Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

DURAĞAN İMAM HATİP ORTAOKULU STRATEJİK PLANI

Category:

Computers & Electronics

Publish on:

Views: 95 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
T.C. SİNOP VALİLİĞİ DURAĞAN İMAM HATİP ORTAOKULU STRATEJİK PLANI Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz Kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz. İSTİKLAL MARŞI
Transcript
T.C. SİNOP VALİLİĞİ DURAĞAN İMAM HATİP ORTAOKULU STRATEJİK PLANI Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz Kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz. İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak! O benimdir, o benim milletimindir ancak! Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım; Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar, Medeniyyet! dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın, Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı. Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ. Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli: Değmesin ma' bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım. Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım; Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım! Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet, Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Akif ERSOY Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! Mustafa Kemal Atatürk 20 Ekim 1927 İÇİNDEKİLER SAYFA NO SUNUŞ 2 I.BÖLÜM 3 DURUM ANALİZİ 1.1 Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetin Belirlenmesi 1.4 Paydaş Adı Çalışanlar Temel Ortak Stratejik Ortak Tedarikçi Hedef Kitle Okul İçi Analiz ve Çevre Analizi Okul Faaliyet Alanları ile Kalkınma Planı ile Bağlantısı II. BÖLÜM GZTF ANALİZİ 1.1 Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar tehditler 22 SUNUŞ Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak, milli birlik ve bütünlük içinde sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek, hızlandırmak, Türk milletini çağdaş uygarlığı seçkin bir ortağı yapmak eğitim sistemimizin temel amacıdır. Eğitimde ölçülebilir net hedefler olmadan, planlı ve programlı çalışma yapılmadan, tesadüflerle bir yere varmak mümkün değildir. Bir ulusun kalkınmasındaki en önemli etken çağdaş bir eğitim yapısına sahip olmaktır. Gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır sürdürülmekte olan kaynakların rasyonel bir şekilde kullanımı, eğitimde stratejik planlamayı zorunlu kılmıştır. Tüm dünyada daha önceleri başlayan çağdaşlaşma ve yenileşme çalışmalarıyla uyumlu bir şekilde eğitim alanlarında da bu tip eylemlerle insani kaynaklardan daha verimli ve etkin yararlanarak akademik ve kurumsal gelişmeleri hızlandırmaktır. Toplumumuzun değişen ihtiyaçlarını yerine getirebilmek, bilim ve teknolojideki sürekli değişim ve yenilikleri eğitim sistemimize entegre edebilmek, ihtiyaçlarımızı, önceliklerimizi belirlemeye ve çözüm önerileri aramaya yönlendirmiştir. Bugünü geliştirmek ve geleceğimizi stratejik olarak planlamak amacıyla hazırlanan okulumuza ait stratejik planımızı hazırlama ekibimize ve okulumuzda daha modern eğitim için emek sarf eden öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunarım. Tevfik Aytekin Okul Müdürü I. BÖLÜM 1. DURUM ANALİZİ a. Okul İçinde Kurulan Ekipler Okulda Şiddetin Önlenmesi Ekibi Erdal Derelioğlu Mehmet Yaman Okul Gelişim Yönetim Ekibi Mehmet Yaman Filiz Yılmaz Elif Eyüpoğlu Çevre Güzelleştirme Ekibi Mustafa Ölmez TKY ve OGYE Tevfik Aytekin Edip Baş Web Yayın Ekibi Tevfik Aytekin Okul Strateji Planlama Ekibi Tevfik Aytekin Edip Baş Erdal Derelioğlu Filiz Yılmaz Fevzi Ateş Mehmet Yaman Elif Eyüpoğlu Mustafa Ölmez b. Okul Stratejik Plan Üst Kurul Üyeleri Tevfik Aytekin Edip Baş Mehmet Yaman c. Okul Stratejik Plan Ekip Üyeleri Filiz Yılmaz Erdal Derelioğlu Fevzi Ateş Elif Eyüpoğlu Mustafa Ölmez d. Stratejik Planlama Süreci 1.1. Tarihi Gelişim Okulumuz 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Temel Kanunu ile Eğitim öğretim yılında Durağan İmam Hatip Lisesi bünyesinde eğitim öğretime başlamıştır eğitim öğretim yılında İmam Hatip Lisesi ile aynı binada eğitim öğretime başlayan okulumuz, öğrenci ve sınıf sayısının artması ile beraber eğitim öğretim yılında Durağan Halk Eğitim Merkezi binasına taşınmıştır Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir eğitim kurumu olarak aşağıda belirtilen yasal mevzuat ve bu mevzuatın kendisine verdiği yasal yükümlülüklerin bilinciyle öğrenci yetiştirerek ülkeye hizmet etmektedir: sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu sayılı İlköğretim ve Eğitim Temel Kanunu sayılı Devlet Memurları Kanunu sayılı İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun 6. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 7. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 8. Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik 9. Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kuruluşlardan gelen genelgeler 10. İlköğretim Kurumları Standartları Yönergesi 11. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış olan öğretim programlarının uygulama esasları ile ilgili kurul kararları 1.3. Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi DURAĞAN İMAM HATİP ORTAOKULU FAALİYET ALANLARI/ÜRÜN VE HİZMETLER A. FAALİYET: OKUL YÖNETİM HİZMETLERİ A.1. FAALİYET: YÖNETİM HİZMETLERİNİ YÜRÜTME Alt Faaliyet: Yönetim Hizmetlerini Yapma Faaliyet Basamakları Beklenmedik olaylara müdahale etme, İş ve işlemleri mevzuatlarına uygun yürütme, Kılık-kıyafet yönetmeliğine uyma ve uyulmasını sağlama, Kişisel mesleki gelişimini sağlama, Üstlerini yaptığı işle ilgili bilgilendirme Görev dağılımı yapmadır. Alt Faaliyet Kurumu Temsil Etme Faaliyet Basamakları Okula gelen ilgilileri bilgilendirme, Kurumlar arası işbirliği için nezaket ziyaretlerinde bulunma, Müdür adına toplantı ve törenlere katılma, Müdüre vekâlet etme, Protokol kurallarını uygulama, Kurul ve komisyonlara katılmadır. Gelen giden evrak işini yürütme Temel dini bilgi ve becerilerin öğrencilere kazandırılması 1.3. Alt Faaliyet Kurum Kültürü Oluşturma ve Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar Yapılmasını Sağlama Faaliyet Basamakları Bilginin paylaşılmasını sağlama, Çalışanlara rehberlik etme, Sınıflara rehberlik amaçlı ziyaretlerde bulunma, Periyodik toplantılar yapma, Çalışanları karar sürecine ortak etme, Personelini ziyaret ederek motive etme, Personelin ve kendisinin gelişimini sağlama, Tüm iş ve işlemleri TKY anlayışıyla yürütmedir. Alt Faaliyet Basın: Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyet Basamakları Eğitimle ilgili yerel ve genel haberleri takip etme, Basın ve halkla ilişkiler işlemlerini yürütme, Bilgi edinme başvurularını cevaplandırma, Web sitesinin güncellenmesini sağlama, Medyanın izin taleplerini değerlendirme, Okulda yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaşmadır. A.1.5. Alt Faaliyet: Elektronik Ortamdaki İşlemlerin Zamanında Yapılmasını Sağlama Faaliyet Basamakları MEBBİS ile ilgili işlemlerin yürütülmesini takip etme, Okulun elektronik haberleşme işlemlerini takip etmedir. A.1.6. Alt Faaliyet: İdari ve Büro İşlemlerinin Yürütülmesini Sağlama Faaliyet Basamakları Bilgi notu hazırlama, Okul çalışanlarının yerleşimini sağlama, Resmi yazışmaların kurallarına uygun yürütülmesini sağlama, Gelen-giden evrak işlemlerini yürütme, Arşiv işlemlerini yürütme, Mesai saatlerini uygulama, Zamanlı işleri takip etme, Türk Bayrağının, Mevzuatı'na göre muhafaza edilmesini sağlamadır. B. FAALİYET ALANI: STRATEJİ GELİŞTİRME B.1. FAALİYET: STRATEJİ GELİŞTİRME İŞ VE İŞLEMLERİNİ YÜRÜTME B.1.1. Alt Faaliyet Stratejik Planlama Çalışmalarını Yürütme Faaliyet Basamakları Okulun stratejik planının hazırlanmasını sağlama, Stratejik planının uygulanmasını takip etmektir. B.1.2 Alt Faaliyet: Araştırma Geliştirme Çalışmalarını Yürütme Faaliyet Basamakları AR-GE birimini kurma, AR-GE biriminin etkin çalışmasını sağlama, Kurumsal projeleri takip etme, Zümrelerde ya da birimlerde yapılmak istenilen araştırma taleplerini değerlendirme, TKY sürecini yürütme, Zümrelerde ya da birimlerde uygulanan proje raporlarını değerlendirme, İyi örneklerin değerlendirilerek yaygınlaştırılması için projelendirme, AR-GE, Proje, TKY ve OGYE konularında bilgilendirme çalışmaları yürütme, Bölüm ve birimler arasındaki koordinasyonu sağlama, Eğitim Çalışmalarındaki (EÇ) projeleri yürütmedir. B.1.3. Alt Faaliyet: İstatistik Faaliyet Basamakları İstatistikî bilgilerin toplanmasını sağlama, İstatistikî bilgileri analiz ederek değerlendirme, Brifing dosyasını hazırlatmak ve güncel tutulmasını sağlama, Birimlerle istatistikî bilgilerin paylaşılmasını sağlamadır. C. FAALİYET ALANI: EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ C.1. FAALİYET: EĞİTİM-ÖĞRETİM İŞLERİNİ YAPMA C.1.1. Alt Faaliyet: Eğitim Faaliyetlerini Yürütme Faaliyet Basamakları Okuldaki eğitimin düzenli yürütülmesini sağlama, Ders dışı eğitim çalışmalarının yapılmasını sağlama, Okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için tedbirler alma, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen sağlık, beslenme, çevre, trafik vb. hizmetlerle ilgili eğitici programları uygulama, Öğrencilerin öz güvenini, başarılarını, topluma değer katma ve üretme becerilerini geliştirici çalışmalar yapma, Öğrencilerin zararlı alışkanlardan uzak tutulması için tedbirler alma, Okulun zaman çizelgesini hazırlama, Öğrencileri tehdit ve tehlikelere karşı koruyucu, bilinçlendirici çalışmalar yapmadır. C.1.2. Alt Faaliyet: Öğretim İşlerini Yürütme Faaliyet Basamakları Program geliştirme çalışmalarına katkı sağlama, Öğrenci başarısını artırmaya yönelik çalışmalar yapma, Okuldaki öğretim ortamlarının etkin kullanımının takibini yapma, Öğretim tekniklerindeki gelişmeleri takip ederek öğrenci-veli ve öğretmenleri bilgilendirme, Ölçme ve değerlendirme tekniklerindeki gelişmeleri takip ederek paydaşları bilgilendirme, Hazırlanan programların yaygınlaştırılmasını sağlama, Zümre toplantıları ile ilgili işlemleri yürütmedir. C.1.3. Alt Faaliyet: Kültürel Faaliyetleri Yürütme Faaliyet Basamakları Bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetleri yürütme, Okuma alışkanlığını artırmaya yönelik çalışmalar yapma, Öğrencilerin çevre duyarlılığını artırıcı faaliyetlerin düzenlenmesini sağlama, Yerel, ulusal, uluslararası yarışmalara katılma, Tüm çalışanlara ve öğrencilere tasarruf bilinci kazandırma, Belirli gün ve haftalarla ilgili çalışma yapma, Bilim şenlikleri düzenleme, Gezilerle ilgili işlemleri yürütme, Kültürel yarışmalarla ilgili işlemleri yürütme, Tören programı hazırlama ve uygulama, Eser inceleme iş ve işlemlerini yürütme, Okul kütüphanesinin zenginleştirilmesini teşvik etme, Panel ve konferanslar planlama, Türkçenin doğru kullanımına yönelik faaliyetlerin yapılmasını sağlama, Tarih bilincini oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılmasını sağlama, Atatürk sevgisini kazandırmaya yönelik faaliyetler yapılmasını sağlama, Türk kültürünün yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almadır. C.1.4. Alt Faaliyet: Beden Eğitimi - Spor - İzcilik İşlemlerini Yürütme Faaliyet Basamakları Çeşitli spor branşlarına yönelik çalışmalar, kurslar düzenleme, Sosyal-sportif çalışmalara katılma, Millî bayram ve mahallî günlerle ilgili törenlere katılma, Halk oyunları yarışmalarına katılma, Lisans işlemlerinin yapılmasını sağlama, İzcilik faaliyetlerini yürütmedir. C.1.6. Alt Faaliyet: Öğrenci İşlerini Yürütme Faaliyet Basamakları Öğrenci kayıt ve nakil işlemlerinin yürütülmesi takip etme, Öğrencilerin sağlık işlerini yürütme, Öğrenci meclisleri işlemlerini yürütme, Okulun diploma işlemlerinin yürütülmesini sağlama, Öğrenci üst disiplin kurulu işlemlerinin yürütülmesini sağlama, C.1.7. Alt Faaliyet: Servis İş ve İşlemlerini Yürütme Faaliyet Basamakları Servis güzergâhlarının tespitini yapma, Servisle taşınacak öğrenci sayılarını tespit etme, Taşıma servis araçlarının denetlenmesinin kontrolünü yapmadır. D. FAALİYET ALANI: MADDİ KAYNAKLARIN YÖNETİMİ D.1. FAALİYET: MALİ İŞLERİ YÜRÜTME D.1.1. Alt Faaliyet Muhasebe İşlerini Yürütme Faaliyet basamakları Kurumun bütçesini hazırlama ve yürütme, Okulun hizmet alımıyla ilgili işlemlerini yürütme, Ödenek talep ve takip işlerini yürütme, Satın alma işlemlerini yürütme, Personelin SGK işlemlerini yürütme ve primlerinin ödenmesini sağlama, Aile ve çocuk bildirimlerinin alınmasını sağlamadır. D.1.2. Alt Faaliyet: Bakım ve Onarım İşlemlerini Yürütme Faaliyet basamakları Onarım işlemlerinin yapılmasını sağlama, Okul ve kurum binalarının tabii afetlere karşı gerekli tedbirlerinin alınmasını sağlama, Okul eğitim ortamlarının iyileştirilmesini takip etme, Tesis ve araç-gereçlerinin periyodik bakımının yapılmasını sağlama, Okulun fizikî kapasitelerinin aktif kullanımını sağlama, Okulun teknik kontrollerini yaptırma, Okulun ısıtma, soğutma ve havalandırma tesisatlarının periyodik bakımlarını yaptırmadır. D.1.3. Alt Faaliyet: Ayniyat Donatım İşlemlerini Yürütme Faaliyet Basamakları Okulun teknik ve teknolojik donanımını sağlama, Ulaşım ve haberleşme işlerini yürütme, Okulun su, elektrik, doğalgaz abonelik, sarfiyat, haberleşme işlemlerini yürütme, Donatım ihtiyaçlarının tespitlerini yapma, Kurumlara ayniyat ve donatım malzemeleri sağlama, E. FAALİYET ALANI: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ E.1. FAALİYET PERSONEL HİZMETLERİNİ YÜRÜTME E.1.1. Alt Faaliyet Özlük İşlemlerini Yürütme Faaliyet Basamakları Derece, kademe, terfi ve intibak işlemlerinin takip edilmesini sağlama, Personelin izin işlemlerinin yürütülmesini sağlama, Sendika işlemlerinin yürütülmesini sağlama, Özlük sicil raporu ve dosyasının tutulmasını sağlama, MEBBİS'te personel bilgilerinin güncel olmasını sağlama, E.1.2. Alt Faaliyet: Atama İşlemlerini Yürütme Faaliyet Basamakları Kadro planlama, Her türlü görevlendirme işlemlerini yürütme, Personelin başlama/ayrılma işlemlerini yürütme, Ders ücreti karşılığı görevlendirme işlemlerini yapma, Okulun personel ve öğretmen dağılımını sağlama, Görevde yükselme ile ilgili iş ve işlemleri yürütme, Okul yöneticilerinin görevlendirmelerini yapmadır. E.1.3. Alt Faaliyet: Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşleri Yürütme Faaliyet Basamakları Öğretmenevleri/sosyal tesisleriyle ilgili başvuru işlemlerini yürütme, Öğretmenler günü programlarını yürütme, Öğretmen kimlik kartları başvurularını sağlamadır. F. FAALİYET ALANI DENETİM HİZMETLERİ F.1 FAALİYET: İNCELEME- DENETLEME-SORUŞTURMA İŞLERİNİ YÜRÜTME F.1.1. Alt Faaliyet İnceleme-Soruşturma İşlemlerini Yürütme Faaliyet Basamakları Okul içindeki şikâyetlerin değerlendirilmesini sağlama, Ön inceleme işlemlerinin yürütülmesini takip etme, F.1.2. Alt Faaliyet: Denetim İşlemlerini Yürütme Faaliyet Basamakları Geçirilen teftiş ve denetim sonuçlarını inceleme ve değerlendirme, Okuldaki iş ve işlemlerin denetime hazır bulunulmasını sağlamadır. Alt Faaliyet: Hukuk-Mevzuat İşlemlerini Yürütme Faaliyet Basamakları İdare aleyhine açılan davalarla ilgili işlemleri yürütme, Yargı kararlarını usulüne uygun uygulama, G. FAAALİYET: ALANI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ G.1. FAALİYET: REHBERLİK FAALİYETLERİNİ YÜRÜTME G.1.1. Alt Faaliyet: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İşlemlerini Yürütme Faaliyet Basamakları Okuldaki rehberlik faaliyetlerini planlama,.rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunun çalışmasını sağlama, Rehberlik psikolojik danışma hizmetleri yıllık çalışma planı ve yılsonu çalışma raporunu RAM'a gönderme, Engelli bireyler için fiziksel düzenlemeler yapılmasını sağlama, Kaynaştırma Eğitimi alan öğrencilerin iş ve işlemlerini düzenleme, Akran zorbalığı eylem planlarının hazırlanmasını ve uygulamasını sağlamaktır. H.FAALİYET ALANI: SİVİL SAVUNMA H.1. FAALİYETLER: SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNİ PLANLAMA H.1,1. Alt Faaliyet: Sivil Savunma İşlemlerini Yürütme Faaliyet Basamakları Sivil savunma tedbirleri alma, Sivil savunma planının yapılmasını sağlama, Plandaki görev dağılımını yapma, ilgililere tebliğ etme, Sivil savunma tatbikatlarının yapılmasını sağlama, Bilgilendirmeler yapmadır. H.1.2. Alt Faaliyet: Sivil Savunma Faaliyetlerini Gerçekleştirme Faaliyet Basamakları Nöbet görevlerini düzenleme, Okulun sabotaj ve afetlere karşı hazır olmasını sağlama, Personele kimlik kartı hazırlanmasını sağlama, Müdahale ekipmanlarının periyodik bakımlarını yaptırma, Okul ve kurumların elektrik tesisatının periyodik bakımını yaptırma, Bacaların periyodik bakımının yaptırılmasını takip etmedir. 1.4. PAYDAŞ ADI ÇALIŞANLAR TEMEL ORTAK STRATEJİK ORTAK TEDARİKÇİ HEDEF KİTLE PAYDAŞLAR Öğretmen Öğrenciler Okul Aile Birliği Ara Eleman Boyabat Sanayi ve Ticaret Odası Orhan Gazi Talebe Yurdu Veliler İÇ PAYDAŞ X X x x DIŞ PAYDAŞ X X X NEDEN PAYDAŞ Eğitim Öğretim hizmetlerinin temel taşı, öğrencilerle aramızdaki köprüdür Geleceğimizin teminatı, varoluş amacımız Okulun maddi maddi, manevi destekçisi ve okul sorunlarının çözümünde yardımcı Okulun eğitim öğretime hazırlanması Okulun ve öğrencilerin ihtiyaçlarını giderme de yardımcı olan kurum Öğrencilerin barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan özel kurum Öğrencilerin kaynaklarını, çalışma ortamını temin eden, destekleyen bireyler Paydaşın Paydaşın Kurumu Taleplerine Etkileme Verilen Derecesi Önem Tam 5 / Çok 4 / Orta 3 / Az 2 / Hiç 1 1,2,3 izle 4,5 bilgilendir 1,2,3 gözet 4,5 birlikte çalış Sonuç Bilgilendir Birlikte Çalış Bilgilendir Birlikte Çalış Bilgilendir Birlikte Çalış İzle Gözet İzle Gözet Bilgilendir Birlikte Çalış Bilgilendir Birlikte Çalış Durağan Şoförler Odası Martı Okul Yayınları X X Öğrencilerin ulaşımlarını sağlayan kurum Öğrenci başarısını arttırmada iş birliği içinde olmamız gereken kurum İzle Gözet İzle Birlikte Çalış 1.5. Okul İçi Analiz ve Çevre Analizi Okul İçi Analiz Okul Personelinin Sayısı, Dağılımı ve Eğitim Düzeyi Personel Eğitim Düzeyi Sıra Adı- Soyadı Görev Branş Eğitim Düzeyi 1. Tevfik Aytekin Müdür Matematik Lisans 2. Edip Baş Müdür Yardımcısı Türkçe Lisans 3. Filiz Yılmaz Öğretmen Türkçe Lisans 4. Mehmet Yaman Öğretmen Türkçe Lisans 5. Erdal Derelioğlu Öğretmen Fen Ve tek. Lisans 6. Mustafa Ölmez Öğretmen Sosyal Bilgiler Lisans 7. Fevzi Ateş Öğretmen Melek Lisans İletişim ve Karar Alma Süreçleri Okul kalabalık ve geniş bir ortamdır. Değişik gr
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks