Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

... EGİTİM FAKÜLTELERİ SINIF ÖGRETMENLİGİ ÖCRENCİLEREÖCRETMENLİK MESLEKLERİNDEKİOLUMLU VE OLUMSUZ KATKILARI

Category:

Automotive

Publish on:

Views: 25 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Kazım Karabekir Eğitim FakÜıtesi Deıı:isi Yıl: 2005 Sayı: 11 EGİTİM FAKÜLTELERİ SINIF ÖGRETMENLİGİ PROGRAMıNDAOKUTULAN MATEMATİK DERSLERİNİNBU BÖLÜMDEN MEZUN OLAN ÖCRENCİLEREÖCRETMENLİK MESLEKLERİNDEKİOLUMLU
Transcript
Kazım Karabekir Eğitim FakÜıtesi Deıı:isi Yıl: 2005 Sayı: 11 EGİTİM FAKÜLTELERİ SINIF ÖGRETMENLİGİ PROGRAMıNDAOKUTULAN MATEMATİK DERSLERİNİNBU BÖLÜMDEN MEZUN OLAN ÖCRENCİLEREÖCRETMENLİK MESLEKLERİNDEKİOLUMLU VE OLUMSUZ KATKILARI Yasin SOYLU Ahmet IŞIK u Özet Bu çalışmanın amacı; Eğitim Fakültelerinin Sın~f Öğretmenliği Programında okutulan teorik ve uygulamalı matematik derslerinin (Temel Matematik. Matematik Öğretimi). bu bölümlerden mezun olan öğrencilere öğretmenlik mesleklerinde sağlamış araştırılmasıdır. olduğu olumlu veya olumsuz etkilerinin Çalışmanın örneklemini; Erzurum il merkezinde çalışan farklı üniversitelerden mezun rasgele seçilen 40 sınıf öğr~tmeni, Erzurum iline bağlı Oltu ilçe merkezinde çalışan farklı üniversitelerden mezun rasgele seçilen 30 sınıf öğretmeni ile Ağrı il merkezinde çalışan farklı üniversitelerden mezun yine rasgele seçilen 30 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Bu çalışmada anket ve mülakat yöntemi kullanılmıştır. Anketlerin değerlendirilmesi ile; sın~f öğretmenlerinin lisans düzeyinde almış oldukları matematik derslerinin. onlara öğretmenlik mesleklerinde sağlamış oldukları olumlu veya olumsuz katkılar nitel olarak tespit edilmiştir..... Aıaııırk Üniversitesi Agn Egitim FakilItesi Fen Bilgisi Egitimi Ana Bilim Dalı, Agn Prof. Dr., Atauırk Üniversitesi, Kazım Karabekir Egitim Fakültesi, IIkogretim BoııımU Matematik Ogretmenligi Anabilim Dalı. Yasin SOYLU / Ahmet IŞIK Araştırmada elde edilen bilgilerin test edilmesine yö.nelik olarak, yüzde frekans uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar;.sınıf öğretmenlerinin Eğitim Fakültelerinde almış oldukları matematik ders/erinin, onların matematiğe karşı tutumlarında olumlu bir değişmenin olmadığı ve matematik eğiliminde almış oldukları bilgi ve deneyimlerini öğretmenlik mesleklerindefazla kullanamadıklarıtespit edilmiştir. Öğretmenlerle birebir yapılan mülakatların değerlendirilmesinden elde edilen bulgular ışığında, Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Programında verilen matematik ders/erinin öğretmenlik mesleğmdeki kullanılabilirliğinde istenilen verimin alınabilmesi için bazı öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Matematik Öğretimi, Sınıf Öğretmeni, Tutum, Matematik Ders;, Eğitim Fakültesi. THE POSITIYE AND NEGATIYE CONTRIBUTION OF IM MATEHEMATICS LESSONS IN PRIMARYSCHOOL EDUCATION DEPARTMENT OF FACULTY OF EDUCATION TO THE STUDENTS GRATUATED FROM THIS DEPARTMENT Abstract The aim ofthis study to determine the posilive or negative effects of the theoretical and practical lessons of mathematics (Basic Mathematics, Teaching Mathematics) İn department of Primary School of Education in Faculties of Education on the students who graduated from these departments. professionallife. The subject of the study consist of randomly selected 40 primary school teachers who graduatedfrom diverse universitles, 30 primary school 561 Eğıtim Fakülteleri SıM Öğretmenlığı Programında Okutulan Matematik Derslerinin Bu Bölümden Mezun Olan Öğrencilere Öğretmenlik Mesleklerindeki Olumlu Ve Olumsuz KatkJlarl teachers working in 011 ll, o distrıd of Erzurum, who graduated from d[fferent IIflil'ersilies and 30 primmy school teaehers working in Ağrı city eel/tre who graduatedfrom dillerenı universities. In ıhis study queslionnaire and inıerviewing were u.~l!d As.li)r Ihe eva/ualion of ıhe daw. ıhe positive and ıhe negalive eontribuliof7 ofıhe maıhematie lessons in undergraduaıe level ıhaı ıhe ıeachers involved had ıaken to Ihe professional life were deıermined qua/iıalively. In this lerm lesting ıhe data. pereenlage frequency was applied. The resulı obıained showed ıhaı maıhemalies lessons ıhaı primary school lec/chers had ıaken in Ihe faculty don 'ı creale a posilive charge ıawards maıhemalies and ıhe ıeachers don'l use enough ıhe knowledge and experience in ıheir pro}essimwllife. in ıhe lighı of ıhe inlerl'iews carried ouı wiıh ıhe ıeacher, same suggeslion were displayed in on/er lo gel ıhe expeeıedproduetivity as for ıhe use of the mathematies lessons in Primar)' School Educalian ofeduealion Faeulty in professionallife. Key Words: Maıhemoties Teaching, Primary Teaeher, Aftilude, Malhematies Lesson, Faeulty ofedueation. LGiriş Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesi, çağın şartlarına ayak uydurabilen nitelikli insanların yetişmesini gerekli kılmaktadır. Nitekim bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelere paralel olarak eğitim bilimleri ve teknolojileri de hızlı bir gelişim içerisine girmiştir. Bu süreçte matematığin üstlendiği rol göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Gelişimin en kuvvetli ivmesi akademik matematikteki üretimdedir (Işık 2002). Bilim ve teknolojinin bireyi her geçen gün daha çok etkilediği günümüzde, matematiğin günlük yaşamdaki önemi ve matematiksel bilginin 562 Yasin SOYLU / Ahmet IŞIK insan zekasını geliştirmedeki gücü artık herkes tarafından kabul edilmektedir. Ayrıca çağdaş dünyada insanların mateoıatiğe duydukları gereksinimlerinin arttığı bir gerçektir. Yapılan son çalışmalar bireylerin öğrenmeleri arasındaki farklılıkların önemsenemeyecek bir boyutunun kaygı ve tutum olduğunu ortaya çıkamııştır (Baykul, i 999). Araştırmacılar, öğretmenlerin (özellikle ilköğretimin birinci kademesinde) matematiğe karşı olan tutum, davranış ve inanışlannın öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum ve davranış oluşturmalarında önemli bir faktör olduğunu belirtmişlerdir (Aiken, i 970~ Leder, 1992). Bennett( i 986) ilkokul yıllarında ortaya çıkan öğrenme problemlerinin ve başarılarının daha sonraki yıllarda büyotüleceğini ve bu yüzden ilkokul yıllarının önemli olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, eğitim sistemimizin her kademesinde önemi her geçen gün artmakta olan matematiğe yönelik tutumları bilmenin bu alandaki başarı veya sıkıntıları belirlemedeki katkısı açıktır. Bu bağlamda, geleceğin öğretmenlerinin matematiğe yönelik tutumları ve tunımları arasandaki farklılıklar matematik eğitiminin geleceği açısından irdelenmesi gereken bir konu olarak öne çıkmaktadır (Kızıloğlu ve İpek, :4,001). Bundan dolayı matematik öğretiminde öğretmenlerin rolü çok önemlidir. Öğretmenler eğitim sisteminin bağlı olduğu öğretimin en önemli katalizörlendir. Öğretmenler matematiğin okuııarda etkili bir şekilde öğretilmesinde ve öğrenilmesinde önemli kişilerdir (National Council of Teacher of Mathematics. 199 I). Öğretmenin en büyük görevi, öğrencilerde davranış değişikliği meydana getirmek, yani öğrenmeyi sağlamaktır. Öğrenmeyi etkili sağlamada öğretmenlerin sahip olmaları gereken bilgi ve beceriler genelolarak konu alanı bilgisi, genel ve özel öğretmenlik bilgisi olarak ele alınmaktadır (Şahin ve Genç,2001). ÖğretmenleT, bilgi taşıyıcı ve aktarıcı değil, bilgi kaynaklarına giden yolları gösterici ve kolaylaştırıcı birer eğitim lideri olmalıdırlar. Bunun için öğretmenler, iyi bir alan bilgisine sahip olmanın yanında yeterli pedagojik bilgiye de sahip olmalılardırlar (Schlecty, 1991). Öğretmenin işlevi ve rolü ele alındığında Öğretmeninin 563 Eğitım Fal ullelen Sınıf Öğretmenfiği Programında Okutulan Matematik Ders/erınin Bu Bölümden Mezun Olan Öğrencilere Öğretmenlik Mesleklerindeki Olumlu Ve Olumsuz Kalkılan bilgi küpü mü yoksa amaçlarint kendi isteklerine göre tasarlayıp öğrencilerin 0 uI ve okul dışında çok sayıda kaynaktan yaralanmalarınayardımcı olacak bir rehber, işbirliği yapan ekip lideri mi? olacak yaklaşımı, son yıllarda dünyada başlı başına bir tartışma ve eleştiri konusudur. Oysa, okullarda matematik eğitiınini iyileştirmek için öğretim programının çağdaşlığı, öğretmenin eğilimi ve ıııesleğinde gelişmesi, ders kitapların ve araçgereçlerin yeteri ii iği. ölçme \ l: değerlendirmenin ölçütleri vd. alt gruplardakilerin birbiri ile uyumlu olması gerekir (Ersoy, i 997a). Bu bağlamda öğretmenin sınıf içindeki yeni işlevi ve rolü, matematik konularını alışılagelmiş biçimden daha larkıı bir yaklaşımla, öğrenci odaklı etkinlikler ve öğrenci katılımı ile işlemesidir (Ersoy i 997b). Bunun için öğretmen adaylarına, lisans düzeyinde gerekli olan alan bilgisinin verilmesinin yanında ilköğretim öğrencilerine matematiği anlatırken ne tür etkinliklerin yapılması gerektiği uygulamalı olarak verilmelidir. Yapılan bir araştırmaya göre, matematik öğretiminin amaçları konusunda yeterli bilgisi olan öğretmenler ve öğrenci sayısının çok az olduğu ve ne için matematik öğretildiğinin açık bir biçimde ortaya konamadığı gözlenmiştir (Işık vd, 200 I). Sınıf öğretmenleri üzerinde yapılan bir araştırmada; üniversite düzeyinde matematik öğretiminin kurallar ve algoritmaıarın ezberlettirilerek yapıldığı dolayısıyla bu bilgileri öğretmen olduklarında öğrencilere aktarmada problem yaşadıkları tespit edilmiştir. Yani öğretmenler matematik öğretimi derslerinde yeterince uygulama yapılmadığından şikayet etmişlerdir (Mapolelo. 1998). Öğrencilikten öğretmeni iğe geçişte devamlı problemler yaşanmaktadıl Bunun nedeni de üniversite düzeyinde elde edilen bilginin bir başkasına nasıl aktarılması gerektiği ile ilgili uygulamanın yeterince yapılmamasıdır (Mapolelo, ı 998). Bundan dolayı, öğretmen yetiştirmek; liniversiteye gelen öğretmen adaylarına sadece bazı basmakalıp bilgileri vermek değildir, yani öğretmen 564 Yasin SOYLU / Ahmet IŞIK adaylarını bilgi küpü yapmak değildir. O halde öğretrp.enlerin yetiştirilmesi sadece soyut düşünce Urunlerine göre değil, denenmiş, gözlemlenmiş somut olguiara ve bunlann uygulamalarına dayandırılmalıdır. Bu şekilde bir eğitim alan öğretmen adayı üniversitede aldığı matematiğe karşı olumlu tutumunu öğrencilerine yansıtacak ve üniversitede elde ettiği bilgileri ilköğretime taşıyabilecektir (Soylu, Işık ve Konya1ıoğlu, 2004). 2. Yöntem a- Evren-Örneklem: Çalışma evrenini Erzurum ili merkezinde çalışan 40 sınıf öğretmeni, Erzurum iline bağlı Oltu ilçe merkezinde çalışan farklı üniversitelerden mezun rasgele seçilen 30 sınıf öğretmeni ile Ağrı ili merkezinde çalışan 30 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır.örneklem 100 sınıf öğretmenidir. b- Veri Toplama: Çalışmadaüç yolla veri toplanmıştır. i. Konu ile ilgili literatür taranarak araştınnada bulguların yorumlanması ve önerilerin sunulmasına kuramsal temel oluşturulmuştur. ii. Anket fonnu geliştirilerek sınıf öğretmenlerine lisans düzeyinde almış olduklan matematik derslerinin (Temel Matematik, ~atematik Öğretimi), öğretmenlik mesleklerinde uygulanabilirliğinin ve onlann matematiğe karşı tutumlanna olan etkisi ile ilgili görüşleri alınarak bilgiler toplanmıştır. iii. Örneklemdeki sınıf öğretmenleri ile birebir mülakat yapılarak ilköğretimin birinci kademesinde ders anlatırken hangi noktalarda problemler yaşadıkları ile ilgili görüşleri alınarak bilgiler toplanmıştır. Örneklemdeki i 00 öğretmenin içinden rasgele alınan 10 öğretmen ile mülakat yapılmıştır. c-veri analizi: Sınıf öğretmenlerine uygulanan anketteki açık uçlu sorulardan alınan cevaplann analizi yapılarak daha anlamlı hale getirilmiştir. İstatistiki teknik olarak (%) yüzde ve (t) frekans kullanılmıştır. d- Sınırlılıklar: Eğitim-Öğretim yılı itibari ile araştınna sınıf öğretmenleri ile sınırlı tutulmuştur. 565 Eğilım Fakülteleri Sımf Öğretmenliği Programmda Okutulan Matematik Ders/erinin Bu Bölümden Mezun Olan Öğrencilere Öğretmenlik Mesleklenndeki Olumlu Ve Olumsuz Katkıtan 3. Bulgular Bu h.ısımda Eğitim Fakültelerinde Sınıf öğretmenlerinin lisans düzeyinde almış oldukları matematik derslerinin, öğretmenlerin matematiğe I-.arşı tutumlarıııa olan cıh.isi \ e almış oldukları bu derslerin öğretmenlik ıııeslel-.krinde yeterli olup olmadığı ile ilgili bilgilerin değerlendirilmesine ilişh.in hulgular ve öğretınenler!c yapılan mülakatlar sonı cevap şeklinde hiç değiştirilmeden aynen yer alnıaktadır. Tablo 1: Anabilim Dal111lzda almış olduğunuz matematik öğretimi; ıııatematiğe karşı olumlu tutumunuzu etkiredi mi sorusuna ilişkin bulgular. Oldukça Kısmen Hiç Sınıf etkiledi Etkiledi Etkilemedi Toplam Öğretmenleri f % f % f % f % Tablo i 'de Anabilim Dalınızda aldığınız matematik eğitimi; matematiğe karşı olumlu tutumunuzu etkiledi mi sorusuna öğrencilerin; %5'i oldukça etkiledi, %25'i kısmen dkiledi, %70'j hiç etkilemedi cevabını vennişlerdir. %70 h iç etkilemedi cevapları göz önüne alındığında, öğretmenlerin lisans döneminde almış oldukları matematik eğitiminin onların matematiğe karşı tutumlarında olumlu yönde herhangi bir ilerleme kaydedilemediği anlaşılmaktadır. Tablo 2 : Anabilim Dalınızda almış olduğunuz matematik derslerinin ne kadarını öğretmenlik mesleğinde kullanıyorsunuz sorusu ile ilgili bulgular. Bir Hiç Tamamını Sınıf kısmını Kullanmıyorum Toplam Öğretmenleri f % f % f % f % Yasin SOYLU i Ahmel/ŞIK Tablo 2'de Anabilim Dalınızda almış olduğunuz matematik derslerinin ne kadannı öğretmenlik mesleğinde kullanıyorsunuz sorusuna, öğrencilerin %2'si tamamını, %1 Tsi bir kısmımı, %81'i hiç kullanmıyorum cevabını vermişlerdir. %17 bir kısmını ve %81 hiç kullanmıyorum cevapları göz önüne alındığında öğretmenlerin lisans döneminde almış oldukları matematik derslerinin öğretmenlik mesleklerinde kullanamadi kları görülmektedir. Tablo 3: Öğretmenliğe başladığınızda; öğrencilerinize matematiği öğretme hususunda kendinizi yeterli buluyor musunuz sorusu ile ilgili bulgular. Sınıf Kısmen Hiç Buluyorum Toplam Buluyorum Bulmuyorum Öğretmenleri f % f % f % f % Tablo 3'de Öğretmen1iğe başladığınızda; öğreneilerinize matematiği öğretme hususunda kendinizi yeterli buluyor musunuz sorusuna %56 buluyorum, %32 kısmen buluyorum, %12 hiç bulmuyorum cevabını vennişlerdir. %56 yeterli buluyorum cevabı öğretmenlerin matematiği öğretme hususunda kendilerini yeterli bulduklannı göstennektedir. Tablo 4 : Meslekteki kıdeminiz arttıkça matematik öğretiminde değişme ne yönde oldu sorusu ile ilgili bulgular. Olumlu Değişmedi Olumsuz Toplam Sınıf Öğretmenleri f % f % f % f % Tablo 4'de Meslekteki kıdeminiz arttıkça matematik öğretiminde değişıne ne yönde oldu sorusuna %83 olumlu, %14 değişmedi, %3 olumsuz cevabını vermişlerdir. %83 olumlu cevabı öğretmenlerin zamanla matematik öğretiminde olumlu yönde değişim olduğunu gösteriyor. 567 Eğılim FaklJlteleri SıM Öğretmeniiği Programında Okutulan Matematik Ders/erinin Bu Bölümden Mezun Olan Öğrencilere Öğretmenlik Mesleklerindeki Olumlu Ve Olumsuz Katkiları Tablo 5: Anahiliın Dalıııızda alını:~ öğretmenin ilköğretim matematik yeterliınidir 'sorusu ile ilgili bulgular. olduğunuz ınatematik eğitimi; sızce programını uygulayabilmesi için ı S'mfÖğrermenieri Oldukça Yeterli i Kısmen Yeterli Yetersiz Toplam f % f % f % f % i Tablo 5 de Anabilim Dalınızda almış olduğunuz matematik eğitimi; sızce öğretmenin ilköğretim matematik program ın ı uygulayabi Imesi ıçın yeterlimidir sorusuna %30 oldukça yeterli, %30 kısmen yeterli, %40 yetersiz cevabını vermişlerdir. %40 yetersiz ve %30 kısmen yeterli cevaplarından öğretmenlerin anabilim dallarında almış oldukları matematik derslerınin ilköğretim matematik programını uygulayabilmeleri için yeterli olmadığı söylenebilir. Tablo 6: Anabilim Dalınııda almış olduğunuz matematik ile ilgili derslerin konuları ile günlük olaylar arasında bağ kurabiliyor musunuz sorusu ile ilgili bulgular. Oldukça Kısmen Hiç Toplam Sınıf Öğretmenleri f % f % f % f % 3 3 LO Tablo 6'da Anabilim Dalmızda almış olduğunuz matematik ile ilgili derslerin konuları ile günlük olaylar arasında bağ kurabiliyor musunuz sorusuna %3 oldukça, % 10 kısmen, %87 hiç cevabını vermişlerdir. %87 hiç bağlantı kurulamıyar cevabı öğretmenlerin lisans düzeyinde almış oldukları matematik derslerinin günlük hayatla bağlantı kuramadıklarını göstermektedir. 568 Yasin SOYLU / Ahmet IŞIK Tablo 7: Anabilim Dalınızda almış olduğunuz matematik derslerinin ilköğretimin birinci kademesindeki öğrencilere nasıl anlatılacağı ile ilgili yeterli uygulama yapıldığına inanıyor musunuz sorusu ile ilgili bulgular. Evet Hayır. Toplam Smıf Öğretmenleri f % f % f % Tablo Tda Anabilim Dalınıma almış olduğunuz matematik derslerinin ilköğretimin birinci kademesindeki öğrencilere nasıl anlatılacağı ile ilgili yeterli uygulama yapıldığına inanıyor musunuz sorusuna % i 9 evet, %81 hayır cevabını vennişlerdir. %8] hayır cevabmdan konuların ilkögetirnin birinci kademesindeki öğrencilere nasıl anlatılacağı ile ilgili yeterli uygulamanın yapılmadığını göstennektedir. Tablo 8 : Anabilim Dalınızda almış olduğunuz matematik derslerinin çokluk bakımından yeterli olduğuna inanıyor musunuz sorusu ile ilgili bulgular. Yeterli Kısmen Yeterli Yetersiz Toplam S ın ıf Öğretmenleri f % f % f % f % Tablo 8'de Anabilim Dalınızda almış olduğunuz matematik derslerinin yeterli olduğuna inanıyor musunuz sorusuna %79 yeterli, %13 kısmen yeterli %8 yetersiz cevabını vennişlerdir. %79 yeterli cevabından lisans düzeyinde alınan matematik derslerinin çokluk bakımından yeterli olduğu görü lmilştür. Sınıf öğretmenleri ile yapılan mülakatların hepsine burada yer vennemiz mümkün olmadığından rasgele alınan 5 mülakata yer verilmiştir. Araştırmacı: Lisans düzeyinde almış olduğunuz matematik derslerinin öğretmenlik mesleğindeki kullanılabilirliği ve almış olduğunuz matematik derslerinin matematik dersine karşı tutumunuzu nasıl etkiledi? 569 Egitım Fakulteleri Smlf Dgretmenligı Programında Okutulan Matematik Derslerinin Bu Bölilmden Mezun Olan Dgrencılere Oğrelmenlik Mesleklerindeki Olumlu Ve Olumsuz Kalktlan Mustafa KILIÇ (Öğretmen): Lisansta almış olduğum matematik dersferinin içerik olarak yeterli olduğunu düşünüyorum. Fakat Öğretim şeklinden veya bir yığın formül ezberletildiğinden dolayı pek matematiğe karşı olumlu düşünme ıneyilim olmadı. Tam aksine matematiğe karşı olumsuz düşüncelerim oluştu. Mesela matematik zor derstir kanısı bende oluştu. Ayrıca matematik öğretimi derslerinde yeterince uygulama yapılmadığından öğretmen olduğumuzda konuların ilköğretimin birinci kademesinde an latı lmasında sıkıntı yaşadım. Kısacası lisans düzeyinde matematik dersleri oldukça teorik verilmektedir. Araştınnacı: Lisans düzeyinde almış olduğunuz matematik derslerinin öğretmenlik mesleğindeki kullanılabilirliği ve almış olduğunuz matematik derslerinin matematik dersine karşı tutumunuzu nasıl etkiledi? Mustafa AKÇAY (Öğretmen): Üniversitede matematik dersleri çok teorik verilmektedir. Özellikle bol bol uygulama gerektiren matematik öğretimi dersinde yeterince uygulama yapılmıyor. Örneğin, konuların öğrencilerin seviyelerine uygun olarak somutlaştınlması gerektiğini biliyorum fakat bunun öğretimini uygulamalı olarak tam alamadığımdan dolayı öğretirnde problem yaşıyorum. Buda matematik dersini anlatırken bende olumsuz bir etki yapıyor, dolayısıyla bendeki bu olumsuzluklar öğrencilerimeyansıyor. Araştırmacı:Lisansta almış olduğunuzmatematik ile ilgili dersler hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyim? Cevat SOYLU (Öğretmen): Öğretmen olduktan sonra özellikle matematik öğretimi derslerinde çok büyük bir eksikliğimin olduğunu gördüm. Bu eksiklik, bilgiden ziyade uygulama veya lisansta almış olduğum derslerin öğretmenlik mesleğinde kullanılabilirliği alanındadır. Temel matematik dersinde ise o kadar tünnül ezberledim ki buda beni matematikten soğurtu. Gerçekten lisan düzeyinde alınan matematik öğretim derslerinde uygulamaya yeterince yer verilmemektedir. 570 Yasin SOYLU / Ahmet IŞIK Araştırmacı: Lisans düzeyinde almış olduğun matematik derslerinin ne kadarını öğretmenlik mesle~inde kullanabiliyorsun? Ayhan AKSU (Öğretmen): Yaklaşık olarak ancak %20-25 lik kısmını kuııanabiliyorum. Hatta öğretmenliğe başladığımda yeniden öğrenciliğe başlamışım gibi her şeye sıfırdan başladığımı hiss.ettim. Bu matematik bilgimden kaynaklanmıyordu fakat bu bilgilerin 7-12 yaş öğrenciler.ine nasıl aktarılması gerekti~inden kaynaklanıyordu. Zamanla bunu aştığımı düşünüyorum. Araştırmacı: Lisans döneminde almış olduğunuz matematik ile ilgili derslerin öğretmenlik mesleğinde size sağladığı söyleyebilir misiniz. olumlu ve olumsuzkatkıları Muharrem şahin (Öğretmen): Lisans düzeyinde aldığım matematik ile öğretmenlik mesleğimde kuijandığım matematik arasında hiçbir bağ kuramadım. Temel matematik derslerinde aldığım konuların hiçbiri ilköğretim düzeyinde değildi. Ama özellikle matematik öğretimi dersinde ilköğretim düzeyinde mate
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks