Please download to get full document.

View again

of 76
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Category:

Speeches

Publish on:

Views: 8 | Pages: 76

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn dnia grudnia 008 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 3045 Nr XXIV/6/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia października 008 r. w sprawie zmiany
Transcript
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn dnia grudnia 008 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 3045 Nr XXIV/6/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia października 008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/3/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 kwietnia 004 roku o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Giżycka Nr XXIV/68/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia października 008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Nowowiejską Drzymały Wilanowską i Obwodową w Giżycku Nr XXVI/0/08 Rady Gminy Piecki z dnia 6 listopada 008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz terminów jej płatności Nr XVIII/370/08 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 0 listopada 008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/639/05 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia grudnia 005 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie miasta Elbląga Nr XXII/50/08 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 0 listopada 008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Nr XXII/5/08 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 0 listopada 008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Nr XXII/5/08 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 0 listopada 008 r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych Nr XXII/53/08 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 0 listopada 008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kisielice Nr XXVII/7/08 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 4 listopada 008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Nr XXVII/7/08 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 4 listopada 008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Nr XXVII/73/08 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 4 listopada 008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 009 r Nr XXVII/74/08 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 4 listopada 008 r. w sprawie opłaty miejscowej na rok Nr XXIX/83/08 Rady Miasta Ełku z dnia 5 listopada 008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 008 roku Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr Nr XXVI/3/08 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 5 listopada 008 r. w sprawie podatku od nieruchomości Nr XXVI/6/08 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 5 listopada 008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 008 roku do ustalenia podatku rolnego na 009 rok Nr XXV/44/08 Rady Gminy Kalinowo z dnia 6 listopada 008 r. w sprawie opłaty targowej Nr XXV/45/08 Rady Gminy Kalinowo z dnia 6 listopada 008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego Nr XL/05/08 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 7 listopada 008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 009 rok Nr LX/06/08 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 7 listopada 008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn na 009 rok Nr XL/07/08 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 7 listopada 008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości Nr XL/08/08 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 7 listopada 008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru i poboru podatku rolnego Nr XL/09/08 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 7 listopada 008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru i poboru podatku leśnego Nr XXIX/9/08 Rady Miejskiej Ruciane Nida z dnia 7 listopada 008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej zasad ustalania poboru oraz terminów jej płatności w 009 r Nr XXIX/9/08 Rady Miejskiej Ruciane Nida z dnia 7 listopada 008 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej na 009 r Nr XXIX/94/08 Rady Miejskiej Ruciane Nida z dnia 7 listopada 008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 009 r Nr XIX/03/08 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 7 listopada 008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości Nr XIX/04/08 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 7 listopada 008 r. w sprawie ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Sępopol Nr XIX/06/08 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 7 listopada 008 r. w sprawie wprowadzenia ustalenia wysokości stawek i poboru opłaty od posiadania psów Nr XIX/07/08 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 7 listopada 008 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej Nr XXI/99/08 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 8 listopada 008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Grunwald 90 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 96 Poz i Nr XXI/0/08 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 8 listopada 008 r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu opłaty targowej UCHWAŁA Nr XXIV/6/08 Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia października 008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/3/04 Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia 9 kwietnia 004 roku o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta GiŜycka. Na podstawie art. ust. pkt i ust. 3 ustawy z dnia czerwca 00 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 005 roku Nr 3 poz. 66 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. ustawy z dnia 8 marca 990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 00 r. Nr 4 poz. 59 z późn. zm.) Rada Miejska w GiŜycku uchwala co następuje:. W uchwale Nr XIX/3/04 Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia 9 kwietnia 004 roku o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta GiŜycka wprowadza się następujące zmiany: w 5 ust. tiret pierwszy otrzymuje brzmienie: - zameldowanym na stałe w GiŜycku osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego lub socjalizacyjnego;.*.wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Marian Lemecha * Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził niewaŝność - rozstrzygnięcie nadzorcze NK /08 z dnia 4 listopada 008 r UCHWAŁA Nr XXIV/68/08 Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia października 008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Nowowiejską Drzymały Wilanowską i Obwodową w GiŜycku. Na podstawie art. 8 ust. pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 00 r. Nr 4 poz. 59; z 00 r. Nr 3 poz. 0 Nr 6 poz. 558 Nr 3 poz. 984 Nr 53 poz. 7 Nr 4 poz. 806; z 003 r. Nr 80 poz. 77 Nr 6 poz. 568; z 004 r. Nr 0 poz. 055 Nr 6 poz. 03 Nr 67 poz. 759; z 005 r. Nr 7 poz. 44 Nr 75 poz. 457; z 006 r. Nr 7 poz. 8 Nr 8 poz. 337; z 007 r. Nr 48 poz. 37 Nr 38 poz. 974 Nr 73 poz. 8) i art. 0 ust. ustawy z dnia 7 marca 003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 003 r. Nr 80 poz. 77; z 004 r. Nr 6 poz. 4 Nr 4 poz. 49; z 005 r. Nr 3 poz. 954 Nr 30 poz. 087; z 006 r. Nr 45 poz. 39 Nr 5 poz. 635; z 007 r. Nr 7 poz. 880) Rada Miejska w GiŜycku uchwala co następuje: DZIAŁ I Ustalenia ogólne.. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Nowowiejską Drzymały Wilanowską i Obwodową w GiŜycku zwany dalej planem. 9 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 96 Poz Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały... Granice planu określa uchwała Nr XLIII/5/06 Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia 30 czerwca 006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Nowowiejską Drzymały Wilanowską i Obwodową w GiŜycku.. Integralnymi częściami uchwały są: a) niniejszy tekst planu miejscowego b) rysunek planu miejscowego w skali :000 stanowiący Załącznik Nr do niniejszej uchwały c) rozstrzygnięcie o zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta GiŜycko stanowiące Załącznik Nr do niniejszej uchwały d) rozstrzygnięcia w sprawie sposobu uwzględnienia uwag do planu stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały e) rozstrzygnięcia w sprawie sposobu realizacji i zasad finansowania gminnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowiące Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Na rysunku planu miejscowego następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu: a) granice opracowania planu b) linie rozgraniczające obszary funkcjonalne ściśle określone c) linie rozgraniczające obszary funkcjonalne orientacyjne d) oznaczenia cyfrowo-literowe obszarów funkcjonalnych e) nieprzekraczalne linie zabudowy. 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały i rysunku planu jest mowa bez bliŝszego określenia o: a) terenie - naleŝy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; b) linii rozgraniczającej - naleŝy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o róŝnych funkcjach lub róŝnych zasadach zagospodarowania oraz ulice i drogi publiczne; c) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleŝy przez to rozumieć linię której nie moŝe przekroczyć ściana (lico) budynku; w kierunku ulicy sąsiedniego terenu lub sąsiedniej działki; d) budowie - naleŝy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a takŝe odbudowę rozbudowę nadbudowę obiektu budowlanego; e) robotach budowlanych - naleŝy przez to rozumieć budowę a takŝe prace polegające na przebudowie montaŝu remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; f) powierzchni zabudowy - naleŝy przez to rozumieć powierzchnię rzutu poziomego budynków mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej; do powierzchni zabudowy zalicza się równieŝ prześwity przejścia oraz rampy studzienki wjazdy do garaŝy itp. elementy budynku mające oparcie na ziemi ; g) urządzeniach towarzyszących - naleŝy przez to rozumieć urządzenia ściśle związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu lub obiektów na terenie określonym liniami rozgraniczającymi h) zabudowie usługowej usługach - naleŝy przez to rozumieć obiekty słuŝące zaspokajaniu potrzeb ludności oraz obiekty w których nie wytwarza się dóbr materialnych na skalę przemysłowa tj. wieloseryjną; i) usługach nieuciąŝliwych - naleŝy przez to rozumieć obiekty usługowe które nie mogą powodować stałej bądź okresowej uciąŝliwości zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi ani obniŝać standard zamieszkania poprzez: zwiększony ruch samochodowy wzrost poziomu hałasu emisję związków aromatycznych i szkodliwych; ewentualna uciąŝliwość usługi bądź szkodliwość dla środowiska nie moŝe wykraczać poza granice działki na której zlokalizowany jest obiekt a tym samym powodować konieczności ustanawiania strefy; j) usłudze w formie wbudowanej w budynek mieszkalny lub gospodarczy - naleŝy przez to rozumieć zabudowę mieszkaniowa która uzupełniona jest o funkcję usług nieuciąŝliwych przy zachowaniu warunku Ŝe powierzchnia uŝytkowa obiektów przeznaczonych pod usługi zawierać się będzie w przedziale od 0 do 30 % łącznej powierzchni uŝytkowej wszystkich obiektów przewidzianych do realizacji w ramach działki. 5. W obszarze opracowania wyróŝnia się następujące rodzaje obszarów funkcjonalnych: - MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - U - zabudowa usługowa - ZP - zieleń sport i rekreacja - KS - zabudowa garaŝowa - KG KD KDW - tereny dróg - KX - ciągi piesze - EE - urządzenia elektroenergetyczne. DZIAŁ II Rozdział Przeznaczenie terenów. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym linie zabudowy gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy 6.. Ustala się teren projektowanej zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem U.. Dla terenu o symbolu U ustala się: ) funkcję usługową 9 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 96 Poz ) zachowuje się istniejące obiekty ustala się budowę obiektów o w/w funkcji i prowadzenie robót budowlanych budynki gospodarcze - wychodzące poza nieprzekraczalne linie zabudowy podlegają zachowaniu w ramach istniejących kubatur i zakazom przeznaczania na cele mieszkaniowe 3) projektowane budynki o wysokości -kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uŝytkowe kąty nachylenia połaci dachowych: 38 o - 50 o pokrycie dachów - dachówka w kolorze ceglastym kalenice głównych brył budynków równoległe do ulicy Obwodowej 4) przy projektowaniu budynków naleŝy stosować rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne zapewniające zabezpieczenia akustyczne przed uciąŝliwym oddziaływaniem hałasu od drogi krajowej 5) nieprzekraczalne linie zabudowy - min. 6 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową 6) w granicach działek musi być zapewniona odpowiednia ilość miejsc postojowych dla samochodów określona w 4 niniejszego tekstu 7) powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni działki 8) od strony ulicy Obwodowej dopuszcza się ogrodzenia pełne pod warunkiem Ŝe będą od jej strony ukryte w zieleni. 7.. Ustala się teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolemn.. Dla terenu o symbolu MN ustala się: ) zachowuje się istniejące obiekty; budynki gospodarcze - wychodzące poza nieprzekraczalne linie zabudowy podlegają robotom budowlanym w ramach istniejących kubatur i zakazom przeznaczania na cele mieszkaniowe ) budowę nowych obiektów lub prowadzenie robót budowlanych istniejących obiektów i zmianę sposobu uŝytkowania na cele mieszkalne bądź usługowe wbudowane w budynek mieszkalny lub gospodarczy oraz uzupełnienie urządzeniami towarzyszącymi 3) usługi wyłącznie nieuciąŝliwe 4) nowe budynki muszą być realizowana z zachowaniem parametrów określonych w planie 5) wysokość budynków mieszkalnych - do 3-kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uŝytkowe 6) wysokość budynków gospodarczych - do -kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uŝytkowe 7) max wysokość zabudowy - do m wysokość posadzki parteru - do 0 60 m od poziomu terenu przy wejściu do budynku 8) kąt nachylenia połaci dachów budynków mieszkalnych -kondygnacyjnych: 38 o -50 o 3-kondygnacyjnych: 5 o - 45 o budynków gospodarczych garaŝowych - do 45 o 9) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe - symetryczne pokryte dachówką w kolorze ceglastym 0) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone przez istniejące budynki - zgodnie z rysunkiem planu ) w granicach działek musi być zapewniona minimalna ilość miejsc postojowych dla samochodów określona w 4. ) powierzchnia zabudowy do 5 % powierzchni działki zabudowę bryły głównej naleŝy realizować na rzucie prostokątów 3) formę architektoniczną naleŝy kształtować na zasadzie tradycji zachowując spójność dla całego zespołu zabudowy w obrębie konturu urbanistycznego 4) mała architektura - dopuszcza się wszelkie formy małej architektury związanej z funkcją mieszkalną. W obrębie działek budowlanych oraz na elewacjach budynków obowiązuje zakaz umieszczania reklam innych niŝ szyldy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie danej działki budowlanej 5) zakazuje się ogrodzeń pełnych oraz prefabrykowanych Ŝelbetowych za wyjątkiem od strony ulicy Obwodowej pod warunkiem Ŝe będą ukryte w zieleni. 8.. Ustala się teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem 3MN.. Dla terenu o symbolu 3MN ustala się: ) zachowuje się istniejące obiekty; budynki gospodarcze - wychodzące poza nieprzekraczalne linie zabudowy podlegają remontom rozbiórkom w ramach istniejących kubatur i zakazom przeznaczania na cele mieszkaniowe ) budowę nowych obiektów lub prowadzenie robót budowlanych istniejących obiektów i zmianę sposobu uŝytkowania na cele mieszkalne bądź usługowe wbudowane w budynek mieszkalny lub gospodarczy oraz uzupełnienie urządzeniami towarzyszącymi 3) usługi wyłącznie nieuciąŝliwe 4) nowe budynki muszą być realizowane z zachowaniem parametrów określonych w planie 5) wysokość budynków mieszkalnych - do 3-kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uŝytkowe 6) wysokość budynków gospodarczych - do -kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uŝytkowe 7) max wysokość zabudowy - do m wysokość posadzki parteru - do 0 60 m od poziomu terenu przy wejściu do budynku 8) kąt nachylenia połaci dachów budynków mieszkalnych -kondygnacyjnych: o 3-kondygnacyjnych: 5 o -45 o budynków gospodarczych garaŝowych - do 45 o 93 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 96 Poz ) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe - symetryczne pokryte dachówką w kolorze ceglastym 0) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone przez istniejące budynki - zgodnie z rysunkiem planu a od linii rozgraniczającej ul. Obwodową ustala się min. 5 m ) w granicach działek musi być zapewniona minimalna ilość miejsc postojowych dla samochodów określona w 4 ) powierzchnia zabudowy - do 5 % powierzchni działki zabudowę bryły głównej naleŝy realizować na rzucie prostokątów 3) formę architektoniczną naleŝy kształtować na zasadzie tradycji zachowując spójność dla całego zespołu zabudowy w obrębie konturu urbanistycznego 4) mała architektura - dopuszcza się wszelkie formy małej architektury związanej z funkcją mieszkalną. W obrębie działek budowlanych oraz na elewacjach budynków obowiązuje zakaz umieszczania reklam innych niŝ szyldy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie danej działki budowlanej 5) zakazuje się ogrodzeń pełnych oraz prefabrykowanych Ŝelbetowych za wyjątkiem od strony ulicy Obwodowej pod warunkiem Ŝe będą ukryte w zieleni. 9.. Ustala się teren projektowanej zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem 4U.. Dla terenu o symbolu 4U ustala się: ) funkcję usługową usługi nieuciąŝliwe ) wysokość budynków - do -kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uŝytkowe 3) max wysokość zabudowy - do m wysokość posadzki parteru - do 0 60 m od poziomu terenu przy wejściu do budynku 4) kąt nachylenia połaci dachów budynków: o 5) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe - symetryczne pokryte dachówką w kolorze ceglastym kalenice głównych brył budynków zgodnie z rysunkiem planu 6) nieprzekraczalne linie zabudowy - min. 6 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową o symbolu 9KD i od linii rozgraniczającej połączenia do ul. Szosa Obwodowa - zgodnie z rysunkiem planu 7) w granicach działek musi być zapewniona odpowiednia ilość miejsc postojowych dla samochodów określona w 4 niniejszego tekstu 8) przy projektowaniu budynków naleŝy stosować rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne zapewniające zabezpieczenia akustyczne przed uciąŝliwym oddziaływaniem hałasu od drogi krajowej 9) powierzchnia zabudowy - do 5 % powierzchni działki zabudowę bryły głównej naleŝy realizować na rzucie prostokątów 0) mała architektura - dopuszcza się wszelkie formy małej architektury związanej z funkcją usługową. W obrębie działek budowlanych oraz na elewacjach budynków obowiązuje zakaz umieszczania reklam innych niŝ szyldy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie danej działki budowlanej ) zakazuje się ogrodzeń pełnych oraz prefabrykowanych Ŝelbetowych za wyjątkiem od strony ulicy Obwodowej pod warunkiem Ŝe będą ukryte w zieleni. 0.. Ustala się teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem 5MW i 6MW.. Dla terenu o symbolu 5MW i 6MW ustala się: ) zachowuje się istniejące obiekty o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej ustala się budowę lub prowadzenie robót budowlanych moŝliwość nadbudowy dachami wysokimi pokrytymi dachówką lub materiałem dachówko-podobnym w odcieniu ceglasto-czerwonym ) zachowuje się istniejące lokale usługowe dopuszcza się lokalizację nowych funkcji usługowych nieuciąŝliwych z zakresu usług osiedlowych stanowiących uzupełnienie funkcji mieszkaniowej i niezakłócających je a będących uzupełnieniem i wzbogaceniem przeznaczenia podstawowego 3) usługi dopuszcza się wyłącznie z funkcją mieszkaniową (jako funkcja wbudowana) 4) wyklucza się lokalizację warsztatów: napraw samochodów sto
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks