Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Dusičnany v pitnej vode

Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Dusičnany v pitnej vode Povolenú hodnotu dusičnanov v pitnej vode stanovuje NV SR č. 354/2006 Z.z. (platné znenie) a určuje medznú hodnotu pre ukazovateľ dusičnany najviac 50 mg.l -1. Prípustnú hodnotu
Transcript
Dusičnany v pitnej vode Povolenú hodnotu dusičnanov v pitnej vode stanovuje NV SR č. 354/2006 Z.z. (platné znenie) a určuje medznú hodnotu pre ukazovateľ dusičnany najviac 50 mg.l -1. Prípustnú hodnotu dusičnanov najviac 10 mg.l -1 v pitnej vode používanej dojčatami stanovuje vestník MZ v 81. výnose MP a MZ SR z č. 2313/ , ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca nápoje. Kde sa berú dusičnany vo vodách Malé množstvá dusičnanov sa môžu nachádzať takmer v každej vode. Nadmerné množstvá sa však do pôdy a do podzemných vôd dostávajú postupným uvoľňovaním dusíkatých látok vplyvom intenzívneho hnojenia ako aj priesakmi vôd z nezabezpečených hnojísk, chovov hospodárskych zvierat, priesakmi splaškových vôd z poškodených a netesných kanalizačných potrubí, žúmp a pod. Následne sa znečistenie šíri v smere prúdenia podzemných vôd až sa dostáva do okolitých vodných zdrojov. Účinky dusičnanov na zdravie Dusičnany sú v organizme rýchlo a kompletne absorbované v hornej časti tenkého čreva. Sú rýchlo distribuované v organizme. Približne 25 % požitých dusičnanov je vylučované do slín, kde sú sčasti redukované ústnou mikroflórou na dusitany. Bakteriálna redukcia dusičnanov na dusitany môže prebiehať i v iných častiach zažívacieho traktu okrem žalúdka, kde k nej dochádza len pri zníženej kyslosti. Dusičnany samy o sebe vykazujú nízku toxicitu. V neredukujúcom prostredí a v nízkych koncentráciách nie sú dusičnany pre dospelého a zdravého človeka škodlivé a nemožno preto hovoriť o ich primárnej toxicite. Vo vyšších koncentráciách však môžu ovplyvňovať enzýmy tráviacej sústavy, resorpciu určitých živín, metabolizmus vitamínu A a funkciu štítnej žľazy Zo zdravotného hľadiska majú dusičnany význam najmä ako zdroj dusitanových iontov v organizme. Toxické účinky dusičnanov u detí sú dané redukciou na dusitany a následnou reakciou dusitanov s hemoglobínom. Dochádza k dusičnanovej alimentárnej methemoglobinémii a to oxidáciou dvojmocného iónu železa na trojmocný ión železa za premeny krvného farbiva hemoglobínu na tmavohnedý methemoglobín, ktorý nie je schopný prenášať kyslík, preto je ohrozené normálne okysličovanie tkanív. Zvýšené množstvo methemoglobinému spôsobuje viditeľné zmodranie najmä u detí cyanózu. Najcitlivejšou časťou populácie sú kojenci do 3 mesiacov veku, ktorí sú ohrození pri príprave kojeneckej stravy z vody s obsahom dusičnanov. Prejavy dusičnanovej alimentárnej methemoglobinémie u kojencov: - sivomodré sfarbenie kože, perí, slizníc - znížený tlak krvi - hnačky - nechutenstvo - zrýchlený pulz - čokoládové sfarbenie krvi Prevencia ochorení z vody určenej na konzumáciu a prípravu stravy spočíva predovšetkým v ochrane vodných zdrojov pred znečistením, v dezinfekcii vody a v neposlednom rade v poznaní jej kvality! Svetový deň vody 2013 Výsledky laboratornych anylýz v ukazovateli dusičňany limitná hodnota, pre Poradové číslo 1. 0,4 vyhovuje vyhovuje 2. 45,5 vyhovuje nevyhovuje 3. 2,3 vyhovuje vyhovuje 4. 18,4 vyhovuje nevyhovuje 5. 40,6 vyhovuje nevyhovuje 6. 21,2 vyhovuje nevyhovuje 7. 41,9 vyhovuje nevyhovuje 8. 46,9 vyhovuje nevyhovuje 9. 16,3 vyhovuje nevyhovuje ,6 vyhovuje nevyhovuje 11. 6,6 vyhovuje vyhovuje ,9 vyhovuje nevyhovuje ,7 vyhovuje nevyhovuje ,2 vyhovuje nevyhovuje 15. 6,4 vyhovuje vyhovuje ,1 vyhovuje nevyhovuje ,6 vyhovuje nevyhovuje ,4 vyhovuje nevyhovuje ,7 vyhovuje nevyhovuje 20. 5,9 vyhovuje vyhovuje ,8 vyhovuje nevyhovuje ,2 vyhovuje nevyhovuje ,8 vyhovuje nevyhovuje ,5 vyhovuje nevyhovuje ,0 vyhovuje nevyhovuje 26. 0,6 vyhovuje vyhovuje ,8 vyhovuje nevyhovuje 28. 13,0 vyhovuje nevyhovuje 29. 6,8 vyhovuje vyhovuje 30. 8,0 vyhovuje vyhovuje 31. 9,2 vyhovuje vyhovuje ,5 vyhovuje nevyhovuje ,6 vyhovuje nevyhovuje ,3 vyhovuje nevyhovuje ,3 vyhovuje nevyhovuje ,0 vyhovuje nevyhovuje ,8 vyhovuje nevyhovuje ,6 vyhovuje nevyhovuje ,1 vyhovuje nevyhovuje ,2 vyhovuje nevyhovuje ,0 vyhovuje nevyhovuje ,2 vyhovuje nevyhovuje ,1 vyhovuje nevyhovuje ,2 vyhovuje nevyhovuje 45. 0,9 vyhovuje vyhovuje 46. 0,8 vyhovuje vyhovuje ,8 vyhovuje nevyhovuje ,0 vyhovuje nevyhovuje ,7 vyhovuje nevyhovuje 50. 5,5 vyhovuje vyhovuje ,2 vyhovuje nevyhovuje ,6 vyhovuje nevyhovuje ,4 vyhovuje nevyhovuje 54. 1,2 vyhovuje vyhovuje 55. 44,1 vyhovuje nevyhovuje ,4 vyhovuje nevyhovuje 57. 1,5 vyhovuje vyhovuje 58. 2,9 vyhovuje vyhovuje ,2 vyhovuje nevyhovuje ,8 vyhovuje nevyhovuje 61. 3,8 vyhovuje vyhovuje 62. 5,1 vyhovuje vyhovuje 63. 1,4 vyhovuje vyhovuje ,3 vyhovuje nevyhovuje ,2 vyhovuje nevyhovuje ,7 vyhovuje nevyhovuje ,9 vyhovuje nevyhovuje ,2 vyhovuje nevyhovuje ,5 vyhovuje nevyhovuje ,4 vyhovuje nevyhovuje ,1 vyhovuje nevyhovuje ,0 vyhovuje nevyhovuje ,8 vyhovuje nevyhovuje ,0 vyhovuje nevyhovuje 75. 4,0 vyhovuje vyhovuje ,8 vyhovuje nevyhovuje ,6 vyhovuje nevyhovuje ,9 vyhovuje nevyhovuje ,4 vyhovuje nevyhovuje ,8 vyhovuje nevyhovuje ,8 vyhovuje nevyhovuje 82. 3,8 vyhovuje vyhovuje 83. 1,7 vyhovuje vyhovuje 84. 4,4 vyhovuje vyhovuje ,1 vyhovuje nevyhovuje 86. 7,9 vyhovuje vyhovuje 87. 9,7 vyhovuje vyhovuje ,9 vyhovuje nevyhovuje ,1 vyhovuje nevyhovuje ,0 vyhovuje nevyhovuje ,7 vyhovuje nevyhovuje ,6 vyhovuje nevyhovuje ,9 vyhovuje nevyhovuje ,5 vyhovuje nevyhovuje 95. 6,7 vyhovuje vyhovuje 96. 1,3 vyhovuje vyhovuje ,3 vyhovuje nevyhovuje ,5 vyhovuje nevyhovuje 99. 6,8 vyhovuje vyhovuje ,9 vyhovuje nevyhovuje ,8 vyhovuje nevyhovuje ,6 nevyhovuje nevyhovuje ,9 vyhovuje nevyhovuje ,1 vyhovuje nevyhovuje ,5 vyhovuje nevyhovuje ,6 vyhovuje nevyhovuje ,7 nevyhovuje nevyhovuje ,5 vyhovuje nevyhovuje ,7 vyhovuje nevyhovuje ,1 vyhovuje vyhovuje ,9 vyhovuje nevyhovuje ,8 vyhovuje vyhovuje ,4 vyhovuje nevyhovuje ,1 vyhovuje nevyhovuje ,9 vyhovuje nevyhovuje ,1 vyhovuje nevyhovuje ,3 vyhovuje nevyhovuje ,7 vyhovuje nevyhovuje ,5 vyhovuje nevyhovuje ,8 vyhovuje nevyhovuje ,6 vyhovuje nevyhovuje ,4 vyhovuje nevyhovuje ,1 vyhovuje nevyhovuje ,8 vyhovuje nevyhovuje ,5 vyhovuje nevyhovuje ,0 vyhovuje nevyhovuje ,9 vyhovuje nevyhovuje ,5 vyhovuje nevyhovuje Mesto Brezová pod Bradlom 68 vzoriek, všetky vyhovovali limitnej hodnote 50mg/l, (z toho 4 vyhovovali limitnej hodnote pre dojčatá 10 ml/l)
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks