996: :01 çeyreklerine ait olan yabancı sermaye girişlerini ele alarak doğrudan yabancı yatırımların kısa ve uzun dönem yurtiçi tasarruflar açısından pozitif etkiye sahip olduğunu belirtmiştir. Buna ek olarak gerek kısa vadeli sermaye girişleri gerekse doğrudan yatırımlar iktisadi büyüme üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu çalışmada tespit edilmiştir. Türkiye ye ek olarak Yaraşır ve Zeren (2009) 14 Akdeniz ülkesinde arasındaki dönemde sabit sermaye yatırımları iktisadi büyüme oranını belirleyen en önemli değişken olarak bulunmuş olup doğrudan yabancı yatırımlar ile bahsi geçen ülkelerin büyümeleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Altıntaş (2009) Türkiye deki doğrudan yabancı sermaye girişi ve uluslararası ticaret arasındaki ilişkiyi dönemi için ele almıştır. Yapılan çalışmanın sonucunda doğrudan yabancı sermaye girişinin ülkenin ihracat ve ithalatını artırdığı gözlemlenmiş olup uzun dönemde ithalat artışlarının doğrudan yabancı sermayenin artmasına ve bu sermaye girişlerinin de Türkiye nin ihracatındaki artışı sağladığı görülmüştür. 4 5 V. Anadolu International Conference in Economics, Bozdağlıoğlu ve Özpınar (2011a) teorik olarak doğrudan yabancı yatırımların ihracat üzerindeki etkisi üzerinde durmuşlardır. Doğrudan yabancı yatırımların ürün yaşam döngüsü teorisi kapsamında farklı aşamalarda yapılabildiği belirtilmiş olup uçan kazlar modelinde doğrudan yabancı yatırımın birçok gelişmekte olan ülkeye yayıldığı gözlemlenmiştir. Son olarak ise yeni büyüme teorisi doğrudan yabancı yatırımların teknoloji transferi, yaparak öğrenme ve emeğin eğitimi konularında etkili olarak iktisadi büyümeye katkı sağladığı vurgulanmıştır. Aynı yılda yapılan bir başka Bozdağlıoğlu ve Özpınar (2011b) çalışmasında Türkiye ye gelen doğrudan yabancı yatırımların Türkiye nin ihracat performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir. 1992: :07 döneminde doğrudan yabancı yatırımlar ülkenin ihracatının Granger nedeni olarak vurgulanmış ve ihracatta meydana gelecek değişimlerin yaklaşık %6 sının doğrudan yabancı yatırımlardan kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Dönemsel olarak kısa ve uzun dönemi elen Göçer vd. (2012) çalışmasında doğrudan yabancı yatırımlar ile ihracat arasındaki ilişkiyi Türkiye açısından döneminde aylık verilerle incelemiş olup doğrudan yabancı yatırımların kısa vadede bir dönem sonra etkilediği ihracatı uzun dönemde etkisini pozitif ve anlamlı olarak bulmuşlardır. Veriler açısından uzun bir dönemi kapsayan Çeştepe vd. (2013) yaptıkları çalışmada yıllarındaki verileri kullanarak nedensellik analizi vasıtasıyla ihracata bağlı doğrudan yabancı yatırım hipotezinin ve buna ek olarak ihracata dayalı büyüme hipotezinin Türkiye için geçerli olmadığını belirtmişlerdir. Çetin ve Seker (2013) döneminde gelişmekte olan ülkeler için doğrudan yabancı yatırımlar ile ihracat arasındaki nedensellik ilişkisini araştırmışlardır. Yapılan çalışmanın sonucunda Türkiye için ihracattan doğrudan yabancı yatırımlara doğru Granger nedensellik bulunduğu tespit edilmiştir. Son yıllarda yapılan diğer çalışmalarda ise Şahin (2015) Türkiye açısından doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkiyi yılları arasında ele almıştır. Çalışmada doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından iktisadi büyümeye doğru uzun dönemde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuş olup doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının iktisadi büyümeyi açıklayabildiği vurgulanmıştır. Can ve Köseyahyaoğlu (2016) ise gelişmekte olan ülkeler için yılları arasında doğrudan yabancı yatırımların ihracat ürün çeşitliliğini artırdığını yaptıkları analizler doğrultusunda çalışmalarında dile getirmişlerdir. Diğer taraftan sabit sermaye yatırımlarının ihracatta çeşitlendirme yerine yoğunlaşmaya katkı sağladığı belirtilmiştir. Çalışmamızla Türkiye deki sabit sermaye yatırımlarındaki ve doğrudan yabancı yatırımlardaki değişimin ihracat üzerinde ya da Türkiye nin ihracatındaki değişimlerin bu yatırımlar üzerindeki etkisi araştırılacaktır. Literatürde her ne kadar sabit sermaye yatırımlar ve doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde çalışmalar mevcut olsa da Türkiye nin ihracatı açısından her iki yatırım çeşidinin veya bu yatırımlar üzerinde ihracatın ne kadar etkili olduğunu aynı anda araştıran bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmayla literatüre bu açıdan katkı sağlanmaya çalışılacaktır. 4. ARAŞTIRMA MODELİ ve VERİ SETİ Çalışma kapsamında; doğrudan yabancı sermaye yatırımları, sabit sermaye yatırımları ve ihracat arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişki değerlendirilmiştir. Kısa ve uzun dönemli ilişkileri analiz etmek için, öncelikle tanımlayıcı istatistikler ortaya koyulmuş, modeldeki değişkenler arasındaki korelasyon ilişkisi değerlendirilmiştir. Daha sonra, değişkenler arasındaki ilişkileri analiz etmek için serilerin durağanlık testleri gerçekleştirilmiş ve Engle- Granger ile Johansen testleri ile değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi incelenmiştir. Sonrasında, doğrudan yabancı sermaye yatırımları, sabit sermaye yatırımları ve ihracat arasındaki nedensellik ilişkisini analiz etmek için Granger nedensellik testi gerçekleştirilmiştir. Korelasyon analizi ile değişkenler arasında ilişki bulunup bulunmadığı hakkında bilgi edinilmekte, ancak değişkenler arasındaki ilişkinin yönü veya nedensellik ilişkisi konusunda bilgi elde edilememektedir (Gujarati, 2004: 696). Değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi her iki değişkenin de uzun vadede birlikte hareket etiklerini ifade etmektedir. Eşbütünleşme analizleri değişkenlerin durağanlığının sınanmasından sonra gerçekleştirilmektedir. Veri Seti Çalışma kapsamında modelde kullanılan doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile sabit sermaye yatırımlarına ilişkin veriler T.C. Kalkınma Bakanlığı ndan temin edilmiş, ihracat verileri ise T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan elde edilmiştir. Modeldeki veriler yıllık frekansta olup dönemini kapsamaktadır. Çalışmanın veri setini oluşturan değişkenlerden IHR; ihracatı, DYY; doğrudan yabancı yatırımlarını, SSY; sabit sermaye yatırımlarını temsil etmektedir. Tanımlayıcı İstatistikler Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, sabit sermaye yatırımları ve ihracat arasındaki ilişkiyi Türkiye için test etmeden önce, çalışma kapsamındaki değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler incelenmiş ve elde edilen bulgular Tablo 1 ve Grafik 1 de gösterilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; yıllık veriler bazında döneminde Türkiye de yıllık ortalama ihracat değeri 52 Milyar $, doğrudan yabancı sermaye yatırımları 4 Milyar $, sabit sermaye yatırımlarının GSYİH içindeki payı ise ortalama % 21 olarak gerçekleşmiştir. Hem doğrudan yabancı sermaye yatırımları hem de ihracat değişkenlerinin standart sapmasının yüksek olması bu değişkenlerin oynaklıklarının yüksek olduğunu göstermektedir. Oynaklığın yüksekliği maksimim ve minimum değerlere bakılarak da görülebilmektedir. Tablo 1: Değişkenlere ait Temel İstatistikî Göstergeler DYY SSY İHR Ortalama Ortanca En Büyük En Küçük Standart Sapma Çarpıklık Basıklık Jarque-Bera Olasılık Gözlem Sayısı Grafik 1: Yılları Arasında Değişkenlere Ait Grafikler ve Eğimleri IHR DYY IHR Doğrusal (IHR) DYY Doğrusal (DYY) 1.8E E E E+11 1E+11 8E+10 6E+10 4E+10 2E E+10-4E+10 2E E+10 1E+10 5E E SSY SYY Doğrusal (SSY) Tablo 2: Değişkenlere ait Korelasyon Sonuçları IHR DYY SSY IHR DYY SSY Eşbütünleşme Modelleri Model kapsamındaki değişkenlerin birbirleri ile uzun vadede birlikte hareket edip etmediklerini test etmek amacıyla eşbütünleşme testleri gerçekleştirilecektir. Eşbütünleşme testleri gerçekleştirilmeden önce serilerin durağanlıkları sınanacak ve serilerin durağanlık dereceleri belirlendikten sonra eşbütünleşme analizine geçilecektir. Serilerin Durağanlık Analizi Modele dâhil edilen değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlı olarak kabul edilebilmesi için tüm değişkenlerin ya kendi düzeylerinde ya da farkları alındıktan sonra aynı düzeyde durağan hale gelmeleri gerekmektedir. Çalışma kapsamında, serilerin durağanlığını analiz edebilmek için Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) (Dickey ve Fuller, 1979) testi ve Philips- Perron (PP) (Philips ve Perron, 1988) testi kullanılmıştır. Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) (1) testi ve Philips-Perron (PP) (2) testi sırasıyla aşağıda gösterilen modellere dayanmaktadır: (1) (2) Tablo 3: ADF Birim Kök Test Sonuçları ADF (seviye) t-değeri Olasılık değeri ADF (birinci fark) t-değeri Olasılık değeri IHR ** DYY *** SSY * *** Not: - ***, ** ve * sırası ile %1, %5 ve %10 seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir. Genişletilmiş Dickey-Fuller birim kök testinin sıfır hipotezi zaman serilerinin durağan olmadıkları (en az bir birim-kök var) şeklindedir. Tablo 3 te yer alan sonuçlardan da görüldüğü üzere, serilerin düzeylerinde birim kök testine dâhil edildiklerinde düzeyde durağan olmadıkları, birinci farklar
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks