Please download to get full document.

View again

of 101
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Dopad výsledků obchodní bilance mezinárodního obchodu na příjmovou stránku Státního rozpočtu ČR

Category:

Creative Writing

Publish on:

Views: 8 | Pages: 101

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Mendlova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Dopad výsledků obchodní bilance mezinárodního obchodu na příjmovou stránku Státního rozpočtu ČR Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Oldřich
Transcript
Mendlova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Dopad výsledků obchodní bilance mezinárodního obchodu na příjmovou stránku Státního rozpočtu ČR Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc. Jan Buťák Brno 2013 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval doc. JUDr. Ing. Oldřichu Tvrdoňovi, CSc. za připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování mé bakalářské práce a za ochotu a vstřícnost při jejím vypracování. Dále děkuji mé rodině a zaměstnavateli, kteří mi umožnili studovat a vypracovat tuto práci. Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Dopad výsledků obchodní bilance mezinárodního obchodu na příjmovou stránku Státního rozpočtu ČR jsem vypracoval sám, za použití literatury a zdrojů uvedených v této práci. V Brně dne 10. května 2013 Abstract Buťák, J., Impact of the results of the trade balance of international trade on the revenue side of the state budget of the Czech Republic Bachelor thesis. Brno: MUAF, The bachelor thesis deals with the effects of the international trade of the Czech Republic with selected countries of Southeast Asia, China, Japan, India and Vietnam on the revenue side of the state budget. Processes and evaluates results of international trade in the Czech Republic by territories for the years 2007 to 2011 in terms of volume and value. Characterized duties and taxes. Evaluates the impact of collection of direct and indirect taxes and duties on the revenue side of the state budget of the Czech Republic to the import of goods from selected countries of Southeast Asia. Keywords International trade, state budget, state budget revenue side, value added tax, excise duty, customs duty. Abstrakt Buťák, J., Dopad výsledků obchodní bilance mezinárodního obchodu na příjmovou stránku Státního rozpočtu ČR Bakalářská práce. Brno: MZLU v Brně, Bakalářská práce řeší dopady výsledků mezinárodního obchodu ČR s vybranými státy jihovýchodní Asie, Čínou, Japonskem, Indií a Vietnamem na příjmovou stránku Státního rozpočtu ČR. Zpracovává a vyhodnocuje výsledky mezinárodního obchodu ČR podle teritorií za roky 2007 až 2011 v hodnotovém a naturálním vyjádření. Charakterizuje clo a daně. Vyhodnocuje dopad výběru přímých a nepřímých daní a cla na příjmovou stránku Státního rozpočtu ČR při dovozu zboží z vybraných států jihovýchodní Asie. Klíčová slova Mezinárodní obchod, státní rozpočet, příjmová stránka státního rozpočtu, daň z přidané hodnoty, spotřební daň, clo. Obsah 5 Obsah Obsah 5 Seznam obrázků 7 Seznam tabulek 8 1 Úvod 9 2 Cíl a metodika práce Cíl práce Metodika práce Literární rešerše Vymezení mezinárodního obchodu Rozdělení obchodu Význam mezinárodního obchodu Obchod evropské unie Společná obchodní politika Proexportní politika ČR Cena v zahraničním obchodě Clo Daně Státní rozpočet ČR Platební bilance státu Příjmy státního rozpočtu ČR Výdaje státního rozpočtu ČR Vlastní práce Obchodní bilance Obrat zahraničního obchodu Vztah výsledku zahraničního obchodu ke státnímu rozpočtu Výnos jednotlivých daní z dovozu zboží Výsledky kontrol NKÚ daně z přidané hodnoty Obchod s vybranými státy jihovýchodní Asie... 40 6 Obsah Čínská lidová republika - charakteristika Indická republika - charakteristika Japonsko - charakteristika Socialistická republika Vietnam - charakteristika Daňové podvody a výskyt falzifikátů při dovozu Diskuse 58 6 Závěr 60 7 Literatura Právní předpisy Časopisecké zdroje Internetové zdroje Přílohy Zahraniční obchod podle zboží Čína (dovoz) Zahraniční obchod podle zboží - Čína (vývoz) Komoditní struktura s Čínou Zahraniční obchod podle zboží Indie (dovoz) Zahraniční obchod podle zboží Indie (vývoz) Komoditní struktura s Indií Zahraniční obchod podle zboží Japonsko (dovoz) Zahraniční obchod podle zboží Japonsko (vývoz) Komoditní struktura s Japonskem Zahraniční obchod podle zboží Vietnam (dovoz) Zahraniční obchod podle zboží Vietnam (vývoz) Komoditní struktura s Vietnamem Seznam použitých zkratek 101 Seznam obrázků 7 Seznam obrázků Obr. 1 Struktura ceny při dovozu zboží (zpracoval autor bakalářské práce) 19 Obr. 2 Struktura maloobchodní prodejní ceny při dovozu zboží (zpracoval autor bakalář. práce) 33 8 Seznam tabulek Seznam tabulek Tab. 1 Základní struktura platební bilance 25 Tab. 2 Obchodní bilance ČR s vybranými státy 30 Tab. 3 Tab. 4 Tab. 5 Obrat zahraničního obchodu ČR celkem a s vybranými státy 31 Porovnání vykázaného dovozu daňového přiznání (DAP) s hodnotou dovozu propuštěného celními orgány plátcům DPH celkem za ČR (v tis. Kč) 36 Statistika počtu plátců DPH uskutečňujících dovoz zboží u kontrolovaných FÚ 36 Tab. 6 Přehled předávání EORI v nesprávné struktuře 37 Tab. 7 Export zboží České republiky do sledovaných států 41 Tab. 8 Import zboží ze sledovaných států do ČR 42 Tab. 9 Obchodní bilance ČR s vybranými státy a Čínou 44 Tab. 10 Komoditní struktura s Čínou 45 Tab. 11 Obchodní bilance ČR s vybranými státy a Indií 47 Tab. 12 Komoditní struktura s Indií 48 Tab. 13 Obchodní bilance ČR s vybranými státy a Japonskem 51 Tab. 14 Komoditní struktura s Japonskem 51 Tab. 15 Obchodní bilance ČR s vybranými státy a Vietnamem 54 Tab. 16 Komoditní struktura s Vietnamem 55 Úvod 9 1 Úvod Obchod je významnou součástí hospodářské politiky každého státu. Pozice, kdy se země rozhodla pro strategii plné soběstačnosti a využívání jen vlastních zdrojů je dlouhodobě neudržitelná a v současné době se neprosazuje s ohledem na možnosti dovozu komodit ze zahraničí. Důvodem rozšiřování výměny zboží v mezinárodním měřítku je, že některé země nemají k dispozici veškeré potřebné přírodní zdroje, zatímco některých zdrojů mají přebytek a jiných nedostatek. Tyto okolnosti nutí státy hledat komparativní výhody v získávání nerostných a potravinářských surovin, případně přímo potravin a tak zabezpečit zdroje pro tuzemský potravinářský průmysl. Mezinárodní obchod umožňuje propojovat ekonomiky jednotlivých zemí, hledat nové trhy a nové obchodní partnery v zahraničí s cílem rozvíjet obchodní vztahy, na mezinárodní úrovni i na úrovni podnikatelské. Obě úrovně mezinárodního obchodu jsou pro výměnu zboží významné. Stát má za úkol vytvářet předpoklady pro úspěšný vzájemný obchod, podniky realizují samostatné transakce. Obchod většina z nás vnímá jako samozřejmost, protože s touto činností přicházíme do styku každý den. V současné společnosti snad není nikdo, kdo by se s obchodem dosud nesetkal. Stává se významnou součástí každého národního hospodářství. Svými funkcemi plní úkoly, které se od něho právem očekávají. Obchod lze členit z různých hledisek. Ve vztahu k tématu bakalářské práce je významné členění na vnitrostátní a mezinárodní. Vnitrostátním obchodem je chápán obchod, jehož účastníci jsou fyzicky na území jednoho státu, zatímco účastníci mezinárodní směny zboží v různých, často vzdálených zemích. Tato bakalářská práce se zabývá mezinárodním obchodem, kterému jsou věnovány následující kapitoly. 10 Cíl a metodika práce 2 Cíl a metodika práce 2.1 Cíl práce Cílem bakalářské práce je vyhodnotit dopady výsledků obchodní bilance ČR s vybranými státy jihovýchodní Asie, Čínou, Japonskem, Indií a Vietnamem, na příjmovou stránku Státního rozpočtu ČR, po stránce naturální a hodnotové za roky 2007 až Zjistit postavení vybraných států jihovýchodní Asie v mezinárodním obchodě s ČR. Ukázat na trendy v mezinárodním obchodě ČR s vybranými státy. Vyslovit premisu dalšího vývoje v mezinárodním obchodě. Vyhodnotit přínosy obchodní bilance a ukazovat na zápory, které jsou v mezinárodním obchodě ČR s vybranými státy zjišťovány, při uspokojování spotřebitelské poptávky. Zjistit rozsah falzifikátů u dováženého zboží z vybraných států. Definovat Státní rozpočet, vymezit příjmovou stránku Státního rozpočtu, zpracovat analýzu daňových a nedaňových příjmů Státního rozpočtu. Charakterizovat nepřímé daně, DPH, spotřební daň jako významné faktory ovlivňující prodejní cenu dováženého zboží. Definovat clo, zjistit podíl výnosu cla jako zdroje příjmové stránky Generálního ředitelství cel. Navrhnout opatření pro rozšíření vzájemného obchodu s vybranými státy v komoditní struktuře. Zhodnotit přínosy řešeného problému pro praktické použití i výuku v mezinárodním obchodě. V závěru vyzvednout pozitiva zpracovaného tématu a seznámit s problémy, které při zpracování bylo nutno řešit. 2.2 Metodika práce Před vlastním vypracováním bakalářské práce jsem shromáždil a prostudoval dostupnou odbornou literaturu vztahující se k řešenému problému. Při zpracování jsem využíval internetové stránky Českého statistického úřadu, Celní správy, Nejvyššího kontrolního úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu a stránky dalších mezinárodních organizací působících v oblasti mezinárodního obchodu (WTO, OECD). Prostudoval jsem právní předpisy České republiky a Evropského společenství týkající se zpracovávaného tématu. Především Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství a prováděcí Nařízení komise (EU) č. 927/2012 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku. Teoretické poznatky jsou doplněny články z časopisu TRADE REVIEW vydávaného vládní proexportní agenturou CzechTrade. Cíl a metodika práce 11 V práci jsou použity metody obecné, poznávací, vertikální analýzy, srovnávací, kvantitativní statistiky a metody grafické (schémata). Z matematicko-statistických metod je použito indexní metody pro výpočet podílů jednotlivých složek z celkové hodnoty, při použití vzorce ve tvaru: Q2 Q3 Q4 Qn 100 Q1 Q1 Q1 Q1 Kde Q1 je základ (celkový součet) pro výpočet a Q1 Qn představují jednotlivé položky. Vypočítaný index (podíl) je vyjádřen v procentech. Stejné metody je užito při posouzení a vyslovení trendu u jednotlivého ukazatele za sledované období v porovnání roku 2011 s rokem Dále jsou v práci vypočítány absolutní rozdíly krajních hodnot jednotlivých ukazatelů. Bakalářská práce je rozdělena do dvou základních částí. V první části je zpracována literární rešerše, nezbytná pro řešení navrženého tématu. Autor v této části přibližuje čtenáři definici obchodu, jeho rozdělení a význam mezinárodního obchodu. Práce obsahuje základní principy obchodování v oblasti společné obchodní politiky v rámci EU s rozvojovými zeměmi a začlenění ČR do tohoto procesu s vlastní proexportní politikou. Dále je popsána funkce ceny v zahraničním obchodě. Definice cla a daní. Jejich úloha a působení v mezinárodním obchodě. Definování příjmové a výdajové stránky státního rozpočtu ČR. Druhá část či vlastní práce je zaměřena na praktická východiska založená na literární rešerši. Obsahuje obchodní bilanci a obrat zahraničního obchodu jako sledovaných makroekonomických ukazatelů země. Tato část využívá data zahraničního obchodu Českého statistického úřadu. Práce poskytuje a porovnává zveřejněné výsledky celního a daňového řízení celní správy s výsledky kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na finančních úřadech související s výběrem daní. Bakalářská práce informuje o nedostatcích, které vznikly při výběru DPH na straně státních orgánů a jaký dopad to způsobilo na příjmové stránce Státního rozpočtu ČR. 12 Literární rešerše 3 Literární rešerše 3.1 Vymezení mezinárodního obchodu Abychom mohli vymezit pojem mezinárodní obchod, musíme si nejprve objasnit význam slova obchod. Obchodem se na jedné straně označuje směna zboží za zboží bez použití peněz. Tato výměna je označována za tzv. barterový obchod. (Macáková, 2007, kap. 2, s ) Na druhé straně mezinárodní obchod představuje prodej a koupě zboží za peníze, v mezinárodním obchodě za valuty. Barterová výměna je svým rozsahem značně omezena. Nevýhoda barteru spočívá v tom, že těžce dělitelné zboží se obtížně směňuje, poněvadž jsou rozdílné hodnoty a není je možno vzájemně dorovnat. V současnosti se ke směně zboží vztahují i poskytované služby. V odborné literatuře je obchod definován takto: Obchod je specifická ekonomická činnost, jejímž prostřednictvím se uskutečňuje prodej a koupě zboží a poskytnutých služeb za určitou protihodnotu. Do obchodu zařazujeme všechny činnosti spojené s nabídkou a poptávkou uskutečňované mezi prodávajícím a kupujícím, které vedou k realizaci sjednané transakce za předem dohodnutých podmínek. Obchod je zařazen v terciární sféře národního hospodářství. (Záboj, 2007, kap. 1.1, s. 8) Jiný názor má Mestre, 2002, str. 17. V souvislosti s tím napsal: Každý obchod v sobě skutečně nese myšlenku spekulace, snahu o zisk. Bezúplatné právní jednání, jednání vedené filantropií či bez snahy o dosažení zisku nemůže být obchodem. Obchody uzavírají všichni, kdo vstupují do oběhu výrobků a nikoliv ti, kdo jsou na obou koncích tohoto řetězce, tedy ani prvovýrobce, který věc vytváří, ani spotřebitel. 3.2 Rozdělení obchodu Obchod se rozděluje z různých hledisek. Pro potřeby bakalářské práce je významné rozdělení na obchod mezinárodní a zahraniční. Mezinárodní obchod (MO) je činnost, při které jsou jeho účastníci z odlišných států. Jeho předmětem může být zboží, ale také služby či práva (technologie, licence, autorská práva). Objem MO lze měřit rozsahem světového vývozu a dovozu, a dalšími veličinami, které určitou oblast nebo zemi charakterizují (např. obchodním saldem vztahem exportu k HDP, aj.) 1. 1 ŽÁK, M. Velká ekonomická encyklopedie. 2. rozš. vyd. Praha: Linde, 2002, 887 s. ISBN Literární rešerše 13 Mezinárodní obchod znamená realizaci hospodářských a obchodních vztahů mezi státy a fyzickými nebo právnickými osobami z různých států, což znamená, že mezinárodní obchod nelze omezovat jen na pouhou vzájemnou výměnu zboží a služeb. Mezinárodní obchod se však nejčastěji realizuje v rovině soukromoprávní, kdy subjekty těchto vztahů jsou na základě práva samostatnými oprávněnými subjekty. Oproti obchodu vnitrostátnímu se obchod mezinárodní odlišuje řadou zvláštností, mezi které patří i způsoby úpravy vztahů v něm vznikajících. (Madar, 2002, s. 678). Za zahraniční obchod se označuje výměna zboží mezi dvěma suverénními státy. 3.3 Význam mezinárodního obchodu Význam mezinárodního obchodu se spatřuje v jeho základních funkcích: 1) funkce transmisní, čímž se rozumí dovoz IT technologií do mateřské země, dovoz práv duševního a průmyslového vlastnictví, což napomáhá růstu produktivity práce, 2) funkce zásobovací, která se vyznačuje dovozem potřebných surovin pro zpracování v průmyslových odvětvích, což jsou různé druhy rud, průmyslových hnojiv, surovin pro chemický průmysl. V odvětvích průmyslu se tyto suroviny transformují na výrobky k dalšímu zpracování popř. konečnému užití. Do této funkce se řadí i dovoz technologií, strojů a zařízení k dosažení vyšší produktivity práce. 3) Funkce spotřební, v jejím rámci se dováží hotové výrobky, popř. polotovary, pro užití v lehkém a potravinářském průmyslu, a dovoz hotových výrobků pro uspokojení spotřebitelské poptávky. Všechny tyto výrobky obohacují tuzemský, tedy vnitřní trh, což se projevuje ve spokojenosti obyvatel země. Tato funkce z hlediska tématu bakalářské práce je významná. Mezinárodní obchod svými výsledky ovlivňuje obchodní bilanci každého státu, avšak pokud je obchodní bilance záporná, musí se vzniklý schodek uhrazovat výsledky služeb. 3.4 Obchod evropské unie V Evropské unii platí čtyři principy, které jsou: volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob. Volný pohyb zboží významně ovlivňuje obchod mezi státy EU, poněvadž odpadá proclívání zboží na celnicích mezi jednotlivými členskými státy. Cílem EU je vytvoření společného trhu, hospodářské a měnové unie, podpora 14 Literární rešerše rozvoje a růstu hospodářství, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a zlepšování životní úrovně a kvality životního prostředí. Dalším znakem EU je uplatňování společné politiky v oblastech hospodářské soutěže, společné vnější obchodní politiky a zemědělství. Po přijetí ČR za člena EU v roce 2004 se ČR vzdala práva uskutečňovat vůči třetím zemím samostatnou obchodní politiku. Připojila se k celní unii, která na dovozy a vývozy z třetích zemí uplatňuje jednotnou úpravu celních sazeb, závazných pro všechny členské státy EU. Podmínkou bylo přistoupení ke společnému celnímu orgánu, který vypracovává jednotný celní sazebník Společná obchodní politika Společná obchodní politika je ve výlučné pravomoci Společenství a zakládá se na jednotných principech, zejména pokud jde o: úpravu celních sazeb, uzavírání preferenčních obchodních dohod týkajících se obchodu zbožím a službami, obchodní aspekty duševního vlastnictví, přímé zahraniční investice, sjednocování liberalizačních opatření, vývozní politiku a opatření na ochranu obchodu, jako jsou opatření pro případy dumpingu a subvencování. Evropská unie zajišťuje výhodný přístup unijního zboží na trhy třetích zemí a otevírá svůj trh pro zahraniční zboží, přičemž důsledně sleduje dodržování mezinárodních pravidel obchodu a v případě jejich porušování přijímá opatření na ochranu svých zájmů. Společná obchodní politika je uplatňována na třech úrovních. Multilaterální úroveň, kdy se jedná o obchodní vztahy mezi WTO a dalšími mezinárodními organizacemi. Dále na bilaterální úrovni, pokud jde o dohody o volném obchodu či regionální dohody a na autonomní úrovni, jednáli se o systém všeobecných celních preferencí nebo ochranná opatření. Obchodní vztahy EU s rozvojovými zeměmi mají dvoustranný rozměr, charakterizovaný velkým počtem preferenčních dohod a ujednání, meziregionálních iniciativ a dalších dohod. Vybraným méně rozvinutým zemím EU poskytuje zvýhodněný obchodní režim pomocí Všeobecného systému preferencí (GSP=Generalised Systém of Preferences), což jsou obchodně politická opatření, v jejichž rámci poskytují ekonomicky vyspělé země či jejich uskupení rozvojovým zemím a územím jednostranně zvýhodněný přístup na vlastní trhy. Došlo ke zjednodušení předchozí úpravy režimů na tři, a to: základní režim platný pro všechny rozvojové země a území Literární rešerše 15 zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných, v jehož rámci mohou získat dodatečné preference ty rozvojové země, které jsou v důsledku nedostatečné diverzifikace a nedostatečného zapojení do mezinárodního obchodního systému zranitelné a které současně přijaly zvláštní závazky a odpovědnosti vyplývající z ratifikace a účinného provádění základních mezinárodních úmluv 2. Zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země (NRZ) známý pod označením iniciativa EBA ( Everythhing But Arms Vše kromě zbraní ), jenž představuje vůbec nejvýhodnější možné zacházení umožněním bezcelního a množstevně neomezeného přístupu na trh EU pro všechny výrobky s výjimkou zbraní a střeliva 3. Evropská unie vytvořila pro přístup třetích zemí na trhy EU strategii (Market Access Strategy) zaměřenou na odstraňování obchodních překážek. 3.5 Proexportní politika ČR Odstranění protekcionistických opatření ve 20. století umožnilo rozvoj mezinárodního obchodu a mezinárodní dopravy. Došlo ke vzniku světového fenoménu, který se nazývá globalizace. Globalizace je charakteristický rys současnosti, který prolíná prakticky do všech sfér života společnosti, jak sféry ekonomické, politické, kulturní, sportovní, bezpečnostní, tak i ochrany životního prostředí. Představuje proces integrace společnosti na celosvětové (globální) úrovni, která nově zastřešuje nynější národní, regionální a místní systémy, a to včetně jejich vzájemného vertikálního propojení. Globalizace přináší českým podnikům řadu možností pro zapojení do mezinárodních podnikatelských aktivit. Je spojena i s určitými hrozbami, zejména se stále se zostřující konkurencí na mezinárodních trzích. (Machková a kol., 2010, s. 11). Proto je nezbytné, aby podnikatelé sledovali vývoj globalizačních trendů a dovedli se jim přizpůsobovat. Je nutné, aby se české podniky rozhodly pro správnou strategii 4, aby se naši exportéři nezalekli nepříznivých prognóz vývoje ekonomické krize a neřešili si- 2 Seznam zemí, jimž byl tento režim přiznán, zveřejňuje Komise samostatnými rozhodnutími 3 V současnosti požívá výhod tohoto režimu 50 zemí. 4 HAVLÍČEK, K. Dobrým slovem mohu řídit v době růstu, v krizi je třeba malý dvorek a dlouhý bič. TRADE REVIEW: dvouměsíčník pro zahraniční obchod agentury CzechTrade. 2011, č. 6, s ISSN 16 Literární rešerše tuaci
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks