Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

EĞİTİMFAKÜLTESİDERGİSİ

Category:

Calendars

Publish on:

Views: 0 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Cilt/Volume:4 Sayı/Isue:2 Aralık/December2015 BÜEFAD BARTINÜNİVERSİTESİ EĞİTİMFAKÜLTESİDERGİSİ UluslararasıHakemliDergi InternationalReferedJournal ISN BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Transcript
Cilt/Volume:4 Sayı/Isue:2 Aralık/December2015 BÜEFAD BARTINÜNİVERSİTESİ EĞİTİMFAKÜLTESİDERGİSİ UluslararasıHakemliDergi InternationalReferedJournal ISN BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ BARTIN UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATION ISSN: ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ / INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL Cilt/Volume: 4, Sayı/Issue: 2, Aralık/December 2015 Sahibi Eğitim Fakültesi Adına Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ (Dekan) Editör Yrd. Doç. Dr. Sedat BALYEMEZ Alan Editörleri Prof. Dr. Çetin SEMERCİ Doç. Dr. Necati HIRÇA Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK Yrd. Doç. Dr. Ayla ÇETİN DİNDAR Yrd. Doç. Dr. F. Gizem KARAOĞLAN YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Gülsün ŞAHAN Yrd. Doç. Dr. Harun ER Yrd. Doç. Dr. Neslihan USTA Yrd. Doç. Dr. Sinem TARHAN Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erkam SULAK Yrd. Doç. Dr. Süreyya GENÇ Yrd. Doç. Dr. Yılmaz KARA Yabancı Dil Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Özge GÜN Yayıma Hazırlık Arş. Gör. Arzu ÇEVİK Arş. Gör. Ömer KEMİKSİZ Sekretarya Arş. Gör. Hasan Basri KANSIZOĞLU Teknik Sorumlular Yrd. Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Arş. Gör. Barış ÇUKURBAŞI İletişim Eğitim Fakültesi BARTIN TÜRKİYE e-posta: Tel: Owner On Behalf of Bartin University Faculty of Education Prof. Firdevs GUNES (Dean) Editor Asst. Prof. Sedat BALYEMEZ Field Editors Prof. Cetin SEMERCI Assoc. Prof. Necati HIRCA Assoc. Prof. Nuriye SEMERCI Asst. Prof. Ayse Derya ISIK Asst. Prof. Ayla CETIN DINDAR Asst. Prof. F. Gizem KARAOGLAN YILMAZ Asst. Prof. Gulsun SAHAN Asst. Prof. Harun ER Asst. Prof. Neslihan USTA Asst. Prof. Sinem TARHAN Asst. Prof. Suleyman Erkam SULAK Asst. Prof. Sureyya GENC Asst. Prof. Yilmaz KARA Foreign Language Specialist Asst. Prof. Ozge GUN Preparing for Publication RA. Arzu CEVIK RA. Omer KEMIKSIZ Secretary RA. Hasan Basri KANSIZOGLU Technical Assistants Asst. Prof. Ramazan YILMAZ RA. Baris CUKURBASI Contact Bartin University Faculty of Education BARTIN TURKEY Tel: Eğitim Fakültesi Dergisi (BÜEFAD), yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Yazıların sorumluluğu, yazarlarına aittir. Bartin University Journal of Faculty of Education (BUJFED) is a international refereed journal that is published two times a year. The responsibility lies with the authors of papers. Kapak: Arş. Gör. Barış ÇUKURBAŞI Öğr. Gör. Hüseyin UYSAL Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich s Periodicals Directory Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2015, BARTIN-TÜRKİYE Bartin University Journal of Faculty of Education, Volume 4, Issue 2, December 2015, BARTIN-TURKEY YAYIN DANIŞMA KURULU / EDITORIAL ADVISORY BOARD Prof. Dr. Hayati AKYOL Prof. Dr. Hüseyin ALKAN Prof. Dr. Sebahattin ARIBAŞ Prof. Dr. Ahmet ARIKAN Prof. Dr. Safure BULUT Prof. Dr. Recai DOĞAN Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN Prof. Dr. Bilgin Ünal İBRET Prof. Dr. Ramazan KAPLAN Prof. Dr. Firdevs KARAHAN Prof. Dr. Aziz KILINÇ Prof. Dr. Ahmet KIRKKILIÇ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Prof. Dr. Ahmet SABAN Prof. Dr. Çetin SEMERCİ Prof. Dr. M. Fatih TAŞAR Prof. Dr. Yavuz TAŞKESENLİGİL Prof. Dr. Cemal TOSUN Prof. Dr. Selahattin TURAN Prof. Dr. Mimar TÜRKKAHRAMAN Prof. Dr. Selma YEL Doç. Dr. Bahri ATA Doç. Dr. Eyyup COŞKUN Doç. Dr. Erol DURAN Doç. Dr. Tolga GÜYER Doç. Dr. Emine KOLAÇ Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ Doç. Dr. Sabri SİDEKLİ Doç. Dr. Çavuş ŞAHİN Doç. Dr. Neşe TERTEMİZ Doç. Dr. Kubilay YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Adıyaman Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara Üniversitesi Trakya Üniversitesi Kastamonu Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Ankara Üniversitesi Osmangazi Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi Uşak Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2015, BARTIN-TÜRKİYE Bartin University Journal of Faculty of Education, Volume 4, Issue 2, December 2015, BARTIN-TURKEY BU SAYININ HAKEMLERİ / REFEREES OF THIS ISSUE Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ Prof. Dr. Çetin SEMERCİ Prof. Dr. İbrahim BİLGİN Mustafa Kemal Üniversitesi Prof. Dr. Nergüz BULUT SERİN Lefke Avrupa Üniversitesi Doç. Dr. Adnan KARADÜZ Erciyes Üniversitesi Doç. Dr. Ali Osman ALAKUŞ Dicle Üniversitesi Doç. Dr. Ayşe OKVURAN Ankara Üniversitesi Doç. Dr. Başaran GENÇDOĞAN Atatürk Üniversitesi Doç. Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN Dokuz Eylül Üniversitesi Doç. Dr. Cemal TOSUN Doç. Dr. Cihan ÖZDEMİR Yunus Emre Enstitüsü Doç. Dr. Çiğdem KILIÇ Mersin Üniversitesi Doç. Dr. Deniz Beste ÇEVİK KILIÇ Balıkesir Üniversitesi Doç. Dr. Duygu PİJİ KÜÇÜK Marmara Üniversitesi Doç. Dr. Erdal TATAR Mustafa Kemal Üniversitesi Doç. Dr. Fatma ŞAŞMAZ ÖREN Celal Bayar Üniversitesi Doç. Dr. Fatime BALKAN KIYICI Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. Gizem SAYGILI Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Doç. Dr. Gökhan DEMİRCİOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Gülsen ÜNVER Ege Üniversitesi Doç. Dr. H. Elif DAĞLIOĞLU Doç. Dr. Hünkâr KORKMAZ Hacettepe Üniversitesi Doç. Dr. Kasım YILDIRIM Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet Altan KURNAZ Kastamonu Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet Barış HORZUM Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. Mustafa BAŞARAN Bozok Üniversitesi Doç. Dr. Mustafa KURT Doç. Dr. Oğuzhan KILDAN Kastamonu Üniversitesi Doç. Dr. Ömer ADIGÜZEL Ankara Üniversitesi Doç. Dr. Salih Zeki GENÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Doç. Dr. Sevgi KINGIR Hacettepe Üniversitesi Doç. Dr. Soner Mehmet ÖZDEMİR Kırıkkale Üniversitesi Doç. Dr. Şebnem Kandil İNGEÇ Doç. Dr. Tazegül DEMİR ATALAY Kafkas Üniversitesi Doç. Dr. Tolga ERDOĞAN Karadeniz Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Tolga KABACA Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Türkay Nuri TOK Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Yavuz ERİŞEN Yıldız Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Yusuf CERİT Abant İzzet Baysal Üniversitesi Doç. Dr. Yücel ÖKSÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Doç. Dr. Zarife SEÇER Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet YIKMIŞ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Aslıhan OSMANOĞLU Trakya Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ayla ÇETİN DİNDAR Yrd. Doç. Dr. Aynur PALA Celal Bayar Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK Yrd. Doç. Dr. Ayşe ELİÜŞÜK Yrd. Doç. Dr. Bekir Necati ALTIN Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2015, BARTIN-TÜRKİYE Bartin University Journal of Faculty of Education, Volume 4, Issue 2, December 2015, BARTIN-TURKEY Yrd. Doç. Dr. Emrullah YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Erol BARIN Yrd. Doç. Dr. Esen ERSOY Yrd. Doç. Dr. Esin ERGÜN Yrd. Doç. Dr. Cansel KADIOĞLU Yrd. Doç. Dr. Gülce COŞKUN ŞENTÜRK Yrd. Doç. Dr. Gürcan UZAL Yrd. Doç. Dr. Gürsoy MERİÇ Yrd. Doç. Dr. F. Gizem KARAOĞLAN YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Hülya KUTU Yrd. Doç. Dr. Hüseyin EŞ Yrd. Doç. Dr. İlker CIRIK Yrd. Doç. Dr. İlknur GÜVEN Yrd. Doç. Dr. Kemal Zeki ZORBAZ Yrd. Doç. Dr. Kemalettin PARLAK Yrd. Doç. Dr. M. Hülya ÜNAL KARAGÜVEN Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİLGİN Yrd. Doç. Dr. Mustafa KALE Yrd. Doç. Dr. Mustafa Onur CESUR Yrd. Doç. Dr. Neslihan BAY Yrd. Doç. Dr. Neslihan USTA Yrd. Doç. Dr. Nurhan ÖZTÜRK GEREN Yrd. Doç. Dr. Özge GÜN Yrd. Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Yrd. Doç. Dr. Sadet MALTEPE Yrd. Doç. Dr. Safiye ASLAN Yrd. Doç. Dr. Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ Yrd. Doç. Dr. Seçil Eda KARTAL Yrd. Doç. Dr. Sefa DÜNDAR Yrd. Doç. Dr. Sema SOYDAN Yrd. Doç. Dr. Sema SULAK Yrd. Doç. Dr. Serpil ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. Sevan NART Yrd. Doç. Dr. Sibel SADİ YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Sinem TARHAN Yrd. Doç. Dr. Songül GİREN Yrd. Doç. Dr. Süleyman GÖKSOY Yrd. Doç. Dr. Şenay YAPICI Yrd. Doç. Dr. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. Yasemin KIYMAZ Yrd. Doç. Dr. Yılmaz KARA Yrd. Doç. Dr. Yılmaz TONBUL Öğr. Gör. Dr. Özge ELİÇİN Dr. Hayriye Tuğba ÖZTÜRK Hacettepe Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Karabük Üniversitesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sinop Üniversitesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Marmara Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Marmara Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Maltepe Üniversitesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sinop Üniversitesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi Aksaray Üniversitesi Aksaray Üniversitesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mevlana Üniversitesi Kafkas Üniversitesi Aksaray Üniversitesi Düzce Üniversitesi Amasya Üniversitesi Fırat Üniversitesi Ahi Evran Üniversitesi Ege Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2015, BARTIN-TÜRKİYE Bartin University Journal of Faculty of Education, Volume 4, Issue 2, December 2015, BARTIN-TURKEY İÇİNDEKİLER / CONTENTS Firdevs GÜNEŞ Başlık ve Zihni Yönlendirme Title and Guiding Mind Belgin BAL İNCEBACAK Müzede Drama: Heykel ve İmgelem Kavramı Drama at the Museum: The Concept of Sculpture and Imagination Doi: /buefad.v4i Doi: /buefad.v4i Özgür EROĞLU Eğitim Fakültesi Mezunu Müzik Öğretmenlerinin Armoni Bilgi ve Becerilerine İlişkin Görüşleri Faculty of Education Graduate Music Teachers Opinions on their Harmony Knowledge and Skills Doi: /buefad.v4i Yeliz ÇELEN İlköğretim Öğretmenlerinin Matematiğe Yönelik Tutumlarının Öğretmen Özellikleri Açısından İncelenmesi Review of Primary School Teachers Attitude towards Mathematics in the Framework of their Teaching Features Doi: /buefad Melike YAVUZ TOPALOĞLU - Fatime BALKAN KIYICI Fen Bilimleri Programlarının Karşılaştırılması: Türkiye ve Avustralya Comparison of Science Curriculum: Turkey and Australia Doi: /buefad.v4i Cafer ÇARKIT Adnan KARADÜZ Ortaokul Yazarlık ve Yazma Becerileri Dersi Bağlamında Yazma Becerisi Öğretimi Üzerine Öğretmen Görüşleri Teachers' Perceptions in Teaching Writing Skills in the Context of Middle School Authorship and Writing Skills Course Doi: /buefad.v4i Oğuz DİLMAÇ Cihan İNANÇ Sınıf Öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Öz Yeterlik Düzeyleri The Self-Sufficiency Levels of Classroom Teachers about Visual Arts Course Doi: /buefad.v4i Ayşe Belgin AKSOY Hurşide Kübra ÖZKAN Çocukların Bilişsel Tempoları İle Sosyal Problem Çözme Becerilerinin Bazı Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi (Kırklareli İl Merkezi Örneklemi) Examination of Children s Cognitive Tempo and Social Problem-Solving Skills Regarding Some Demographic Characteristics (A Sample Study of Kirklareli City Centre) Doi: /buefad.v4i Feyza GÜN Hilal BÜYÜKGÖZE Araştırma Görevlilerinin Bireysel Gelişim İnisiyatifinde Özyeterliğin Rolü The Role of Self-Efficacy on Personal Growth Initiative among Research Assistants Doi: /buefad.v4i Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2015, BARTIN-TÜRKİYE Bartin University Journal of Faculty of Education, Volume 4, Issue 2, December 2015, BARTIN-TURKEY İÇİNDEKİLER / CONTENTS Ali KIRKSEKİZ - Mehmet UYSAL Onur İŞBULAN - Özcan Erkan AKGÜN Mübin KIYICI Mehmet Barış HORZUM Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine Eleştirel Bir Bakış: Problemler, Beklentiler ve Çözüm Önerileri A Critical View to School Experience and Application of Teaching Courses: Problems, Expectations and Solution Suggestions Doi: /buefad.v4i F. Ceyda ÇINARDAL - Levent ÇINARDAL Binali ÇATAK Mesleki Müzik Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri Critical Thinking Tendency of Students at Higher Education Institutions Providing Professional Music Education Doi: /buefad.v4i Güngör KESKİNKILIÇ YUMUŞAK Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri Ve Mesleğe Yönelik Tutumları Reflective Thinking Tendencies of Preservice Teachers and their Attitudes towards the Teaching Profession Doi: /buefad.v4i Ensar AYDIN - Süleyman Erkam SULAK Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değer Kavramına Yönelik Metafor Algıları Metaphor Perception of Prospective Primary School Teachers for Value Concept Doi: /buefad.v4i Abdullah Çağrı BİBER Ziya ARGÜN Matematik Öğretmen Adaylarının Tek ve İki Değişkenli Fonksiyonlarda Limit Konusunda Sahip Oldukları Kavram Bilgileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi The Relations Between Concept Knowledge Related to the Limits Concepts in One and Two Variables Functions of Mathematics Teachers Candidates Doi: /buefad Arzu ÖZYÜREK Fatih AKÇA Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Oyuncak Profillerinin İncelenmesi An Examination of the Toy Profiles of the Children with Mental Deficiency Doi: /buefad.v4i Aysun DOĞUTAŞ Cultural Intelligence Level of Turkish Teacher Candidates in Globalized World Küreselleşen Dünyada Türk Öğretmen Adaylarının Kültürel Zekâ Seviyeleri Doi: /buefad.v4i Ali SICAK Mehmet BAŞÖREN Ortaöğretim Öğrencilerinin Akademik Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Bartın Örneği) An Investigation of High School Students Academic Motivation in Related to Various Variables (Bartın Samples) Doi: /buefad.v4i Songül GİREN Emre DURAK Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyuncak Kavramına İlişkin Metaforik Algıları Early Childhood Education Teachers Metaphors about Toy Concept Doi: /buefad.v4i Erdal TATAR Bir Kimyasal Problem Çözme Tekniği: Stokiyometrik Haritalama A Chemical Problem Solving Technique: Stoichiometric Mapping Doi: /buefad.v4i Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2015, BARTIN-TÜRKİYE Bartin University Journal of Faculty of Education, Volume 4, Issue 2, December 2015, BARTIN-TURKEY İÇİNDEKİLER / CONTENTS Yavuz ERİŞEN - Fazilet YAVUZ BİRBEN - Hatun SEVGİ YALIN - Pınar OCAK Üstün Yetenekli Çocukları Fark Edebilme ve Destekleme Eğitiminin Öğretmenler Üzerindeki Etkisi The Awareness and Support Training for Gifted Children: The Impact on Teachers Doi: /buefad.v4i Ahmet AKIN Mehmet BAŞÖREN Algılanan Empatik Öz-Yeterlik ve Sosyal Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği The Validity and Reliability of Turkish Version of the Perceived Empathic and Social Self-Efficacy Scale Doi: /buefad.v4i Ercan ATASOY Neslihan UZUN Berna AYGÜN Dinamik Matematik Yazılımları ile Desteklenmiş Öğrenme Ortamında Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi Investigating Pre-service Teachers' Technological Pedagogical Content knowledge in Learning Environment Supported by Dynamic Mathematics Software Doi: /buefad.v4i A. Oğuzhan KILDAN Berat AHİ Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilimsel Çalışmalara Yönelik Okuma Alışkanlıkları Reading Habits of Scientific Studies For Pre-School Teachers Doi: /buefad.v4i Tuncay CANBULAT - Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ - Fatma ERDOĞAN Ayşe YEŞİLOĞLU Sınıf Öğretmeni Adaylarında Empatik Eğilim Düzeyi ve Geleceğe Dönük Beklenti The Level of Hopelessness and Empathic Tendency of a Group of Class Teacher Candidates Doi: /buefad.v4i Nail İLHAN - Yakup DOĞAN Özge ÇİÇEK Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Özel Öğretim Yöntemleri Dersindeki Yaşam Temelli Öğretim Uygulamaları Preservice Science Teachers' Context Based Teaching Practices in Special Teaching Methods Course Doi: /buefad.v4i Rıza SALAR Ümit TURGUT Implementing Differentiated Instruction on Pre-Service Physics Teachers: Agendas Fizik Öğretmen Adaylarına Farklılaştırılmış Öğretimin Uygulanması: Ajandalar Doi: /buefad.v4i Fadime KOÇ DAMGACI - Yeliz KAYA - Rafet GÜNAY David Fetterman ın Değerlendirme Modeli: Yetkilendirme Değerlendirmesi David Fetterman s Evaluation Model: Empowerment Evaluation Doi: /buefad.v4i Sinem ATIŞ Mustafa ARSLAN Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dilsel Becerilerin Gelişimine Etkisi Bakımından Ders Materyallerinin Önem Derecelerinin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) İle Belirlenmesi Determining the İmportance Level of Teaching Materials by Using Analytic Hierarchical Process (AHP) in Terms of Their Influence Over the Development of Language Skills in Teaching Turkish as a Foreign Language Doi: /buefad.v4i Gökmen ARSLAN Psikolojik İstismar Ölçeği (PİÖ) Geliştirme Çalışması: Ergenlerde Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi Development Psychological Maltreatment Questionnaire (PMQ): Investigating Psychometric Properties in Adolescents Doi: /buefad.v4i Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2015, BARTIN-TÜRKİYE Bartin University Journal of Faculty of Education, Volume 4, Issue 2, December 2015, BARTIN-TURKEY İÇİNDEKİLER / CONTENTS Fatma SUSAR KIRMIZI Ceren SAYGI Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Özyeterlik Algıları Elementary Teacher Candidates' Self-Efficacy Perceptions towards Using the Creative Drama Method Doi: /buefad.v4i Burçin GÖKKURT Tuğba ÖRNEK - Fatih HAYAT Yasin SOYLU Öğrencilerin Problem Çözme ve Problem Kurma Becerilerinin Değerlendirilmesi Assessing Students Problem-Solving and Problem-Posing Skills Doi: /buefad.v4i Soner DOĞAN Celal Teyyar UĞURLU - Orhan KAYA Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının Öğretmenlerin Algı ve Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Evaluation of School Administrators' Ethical Leadership Behaviors According Teachers Perceptions and Opinions Doi: /buefad.v4i Cemil KIRIM Necati HIRÇA Lise Öğrencilerinin Kişisel Hijyen ve Temizlik Alışkanlıklarının Fen Okur-Yazarlığına Göre Değerlendirilmesi The Evaluation of High School Students Personal Hygiene Habits Based on Science Literacy Doi: /buefad.v4i Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 2, s , Aralık 2015 BARTIN TÜRKİYE ISSN: Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 4, Issue 2, p , December 2015 BARTIN TURKEY Doi: /buefad.v4i Lise Öğrencilerinin Kişisel Hijyen ve Temizlik Alışkanlıklarının Fen Okur-Yazarlığına Göre Değerlendirilmesi Cemil KIRIM, Öğretmen, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Necati HIRÇA, Doç. Dr., Eğitim Fakültesi, Öz: Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin ilköğretim sürecinde edindikleri kişisel hijyen ve temizlik alışkanlıklarının cinsiyet, okul türü ve yerleşim yeri değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek ve bulguları fen programlarının fen okur-yazarlığı kazanımı yönü ile tartışmaktır. Araştırmanın örneklemini, Bartın il merkezinde bulunan Sağlık Meslek Lisesi ve Anadolu Lisesinde öğrenim gören, 113 ü kız, 46 sı erkek olmak üzere toplam 159 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri dört demografik bilgi, bir açık uçlu ve 24 likert tipi olmak üzere toplam 29 soru ile elde edilmiştir. Nicel verilerin çözümlenmesi için istatistiksel tekniklerden ortalama, standart sapma, tek yönlü varyans analizi uygulanırken, nitel verilerin analizi için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları öğrencilerin kişisel hijyen ve temizlik alışkanlıklarının yeterli olmadığını, bunun yanında okul, cinsiyet ve yerleşim yerinin öğrencilerin hijyen ve temizlik alışkanlıklarına etki etmediğini ve bu konudaki fen okur-yazarlığı kazanımlarını yeterince devam ettiremediklerini ortaya çıkarmıştır. Anahtar Kelimeler: Temizlik, Hijyen, Alışkanlık, Fen programı, Fen okur-yazarlığı The Evaluation of High School Students Personal Hygiene Habits Based on Science Literacy Abstract: The aim of this study is to determine whether high school students' personal hygiene and cleanliness habits which was acquired in primary school differ according to gender, settlement and type of school or not and to discuss the results based on the dimension of science literacy of science curricula. The sample of the research consists of (113 female and 46 male students) 159 students in total who study in Anatolian High School and Vocational Medical High school in Bartın city center. Data were obtained by a total of 29 questions including four demographic information, an open-ended and 24 Likert-type questions. In the data analysis, statistical techniques such as mean, standard deviation, onetailed variance analysis were used. Results show that high school students where the study has been conducted have insufficient personal hygiene behaviors and no statistically difference was seen amongst students personal hygiene behaviors in terms of gender, school type and settlement and they haven t managed to keep their Science Literacy a
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks