Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ECONCEPT ST M950

Category:

Real Estate

Publish on:

Views: 6 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
cod. 3540M950 08/2008 (Rev. 00) 3540M950 ECONCEPT ST 25 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBSłUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI РУКОВОДСТВО ПО
Transcript
cod. 3540M950 08/2008 (Rev. 00) 3540M950 ECONCEPT ST 25 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBSłUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, МОНТАЖУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ B Należy uważnie przeczytać ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa montażu, eksploatacji i konserwacji. Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu i powinna być przechowywana przez użytkownika na przyszłość. W przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia innemu właścicielowi albo w razie przeprowadzki zawsze należy się upewnić, że instrukcja jest dołączona do kotła w sposób umożliwiający skorzystanie z niej przez nowego właściciela i/lub instalatora. Instalacja i konserwacja powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, według instrukcji producenta i przeprowadzone przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub zła konserwacja może spowodować obrażenia u ludzi i zwierząt, a także szkody materialne. Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek błędów podczas instalacji i eksploatacji ani na skutek nieprzestrzegania wskazówek udzielonych przez producenta. Przed jakimikolwiek czynnościami konserwacyjnymi lub czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego za pomocą wyłącznika i/lub innych urządzeń odłączających. ECONCEPT ST 25 W razie usterki i/lub złego działania urządzenia wyłączyć je i powstrzymać się od jakichkolwiek prób napraw lub interwencji bezpośrednio w kotle. Zwracać się wyłącznie do wykwalifikowanych serwisantów. Ewentualna naprawa-wymiana może być przeprowadzona wyłącznie przez serwisanta z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi i wyłącznie przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo urządzenia. Aby zagwarantować prawidłowe działanie urządzenia, niezbędne jest przeprowadzanie przez wykwalifikowany personel okresowych przeglądów. Urządzenie można stosować jedynie do celów, do jakich zostało przewidziane. Wszelkie inne zastosowania są uważane za niewłaściwe i mogą być niebezpieczne. Po zdjęciu opakowania upewnić, się, czy zawartość jest kompletna i nie uszkodzona. Elementów opakowania nie wolno zostawiać w zasięgu dzieci, ponieważ mogą one stanowić zagrożenie. W razie wątpliwości nie używać urządzenia i zwrócić się do dostawcy. Rysunki w niniejszej instrukcji to uproszczone przedstawienie urządzenia. Na rysunkach mogą pojawiać się niewielkie i nieznaczące różnice w stosunku do dostarczonego urządzenia. B A Symbol ten oznacza Uwaga i znajduje si przy wszystkich ostrzeeniach dotyczcych bezpieczestwa. Przestrzega dokadnie takie zalecenia w celu uniknicia zagroe dla osób, zwierzt i rzeczy. Symbol ten zwraca uwag na wan informacj lub ostrzeenie. Deklaracja zgodności Producent: FERROLI S.p.A. Adres: Via Ritonda 78/a San Bonifacio VR deklaruje, że niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami EWG: Dyrektywa Urządzenia spalające paliwa gazowe 90/396 Dyrektywa Sprawność energetyczna 92/42 Dyrektywa Niskie Napięcie 73/23 (zmodyfi kowana przez 93/68) Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna 89/336 (zmodyfi kowana przez 93/68) Prezes i przedstawiciel prawny Cav. del Lavoro (Kawaler Orderu Pracy Rep. Włoskiej) Dante Ferroli 62 PL 1 Instrukcja użycia Prezentacja Panel sterowania Zapłon i wyłączanie Regulacje Instalacja Rozporządzenia ogólne Miejsce instalacji Połączenia hydrauliczne Podłączenie gazu Połączenia elektryczne Przewód spalin Podłączenie spustu kondensatu Obsługa i konserwacja Regulacje Uruchamianie Konserwacja Rozwiązywanie problemów Charakterystyki i dane techniczne Wymiary i złącza Widok ogólny i komponenty główne Obwód hydrauliczny Tabela danych technicznych Schematy Schemat elektryczny 1. Instrukcja użycia 1.1 Prezentacja Szanowny Kliencie! Dziękujemy za wybranie ECONCEPT ST 25, kotła naściennegoferroli o zaawansowanym projekcie, awangardowej technologii, wysokiej niezawodności i jakości wykonania. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa instalacji, użytkowania oraz konserwacji. ECONCEPT ST 25 to generator ciepła z zamkniętą komorą spalania służący do ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej (zewnętrzny podgrzewacz wody jako opcja) wstępnie zmieszanej kondensacyjnie, o wysokiej wydajności, bardzo niskiej emisji, opalany gazem ziemnym, LPG, z mikroprocesorowym systemem sterowania. Korpus kotła składa się z aluminiowego wymiennika płytowego, palnika wstępnej mieszanki, ceramicznego, wyposażonego w elektroniczny zapłon ze jonizacyjnym sterowaniem płomieniem, wentylatora o zmiennej prędkości oraz modulowanego zaworu gazowego. Ciepła woda użytkowa jest wytwarzana w specjalnym warstwowym zbiorniku kumulacyjnym. 1.2 Panel sterowania mfort bar comfort t r e s e mode wygląd 1 - Panel sterowniczy Oznaczenia 1 = Przycisk zmniejszenia ustawienia temperatury instalacji c.w.u. 2 = Przycisk zwiększenia ustawienia temperatury instalacji c.w.u. 3 = Przycisk zmniejszenia ustawienia temperatury układu ogrzewania 4 = Przycisk zwiększenia ustawienia temperatury układu ogrzewania 5 = Wyświetlacz 6 = Przycisk wyboru trybu Lato / Zima 7 = Przycisk wyboru trybu Economy / Comfort 8 = Przycisk odblokowania / załadowania instalacji 9 = Przycisk włączania / wyłączania urządzenia 10 = Przycisk menu Płynna Temperatura 11 = Wskazanie osiągnięcia ustawionej temperatury c.w.u. 12 = Symbol ciepłej wody użytkowej 13 = Wskaźnik działania obiegu c.w.u. 14 = Ustawienie / Temperatura ciepłej wody użytkowej na wyjściu (miga podczas funkcji Zabezpieczenie wymiennika ) 15 = Wskazanie trybu Eco (Economy) lub Comfort 16 = Temperatura zewnętrznego czujnika (z opcjonalną sondą zewnętrzną) 17 = Pojawia się przy podłączeniu sondy zewnętrznej lub zdalnego sterowania czasowego(opcjonalne) 18 = Temperatura otoczenia (z opcjonalnym zdalnym sterowaniem czasowym) 19 = Wskaźnik palnika włączony lub aktualna moc (miga podczas funkcji Zabezpieczenie płomienia ) 20 = Wskaźnik działania zabezpieczenia przez zamarzaniem 21 = Wskaźnik ciśnienia w instalacji c.o. 22 = Wskaźnik usterki 23 = Ustawienie / temperatura na tłoczeniu instalacji c.o. (miga podczas funkcji Zabezpieczenie wymiennika ) 24 = Symbol ogrzewania (c.o.) 25 = Wskaźnik działania obiegu c.o. 26 = Wskazanie osiągnięcia ustawionej temperatury zasilania instalacji c.o. 27 = Wskaźnik trybu Lato 64 PL Komunikat podczas pracy Ogrzewanie Zapotrzebowanie na ogrzewanie (wygenerowane przez termostat pokojowy lub zdalne sterowanie czasowe) jest wskazywane przez miganie gorącego powietrza nad grzejnikiem (cz. 24 i 25 - wygląd 1). Na wyświetlaczu (cz wygląd 1) pojawia się aktualna temperatura na tłoczeniu instalacji c.o., a podczas oczekiwania na ogrzewanie - komunikat d2 . Stopnie gradacji ogrzewania (cz wygląd 1), zapalają się stopniowo, w miarę jak temperatura czujnika ogrzewania osiąga ustawioną wartość. comfort comfort mode mode bar t r e s e bar t r e s e wygląd 2 Woda użytkowa Żądanie podgrzania w podgrzewaczu wody jest wskazywane przez miganie gorącej wody pod zaworem (cz. 12 i 13 - wygląd 1). Na wyświetlaczu (cz wygląd 1) pojawia się aktualna temperatura na wyjściu instalacji c.w.u., a podczas oczekiwania na ciepłą wodę użytkową - komunikat d1. Stopnie gradacji ogrzewania (cz wygląd 1) włączają się stopniowo, w miarę jak temperatura czujnika podgrzewacza osiąga ustawioną wartość. comfort comfort comfort comfort mode mode bar t r e s e bar t r e s e wygląd 3 Wyłączenie podgrzewacza (nomy) Użytkownik może wyłączyć ogrzewanie / utrzymywanie temperatury w podgrzewaczu. W razie wyłączenia podgrzewacza, nie będzie ciepłej wody użytkowej. Gdy włączone jest podgrzewanie zasobnika (ustawienie domyślne), na wyświetlaczu świeci się symbol COMFORT (cz wygląd 1), natomiast gdy jest ono wyłączone, na wyświetlaczu świeci się symbol ECO (cz wygląd 1). Użytkownik może wyłączyć zasobnik (tryb ECO) wciskając przycisk (cz. 7 - wygląd 1). W celu włączenia trybu COMFORT wcisnąć ponownie przycisk (cz. 7 - wygląd 1). PL 65 1.3 Zapłon i wyłączanie Brak zasilania elektrycznego kotła comfort mode t r e s e B Po Zapłon kotła wygląd 4 - Kocioł niezasilany elektrycznie wyłączeniu zasilania elektrycznego i/lub gazu urządzenia system przeciwzamarzaniowy nie działa. Przy dłuższych wyłączeniach w okresie zimowym, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych zamarznięciem, zaleca się spuszczenie całej wody z kotła, zarówno z obiegu c.w.u. jak i c.o; lub spuszczenie tylko wody użytkowej i wprowadzenie odpowiedniej substancji zapobiegającej zamarzaniu do obiegu c.o., zgodnie z zaleceniami w sez Włączyć zasilanie elektryczne urządzenia. comfort mode t r e s e wygląd 5 - Zapłon kotła Przez następne 120 sekund wyświetlacz pokazuje napis FH identyfikujący cykl odpowietrzania instalacji c.o.. Przez pierwsze 5 sekund wyświetlacz pokazuje również wersję oprogramowania karty. Otworzyć zawór gazu przed kotłem. Po zniknięciu napisu FH kocioł jest gotowy do pracy automatycznej każdorazowo przy pobieraniu ciepłej wody użytkowej lub żądaniu ogrzewania z termostatu pokojowego. Wyłączenie kotła Wcisnąć przycisk (cz. 9 - wygląd 1) na 1 sekundę. comfort mode r e s e t wygląd 6 - Wyłączanie kotła 66 PL Gdy kocioł zostaje wyłączony, karta elektroniczna jest nadal zasilana elektrycznie. Wyłączone jest działanie obiegu c.w.u. i c.o.. Aktywny pozostaje system zabezpieczający przed zamarzaniem. Aby ponownie włączyć kocioł, wcisnąć ponownie przycisk (cz. 9 wygląd 1) na 1 sekundę. comfort mode bar r e s e t wygląd 7 Kocioł będzie gotowy do pracy każdorazowo przy pobieraniu ciepłej wody użytkowej lub żądaniu ogrzewania z termostatu pokojowego. 1.4 Regulacje Przełączanie Lato/Zima Wcisnąć klawisz (detal 6 - wygląd 1) na 1 sekundę. comfort mode bar t r e s e wygląd 8 Wyświetlacz załącza symbol Lato (detal 27 - wygląd 1): kocioł wytwarza tylko wodę użytkową. Pozostaje czynny system przeciwzamarzaniowy. W celu wyłączenia trybu Lato wcisnąć ponownie klawisz (detal 6 - wygląd 1) na 1 sekundę. Regulacja temperatury c.o. (cz. 3 i 4 - wygląd 1) można zmienić temperaturę w zakresie od mini- Przy pomocy przycisków ogrzewania mum 20 C do maksimum 90 C. comfort mode bar t r e s e wygląd 9 PL 67 Regulacja temperatury c.w.u. (cz. 1 i 2 - wygląd 1) można zmieniać temperaturę od minimum 10 C do maksi- Klawiszami wody użytkowej mum 65 C. comfort mode bar t r e s e wygląd 10 Regulacja temperatury otoczenia (z opcjonalnym termostatem pokojowym) Ustawić za pomocą termostatu pokojowego żądaną temperaturę w pomieszczeniach. Jeśli nie ma termostatu pokojowego, kocioł utrzymuje w instalacji ustawioną temperaturę setpoint zasilania instalacji c.o. Regulacja temperatury otoczenia (z opcjonalnym zdalnym sterowaniem czasowym) Ustawić za pomocą zdalnego sterowania czasowego żądaną temperaturę w pomieszczeniach. Kocioł nastawi temperaturę wody w instalacji c.o. zależnie od żądanej temperatury otoczenia. Informacje o działaniu ze zdalnym sterowaniem czasowym - patrz odpowiednia instrukcja obsługi. Płynna Temperatura Jeśli zainstalowano sondę zewnętrzną (opcjonalnie), na wyświetlaczu panelu sterowania (detal 5 - wygląd 1) pokazywana jest aktualna temperatura zewnętrzna mierzona przez tę sondę. System regulacji kotła pracuje z Płynną Temperaturą. W tym trybie temperatura instalacji c.o. jest regulowana zależnie od zewnętrznych warunków pogodowych tak, by zapewnić wysoki komfort i oszczędność energii przez cały rok. W szczególności przy wzroście temperatury zewnętrznej zmniejszana jest temperatura zasilania instalacji c.o., według określonej krzywej kompensacji. Przy regulacji Płynnej Temperatury, temperatura ustawiona przy klawiszami ogrzewanie (detale 3 i 4 - wygląd 1) staje się temperaturą maksymalną zasilania instalacji c.o. Zaleca się ustawienie na wartość maksymalną, aby umożliwić systemowi regulację w całym zakresie temperatur. Kocioł musi być wyregulowany w fazie instalacji przez wykwalifikowany personel. Ewentualne korekty mogą być jednak przeprowadzone przez użytkownika w celu zwiększenia komfortu. Krzywa kompensacji i przesunięcie krzywych Po jednorazowym wciśnięciu klawisza (detal 10 - wygląd 1) wyświetlana jest aktualna krzywa kompensacji (wygląd 11) i można ją zmodyfikować klawiszami c.w.u. (detale 1 i 2 - wygląd 1). Ustawić żądaną krzywą od 1 do 10 według charakterystyki (wygląd 13). Ustawiając krzywą na 0, wyłącza się płynną regulację temperatury. wygląd 11 - Krzywa kompensacji 68 PL Wciskając klawisze ogrzewania (detale 3 i 4 - wygląd 1) uzyskujemy dostęp do przesunięcia równoległego krzywych (wygląd 14), modyfikowanego klawiszami c.w.u. (detale 1 i 2 - wygląd 1). wygląd 12 - Przesunięcie krzywych Wciskając ponownie klawisz (detal 10 - wygląd 1) wychodzimy z trybu ustawiania krzywych równoległych. Jeśli temperatura otoczenia jest niższa od żądanej wartości, zaleca się ustawienie krzywej wyższego rzędu i na odwrót. Dokonywać zmian o jedną jednostkę i sprawdzać efekt w pomieszczeniu wygląd 13 - Krzywe kompensacji OFFSET = 20 OFFSET = wygląd 14 - Przykład przesunięcia równoległego krzywych kompensacji PL 69 Regulacje za pomocą zdalnego sterowania czasowego A Tabela. 1 Jeśli do kotła podłączono sterowanie zdalne (opcjonalnie), powyższe regulacje są przeprowadzane zgodnie z tabela 1. Ponadto, na wyświetlaczu panelu sterowania (cz. 5 - wygląd 1) pojawia się informacja o temperaturze zewnętrznej wykrytej przez zdalne sterowanie czasowe. Regulacja temperatury c.o Regulacja temperatury c.w.u. (z opcjonalnym podgrzewaczem zewnętrznym) Przełączanie Lato/Zima Przełączanie ECO/COMFORT Płynna Temperatura Regulację można przeprowadzać zarówno z menu Zdalnego Sterowania Czasowego, jak i z panelu sterowania kotła. Regulację można przeprowadzać zarówno z menu Zdalnego Sterowania Czasowego, jak i z panelu sterowania kotła. Tryb Lato ma pierwszeństwo przed ewentualnym żądaniem ogrzewania ze Zdalnego Sterowania Czasowego. Po wyłączeniu obwodu c.w.u. w menu Zdalnego Sterowania Czasowego kocioł wybiera tryb Economy. W takiej sytuacji przycisk (cz. 7 - wygląd 1) na panelu kotła jest wyłączony. Po włączeniu obwodu c.w.u. w menu Zdalnego Sterowania Czasowego kocioł wybiera tryb Comfort. W takiej sytuacji przy pomocy przycisku (cz. 7 - wygląd 1) na panelu kotła można wybrać jeden z dwóch trybów. Zarówno Zdalne Sterowanie Czasowe, jak i karta kotła sterują regulacją z Temperatura Płynną: spośród nich pierwszeństwo ma Temperatura Płynna z karty kotła. Regulacja ciśnienia hydraulicznego instalacji Ciśnienie napełniania przy zimnej instalacji, odczytywane na wodowskazie kotła, powinno wynosić około 1,0 bar. Jeśli ciśnienie instalacji spadnie poniżej wartości minimalnej, płyta kotła uruchomi kod usterki F37 (wygląd 15). comfort mode r e s e t wygląd 15 - Anomalia ciśnienie instalacji zbyt niskie Przy pomocy zaworu napełniania (cz. 1 - wygląd 16) przywrócić ciśnienie instalacji do wartości powyżej 1,0 bar. 70 PL W dolnej części kotła znajduje się manometr (cz. 2 - wygląd 16) do wizualizacji ciśnienia nawet wtedy, gdy brak jest zasilania. 2 1 wygląd 16 - Zawór napełniania kotła A Po przywróceniu ciśnienia w instalacji, kocioł uruchomi cykl odpowietrzenia trwający 120 sekund, oznaczony na wyświetlaczu symbolem FH. Po wykonaniu tej czynności należy zawsze zamknąć zawór napełniania (cz. 1 - wygląd 16) PL 71 2. Instalacja 2.1 Rozporządzenia ogólne INSTALACJA KOTŁA MOŻE BYĆ PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYSPECJALIZOWANY PERSONEL, CO DO KTÓREGO KWALIFIKACJI JESTEŚMY PEWNI, W ZGODZIE ZE WSZYSTKIMI WSKAZÓWKAMI PODANYMI W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWNYMI, NORMAMI KRAJOWYMI ORAZ WEDŁUG ZASAD DOBREGO WYKONAWSTWA 2.2 Miejsce instalacji Obwód spalania urządzenia jest oddzielony szczelnie od powietrza w pomieszczeniu, a zatem urządzenie może być montowane w dowolnym lokalu. Pomieszczenie z kotłem musi posiadać jednak wystarczającą wentylację, aby uniknąć sytuacji zagrożenia w przypadku, niewielkich, jeśli już, wycieków gazu. Ta norma bezpieczeństwa jest narzucona przez Dyrektywę EWG nr 90/396 dotyczącą wszystkich urządzeń spalających paliwa gazowe, również tych z tzw. zamkniętą komorą spalania. Miejsce instalacji musi być wolne od pyłów, przedmiotów lub materiałów palnych i gazów korozyjnych. Pomieszczenie musi być suche i nie zamarzające. Kocioł jest przygotowany do montażu wiszącego na ścianie i jest wyposażony seryjnie we wspornik zaczepowy. Mocowanie na ścianie musi zapewniać stabilność generatora. A Jeśli urządzenie jest zamknięte między meblami lub montowane w rogu, należy zachować wolną przestrzeń niezbędną do demontażu płaszcza i normalnych czynności konserwacyjnych 2.3 Połączenia hydrauliczne Potencjał termiczny urządzenia należy wstępnie określić poprzez obliczenie zapotrzebowania na ciepło w budynku według obowiązujących norm. Instalacja musi posiadać wszelkie komponenty potrzebne do prawidłowego działania. Zaleca się założenie, między kotłem a instalacją c.o., zaworów odcinających pozwalających w razie potrzeby na odizolowanie kotła od instalacji. B Spust zaworu bezpieczeństwa powinien być podłączony do lejka lub rury zbiorczej, aby uniknąć wytrysku wody na podłogę w przypadku nadciśnienia w obwodzie c.o. W przeciwnym razie, jeśli zajdzie potrzeba zadziałania zaworu bezpieczeństwa i pomieszczenie zostanie zalane wodą, producent kotła nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności. Nie używać rur instalacji hydraulicznych jako uziemienia urządzeń elektrycznych. Przed montażem dokładnie przemyć wszystkie przewody rurowe instalacji, aby usunąć pozostałości lub zanieczyszczenia, które mogłyby negatywnie wpłynąć na pracę urządzenia. B Należy przewidzieć montaż filtra na rurze zwrotnej instalacji, aby zapobiec zatkaniu lub uszkodzeniu generatora ciepła przez zanieczyszczenia lub szlam z instalacji. Montaż filtra jest absolutnie konieczny w przypadku wymiany generatorów w istniejących instalacjach. Producent nie będzie odpowiadał za żadne szkody powstałe w generatorze w związku z brakiem lub niewłaściwą instalacją takiego filtra. Wykonać przyłącza do odpowiednich złączy według rysunku w sez. 4.1 i zgodnie z symbolami na urządzeniu. Charakterystyki wody w instalacji Jeśli twardość wody przekracza 25 Fr (1 F = 10ppm CaCO 3 ), zaleca się stosowanie wody odpowiednio uzdatnionej, aby uniknąć możliwego obrastania kamieniem kotłowym. Uzdatnianie nie powinno jednak zmniejszać twardości wody do wartości niższych od 15 F (włoski Dekret Prezydenta Republiki 236/88 o użyciu wody do zastosowań nieprzemysłowych). Uzdatnianie stosowanej wody jest niezbędne w przypadku instalacji bardzo rozległych lub z częstym uzupełnianiem wody. Jeśli w takich przypadkach konieczne będzie częściowe lub całkowite opróżnienie instalacji, zaleca się jej ponowne napełnienie wodą uzdatnioną. 72 PL System zabezpieczający przed zamarzaniem, płyny przeciwzamarzaniowe, dodatki i inhibitory Kocioł jest wyposażony w system zabezpieczenia przez zamarzaniem, który włącza kocioł w trybie centralnego ogrzewania, gdy temperatura wody na zasilaniu instalacji spada poniżej 6 C. Urządzenie nie jest aktywne, jeśli odłączone jest zasilanie elektryczne oraz/lub gazowe. Jeśli jest to konieczne, dopuszcza się użycie płynów przeciwzamarzaniowych, domieszek i inhibitorów, tylko i wyłącznie, gdy producent powyższych płynów lub domieszek udziela gwarancji zapewniającej, że jego produkty są zdatne do takiego zastosowania i nie spowodują uszkodzenia wymiennika ciepła w kotle lub innych komponentów i/lub materiałów kotła i instalacji. Zabrania się użycia płynów przeciwzamarzaniowych, domieszek i inhibitorów ogólnego zastosowania nie przeznaczonych wyraźnie do użytku w instalacjach cieplnych i niekompatybilnych z materiałami kotła i instalacji. 2.4 Podłączenie gazu B Przed podłączeniem gazu sprawdzić, czy urządzenie jest przystosowane do działania z dostępnym typem paliwa i dokładnie przeczyścić wszystkie rury gazowe i
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks