Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

EFD / JFL. Çokluk: Yeni Proletarya mı? *

Category:

Calendars

Publish on:

Views: 37 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
EFD / JFL Edebiyat Fakültesi Dergisi / Journal of Faculty of Letters Cilt/Volume 29 Sayı/Number 2 (Aralık/December 2012) Çokluk: Yeni Proletarya mı? * Is Multitude: the New Proletariat? Utku ÖZMAKAS **
Transcript
EFD / JFL Edebiyat Fakültesi Dergisi / Journal of Faculty of Letters Cilt/Volume 29 Sayı/Number 2 (Aralık/December 2012) Çokluk: Yeni Proletarya mı? * Is Multitude: the New Proletariat? Utku ÖZMAKAS ** Öz Siyasetin sabit bir özneyi gerektirdiği varsayımı modern siyaset felsefesinin asli temalarından birisidir. Ne var ki bu varsayımın bir yandan özne öte yandan da siyaset kuramlarına ilişkin kimi alanları eleştirilemez olarak işaretlediği de açıktır. Bu eleştirilemezliğin aşılması için yakın tarihte geliştirilen siyaset felsefesi girişimlerinin öncelikli olarak siyasetin öznesinin kim ya da ne olduğunu tartışmaya açması hiç de şaşırtıcı değildir. Siyaset felsefesinin, öznenin (ya da kimilerine göre failin) konumunu tartışmaya açması, öznenin ölümü yle bu düşüncenin karşısında yer alan muhalifler arasında ciddi bir tartışma yaratmıştır. Öznenin ölümü, yalnızca özne kuramlarını ya da bilgikuramını etkileyen değil, artçı sarsıntıları siyasetin tam da merkezinde yankılanan bir düşüncedir. Sadece siyasete değil, felsefenin her alanına taşınan bu tartışma, siyaset özelindeyse kurucu özne tartışmasını doğurmuştur. Kurucu öznenin niteliğindeki değişim aslında siyasetin nesnesinin ve siyaset yapma yordamlarının değişiminin bir göstergesidir. Bu değişimin sonucuysa genellikle sabit özneye dayanan kuramların aksine farka dayanan ve farkı önemseyen siyaset felsefesi girişimlerinin bir yandan siyasal alanı yeniden tanımlanmasında, öte yandan da kurucu özne tartışmasını yeniden alevlendirmesinde vücut bulmuştur. Siyasetin farklı alanlarda, farklı angajman ve araçlarla yapılması düşüncesi, ister istemez siyasetteki farklı mücadelelerin nasıl tek bir çatı altında toplanabileceği tartışmasını doğurdu. Siyaset felsefesinin sol kanadı göz önüne alındığında tartışmanın başlangıç noktasını Marx olarak belirlemek olanaklıdır. Siyasetin kurucu öznesini proletarya olarak belirleyen Karl Marx ın görüşleri Laclau, Mouffe, Derrida, Foucault, Deleuze ile Guattari, Zizek, Negri ile Hardt gibi günümüzün pek çok ünlü siyaset felsefesi düşünürü için yalnızca bir temel olmakla kalmamış, aynı zamanda aşılmaya çabalanan bir bariyer de olmuştur. Marx ın sınıf kavrayışını * Bu makalenin edisyonuna katkılarından ötürü Arş. Gör. Onur Kartal a teşekkür ederim. ** Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü 2012, Hacettepe University Faculty of Letters, All Rights Reserved 87 Çokluk: Yeni Proletarya mı? (ve kurucu özneyi proletarya olarak belirlemesini) genel olarak kabul eden ancak kimi noktalarda da eleştirmekten geri durmayan bu düşünürlerin bir kısmı farklı kurucu öznelere yönelmiştir. Bu isimler arasında Negri ile Hardt yazdıkları İmparatorluk, Çokluk ve Ortak Zenginlik üçlemesiyle ayrıksı bir yer edinmiştir. Negri ile Hardt ın ayrıksılaşmasının önemli nedenlerinden birisi Marx ın çizdiği yolu hem takip edip hem de eleştirerek genişletmeye çalışmalarıdır. Negri ve Hardt kurucu özne düşüncesini proletaryayı zemine aldıkları; ancak ekonomik belirlenimi aşan bir tavırla başka unsurları da hesaba katarak yeni proletarya kavramıyla açıklamaya çalışırlar. Bu çalışmanın amacı, bir yandan Negri ve Hardt ın İmparatorluk ve Çokluk kitapları bağlamında temel kavramlarını tartışarak katkılarının özgün yanını ortaya koymak, öte yandan da ikilinin düşüncelerinin Marx ın çizgisine nasıl ve hangi açılardan bağlı kaldığını göstermektir. Anahtar sözcükler: Proletarya, sınıf, yeni proletarya, imparatorluk, çokluk, siyaset felsefesi. Abstract The assumption that politics requires a stable subject is one of the essential themes of political philosophy. However, it is obvious that this assumption marks certain areas regarding political theory and subject as uncriticizable. It is not surprising that recently developed political philosophy initiatives brought the subject of political philosophy into question to overcome this uncriticizability. This discussion about the position of subject (or actor according to some) brought forward by political philosophy, created a serious debate between the death of subject and opponents of this notion. The death of subject is not only a notion that affects the theories of subject and epistemology, but also a notion whose aftershock echoed in the very center of politics. This discussion carried out in every field of philosophy procreated the discussion of the founder subject in the peculiar context of politics. The alteration in the quality of the founder subject is actually a sign of the alteration of the political subject and methods of doing politics. The consequence of this alteration has generally come into existence in political philosophy initiatives that depend on and care about the difference contrary to the theories based on the stable subject, on the other hand, emblazing of the discussion about the founder subject. The idea of doing politics in varying fields with varying engagements and means eventually brought forth the discussion of how different struggles in political area could gather under a single roof. When the left wing of political philosophy is taken into consideration, it is possible to define Marx as the initial point. Karl Marx s opinions appointing the proletariat as the founder subject of politics have not only been a basis for several famous political philosophers such as Laclau, Mouffe, Derrida, Foucault, Deleuze and Guattari, Zizek, Negri and Hardt, they also have set a barrier for the others to go beyond. Some of these philosophers who generally accept Marx s comprehension of class (and appointing the proletariat as founder subject) yet criticize it at certain points headed towards different founder subjects. Among these names, Negri and Hardt took an eccentric place with their triology Empire, Multitude and Common Wealth. One of the significant reasons of the eccentrity of Negri and Hardt is that they both followed Marx s route and they tried to widen it by criticism. Negri and Hardt try to explain the notion of the founder subject with concept of new proletariat by which they set the proletariat as the basis yet regarding other elements with an attitude which surpasses economic determination. The aim of this study is to present the genuine aspect of Negri and Hardt s contribution by discussing their 88 Utku ÖZMAKAS basic concepts in the context of Empire, Multitude and Commonwealth, on the other hand, to point out how and in what senses the ideas of the two held to Marx s route. Keywords: Proletariat, class, new proletariat, empire, multitude, political philosophy. Giriş Felsefe sahnesinin siyaset perdesinde son yirmi yıllık süreç içinde pek çok kavramın öne çıktığı görülür. Şüphesiz ki bu kavramların ortaya çıkışı bir gereksinimin ve zorunluluğun yankısıdır. Düşüncenin krizde olduğu saptamasını yapmanın neredeyse bir klişeye dönüştüğü günümüzde çıkış kapısının anahtarını bulmak için karanlıkta ilerliyormuşçasına sakin ve ürkek bir biçimde davranan siyaset düşüncesi, önündeki yolları kat etmek için varolanın yeniden değerlendirilmesiyle birlikte, olmayanın şimdi ve burada ya çağrılması için elinden geleni yaptı. Bu çağrıların kaynakları ve boyutları birbirinden oldukça farklı olmakla birlikte bu çerçevede aynı anda en büyük eleştiriyi ve övgüyü alan düşünürün Karl Marx olduğunu söylemek sanırım abartılı olmayacaktır. Marx ın düşüncesi pek çok isim tarafından ele alınarak sürekli olarak güncellendi. Bu güncellenme halini, bu eleştirel diyalogu kültür kuramcısı Stuart Hall şöyle betimliyor: Marksizmin sınırları içinde bir kol mesafesinde çalışmak, Marksizm üzerine çalışmak, Marksizme karşı çalışmak, Marksizmle birlikte çalışmak, Marksizmi geliştirmeyi denemek için çalışmak (Hall, 1992, s. 279). Öznesi değişmeksizin yüklemleri değişen tüm bu tümceler bize tek bir şeyi gösteriyor: Marksizm üzerine/üzerinden söz almanın bu çağın geçer akçesi olduğunu. Marksizm üzerine/üzerinden söz alan düşünürler arasında Antonio Negri ile Michael Hardt ın önemli bir yeri olduğu görülüyor. Negri ile Hardt ın yapıtları üzerinde harcanan düşünsel mesainin kitap boyutundaki karşılığı akla getirildiğinde dahi bu savın sağlaması kolaylıkla yapılabilir. Bu iki düşünürün özellikle İmparatorluk ve Çokluk kitaplarında ortaya koydukları kavramların öne çıktığını ve büyük bir ilgiyle karşılandığını görüyoruz. 1 Bu çalışmanın temel amacı Negri ve Hardt ın entelektüel kaynaklarını buldukları Marx ın düşüncesiyle sınıf kavramı bakımından nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu ele almaktır. Bu çerçevede Marx ın açtığı yolda yürürken, çürüme ye 2 karşı önerdikleri siyasal özneyle Marx ın siyasal öznesi arasında ne türden eleştirel bir ilişki olduğunu göstermektir. Bunun için öncelikle Marx ın düşüncesi bakımından temel saydığımız sınıf kavrayışını ele alacağız. Ardından da Negri ve Hardt ın temel eser(ler)i olarak kabul ettiğimiz üçleme içerisinde özellikle çokluk kavramını merkeze alarak siyasal bir özne olarak imparatorluk ve yeni proletarya kavramlarından söz edeceğiz. 1 Bu ilginin en somut örneklerinden birisi Žižek in İmparatorluk un yazılış amacını yirmi birinci yüzyıl için bir Komünist Manifesto yazmak olarak nitelemesidir. Bkz. Žižek, S., Have Michael Hardt and Antonio Negri Rewritten the Communist Manifesto for the Twenty-First Century?, Rethinking Marxism, sayı: 3/4, 2001; yazının online versiyonu için bkz. Ayrıca bu ilgi çerçevesinde İmparatorluk üzerinden çıkan tartışmanın ana kaynakları için bkz. Empire s New Clothes: Reading Hardt and Negri (Passavant ve Dean 2004), Debating Empire (Balakrishnan, 2003), Empire&Imperialism (Boron, 2003). 2 Çürüme figürü için bkz. Negri ve Hardt, İmparatorluk, çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yay., İstanbul, 2002, s Çokluk: Yeni Proletarya mı? Marx ve Sınıf Toplum ya da siyaset üzerine ne zaman düşünülse el altındaki en önemli araçlardan birisinin sınıf kavramı olduğunu söylemek pek de zor değildir; ancak kamusal alanın dilinin konu sınıf olunca ister istemez başvurduğu üçlü kavramsal ayrımın (alt, orta, üst) her ne kadar bu iki alan kolayca ayrılamayacak olsa da siyasaldan ziyade ekonomik bir belirlenim taşıdığını söyleyebiliriz. Kavramın tarihi boyunca bu üçlü kavrayışın ciddi bir ağırlığa sahip olduğu gözden kaçmaz 3. Kavramın babalarından birisi Max Weber ise diğeri de şüphesiz Marx tır. Ne var ki iki düşünürün sınıfa yaklaşımları çıkış noktaları (ekonomik etkinlikler) bakımından oldukça yakın olsa da sonuçta vardıkları yerler oldukça farklıdır: Marx sınıf ilişkileri ve sınıf mücadelesini tarih felsefesi içerisinde konumlandırırken, Weber tarih felsefelerini büsbütün reddeder. Weber e göre, sınıflar (üretim ilişkilerinin aksine) piyasa ilişkilerinden çıkar. Bu ilişkiler, büyük olasılıkla grup bilinci ve eylemini üretmenin yakınından bile geçmez. Sınıftan ziyade statünün, grup davranışı için sonuçlar doğurma olasılığı genellikle daha yüksektir. En önemlisi ise, Weber in görüşleri modern topluma ilişkin görüşlerimizi şekillendirmekte önemli bir rol oynarken, Marx ın düşünceleri Marksist geleneğin kuramsal analiz ile siyasal ve iktisadi dönüşümlere yaptığı eşzamanlı katkılarla birlikte kendi başına tarihsel bir güçtür (Dworkin, 2007, s. 35). Dworkin in iki düşünürü ayırırken yaptığı vurgu oldukça yerinde görünüyor: Kendi başına tarihsel bir güç. Öyleyse Marksist düşüncenin çizdiği tarihsel hatta sınıf kavramının nasıl kendi başına bir güç oluşturduğunu/oluşturabildiğini ele almak, sınıfın yıkıcı ve kurucu güçlerini ele almak bakımından elzem görünmektedir. Ne var ki hemen burada klişelerden sıyrılmamızı gerektiren bir çapak gözümüzün önünde durur. Bilindiği üzere Marx ın düşüncesinde sınıfın ikili bir karakteri olduğu düşünülür. Bu ikili karakterin genellikle tipik bir ikili karşıtlık olduğu düşünülmekle birlikte söz konusu kavrama yakından bakıldığında bakışımızın yönünü değiştirecek kavramsal bir tertibatla karşı karşıya kalırız: Marx ın sınıf konusunda klişeleştirildiğinin aksine kalıplaşmış bir görüşü yoktur. Düşünürün sınıf konusunda en açık biçimde konuştuğu iki kaynak olan Komünist Manifesto ve Kapital de karşımıza iki farklı sınıf tablosuyla çıkar. Her iki kitaptaki sınıf anlayışına daha yakından bakmak çalışmamız açısından elzem olmanın ötesinde, Marksizm üzerine, karşı, birlikte çalışmanın nasıl olanaklı olabileceğini göstermek bakımından da önemlidir; çünkü tüm bu çalışma biçimlerinin üzerine inşa edildiği en temel zeminlerden birisi daha sonra ele alacağımız üzere ne kadar eleştiri alsa da uzaklaşılamayan sınıf boyutudur. 3 Sınıf kavramının tarihini Marx ve Weber den alıp feminizm ile ırk gibi güncel tartışmalara kadar süren bir yapıt için bkz. Class Struggles (Dworkin 2007). 90 Utku ÖZMAKAS Gelir kaynakları, sırasıyla, ücret, kâr ve toprak rantı olan, sırf emekgücü sahipleri, sermaye sahipleri ve toprak sahipleri, başka bir deyişle ücretli-emekçiler, kapitalistler ve toprak sahipleri, kapitalist üretim tarzına dayanan modern toplumun üç büyük sınıfını oluştururlar (Marx, 2006, s. 775). Marx Kapital de üç sınıf tanımlar ve sınıfların geleneksel anlamda en katı biçimde geliştiği İngiltere de dahi bu sınıflar arasındaki sınır çizgilerinin silikleştiğini ve sınıflardaki tabakalaşma[nın], en saf biçimi içerisinde görün mediğini ifade eder (Marx, 2006, s. 775). Kısacası sınıflar geçişsiz, aralarında katı çizgiler olan ayrık alanlar olarak değil, geçişlilikler yaşanabilen kompartımanlar olarak düşünülmelidir. Marx, aynı bölümde sınıf üzerine konuşup sınıfı sınıf yapanın ne olduğunu tartışmaya başlamışken Dworkin in şık tespitiyle elyazması sona erer. Bu nedenle metin, sınıf ile statü grupları arasında ayrım yapmaya yönelmişken yarıda kalmış ve bu üç büyük toplumsal grubun nasıl ve neden oluştuğuna yönelik analiz ne yazık ki daha birinci maddesinde sona ermiştir. Sınıf üzerine en açık seçik akıl yürütmelerden birisi karşımıza Komünist Manifesto da çıkar. Manifesto nun birinci bölümünün adı ( Burjuvalar ve Proleterler ) ve bu bölümün ilk tümcesi bu açıdan hiç de şaşırtıcı değildir: Varolan bütün toplumların tarihi, sınıf mücadelesi tarihidir (Marx, 2002, s. 219). Marx burada Kapital dekinin aksine elbette metinlerin yazılma saiklerini aklımıza getirdiğimizde normal görüneceği üzere sınıfı sınıf yapanın ne olduğunu soruşturmaktan uzaklaşıp sınıf olgusunun tarih içerisindeki görünümlerinden söz eder. Sıra çağımıza geldiğindeyse modern toplumun iki sınıfa dayandığını dile getirir: Yine de çağımız, burjuvazi çağı, şu ayırıcı özelliğe sahiptir: Sınıf çatışmalarını basitleştirmiştir. Bir bütün olarak toplum giderek iki büyük düşman kampa, karşı karşıya duran iki büyük sınıfa ayrılıyor: Burjuvazi ve Proletarya (Marx, 2002, s. 220). Marx söz aldığı çağda iki temel sınıf olduğundan söz eder ve bu sınıfların birbiriyle olan ilişkisi karşılıklı bir gereklilik biçiminde ifade edilebilir. Ne var ki bu bir çıkar birlikteliği değildir. Burjuvazi tarihsel açıdan proletaryaya muhtaçtır, ancak tersi geçerli değildir. Basit bir biçimde üretim araçlarını denetim altında tutan sınıf olan burjuvazinin ve üretim araçlarına sahip olmayan sınıf olan proletaryanın ilişkisi tarih içerisinde şekillenmiştir: Burjuvazinin feodalizmi yere çalarken kullandığı silahlar artık burjuvazinin kendisine dönmüştür. Burjuvazi yalnızca kendisine ölüm getiren silahları üretmekle kalmamış, aynı zamanda bu silahları kullanacak modern işçi sınıfını, proletaryayı da yaratmıştır (Marx, 2002, s. 226). 91 Çokluk: Yeni Proletarya mı? Kısacası iki büyük sınıf olarak burjuvazi ile proletarya arasındaki ilişki karşılıklı bir gereksinme olmanın ötesinde tarih içerisinde aşılabilecek bir tabiyet ilişkisidir de. Elbette başta üretim araçlarının değişmesi olmak üzere tarihte yaşanan değişimler işçi sınıfının konumunu değiştirmiştir; ancak her sınıf mücadelesi siyasal bir mücadeledir (Marx, 2002, s. 230) mottosu değişmemiştir. Bir mülksüz olan proletaryanın zaferi ve burjuvazinin çöküşü eşit derecede kaçınılmazdır (Marx, 2002, s. 233). Görüldüğü üzere Dworkin in yerinde saptamasıyla kendi başına bir güç olan sınıf mücadelesi kaçınılmaz olarak proletaryanın zaferiyle sonuçlanacaktır; ancak bu zaferin gerçekleşmesi için siyasal mücadelenin asıl öznesi olan proletaryanın o meşhur çağrıya uyarak bir araya gelmesi gerekmektedir. Daha önce dile getirdiğimiz üzere ne sınıflar arasındaki geçişler ne de genel olarak Marx ın sınıf anlayışı cansız, değişimsiz bir kalıp olarak görülebilir. Bu da bize sınıf düşüncesinin daima yeniden ele alınması gerektiğini gösterir. Bu çerçevede sınıf düşüncesini yeniden ele alan bir girişimi yürüten Antonio Negri ile Michael Hardt ın düşüncelerine yakından bakabiliriz. Vampir Bir Rejim: İmparatorluk Negri ile Hardt dünya felsefe ve siyaset sahnesine çeşitli katkılarda bulundularsa da, onları aslen öne çıkaran iki kavram İmparatorluk ve Çokluk oldu. 11 Eylül den yaklaşık bir sene önce kaleme aldıkları İmparatorluk kitabında dünyanın yeniden betimlenmesi yapılır. Dünya artık yeni bir rejimin eşiğindedir ve bu rejimin adı da imparatorluktur. İlk önce imparatorluk düzeninin ne olduğunu açıklamak amacıyla birkaç farklı tanıma başvuracağız ve bu tanımların ortaklıklarından yararlanarak nasıl bir düşman la karşı karşıya olduğumuzu sergileyeceğiz. İmparatorluk la oldukça belirli bir şeyi kast ediyoruz: ulus-devletlerin egemenliğinin çok daha üst düzeydeki bir varlığa aktarılması. Ne var ki bu tanım bir içsel analoji bakımından çoğunlukla değişmez bir biçimde yorumlanmıştır; sanki İmparatorluk örtük bir biçimde dünya ölçeğindeki bir ulus-devletti (Negri ve Dufourmantelle, 2004, s. 59). Bu tanımda açık bir biçimde görüldüğü gibi imparatorluk, ulus-devlet döneminin sona erişinin şafağında ortaya çıkan bir kavram; ulus-devlet dağı aşıldıktan sonra karşımıza çıkan manzaradır. Elbette ulus-devletin egemenliğinin daha üst düzeydeki bir varlığa geçmiş olması nedeniyle imparatorluğun yalnızca boyutu büyümüş bir ulus-devlet yapılanması olarak düşünülmesi olanaklı değildir. Sermayenin ulus ötesi bir konuma geçmiş olması, imparatorluğun içerisinde barındırdığı şebeke ilişkilerinin çok daha girift ve kapsamlı bir hale geçmesi anlamına gelir. Biz İmparatorluk terimini çağdaş küresel düzeni adlandırmak için, emperyalizm terimine karşı kullandık. Başka bir ifadeyle, kalkış tezimiz emperyalizmin artık küresel iktidar yapılarını anlamakta yeterli bir kav- 92 Utku ÖZMAKAS ram olmadığıdır. ( ) Son olarak, İmparatorluk artık bir dışarısının olmayışıyla tanımlanır (Negri ve Hardt, 2002, s. 14). Bu manzaranın en temel öğesi emperyalizmin sona ermiş olmasıdır. Dünyanın lideri rolünü üstlenecek bir ulus-devletin de olmadığı bu manzarada bir başka önemli belirleyen de dışarısının olmayışı dır. Elbette bu motifi tamamlayan bir de sınır aşımı vardır: İmparatorluk kavramı temelde sınırların yokluğuyla nitelenir; İmparatorluk kavramının ucu bucağı yoktur. Demek ki, İmparatorluk kavramı her şeyden önce uzamsal bütünlüğü etkili bir biçimde kuşatan, daha doğrusu bütün uygar dünyaya hükmeden bir rejim demektir. ( ) İkincisi, İmparatorluk kavramı fetihler sonucunda ortaya çıkmış bir tarihsel rejimi değil, tarihi etkili bir biçimde askıya alan ve böylelikle mevcut durumu ebedi kılan bir düzeni anlatır (Negri ve Hardt, 2002, s. 20). Bu üç tanımdan görüldüğü üzere İmparatorluk, herhangi türden bir ulus-devlet liderliğinin kalmadığı, emperyalizmin sona erdiği, herhangi türden bir dışarıya mahal vermeyen ve sınırların olmadığı bir düzendir. İmparatorluk un dile getirildiği kavramsal tertibatın Foucaultcu kökenleri içerisi ile dışarısı arasındaki ayrımın yadsınmasını gerektirir: İktidar sistemi eleştirisi için duruş noktası hizmeti gören bu aynı sınır yer nosyonu; hem içeride hem dışarıda olan bir yer nosyonu, modern politik teori geleneğine de can verir (Negri ve Hardt, 2002, s. 199). Şüphesiz ki içerisi ile dışarı arasında kurulan ikili karşıtlığın yapısöküme uğratılması 4, iktidar her yerdedir; her şeyi kapsadığından değil, her yerden geldiğinden dolayı her yerdedir (Foucault, 2007, s. 72) diyen Foucault dan itibaren siyasal düşünce geleneğinin en önemli öğelerinden birisidir. Negri ile Hardt a göre Modernden postmoderne ve emperyalizmden İmparato
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks