Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİSİ

Category:

Mobile

Publish on:

Views: 15 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİSİ Giriş: Dokuz Eylül Üniversitesi, kuruluşu yıl önceye dayanan İzmir şehrinin çok kültürlü mirasını bünyesinde hissetmekte ve bu mirastan yararlanmaktadır.
Transcript
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİSİ Giriş: Dokuz Eylül Üniversitesi, kuruluşu yıl önceye dayanan İzmir şehrinin çok kültürlü mirasını bünyesinde hissetmekte ve bu mirastan yararlanmaktadır. Çatısı altında bulunan öğrenci sayısı bakımından Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir deki ve Ege Bölgesi ndeki en büyük üniversitedir. Uluslararasılaşma uluslararası veya kültürlerarası boyutun, bir üniversite olarak öğretim, araştırma ve hizmet işlevlerimizle bütünleştirilmesi sürecidir. Uluslararasılaşmış bir üniversite olmak, çok kültürlü bir öğrenci ve personel topluluğuna sahip olmak, öğrencilerimizi küresel bir çevreye hazırlayan eğitim deneyimi ve destekleyici bir çevre oluşturmak ve aynı zamanda araştırma ve eğitimde kapasitemizi geliştirecek uluslararası ortaklıklar kurmak ile bağlantılıdır. Uluslararasılaşma yönündeki kararlılığımız, dünyadaki en iyi girişimci ve yenilikçi eğitim ve bilim merkezlerinden biri olma vizyonumuzu açıkça ortaya koyan Üniversitemizin stratejik planında görülmektedir. Uluslararasılaşma hem bir amaç hem de bir araçtır. Uluslararasılaşmaya yönelik tüm eylemler, aynı zamanda İnsan Kaynakları Stratejisi, Halkla İlişkiler, Mezunlarla İletişim, Müfredat Oluşturma gibi alanlarda Üniversite nin kalitesini artırmaya yönelik adımlardır. Bu açıdan, Uluslararasılaşma Stratejisi, farklı alanlar için belirlenmiş amaçlara yönelik çabalarımızı iyi belirlenmiş tek bir amaca hizmet edecek biçimde entegre ve koordine etmemize yardımcı olur ve küresel eğilimleri takip edebilmek için önceliklerimizi belirlememizde bizlere bir çerçeve sunar. Uluslararasılaşma Stratejimiz üniversitemizin işlevlerini kapsayan dört temel alana odaklanır: a) Öğrenci Deneyimi b) Araştırma ve Bilgi Transferi c) Ortaklıklar d) Uluslararası Görünürlük a) ÖĞRENCİ DENEYİMİ: Öğrenim ve öğretim çevremizin kalitesi ve çekiciliği uluslararası alanda rekabet eden bir üniversite olarak gelecek başarımız için çok önemlidir. Öğrencilerimize uluslararası yönü zengin bir eğitim yaşamı sağlayabilmek adına, dünya çapında yeni ortaklıklar oluşturarak, öğrenci ve personel topluluğunun çeşitliliğini artırarak ve uluslararası düzeyde bir müfredat oluşturarak, daha fazla hareketlilik (öğrenim ve staj) olanağı sunmak için çalışmayı sürdürüyoruz. Uluslararası bir deneyim kazanmaları için sunulan seçenekler öğrenciler için çok önemlidir ve öğrencilerin Dokuz Eylül Üniversitesi ni seçmelerinde temel etkenlerden biridir. İşverenler de mezunların işe alımında uluslararası deneyime sahip olmalarına büyük önem vermektedirler. Uluslararası emek piyasasında kültürlerarası becerileri yüksek ve çok dil bilen çalışan talebi gittikçe artmaktadır. Onları farklı dil çevrelerinde yer almaya hazırlamak için; Üniversitemiz, öğrenci ve personelimize uygun dil eğitimi verme amacına uygun olarak kararlılıkla çalışmakta ve Yabancı Diller Yüksekokulumuz bu amaca hizmet etmektedir. Derslerin %30 nun İngilizce verildiği akademik bölümlerimiz bulunmaktadır, bazı bölümlerimizde ise eğitim dili tamamen İngilizce dir. Stratejik Plan ımızda da belirtildiği üzere bu tür bölümlerin sayısının artırılmasını teşvik edilmektedir. Eğitim dilinin Türkçe olduğu fakültelerimizde dahi, yurtdışından gelen değişim öğrencilerimiz için ders kataloğunda İngilizce dersler bulnmaktadır. İkili akademik işbirliği anlaşmaları, Erasmus+ ve Mevlana değişim programları aracılığıyla gerçekleşen uluslararası hareketlilik olanaklarının yanı sıra, üniversitemizde şu an için yalnızca Denizcilik Fakültesi ve İşletme Fakültesi nde bulunan çift diploma programlarının sayısını da artırmayı planlıyoruz. Sunduğumuz öğrenim ortamı ve müfredat, uluslararasılaşma stratejimizi yürütebilmemiz için gereksinim duyduğumuz çıktıları elde etmemize yardımcı olmalıdır. Parçası olduğumuz Bologna Süreci ile uyum içerisinde daha uluslararasılaşmış bir müfredat üzerinde çalışıyor, hem öğrencilerimizi küresel vatandaş olma yolunda daha iyi becerilerle donatmak hem de olası ortaklarla uluslararası işbirliği kurmak için daha uygun bir iklim yaratmak adına, daha zengin bir ders yelpazesi sunuyoruz. Yine aynı amaçla uluslararası akademik personel sayısının artırılmasını da planlıyoruz ki öğrencilerimiz farklı uluslararası deneyimler, perspektifler ve disiplinlerden gelen öğretmenlerle temas etmiş olabilsinler. Türkiye kayda değer bir uluslararası göçmen nüfusuna sahip bir ülkedir ve bu nüfus çoğunlukla komşu bölgelerden gelen göçmenlerden oluşmaktadır. Bir devlet üniversitesi olarak, Türkiye deki bu göçmenlerden bazıları aynı zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi nde tam zamanlı uluslararası öğrenci olarak kayıtlıdırlar. Dünyanın farklı bölgelerinden yetenekli uluslararası öğrencileri Üniversitemize çekerek, coğrafi açıdan daha dengeli bir uluslararası tam zamanlı öğrenci dağılımına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu amaçla kültürlerarası, uluslararası ve karşılaştırmalı bakış açılarını, ders içeriklerimiz ve öğretim yaklaşımlarımız ile birleştiren daha uluslararasılaşmış bir müfredat ın gerekli olduğunu düşünüyoruz. Türk hükümeti tarafından verilen ve tüm dünyadan öğrencilerin başvurularına açık olan Türkiye Bursları, Türk Üniversiteleri ve uluslararası öğrenciler için iyi bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitemiz, yetenekli uluslararası tam zamanlı öğrencileri çekmek için, bu burslardan en iyi biçimde yararlanmaktadır. Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüz, gelen ve giden öğrencilere hareketlilik öncesi/boyunca/sonrası karşılaşabilecekleri sorunlarda oryantasyon programları ve diğer hizmetler yoluyla danışmanlık yaparak onların bu konulardaki gereksinimlerine yanıt vermektedir. Kariyer Planlama ve Mezun İlişkileri Koordinatörlüğü öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde kariyer ve eğitim fırsatları hakkında bilgilendirmektedir. Mezun ilişkilerinin bir parçası olarak, Üniversite ve uluslararası mezunlarımız arasındaki bağlantıları güçlü tutmak ve onları kendi ülkelerinde bir elçi gibi davranarak olumlu bir rol oynamaya teşvik etmek için ise bir dernek oluşturulması planlanmaktadır. Uluslararası öğrenci topluluğumuzu geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bu çeşitliliğin olumlu bir şekilde algılandığı bir ortam oluşturmak. Öğrencilerimiz için uluslararası öğrenim ve iş bulma olanaklarını artırmak. Öğrencilerimize dil eğitimi için daha iyi fırsatlar sunmak. Uluslararası öğrencilerimizin, Üniversitemizle daha etkin biçimde bütünleşmesini teşvik etmek. Lisans ve lisansüstü düzeyindeki ortak derece programların sayısını artırmak. Müfredatın uluslararasılaşmasını sağlamak ve iş yaşamları için öğrencilerimizi rekabetçi bir küresel çevreye hazırlamak. Uluslararası öğrencileri üniversitemize çekmek için kullanılan hizmetleri ve finansal kaynakları gözden geçirmek ve geliştirmek. b) ARAŞTIRMA VE BİLGİ TRANSFERİ: Araştırma etkinliklerinin uluslararasılaştırılması stratejisi, uluslararası profilimizi ve araştırma kalitemizi geliştirmeye, farklı sanayi sektörleriyle ortaklık kurup, farklı uluslararası kaynaklardan fonlara erişerek, dünya çapındaki etkileşim alanımızı büyütmeye yönelik kararlı adımların atılmasından oluşmaktadır. Bu adımlar, paydaşlarımızla ortak hedef ve çıkarlara sahip olduğumuz araştırma alanlarında uluslararası stratejik işbirliği geliştirmenin öneminin bilinciyle atılacaktır. Kalite güvencesi, altyapı ve akademik performansa ilişkin bazı diğer etkenlerin yanı sıra, Dokuz Eylül Üniversitesi nin araştırma alanındaki başarısı, araştırma öğrencisi kitlemizde çeşitliliği sağlayıp, uluslararası alanda tanınmış akademisyenleri bünyemize çekip çekemediğimize bağlıdır. Bunu yapabilmenin de genç beyinlere sunacağımız olanaklar ve ortamla ilişkili olduğu açıktır. Bu da kendi içimizdeki süreçlerin esnekliğini ve küresel önem arz eden alanlardaki araştırma etkinliklerini artırmayı gerektirir. Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde 2013 yılında kurulan DEPARK, sağlık alanında Türkiye nin ilk teknoparkına ve Orta Doğu ve Doğu Avrupa daki en büyük biyomedikal Ar- Ge Merkezi ne ev sahipliği yapmakta; bunların yanında bilişim, yazılım geliştirme, elektronik, ileri malzeme teknolojileri, nanoteknoloji, otomotiv ve yenilenebilir enerji alanlarında çok sayıda yenilikçi şirketi bünyesinde barındırmaktadır. Üniversite içerisinde Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) ve Proje Koordinasyonu ve Destek Birimi nin (PRODEB) varlığı da Üniversite ve Sanayi arasındaki işbirliğine yönelik adımların eşgüdümünü sağlamak için büyük yarar sağlamaktadır. Benzer bir yaklaşımla ve Avrupa Araştırma Alanı (ERA) içerisindeki girişimlerin bir parçası olarak, Türkiye de ilk kez biyoteknolojik ilaç üretimi yapılması amacıyla Üniversitemizde, İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü kurulmuştur. Üniversitemiz, iş dünyası ile ilişkilerini geliştirmek, bilgi transferi, yenilik ve araştırmanın ticari değer düzeyini artırmak için bazı iktisadî kalkınma paydaşları ile birlikte çalışmaktadır. Bunun sonucunda da yeni patentlenebilir ürünler, süreçler ve hizmetlerin geliştirilmesi ve bölgede yeni şirketlerin kurulması söz konusu olmaktadır. Üniversitemiz, uluslararası düzeyde görünürlüğümüzü artırarak, bilgi ve deneyim paylaşımı için uygun bir ortam oluşturmak ve uluslararası araştırma fonu olanakları bulabilmek adına, uluslararası paydaşlarla yeni köprüler kurma konusunda kararlı bir tutum sergilemektedir. Uluslararası araştırmalara ivme kazandırmak için yurtdışından daha fazla personel istihdam etmek. Uluslararası araştırma öğrencisi sayısını ve kalitesini artırmak Ortaklıklar, uluslararası üniversite ağlarına üyelik ve küresel önem arz eden konuları ele alan girişimler aracılığıyla araştırma etkinliklerimizin görünürlüğünü artırmak Yeni uluslararası araştırma fonu kaynakları bulmak c) ORTAKLIKLAR: Üniversitemiz, uluslararası ortaklık portföyünü zenginleştirme ve eğitim kurumları, hükümetler ve sanayi kuruluşlarını içeren dünya çapındaki uygun paydaşlarla sürdürülebilir ve karşılıklı yarar sağlayacak ortaklıklar geliştirme amacını taşımaktadır. Anlaşmalarımız, ortak araştırmalar ve akademik girişimlerden, öğrenci değişimi ve çift diploma programları düzenlemeye kadar uzanır. Coğrafi yakınlık ve Erasmus+ programının bu zamana dek sağlamış olduğu çerçeveden dolayı bu anlaşmaların çoğu Avrupa daki üniversitelerle (Erasmus+ Program Ülkeleri) olan ortaklıklardır. KA107 projeleri ile Erasmus+ programının coğrafi kapsamı genişletilmiş durumdadır. Üniversitemiz, uygun bölge ve üniversitelere odaklanarak coğrafi açıdan daha dengeli bir ortaklık dağılımına ulaşma stratejimizin bir parçası olarak; Erasmus+ kapsamındaki Ortak Ülkelerle hareketlilik ve işbirliğine yönelik faaliyetlerin içinde yer almak konusunda isteklidir. Yaklaşımımızda uygunluk ölçütü, olası ortakların belirli akademik alanlarındaki performansı ve stratejilerimizin örtüşmesi esas alınarak tanımlanmaktadır. Çok sayıda ve türde anlaşma imzalamanın Üniversitemize geçmişte yarar sağlamış olduğunu ve Üniversite bünyesindeki bazı akademik birimlerin halen yeni anlaşmalarla desteklenmesi gerektiğini kabul etmekle birlikte; mümkün olan en yüksek karşılıklı faydayı sağlamak için, ortak amaçları, belli bir saygı, güven ve iletişim düzeyini ve kendini ispat etmiş bir işbirliği geçmişini paylaştığımız mevcut ortaklarımızla daha geniş kapsamlı ve multidisipliner ilişkiler geliştirmeye çalışmanın daha yerinde olacağına inanıyoruz. Kalite-odaklı ortaklık seçimi yaklaşımı çerçevesinde, ortaklığın stratejik önemini, kendine özgü güçlü yanlarını, ortaklık kurulacak kurumun sıralamadaki yerini, bulunduğu ülkenin ekonomik ve siyasi önemini ve kurumun nitelikleri ile altyapısını; potansiyel ortaklarımız hakkında kapsamlı bir izlenim sahibi olabilmek için genel değerlendirme ölçütleri olarak dikkate alacağız. Kalite-odaklı ortaklık seçimi yaklaşımının, daha aktif, uzun süreli ve karşılıklı fayda sağlayan bir işbirliği düzeyine ulaşmada yardımcı olacağına inanıyoruz. Bu yaklaşımı, Erasmus+ anlaşmaları ve Mevlana Değişim Programı protokolleri ile ikili akademik işbirliği anlaşmalarına yansıtacağız. Eğitim ve araştırma kapasitemizi artırmak için, daha az sayıda ancak stratejik öneme sahip ortakla kurumsal ortaklıklar geliştirmek Uluslararası çevrede ortaya çıkan değişimlerle uyumlu olarak ortaklık modeli yelpazemizi genişletmek Uluslararasılaşma stratejimizin ana hedeflerine ulaşma yolunda, uluslararası yüksek öğretim ağları ile sıkı bağlar kurmak Uluslararası ortaklıklarımızın, coğrafi ve akademik düzeyde daha dengeli dağılıma sahip olmasını sağlamak Uluslararası mezun veritabanımızda yer alan uluslararası öğrencilerimiz ile aramızdaki bağı dah kolektif ve güçlü bir bağ haline getirmek ve öğrencilerimizin aidiyet duygularını geliştirerek elçilerimiz gibi hareket etmeleri için onları teşvik etmek. Ortaklık anlaşmalarının onay ve yenilenmesinde kullanılan ölçüt ve işlemleri gözden geçirmek d) ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜK: Üniversitemizin uluslararası profilini güçlendirmek, uluslararasılaşmaya yönelik çabalarımızın önemli bir öğesidir. Dokuz Eylül Üniversitesi, araştırma ve eğitim alanlarındaki mükemmeliyet merkezleri arasındaki önemli konumunu korumaya kararlıdır. Bu da ulusal ve uluslararası düzeydeki rakiplerimiz arasında sıralamadaki konumumuz ve dünya çapındaki önde gelen üniversitelerin Üniversitemize ilişkin algıları ile bağlantılıdır. Profilimizi güçlendirmeye yönelik eylemler, Üniversitemizin güçlü yön ve yetilerinin belirlenmesi ve bunların pazarlanmasını da göz önünde tutacaktır. Akademik personelimiz, İzmir de üst düzey konferans ve etkinlikler düzenleyerek ve akademik çalışmaları için de tamamlayıcı niteliğe sahip olan dünya çapındaki forumlara ve konferanslara katılım ve katkı sağlayarak, Üniversitemizin uluslararası alanda tanıtılması yönünde teşvik edilecektir. Uluslararası medya platformlarından yararlanılacak, personelimiz ve öğrencilerimiz özellikle hedeflenen bölgelerde aktif Dokuz Eylül temsilcileri olmaları konusunda desteklenecektir. Uluslararası bağlantılarımızı artırmak ve uluslararası akademik toplumunun gözündeki imajımızı güçlendirmek için Üniversite temsilcilerinin uluslararası eğitim fuarları ve uluslararası ağ toplantılarına katılımı da teşvik edilecektir. Dokuz Eylül Üniversitesi ve etkinliklerinin, ulusal ve uluslararası medyada daha fazla yer almasını sağlamak İnternet sitemizi uluslararası ziyaretçiler için daha bilgilendirici ve ilgi çekici şekilde yeniden oluşturmak Farklı iletişim kanalları kullanarak, Dokuz Eylül Üniversitesi nin uluslararasılaşma öncelikleri hakkında personel ve öğrenci farkındalığını artırmak Hedeflenen bölgelere yönelik halkla ilişkiler stratejileri geliştirmek Farklı kaynaklar ve yaklaşımlardan yararlanarak, Dokuz Eylül Üniversitesi ni dünya çapında tanıtma konusunda temsilcilerimize ve diğer akademik personelimize destek vermek.
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks