Please download to get full document.

View again

of 43
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

düşüncesini, sosyal ve iktisadi hayatını yansıtan aynalarıdır. Bu yönü ile destanlar

Category:

Word Search

Publish on:

Views: 36 | Pages: 43

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
MĐLLÎ FOLKLOR DERGĐSĐNDE YAYIMLANAN DESTAN KONULU ÇALIŞMALARIN TENKĐDLĐ BĐBLĐYOGRAFYASI 1 Ali KARADAVUT * Destanlar, bir milletin kültürünü, hayat felsefesini, duygu ve düşüncesini, sosyal ve iktisadi
Transcript
MĐLLÎ FOLKLOR DERGĐSĐNDE YAYIMLANAN DESTAN KONULU ÇALIŞMALARIN TENKĐDLĐ BĐBLĐYOGRAFYASI 1 Ali KARADAVUT * Destanlar, bir milletin kültürünü, hayat felsefesini, duygu ve düşüncesini, sosyal ve iktisadi hayatını yansıtan aynalarıdır. Bu yönü ile destanlar canlılığını her dönem korumaktadırlar. Doğrudan tarihi birer belge olmamakla birlikte tarihe kaynaklık ederler. Destanlar sayesinde toplumsal olayların ve olguların gelişim ve oluşum süreci takip edilebilir. Destanlar tarih sahnesine çıktığı ilk günden itibaren gücü, doğruluğu ve adaleti kendisine şiar edinen Türk boylarının, yaşadığı önemli olayları, belli bir gelenek içinde bize aktaran kültür ve sanat eserleridir. Destanlar yüzlerce yıl insanların sosyal, iktisadi ve içtimai hayatında canlı bir şekilde yaşamıştır. Öyle ki kimi Türk boylarında Manas Destanı halen tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Destanlar, sadece birer öykü ve övünme anlatıları değil, bir toplumun sanat ve edebiyat hazinelerinin sergilendiği müzelerdir. Destanî eserler, yalnızca tarihte yaşamış veya yaşadığına inanılan kahramanların yaptıkları işler, gösterdikleri başarılar, fethettikleri ülkeler ve kazandıkları zaferlerden bahsetmezler. Destanlarımızda, göçler, yenilgiler, ihanetler, dostluk ve düşmanlıklar gibi, Türk boylarının çeşitli dönemlerde yaşadığı acılar, sıkıntılar ve sevinçler de geniş ölçüde yer almıştır. 1 Karadavut, Ali, Millî Folklor Dergisinde Yayımlanan Destan Konulu Çalışmaların Tenkidli Bibliyografyası, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, 27 Mayıs 2010 (Seminer Çalışması) * Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Öğrencisi 1 Destanlar konusunda ülkemizde geniş çapta çalışmalar yapılmıştır ve yapılmaktadır. Son yıllarda özellikle Türk Dil Kurumu nun Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine aktarılması ve Yayımlanması Projesi takdire şayandır. Bunun yanı sıra birçok kitap ve süreli yayın çalışmaları yapılmış ve yapılmaktadır. Günümüzde Türk Destanları konusunda yayın yapan dergilerden birisi de Millî Folklor dergisidir. Đlk sayısı 1989 yılının bahar döneminde yayımlanan Millî Folklor, Öcal Oğuz, Türker Eroğlu, Murat Karabulut ve Nejdet Đlhan'dan oluşan bir çekirdek kadroyla yola çıkar yılına geldiğimizde uluslar arası indexler tarafından taranan bir dergi haline gelmiştir. Akademik yayınların niteliğine ve güvenilirliğine önemli katkı sağlayan hakemlik sistemini devreye sokması, Millî Folklor'un. kurumsallaşarak kalıcı bir süreli yayın olma arzusuyla birleşmiş ve başarısını perçinleyen bir gelişme olmuştur. Dergiye gönderilen her yazının, yayımlanmadan önce mutlaka alanında Türkiye'de ve dünyada uzman olarak kabul edilen iki hakemin onayını alması gerekiyor. Millî Folklor'un hakem kurulunda halkbilimi alanında uzmanlaşmış önemli adlara rastlıyoruz. Millî Folklor' da, araştırmacıların belirli bir konudaki bilgilere kolaylıkla ulaşmasını sağlayacak özel dosyalara da yer veriliyor. Bu özel dosyalar arasında, Dede Korkut ve Köroğlu ile ilgili olanları (sayı 4 ve 37 ), Azerbaycan'ı tanıtan dosyayı (sayı 5), Nevruz (sayı 25, 29/30, 37, 53), Hıdrellez (sayı 54) ve âşık edebiyatı (sayı 44) dosyalarını, ayrıca, birçok hocamızın adına özel sayılar yayımlanmıştır. Son sayı Prof. Dr. Đlhan BAŞGÖZ e armağan edilmiştir. Dergi, 2 Millî Folklor Türk Dünyası Folklor Dergisi adıyla yayın hayatına başlamıştır. 34. sayısından itibaren yayın hayatını Millî Folklor Uluslar arası Kültür Araştırmaları Dergisi olarak devam ettirmektedir Türkiye üniversitelerinden doçent ve profesör kadrosunda bir çok halk edebiyatçının yazıları yayınlanmaktadır. Millî Folklor dergisinin amacını Prof. Dr. Öcal Oğuz dört madde halinde açıklamıştır; a) Türkiye ve öteki Türk ülkelerindeki Halkbilimi ve Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) çalışmalarını yayımlamak, bu çalışmaları yerelden ulusala, ulusaldan bölgesele ve bölgeselden uluslararası düzeye taşımak, b) Dünyadaki halkbilimi ve SOKÜM çalışmalarını izlemek c) Halkbiliminin ve SOKÜM'ün Korunması Sözleşmesi'nin kuramsal ve yöntemsel gelişmesine katkı sağlayacak her türlü çalışmayı Türkçe (Latin harfli olmak kaydıyla öteki lehçeler) veya Latin harfli uluslararası dillerden birinde yayımlamak, d) Halkbiliminde Türk Okulu nun kurulmasına öncülük ederek, Türk halkbilimi ve SOKÜM çalışmalarının dünya halkbilimi ve SOKÜM çalışmaları içinde yer almasına katkı sağlamak. Biz bu çalışmamızda Millî Folklor dergisinin ilk sayısından itibaren destan konusu üzerine yayınlanmış 133 adet makale tespit ettik. Bunlardan 63 ü kahramanlık, 40 ı Dede Korkut, 18 i Âşık Destanları, 11 i de Köroğlu ile ilgili yazılardır. 3 Bu 129 makale arasında yabancı bilim adamlarının çalışmalarında çeviri olarak yayınlananları eledikten sonra dört ana başlık şeklinde tasnif ettik. Bunlar; 1- Kahramanlık 2- Dede Korkut 3- Köroğlu 4- Âşık Destanları Dört ana başlık halinde tasnif ettiğimiz çalışmalardan ulaşabildiğimiz elli civarındaki makalenin tenkidli bibliyografya çalışmasını yaptık. 4 KAHRAMANLIK DESTANLARI TENKĐTLĐ BĐBLYOGRAFYASI AÇA, Mehmet, Köne Epos (Arkaik Destanı) Kavramı ve Türk Halk Hikâyelerindeki Âşıklara Mahsus Evlilik Konusunun Kaynaklarından Alplara Mahsus Evlilik, 47, (2000) Yazıda, arkaik destan (köne epos) kavramı ve bu adla adlandırılan metinlerin genel özellikleri üzerinde durulmuş, Rus ve Türk araştırmacıların Altay, Tuva, Hakas gibi Türk topluluklarına ait kahramanlık ve alplara mahsus evlilik konulu metinleri, adlandırma konusundaki farklı görüşleri aktarılmıştır. Arkaik kahramanlık konulu destanlarda işlenen evlilik alplara mahsus evlilik olarak adlandırılmış ve bu konudan yola çıkarak günümüz aşk konulu halk hikâyelerinin kaynakları meselesinde yeni yaklaşımlar ortaya konulmuştur. AÇA, Mehmet, Türk Destancılık Geleneğine Bütüncül Yaklaşabilme ve Alp Kavramı Üzerine Bazı Yeni Yaklaşım Denemeleri, 48, 5-17 (2000) Bu makalede, farklı Türk topluluklarının destancılık geleneklerinin mukayesesi, Türk destanlarının din, medeniyet kavramları ve tarihi gelişim çerçevesinde tasnifi gibi bazı problemlerine dikkat çekilmiştir. Daha sonra, Şamanizm, Kök Tanrı, Tabiat ve Atalar Kültü kavramları gözden geçirilmiştir. 5 Alp kavramı, Türklerin en eski dini olan Kök Tanrıcılıkla birlikte ele alınmıştır. Alp kavramı, Batı Türkleri ve Doğu Türkleri (Güney ve Kuzey Sibirya) yaşadıkları bölgeler olmak üzere iki grupta ele alınmıştır. AÇA, Mehmet, Özbek Türklerinin Destancılık Geleneği Üzerine Notlar, 53, (2002) Bu yazıda, Özbek Türklerinin destancılık geleneği, destan kavramı, destan anlatıcıları, icra teknikleri, destanların konuları ve şekil özellikleri yönleriyle ele alınmıştır. Ayrıca Özbek destancılık geleneğinin şekillenmesini ve gelişmesini sağlayan destancılık mektepleri de önde gelen temsilcileri ile birlikte tanıtılmıştır. AÇA, Mehmet, Şamanlığa Geçişteki Ölüp Dirilme Ritüelinden Türk Destanlarındaki Ölüp Dirilmeye, 54, (2002) Bu yazıda, Türk destanları ve halk hikâyelerinde görülen öldürülen kahramanın yeniden dirilmesi motifi, genellikle tabiatın ölüp dirilmesi, öldürülen kahramanın yeniden dirilerek intikam almak istemesi gibi nedenlerle reenkarnasyon (yeniden bedenlenme) inancına bağlanarak açıklanmıştır. Destanlarda yer alan öldürülen bahadırın yeniden dirilmesi motifinin Şamanlığa geçişte görülen ölüp-dirilme ritüeli ile olan bağlantısı ortaya konulmuştur. AÇA, Mustafa, Yirtöşlik Destanının Sibirya (Tümen) Türkleri Eş Metnindeki Olağanüstü Yardımcı Kahramanlar Motifi Üzerine Bir Deneme,51,65-74 (2001) 6 Türk dünyası folklor araştırmalarında mukayeseli metin incelemelerinin önemi, her geçen gün biraz daha artmaktadır. Bu yolda yapılan çalışmalar, yeni yaklaşımların da ışığında Türk dünyası folklorunu bütünleştirici bir bakış açısı içerisinde gerçekleştirilme yolundadır. Bu bağlamda, araştırmaya konu olan olağanüstü yardımcı kahramanlar motifi ve bu motifi bünyesinde barındıran muhtelif türler mukayeseli olarak ele alınmıştır. ADIGÜZEL, Sedat, Başkurt Destanı Akbuzat ın Epik Kurallara Göre Đncelenmesi, 44, (1999) Bu makalede yazar; Axel Olrik in ortaya koyduğu epik kurallar çerçevesinde Başkurt Destanı Akbuzat ı 13 başlık altında incelemiştir. Bunlar sırasıyla giriş ve bitiş kuralı, yineleme kuralı, üçler kuralı, bir sahnede iki kuralı, ikizler kuralı, son durumun önemi kuralı, kalıplaştırma kuralı, büyük tablo sahnelerinin kullanılması kuralı, sagenin mantığı kuralı, tek entrika kuralı ve dikkati başkahraman üzerinde toplama kuralıdır. ÇINAR, Ali Abbas, Türk Destanlarında Alp Tipi At, 56, (2002) Bu yazıda, Alp tipi atın kaderi ile kahramanın kaderinin birbirine bağlılığı, destanlarda başyardımcılardan biri ve en önemlisinin at olduğu vurgulanmış. Kahramanın büyümesiyle birlikte onun arkadaşı, yanında yoldaşı, dostu, sırdaşı olan atın da hazır hale geldiği belirtilmiş. Göktürk yazıtları ve Divan-ı Lügat it 7 Türk ten başlayarak bazı Türk destanlarından ( Manas, Köroğlu, Kırk Kız ) hareketle alp tipi atın özellikleri verilmiştir. EKĐCĐ, Metin, Destan, Araştırma ve Đncelemelerinde Kullanılan Bazı Terimler Hakkında-I, 53, (2002) Yazar bu makalenin amacını, Türk halk bilimi araştırmacılarının ve özellikle de destanlar konusunda araştırma ve inceleme yapan öğrencilerin dikkatlerini Türk dünyası ve dünya destanlarını araştırma ve incelemede kullanılan önemli bazı terimlere çekmek. Yapılacak araştırma ve incelemelerde kullanılacak teorik ve metodik yaklaşımlarda bu terimlerin nasıl kullanıldığını ve kullanılabileceğine dair bazı açıklamalarda bulunmak olarak ifade ettikten sonra konu ile ilgili 11 terim hakkında tanımlamalar yapmıştır. EKĐCĐ, Metin, Destan Araştırma ve Đncelemelerinde Kullanılan Bazı Terimler Hakkında II, 54, (2002) Bu yazıda, Türk ve dünya destan araştırmalarının tanım tasnif ve incelemelerinde çok kullanılan bazı terimler açıklamıştır. Đlk kısmında toplam on bir terimi ele aldığı makalenin, bu kısmında altı terim ele almıştır. Bu altı terimin bir kısmı şekil, bir kısmı ise anlatıcı ve türle ilgilidir. 8 ERGUN, Pervin, Altay Destanlarında ve Anadolu Türk Masallarında Tastarakay- Keloğlan, 68, (2005) Yazar bu makaleyi hazırlamaktaki amacının, Keloğlan ın Türk malı olduğunu tekrar kanıtlamak değil, dünya görüşümüzde değişen yerini gözler önüne sermek olduğunu söylemiştir. Altay destanlarının karakteristik motifi olan Tas, Tastarakay ile Anadolu Türk masallarının ünlü tipi Keloğlan aynı kökten geldiğini ifade etmiştir. Bu konu üzerine çalışma yapanlar hakkında bilgi vermiş, Keloğlan ve Tastarakay arasındaki benzerlik ve farklılıkları vurgulamıştır. FEDAKAR, Selami, Alpamış Destanı ve Bey Böyrek Hikâyesi Arasında Bir Karşılaştırma, 51, (2001) Başkurt ve Tatar Türklerinin Alıpmenşen, Altay Türklerinin Alıp Manas, Kazak ve Karakalpak Türklerinin Alpamıs, Özbek Türklerinin ise Alpamış diye adlandırdıkları destan, Türk Destan geleneği içinde yaratılan en parlak ve en müstesna anlatılardan biridir. Alpamış Destanı, birçok Türk boyunda mevcut olmasına rağmen, en zengin ve orijinal şekilde Özbek Türkleri arasında bilinmekte ve anlatılmaktadır. Alpamış Destanı nın Batı Türkleri ndeki versiyonu olarak kabul edilen bir başka anlatma, Dede Korkut Kitabı ndaki hikâyelerden biri olan Bamsı Beyrek Hikâyesi dir. Alpamış Destanı arasındaki benzer ve farklı noktalar daha önce yapılmış araştırmalara konu olmuştur. Bu makalede yazar, Alpamış ve Bey Böyrek anlatmalarının ana olay örgüleri arasında karşılaştırma yaparak iki 9 anlatma arasındaki benzer ve faklı yönleri ve bunların sebeplerini aydınlatmaya çalışmıştır. GÜVEN, Merdan, Oğuz Kağan Destanında Hayvanlar, 57, (2003) Oğuz Kağan destanında adı geçen hayvanlar, Türk mitolojisinde önemli yere sahiptir. Bu hayvanlardan kurt ve attan, destanda sıkça bahsedilir. Oğuz Kağan, korkunç bir gergedanı öldürmek için önce bir geyiği sonra da bir ayıyı öldürür. Oğuz Kağan, güçlü atı ile seferlere çıkar. Ona bir bozkurt yol gösterir. Ganimetleri öküz, at ve katırla çekerler. Oğuz Kağan oğullarına daima birlik olmaları için öğüt verir. Bu yazıda Oğuz Kağan destanında geçen hayvanlar motif olma özellikleri ve Türk kozmogonisinde ki manaları da göz önünde bulundurularak incelenmiştir. KINACI, Cemile, Manasçılık ve Kadın Manasçılar, 70, 74-78, (2006) Yazar bu yazıya, Kırgız Türklerinin destanı Manas ı icra eden Manasçılar hakkında bilgi vererek başlar. Kadın manasçıların yetiştirilmesinin Ekim Đhtilali nden sonra başladığını ifade ederek en büyük üç kadın Manasçı olan Alıyman Musa Kızı, Seyde Deydi Kızı ve Seydene Moldoke Kızı nın hayat hikâyelerini ve nasıl Manasçı olduklarını anlatır 10 KĐRĐŞÇĐOĞLU, M. Fatih Yakutların Menşei Üzerine Bir Destan Metni, 15, (1992) Bu yazıda yazar, Saadet Çağatay ın Türk Lehçeleri Örnekleri II adlı eserinin içerisinde yer alan Omogoy Baay, Elley Botur isimli metinlerin tercümelerini vermiştir. OĞUZ, M. Öcal, Mitolojimizde ve Ural Batır Destanında Başlangıçtaki Sonsuz Su, 38, (1998). Bu yazıda, başlangıçta sonsuz su motifi nin eskiliği üzerinde durulmuş, bu motifin Asya ve diğer kıtalardaki başka kültürlerde de var olduğunu ancak bunun Türk Kozmolojisinde var olan şeklinden farklı olduğunu göstermek ve motifin eskiliği konusunda ki fikirleri desteklemek maksadıyla Ural Batır destanından yola çıkarak başlangıçtaki sonsuz su motifini ele alınmıştır. OĞUZ, M. Öcal, Destan Tanımı ve Eski Türk Destanları, 62, 5-7 (2004) Yazıda, destanın tanımı yapılarak bir edebiyat eseri olduğu üzerinde durulmuş, kimi araştırıcılarca destan olarak tanımlana gelen kimi Türk Destanları nın gerçekte destan olup olmadığı sorgulanmıştır. 11 ÖZCAN, Tarık, Oğuz Kağan Destanının Kahramanlık Mitosu Bakımından Çözümlenmesi, 57, (2003). Bu yazıda yazar, Mitoloji ve Mitos kavramlarını örneklerle açıklayarak başlar. Yazının ilerleyen bölümlerinde Oğuz Kağan ın kahramanlık mitosu bakımından incelemesini yapar. Bunu Oğuz Kağan ın fiziksel ve ruhsal özellikleri ile liderlik vasıflarından yola çıkarak gösterir. ÖZTÜRK, Ali Özgün, Bir Kırgız Destanı: Mendirman, 74, 34-37, (2007) Bu yazıda yazar, Kırgız Destan dünyası hakkında bilgi verdikten sonra Kırgızların küçük bir destanı olan Mendirman ın yazıya geçirilişi, nüshaları ve destan üzerine yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verir. Ayrıca Mendirman destanın özeti ve son olarak destanda geçen atasözleri de verilir. YILDIZ, Naciye, Manas Destanında Hoşgörü, 26, (1995). Yazar bu yazıya Manas Destanı nın Türklerin En büyük ve en hacimli destanı olduğu, Türk boyları açısından ansiklopedik bir özellik taşıdığına vurgu yaparak başlar. Yazıyı yazma sebebini, 1995 yılının tüm dünyada Hoşgörü Yılı olarak ilan edilmesi ve aynı zamanda Manas Destanının yılı olarak da kabul edilmesi, bu iki konuyu bir arada işleme düşüncesi olarak ifade eder. Manas Destanı nda hoşgörü ile ilgili örnekleri izahlı bir şekilde gösterir. 12 YÜCEL, Ayşe, Masallarda Dev ve Yaratılış Destanındaki Benzerleri, 39, (1998). Yazar bu yazıya, masallarda ve destanlarda geçen dev ve benzeri yaratıklar konusunda ilgili bilim adamlarının tanımlamaları ile başlar. Dev ve benzeri yaratıkların efsane, masal ve destanlardaki fonksiyonlarından bahseder. Bunları, yaşadıkları yerler, yaşama biçimleri, fiziki özellikleri ve davranışları başlıkları altında inceler. Yazının son kısmında, destanlarda devler ile Erlik in birbirlerinden farklı olmakla birlikte benzer yönlerinin bulunduğunu ifade eder. 13 DEDE KORKUT DESTANI TENKĐTLĐ BĐBLYOGRAFYASI BAŞGÖZ, Đlhan, Dede Korkut Destanında Epitetler, 37, (1998) Bu yazı, epitetler üzerine yapılan çalışmaların her zaman manzum destanlar üzerine olduğu ve Dede Korkut destanlarının mensur olarak yazıya geçirildiği. Epitetlerini tespit etmenin de ilginç olacağı ifadeleriyle başlar. Yazar, Dede Korkut u yazıya geçirenin gelenek hakkında bilgili olduğuna işaret eder. Eser hakkında bilgiler verdikten sonra Dede Korkut taki epitetleri 2 bölümde inceler. Bunlar sırasıyla; kısa ve isme bağlı epitetler, uzun söz kalıpları. Kısa ve isme bağlı epitetleri on yedi alt başlığa ayırırken uzun söz kalıplarını Dede Korkut boylarında örnekleriyle anlatır. DUYMAZ, Ali, Oğuz Kağan Destanı ndan Dede Korkut Kitabı na Kahramanlarının Beden Tasvirlerinin sembolik Anlamları Üzerine Değerlendirmeler, 76, (2007) Bu makalede Oğuz Kağan ve Dede Korkut bağlamında kahraman tasvirleri, bu tasvirlerdeki semboller, bu sembollerin anlamları, kullanılma nedenleri gibi konular üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Bu şekilde bu anlatmaları yaratan 14 insanların inanç ve değerler sistemi, siyasi ve sosyal yapısı, kozmik merakları, evreni ve eşyayı algılama tarzları üzerine bazı sonuçlara ulaşılmıştır. ERCĐLASUN, Ahmet Bican, Salur Kazan Kimdir?, 56, (2002) Bu makalede Dede Korkut boylarında geçen olay ve şahısların zamanı araştırılmıştır. Salur Kazan ve arkadaşlarının yer aldığı boylardaki şahıs ve olayların Türgişler döneminde olduğu sonucuna varılmış ve Türgiş hükümdarı Sulu Kağan ile Salur Kazan ın aynı şahsiyet olduğu üzerinde durulmuştur. Çin kaynakları nda bulunan Sulu Kağan ın ganimeti dağıtmaması üzerine çıkan olaylar ile Dede Korkut Kitabı nın 12. boyunda yer alan Salur Kazan ın ganimeti dağıtmaması arasındaki benzerliğe dikkat çekilmiştir. ERCĐLASUN, Ahmet Bican, Deli Dumrul Đle Kazakların Korkut Atası Arasında Bir Mukayese, 37, (1998) Bu yazıda, Kazak Türkleri arasında bir efsane olarak anlatılan Dede Korkut un ölümden kaçması hadisesi ile Deli Dumrul un Azrail ile olan mücadelesi karşılaştırılır. Ardından Dede Korkut Boylarında kahramanların birden çok boyda yer alması ancak Deli Dumrul un sadece kendi boyunda bahsinin geçmesiyle Dede Korkut ve Deli Dumrul un aynı kişi olabileceği üzerinde durulmuştur. Yazıda Bazı motiflerin boylarda ki ortak kullanımı hakkında açıklamalar da yer alır. 15 ERGUN, Metin, Türk Ağaç Kültü Đnancının Dede Korkut Hikâyelerindeki Yansımaları, 47, (2000) Bu yazıda yazar ilk olarak mitolojiye bakış açısını ve ağacın mitolojideki yerini açıklar. Türk mitolojik düşünce sisteminde ağaç kültünün mânâsı ve yeri hakkında bilgi verir. Ağacın kutsal olarak kabul görmesi için gerekli olan unsurlarını altı madde halinde sıralar. Dede Korkut Kitabı nın Türk mitolojisini yaşattığını ifade ederek ağaç kültünü kitaptaki boylardan örnekler vererek açıklar. GÖNEN, Sinan, Dede Korkut Hikayeleri nden Günümüze Yansıyan Evlilik Adetleri, 69, (2006) Đnsan yaşamında en önemli olaylardan birisi evliliktir. Kendisini bu olaya hazır hisseden herkes, çeşitli âdetlerle örülmüş olan bu geçiş döneminde ailesinin ve kendisinin üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmek zorundadır. Hiç şüphesiz insan yaşamını çevreleyen evlilik âdetlerinin bir öncesi vardır. Bu makalede eski dönemlere ışık tutan en önemli eserlerimizden Dede Korkut Hikâyeleri nde geçen evlilik âdetlerinin günümüzdeki geçerliliği incelenmiştir. Yazar; âdetlerin yaşamdaki geçerliliği hâlâ devam etmekte olduğunu vurgulamıştır. 16 GÜLMEN, Nuriye, Axel Olric'in Epik Yasaları Işığında Salur Kazanun Evi Yagmaladugi Boyu Beyan Eder Đsimli Hikâyenin Okunması, 79, 14-20, (2008). Dede Korkut Oğuznameleri nin sözlü kültüre mi yoksa yazılı kültüre mi ait olduğu tartışmalı bir konudur. Bu çalışmada, Oğuznamelerin ikincisi olan Salur Kazanun Evi Yagmalandugı Boyu Beyan Eder isimli hikâye Axel Olric in belirlediği Halk Anlatılarının Epik Yasaları na göre on iki başlık altında incelenmiş ve bu hikâyenin sözlü kültüre ait olup olmadığı tartışılmıştır. GÜNAY, Umay, Dede Korkut Hikâyelerindeki Karakterlerin Tahlili, 37, 3-12 (1998) Bu yazıda yazar, Dede Korkut Kitabındaki hikâyelerin, destan geleneğinden hikâye geleneğine geçişin önemli bir halkasını oluşturduğunu belirtir. Kahramanlık- kültür zihniyetinin temsil eden Türk atlı göçebe medeniyet ve kültürünün bir belgesidir der. Dede Korkut ta ki kahramanların ve Dede Korkut un karakter tahlillerini örnekler vererek ve geniş açıklamalarla yapar.. OĞUZ, M. Öcal, Manas Destanı ve Dede Korkut Kitabı nda Kardeşler Arası Đlişkiler, 31-32, (1996). 17 Yazar bu yazıya, Türk kültürünün temelini oluşturan unsurun Türk boylarının birlikte yaşaması ve bu dönemlerde meydana getirdiği iki müstesna eser olan, Manas ve Dede Korkut un benzerliği hususu ile başlar. Dede Korkut un yazıya geçiriliş tarihi ile ilgili görüşlerini
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks