Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

EG-nummer CAS-nummer Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Category:

Marketing

Publish on:

Views: 91 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Versie: 1.0 nl datum van samenstelling: RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Identificatie van de stof 1.3 Details
Transcript
Versie: 1.0 nl datum van samenstelling: RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Identificatie van de stof 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Carl Roth GmbH + Co KG Schoemperlenstr. 3-5 D Karlsruhe Duitsland Telefoon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Website: Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) Deze stof voldoet niet aan de criteria voor een indeling overeenkomstig Verordening Nr. 1272/2008/EG. Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) niet vereist 2.3 Andere gevaren Er is geen verdere informatie. zetmeel Artikelnummer 9368 Registratienummer (REACH) EG-nummer CAS-nummer Deze informatie is niet beschikbaar. 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geïdentificeerde gebruiken: Bevoegde persoon die voor het veiligheidsinformatieblad verantwoordelijk is (bevoegde persoon) 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen laboratoriumchemicaliën : Department Health, Safety and Environment : Informatiedienst voor noodgevallen Poison Centre Munich: +49/(0) RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel 2.2 Etiketteringselementen Signaalwoord niet vereist Nederland (nl) Pagina 1 / 10 RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.1 Stoffen Naam van de stof zetmeel EG-nummer CAS-nummer Molecuulformule (C₆H₁₀O₅)n Molaire massa 162,1 g / mol RUBRIEK 4: Eerst hulpmaatregelen 4.1 Beschrijving van de eerst hulpmaatregelen Algemene opmerkingen Verontreinigde kleding uittrekken. Bij inademing Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen. Bij huidcontact Huid met water afspoelen/afdouchen. In geval van huidirritatie arts raadplegen. Bij oogcontact Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen. Bij inslikken De mond spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Tot nu zijn geen symptomen en effecten bekend 4.3 Vermelding van de onmiddellijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling geen RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1 Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving waterstraal, schuim, droog bluspoeder, kooldioxide (CO2) Ongeschikte blusmiddelen volle waterstraal Nederland (nl) Pagina 2 / 10 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Brandbaar. Gevaarlijke verbrandingsproducten In geval van brand kan ontstaan: koolstofmonoxide (CO), kooldioxide (CO2) 5.3 Advies voor brandweerlieden Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures Voor andere personen dan de hulpdiensten Tegengaan van stofvorming. 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen Vermijden dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt. 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Advies over hoe het geloosde product moet worden ingesloten Afdekken van afvoerkanalen. Advies over hoe het geloosde product moet worden gereinigd Mechanisch opnemen. Andere informatie met betrekking tot het lozen of vrijkomen In geschikte behouders voor verwijdering brengen. Verwijzing naar andere rubrieken Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5. Persoonlijke beschermde uitrusting: zie rubriek 8. Chemisch op elkaar inwerkende materialen: zie rubriek 10. Instructies voor verwijdering: zie rubriek 13. RUBRIEK 7: Hantering en opslag 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk. Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Op een droge plaats bewaren. Incompatibele stoffen of mengsels Let op advies voor opslag van chemische stoffen. Overweging van ander advies Niet vereist. Nederland (nl) Pagina 3 / 10 Ventilatievereisten Gebruik van plaatselijke en algehele ventilatie. Specifieke ontwerpen voor opslagruimten of -vaten Aanbevolen opslagtemperatuur: C. 7.3 Specifiek eindgebruik Er is geen informatie beschikbaar. RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1 Controleparameters Nationale grenswaarden Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (grenzen voor de blootstelling op het werk) Land Stofnaam CAS No Indicatie Identificatie TGG 8 uur [mg/m³] TGG 15 min [mg/m³] Bron DE stof i AGW TRGS 900 DE stof r AGW 1,25 2,4 TRGS 900 Indicatie i Inhaleerbaar fractie r Respirabel fractie TGG 15 min Kortetijdswaarde (grenswaarde voor kortstondige blootstelling): grenswaarde die niet mag worden overschreden en die gerelateerd is aan een periode van 15 minuten TGG 8 uur Tijd gewogen gemiddelde (grenswaarde voor langdurige blootstelling): gemeten of berekend op basis van een referentieperiode van acht uur 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling Individuele beschermingsmaatregelen (persoonlijke beschermingsmiddelen) Bescherming van de ogen/het gezicht Veiligheidsbril met zijbescherming dragen. Bescherming van de huid bescherming van de handen Draag geschikte handschoenen. Geschikt zijn een volgens EN 374 beproefde handschoenen tegen chemicaliën. soort materiaal NBR (Nitrilrubber) materiaaldikte 0,11 mm. Nederland (nl) Pagina 4 / 10 doorbraaktijd van het handschoenmateriaal 480 minuten (permeatieniveau: 6) andere bescherming Rustperioden voor regeneratie van de huid inlassen. Preventieve huidbescherming (huidbeschermende crèmes) wordt aanbevolen. Bescherming van de ademhalingsorganen Adembescherming is noodzakelijk bij: Stofontwikkeling. Deeltjesfilter (EN 143). P1 (filtert minstens 80% van de luchtpartikels, kleurcode: wit). Beheersing van milieublootstelling Vermijden dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt. RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Voorkomen Fysische toestand Kleur Geur Geurdrempelwaarde Andere fysische en chemische parameters vast (poeder) wit geurloos Geen informatie beschikbaar ph-waarde 4-8 (water: 200 g / l, 25 C) Smelt-/vriespunt niet bepaald Beginkookpunt en kooktraject Deze informatie is niet beschikbaar. Vlampunt Verdampingssnelheid Ontvlambaarheid (vast, gas) Explosiegrenswaarden onderste explosiegrens (LEL) bovenste explosiegrens (UEL) Explosiegrenze van stofwolken onderste explosiegrens (LEL) Dampspanning Dichtheid Dampdichtheid niet toepasbaar geen informatie beschikbaar Niet ontvlambaar (30 g/m³) deze informatie is niet beschikbaar deze informatie zijn niet beschikbaar 30 g/m³ Bulkdichtheid kg / m³ Deze informatie is niet beschikbaar. Deze informatie is niet beschikbaar. Deze informatie is niet beschikbaar. Relatieve dichtheid Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar. Nederland (nl) Pagina 5 / 10 Oplosbaarheid Oplosbaarheid in water ~, 150 g / l bij 90 C Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log KOW) Zelfontbrandingstemperatuur 400 C Ontledingstemperatuur 200 C Viscositeit Ontploffingseigenschappen Oxiderende eigenschappen 9.2 Overige informatie Er is geen verdere informatie. RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 10.1 Reactiviteit Deze stof is niet reactief onder normale omgevingsomstandigheden Chemische stabiliteit Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering Mogelijke gevaarlijke reacties Heftige reactie met: Sterk oxiderend 10.4 Te vermijden omstandigheden Ontleding geschiedt vanaf temperaturen van: 200 C Chemisch op elkaar inwerkende materialen Er is geen verdere informatie Gevaarlijke ontledingsproducten Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5. RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 11.1 Informatie over toxicologische effecten Deze stof voldoet niet aan de criteria voor een indeling overeenkomstig Verordening Nr. 1272/2008/EG. Acute toxiciteit Is niet als acuut toxisch in te delen. Huidcorrosie/-irritatie Is niet als bijtend/irriterend voor de huid in te delen. Deze informatie is niet beschikbaar. niet relevant (vaste stof) geen geen Ernstig oogletsel/oogirritatie Is niet als zwaar oogletsel veroorzakend of irriterend voor de ogen in te delen. Nederland (nl) Pagina 6 / 10 Sensibilisatie van de luchtwegen of van de huid Is niet als inhalatie of huidallergeen in te delen. Samenvatting van de evaluatie van CMR-eigenschappen Is niet ingedeeld als mutageen in geslachtscellen, noch als kankerverwekkend noch als voor de voortplanting giftige stof in te delen Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling Is niet als toxisch voor specifieke doelorganen (eenmalige blootstelling) in te delen. Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling Is niet als toxisch voor specifieke doelorganen (herhaalde blootstelling) in te delen. Gevaar bij inademing Is niet als gevaarlijk bij aspiratie in te delen. Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen Na inslikken er zijn geen gegevens beschikbaar Bij contact met de ogen er zijn geen gegevens beschikbaar Na inademing er zijn geen gegevens beschikbaar Bij contact met de huid er zijn geen gegevens beschikbaar Overige informatie Geen. RUBRIEK 12: Ecologische informatie 12.1 Toxiciteit overeenkomstig 1272/2008/EG: Is niet als gevaarlijk voor het aquatisch milieu in te delen Proces van de afbreekbaarheid Theoretical Oxygen Demand (theoretisch zuurstofverbruik): 1,184 mg / mg Theoretische hoeveelheid kooldioxide: 1,629 mg / mg 12.3 Bioaccumulatie Er zijn geen gegevens beschikbaar Mobiliteit in de bodem Er zijn geen gegevens beschikbaar Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling Er zijn geen gegevens beschikbaar Andere schadelijke effecten Weinig schadelijk voor water. Nederland (nl) Pagina 7 / 10 RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 13.1 Afvalverwerkingsmethoden Voor vuilverwerking zich wenden tot de verantwoordelijke erkende vuilverwerker. Informatie betreffende afvalwaterlozing Afval niet in de gootsteen werpen Relevante bepalingen inzake afvalpreventie De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden Opmerkingen Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen. RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 14.1 VN-nummer (niet onderworpen aan transport-voorschriften) 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN niet relevant 14.3 Transportgevarenklasse(n) niet relevant Klasse Verpakkingsgroep niet relevant 14.5 Milieugevaren geen (niet gevaarlijk voor het milieu, volgens de voorschriften voor transport van gevaarlijke goederen) 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Er is geen verdere informatie Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code De lading is niet bedoeld om in bulk te worden vervoerd Informatie voor elke van de VN-reglementen Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/ADN) Niet onderworpen aan het ADR, RID en ADN. Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG) Niet onderworpen aan het IMDG. Nederland (nl) Pagina 8 / 10 RUBRIEK 15: Regelgeving 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel Relevante bepalingen van de Europese Unie (EU) Verordening 649/2012/EU betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (PIC) Niet vermeld. Verordening 1005/2009/EG betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen Niet vermeld. Verordening 850/2004/EG betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (POP) Niet vermeld. Beperkingen overeenkomstig REACH, bijlage XVII Lijst van autorisatieplichtige stoffen (REACH, bijlage XIV) Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS) - Bijlage II Verordening 166/2006/EG betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (PRTR) Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid Nationale voorschriften (Nederland) Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM) Aanduiding waterbezwaarlijkheid 11 weinig schadelijk voor in water levende organismen Saneringsinspannin g: B (Aanpak B: aanpak overeenkomstig relatief schadelijke stoffen) SZW lijst van kankerverwekkende, mutagene, en voor de voortplanting giftige stoffen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Geen van de bestanddelen is vermeld. Nationaal inventaris Stof is in de volgende nationale inventarissen gelijst: - EINECS/ELINCS/NLP (Europa) - REACH (Europa) 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling Voor deze stof is geen chemischeveiligheidsbeoordeling uitgevoerd. Nederland (nl) Pagina 9 / 10 RUBRIEK 16: Overige informatie Afkortingen en acroniemen Afk. ADN ADR CAS CLP CMR EINECS ELINCS IMDG MARPOL NLP PBT REACH RID Beschrijvingen van de gebruikte afkortingen Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegável interior) Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada) Chemical Abstracts Service (database voor chemische stoffen en hun uniekenummer, het CAS registratienummer) Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging) van stoffen en mengsels Carcinogeen, Mutageen of Reproductietoxisch European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen) European List of Notified Chemical Substances (europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan) International Maritime Dangerous Goods Code (internationale code voor vervoer van gevaarlijke goederen met schepen) Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (afk. van mariene verontreiniger) No-Longer Polymer (niet langer polymeer) Persistent, Bioaccumulerend en Toxisch Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Reglement betreffende het internationaal spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen) TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900) zpzb zeer persistent en zeer bioaccumulerend Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen - Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), veranderd met 2015/830/EU - Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP, EU-GHS) Lijst van relevante zinnen (code en voluit geschreven tekst zoals in hoofdstuk 2 en 3 vermeld) niet relevant. Disclaimer Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsbald niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar. Nederland (nl) Pagina 10 / 10
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks