Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

EGİTİMİNİN SORUNLARI,

Category:

Letters

Publish on:

Views: 0 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
S.D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESi YA YINLARI NO: 16 BİLİMSEL TOPLANTILAR NO: 6 TÜRKİYE'DE YÜKSEK DİN EGİTİMİNİN SORUNLARI, YENİDEN YAPILANMASI ve GELECEGİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER- ıvibzakereler -- 'fürı
Transcript
S.D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESi YA YINLARI NO: 16 BİLİMSEL TOPLANTILAR NO: 6 TÜRKİYE'DE YÜKSEK DİN EGİTİMİNİN SORUNLARI, YENİDEN YAPILANMASI ve GELECEGİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER- ıvibzakereler -- 'fürı ıyc oıyanııt vaım İslfun Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi Dem. No: c\ s-bs~ Tas. No: 3-=t-7/d:St;;b -ToP-ı ''f EKİM 2003 ISPARTA-2004 TERTİP HEYETi BAŞKAN Prof. Dr. Ekrem SARIKÇIOGLU ÜYELER Doç. Dr. İsmail Hakkı GÖKSOY, Doç. Dr. Ramazan BUYRUKÇU, Yrd. Doç. Dr. Saadettİn ÖZDEMİR, Arş. Gör. Safinaz ASRİ ÇÖZÜMLEME A. HümeyraASLANTÜRK, İ. LatifHACINEBİOGLU, Kemalettin TAŞ, Nejdet DURAK, Haluk SONGÜR, Galip TURCAN, A. Sıdıka OKTAY, Ali BULUT, Sevim ÖZDEMİR A. Yılmaz SOYYER, M. Sadık AKDEMİR, Zahit KARAÇAM, H. Tevfik MARULCU, Bilal GÖKKIR B ila! SAMBUR, Rıfat OKUDAN, Kamile ÜNLÜSOY, Ahmet YILDIRIM, Musa KOÇAR, Adem EFE ISBN iç DÜZEN Nejdet DURAK; İshak ÖZGEL, BahattinYAMAN KAPAK N. DURAK BASKI S.D.Ü. ilahiyat Fakültesi Baskı Merkezi Ali Çolak Yayınlanan Yazıların Sorumluluğu Y azarlarına Aittir Yayınlanan tebliğler kaynak gösterilmek şartıyla iktihas ve atıf şeklinde kullanılabilir S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Isparta 2004 isteme ADRESi S.D.Ü. ilahiyat Fakültesi Merkez Kampüsü ISPARTA Tel: (0246) Fax: (0246) İSTİliDAM ALANLARINA GÖRE İLAHİY AT FAKÜLTELERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI: DİN HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÖNERİSİ Yrd.Doç.Dr. Saadetlin ÖZDEI\-1İR GİRİŞ Ülkemizde Yüksek Din Eğitimi ve Öğretimi 1949'da Ankara Ünv. de açılan ilahiyat Fakültesi 1 ve daha sonra 1959'da MEB'e bağlı olarak eğitim öğretim veren Yüksek İslam Enstitüleriyle 2 başlamıştır. Bunlara ilaveten Atatürk Üniversitesinde açılan İslami İlimler Fakültese de Yüksek Din Eğitimi ve Öğretiminin bir parçası olmuştur. Bugün ise çeşitli üniversitelere bağlı olarak 22 ilahiyat Fakültesi Yüksek Din Eğitimi ve Öğretimi SDÜ ilahiyat Fakültesi, Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. ( ozdernir~ilahiyat.sdu.edu. tr) 1 Halis Ayhan, Türkiye'de Din Eğitimi, MÜİFV yayınları İstanbul 1999., s Yüksek İslam Enstitüsü ilk olarak İstanbul'da 1959 da açılmıştır. Daha sonra 1962 de Konya Yüksek İslam Enstitüsü açılmış, bunu Kayseri 1965, İzmir 1966, Erzurum 1969 Bursa 1975, Samsun 1976 ve Yozgat 1979 da Yüksek İslam Enstitüsü açılarak sayıları sekize ulaşmıştır. Ayhan, Türkiye'de Din Eğitimi, s Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin açılmasına 1971 de karar verilmiş öğretim yılından itibaren öğrenci alınmıştır. Ayhan, Türkiye'de Din Eğitimi, s ı faaliyetine devam etmektedir. Mevcut bazı ilahiyat Fakültelerinde biri İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 4 diğeri ise ilahiyat 5 olmak üzere iki program uygulanmaktadır. Osmangazi Ünv. ilahiyat Fakültesi açılışından bugüne hala öğrenci almamış, Akdeniz Ünv. ilahiyat Fakültesi ise kanunda yer almasına rağmen henüz açılamamıştır. 6 ı ı -~ İstihdam açısından ilahiyat Fakültelerine bakıldığı zaman, ilahiyat Fakültelerinin İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Programından mezun olanlar İlköğretim okullarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak atanma imkanına sahiptirler. ilahiyat Programı mezunları için mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda DİB birimleri dışında bir istihdam alanı görülmemektedir. (Tezsiz Y. Lisans program mezunlarından bir kısmı öğretmen olarak atanabiliyorlar) ilahiyat Programı mezunlarının DİB den başka kurumlarda görev yapma imkanları olmamasına rağmen, mevcut programı incelediğimiz zaman, ilahiyat Fakültesi öğrencilerinin Din Hizmetleri görevini yürütecek bilgi ve formasyana sahip olamarlan mezun oldukları görülmektedir. 7 Öyleyse ilahiyat Fakültelerinde Din Hizmetleri alanında görev yapabilecek eleman yetiştirecek Din Hizmetleri Programının, DİB ve ilahiyat Fakültelerinin Öğretim yılında İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü açılan İliihiyat Fakülteleri şunlardır: 1) Ankara Üniversitesi (Ankara), 2) Atatürk Üniversitesi (Erzurum), 3) Çukurova Üniversitesi (Adana), 4) Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir), 5) Erciyes Üniversitesi (Kayseri), 6) Marmara Üniversitesi (İstanbul), 7) Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun), 8) Selçuk Üniversitesi (Konya), 9) Uludağ Üniversitesi (Bursa), 1 O) Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Bu Fakültelerde aynı zamanda ilahiyat Programı da uygulanmaktadır. 5 İlköğretim Din Kültürü ve Ahiilk Bilgisi Programı açılan İliihiyat Fakültelerinde aynı zamanda ilahiyat programı da bulunmaktadır. Sadece ilahiyat Programı bulunan ilahiyat Fakülteleri ise şunlardır. Cumhuriyet Ünv. ilahiyat Fak, Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. ilahiyat Fak, Fırat Ünv. ilahiyat Fak, Gazi Ünv. ilahiyat Fak, Harran Ünv. ilahiyat Fak, İnönü Ünv. İ lahiyat Fak, İstanbul Ünv. İ lahiyat Fak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. ilahiyat Fak, Karadeniz Teknik Ünv. ilahiyat Fak, Sakarya Ünv. ilahiyat Fak, Süleyman Demirel Ünv. ilahiyat Fak, Yüzüncü Yıl Ünv. ilahiyat Fakültesi. 6 Muhammet Şevki Aydın, Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme ve İstihdamı ( ) İBAV., Kayseri 2000., s.l29 7 Bu konuda bkz: ilahiyat Fakültelerinin WEB sayfaları. 538 yapacağı ortak çalışmalar sonucu açılması kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü DİB 22 Haziran 1965 tarih ve 633 sayılı Kanunda da belirtildiği gibi, yaygın din eğitimi veren bir kurumdur. Öyleyse DİB'in nitelikli eleman ihtiyacının da karşılanması gerekmektedir. DİN HİZMETLERİ PROGRAMI AÇlLMASININ AMACI NELER OLMALIDIR Yapılacak olan her iş, eylem için önceden birtakım amaçlar belirlenir. Herhangi bir amaç belirlemeden istenilene ulaşılabilmesi mümkün değildir. Amaçlar ortaya konulurken ne kadar bilimsel verilere ve gerçekiere dayanılırsa, hedefe ulaşmakta o kadar kolay olur. İşte Din Hizmetleri Programı açılırken de önce amaçların iyi bir şekilde ortaya konulması gerekir. Bu yapıldığı zaman bu programla neyi, nasıl gerçekleştirmek istiyoruz? Açılacak bu yeni bölüm için istihdam alanı var mıdır? hedefimiz nedir? müfredatta hangi derslere yer verilmelidir? gibi soruları daha net bir şekilde cevaplayabiliriz. Din Hizmetleri Programının amaçları bu nedenle önemlidir. İşte bunun için biz burada uygulanması düşünülen yeni programın amaçlarının neler olması gerektiği ile ilgili düşüncelerimizi aktarmak istiyoruz; Din Hizmetleri Programının amacı; Din Hizmetlerinin her alanında görev alacak niteliğe sahip olan, Her türlü ilmi, din!, felsefi ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, Mesleki açıdan dini konuları en doğru, sağlıklı bir şekilde yorumlayabilen, Mesleki bilgi, beceri ve davranış yanında, mesleğini en güzel şekilde yerine getirebileceği özel alan formasyonuna sahip olan, Din Hizmetleri formasyonu yanında, kültüre sahip olan, din hizmetleriyle ilgili genel Toplumun ve bireyin din hizmetleri konusundaki ihtiyaçlarını karşılayabilecek donamma sahip olan, Genel olarak toplumsal yapıyı tanıyabilecek bilgiye sahip olan, 539 tı ii Sosyal Hizmetler alanında (SHÇEK) farklı grupların psikolojisini aniayabilecek bilgiye sahip olan, Hasta ve suçluluk psikolojisini bilen ve ona göre muhataplara çözüm önerileri getirebilen, fertleri rehabilite edebilecek niteliklere sahip olan, Dini konularda insanların ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, günün şartlarına uygun pratik çözüm üretebilen, Fert ve topluma her zaman ve zeminde Dini Danışmanlık ve Rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olan, İnanç ibadet ve ahlak konularının nasıl öğretilmesiyle ilgili bilgi ve formasyana sahip, planlama, değerlendirme ulaşmış kişilerin yetiştirilmesidir. ve sonuca varma gücüne ' -~ 1 DİN HİZMETLERİ PROGRAMI AÇlLMASlYLA İLGİLİ GEREKÇELER DİB'lığı Kuruluş ve Görevleri haklundaki (22 Haziran 1965 tarih ve 633 sayılı) kanunun 1. maddesine göre Başkanlığın görevi İslam Dini'nin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek olarak belirlenmiştir. DİB'Iığına kanunla verilen yetkinin istenen şekilde kullanılabilmesi için eleman yetiştirecek kaynağa ihtiyacı vardır. Mevcut ilahiyat Programlarının bunun için yeterli olmadığı, hem ilahiyatçılar, hem DİB yöneticileri, hem de öğrencilerin kendi itirafları ve ifadeleri sonucu görülmektedir. İlahiyatçılar programlarda yeteri kadar DİB'e yönelik derslerin olmadığından, DİB yöneticileri ise kendilerinden göreve talip olan elemanların yeterince yetişmediğinden yakınmaktadır. Bir diğer taraf olan öğrenciler ise, kendilerinin mevcut programlarla Din Hizmetleri alanında görev almak için iyi yetiştirilmediklerinden, dolayısıyla psikolojik olarak göreve hazır 1 540 olmadıklarından söz etmektedirler. 8 İşte bu nedenlerden ötürü asgari şartlarda DİB'de görev alacak kişilerin Fakültelerde DİB'e yönelik formasyon kazanmaları ve kazandınlması zorunludur. Kasdedilen formasyon ise kanaatimizce ancak Din Hizmetleri Bölümünün açılması ve bu bölümde verilecek eğitim sonucu gerçekleşebilir. Halen uygulanmakta olan ilahiyat programlarından mezun olanların, Din Hizmetleri mesleğine yönelik sadece birkaç ders aldıkları görülmektedir. (Programlar incelendiğinde bu görülebilir.) Dolayısıyla branşlaşmanın öne çıktığı bir çağda Din Hizmetleri görevini yürütecek elemanların alana yönelik hiçbir formasyon dersi almadan mezun olmaları ve görev almaları ne kadar bilime ve gerçekiere uygun düşer. Kaldıki, böyle mezun olan gençlerimiz görev aldıklarında mesleki bir takım sıkıntılarla karşılaşmakta, (herhangi bir duayı okumak, nikah kıymak, cenaze defni, dini içerikli bir konuşma v.s.), hem psikolojik olarak yıkılmakta (görev yapamamanın verdiği sıkıntıyla), hem halk nazarında itibar kaybetmek1:e, hem de din görevlisi imajını zedelemek1:edir. Müftülüklerde mutlaka Dini Danışmanlık ve Rehberlik Büroları açılmalı ve bu bürolara atama yapılırken, İllere, en azından ilahiyat Fakültesi Din Hizmetleri Bölümü mezunlarından, Y. Lisans yapmış olanlar, ilçelere ise Din Hizmetleri Bölümü mezunları atanmalıdır. Çünkü müftülüklere her gün çok sayıda soru sorulmak-tadır. Soru ve sorunların çözümü ise, bir uzmanlığı gerektirmektedir. 9 DİB'de görev alan müftü, vaiz veya uzman statüsünde çalışan görevlil~rin bir kısmı Hapishane, Sosyal Hizmet Kurumları gibi DİB'in 8 Halit Ev, İlahiyat Fakülteleri ile İlgili Bir Model Önerisi , Tabula Rasa Akademik Dergi, yıl:i, sayı:2, Isparta2001, s.l Dini Danışmanlık ve Rehberiilde ilgili geniş bilgi için bkz: Suat Cebeci, Din Eğitiminde Dini Rehberlik ve Psikolojik Destek Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye'de Din Eğitimi ve Sorunları (Sempozyum), Değişim Yayınları, Adapazarı H.ııl f dışında farklı kurum ve kuruluşlarda da hizmet vermektedirler. Artık Hapishane vaizliği, yavaş yavaş kurumsaliaşmaya doğru gitmektedir (Ceza ve Tevkifevi vaizliği gibi). Sosyal Hizmet Kurumlarında ise, Kanun gereği bulunması gereken Din Görevlisi çoğu zaman Huzurevlerinde görevlendirilmektedir. Sosyal Hizmet Kurumlarını sadece Huzurevleri temsil etmemektedir. Çocuk Yuvası, Yetiştirme Yurdu, Rehabilitasyon Merkezleri gibi kuruluşlarda Sosyal Hizmet Kuruluşları arasındadır. Sosyal Hizmet Kurumlarındaki Din Görevlisinin, Huzurevlerinde istihdam edilmesi siyasi iktidarların değişmesiyle alakah bir durumdur. Bu durumun bir tercih olmaktan çıkarılmalı ve Sosyal Hizmet kuruluşlarına, çocukların, gençlerin, yetişkinlerin ve tüm ihtiyaç sahiplerinin, din ve moral hizmetlerini yürütecek görevliler atanmalıdır.ıo Atanacak bu görevliler ise ilahiyat Fakültelerinin Din Hizmetleri Programı mezunlarında olmalı. Mezunlara almalan gereken motivasyon ve formasyon önceden verilmelidir. Bu ise ancak Fakültede akutulacak derslerle gerçekleşebilir. Diğer taraftan bugün Hastanelerde bulunan Din Görevlileri sadece.! Cenaze yıkamakla meşguldürler. Halbuki Hastanelerde bulunması düşünülen Din Görevlisinin belki de yapacağı en son iş cenaze yıkamak olmalıdır. (Gerçi bugün itibariyle Hastanelerde Din Görevlisi istihdamı ve uygulaması yoktur.) Bu görevlilerin yapacağı işlerin başında hastalara moral vermek, onlara yaşama sevincini, hayata bağlanmayı, ümitsizliği yenerek ümit beslerneyi öğretrnek olmalıdır. Yoksa zaman zaman olumsuz bir şekilde (ilk uygulamaya başlandığında özellikle) basite indirgeyerek söylendiği gibi, elbetteki telkin yapmak değildir. Batıdaki uygulamada hastalara olumlu motivasyon kazandırma şeklindedir. 11 Öyleyse j J 10 Saadettİn Özdemir, Korunmaya Muhtaç Gençlerin Din Öğretimi ihtiyaçları, Isparta Nurullah Altaş, Dini Danışmanlığın Teorik Temelleri , Ankara Ünv. ilahiyat Fakültesi Dergisi, XLI, Ankara 2000, s Hastanelerde uygularnaktan vazgeçilen Dini Danışmanlık ve Rehberlik (moral vermek için) faaliyetine tekrar başlanılmalıdır. Teklif edilen Din Hizmetleri Programı mezunlarının istihdam alanı olarak DİB olduğu düşünülürse ki, çoğunluk böyle olacaktır. Öğrenciler Lisans düzeyinde Yetişkin Eğitimi, Yetişkin Psikolojisi, Sosyal Psikoloji Sosyoloji ve Sosyal Hizmetler nosyonuyla ilgili dersler yanında temel ilahiyat derslerini de birlikte almaları ve mezunlarının hayatın gerçekleriyle yüz yüze ve iç içe yetiştirilıneleri hedef kitlenin tanınması, sağlanmalıdır. Çünkü hizmet götürülecek bilinmesi ve ona göre bir strateji belirlenmesi, mezunların başarısı ve hedef kitlenin tatmin edilınesi açısından son derece önemlidir. Diğer taraftan Din Hizmetleri Programından mezun olan gençlerimizin DİB'de görev almaya ve yapmaya hazır olarak mezun oldukları için, direkt olarak mesleği İcra etmeye başlayacaklardır. DİB'de görev aldıktan sonra halen uygulanmakta olan Hizmetiçi eğitimle (Diyanet Eğitim Merkezlerinde) kaybedilen zaman kazanılmış olacaktır. Kaybedilmiş diyorum. Çünkü hiçbir kurumda 2.5 yıl gibi uzun bir süre mesleğe yönelik kurs olmamaktadır. Öğretmenliğe atanan bir kişi stajyer olarak bir yıl derslere rehber öğretmen gözetiminde girmek zorundadır. Fakat Öğretmen açığı oldukça fazla olduğu için bu pratike uygulanmamaktadır. Pratikte yeni atanan bir öğretmen hemen derslere girmekte, sorumluluk almakta ve ona görev verilebilmektedir. DİB'de MEB'de olduğu gibi benzer bir uygulamaya gidilebilir. Bugün DİB'in çeşitli kademelerde personel açığı olduğu halde yeni atanan müftü ve vaiz adayları her halukarda Hizmetiçi eğitime tabi 1' tutulmaktadır. Işte Din Hizmetleri Programının açılması zaman, personel ve hizmete geç başlama gibi kayıpları önleyecek ve mezunlardan kısa zamanda yararlanılmasını gündeme getirecektir. Onun için Din Hizmetleri Prograrnı bir an önce açılmalıdır. DİB'in hizmet alanını içine alan gruplarda veya Yetişkin eğitimine muhatap olan kitleler Ortaöğretim kurumlarındaki gençlerin gelişim ve 543 .. ı ij ' -~ 1 ogrenme dönemlerinden çok farklıdır. Yetişkin Eğitimi/ 2 dolayısıyla Yetişkİn Din Eğitimi 13 konusunda yeni bir programla öğrencilere formasyon kazandırılmalıdır. Çünkü kazandırılacak olan formasyonla, mezunlar, kendine güvenen bilgi ve beceriye sahip birer fert olarak meslek hayatına atılacaklardır. Mesleğe hazır ve sorunları yakından bilen kişilerin çeşitli kademelerde görev alması ise bir takım yanlışlıkları yani din istismarcılığını önleyecektir. Bugün en çok şikayetçi olduğumuz ve olunan bir hususu arz etmek istiyorum. Halkın dini yanlış bildiği, yanlış yorumladığı, Kur'an kültürüne sahip olmadığı, kendisine dini içerikli bir konu anlatılınca bu bilgiler arasında doğruyla yaniışı ayırt edemediği ve daha benzer problemler sayabiliriz. İşte halkı hurafe, batı! inançlardan kurtaracak, sağlıklı bir dini yapıya ulaştıracak nitelikli ve donanımlı görevlilere ihtiyaç vardır. ihtiyacın karşılanacağı kaynak ilahiyat Fakültelerinde açılacak olan Din Hizmetleri Bölümüdür. ilahiyat Fakültesi öğrencilerinde ve mezunlarında DİB'de görev alacak motivasyon ve formasyon, eksikliği vardır. Fakülteye girişte girmek istediği programın hangi mesleğe yönelik olduğu aday tarafından bilinmemektedir. Şayet bilinirse kişi hem bu mesleğe isteyerek yönelmiş olacak, hem de daha sonra ben bu mesleği istemiyordum, ben bu meslek (müftülük, vaizlik, özellikle imam-hatiplik gibi Din Hizmetleriyle ilgili meslekler kasdedilerek) için mi şu kadar yıl okudum gibi olumsuz tavır ve düşünceler içerisinde olmayacaktır. Dolayısıyla Din Hizmetleri Programının açılması motivasyon eksikliğinin giderilmesinde önemli bir boşluğu dolduracaktır.. 1.ı ıı Firdevs Güneş, Yetişkin Eğitimi (Halk Eğitimi), Ocak Yayınları, Ankara Cemal Tosun, Din Eğitim Bilimine Giriş, Ankara 2002, s.l53-l64; Mustafa Köylü, Yetişkin Din Eğitiminin Teorik Temelleri, Samsun 2000; Cemal Tosun, Yetişkinler Din Eğitimi; Mahiyeti, İmkaniarı ve Problemleri, Uluslararası Din Eğitimi Sempozyumu, Ankara Kasım 1997, s Çağımızda artık hayat boyu öğrenme, yanı ogrenmeyı ogrenme ön plana çıkmaktadır. 14 Dolayısıyla dinin öğrenilmesi de hayat boyu devam eden bir süreci içermektedir. Din eğitimi, belli bir dönemle sınırlı değildir. Beşikten mezara kadar devam eden bir faaliyettir. 15 DİB'de görev alacak kişilerde insanlara hayat boyu öğrenme ve öğretme felsefesini kavratacak bir nosyonun olması gerekmektedir. İşte bu formasyon bu programla mezunlam kazandırılacaktır. Yetişkinlere yaygın din eğitim 16 vasıtasıyla yardımcı olunması, onların çocuklarını da daha iyi yetiştirmelerine olumlu katkı sağlayacaktır. Yetişkİnleri yetiştirmek için ise, Yetişkİn Din Eğitimini bilen uzmanların olması gerekmektedir. İşte Din Hizmetleri Programı aynı zamanda bu alana yönelik olarak hazırlanan ve Türkiye'nin Din Hizmetleriyle ilgili sorunlarını çözmede katkı sağlayacak olan bir programdır. İşte yukarda saydığımız gerekçelerden ötürü Din Hizmetleri Bölümü açılmalıdır diyoruz. DİN HİZMETLERİ PROGRAMININ HİZMET ALANLARI (DİB'e bağlı tüm birimler, Sosyal Hizmet Kuruluşları, Hapishane vb. kurum ve kuruluşlar.) DİN HİZMETLERİ PROGRAMI İÇİN TEKLiF EDİLEN DERSLER Din Hizmetleri Bölümünün açılmasıyla ilgili sıraladığımız gerekçelerde de belirttiğimiz gibi, mevcut ilahiyat programlarında yer almayan (birkaç ders istisnai olarak bazı Fakültelerde vardır) ve Din Hizınetlı;:ri Formasyon dersleri olarak adlandırdığımız zorunlu dersler ve 14 Ramazan Yıldırım, Öğrenmeyi Öğrenmek, Sistem Yayıncılık, İstanbul Saadetlin Özdemir, Öğrenmeyi Öğrenmek ve Hz. Peygamberden Örnekler , V. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta Nisan 2002, s.l Abdurrahman Dodurgalı, Din Eğitimi ve Öğretiminde İlkeler ve Yöntemler, İstanbul 1999, s seçmeli olarak teklif ettiğimiz derslerin isimlerini ve müfredatları hakkında zihinlerde çağrışım yapması açısında birkaç cümleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. DİN HİZMETLERİ FORMASYON DERSLERİ Din Hizmetleri Mesleğine Giriş 2 O 2 Din Hizmetleri Mesleğinin tarihçesi, Din Hizmetleri Mesleği (Müftülük, Vaizlik, Murakıplık, İmam-Hatiplik, Müezzinlik) Mesleğin önemi, Görevleri, Öğretim Materyallerinin kullanımı, Etkili öğretim yöntemleri, Öğrenme ve Öğretmede temel kavramlar. Diksiyon ilitabetin önemi ve dilin konumu, Telaffuz, Güzel hitabetin insan psikolojisi üzerindeki etkileri, Güzel konuşmanın yolları, kelime telaffuzu, cümle kurma, Cümledeki etkiyi artırma, Cümledeki vurgu, Konuşurken dikkat edilecek hususlar, Güzel konuşmayla ilgili ünlü hatiplerden örnekler. Sosyal Hizmete Giriş 2 O 2 '1 Sosyal Hizmetin tanımı, Temel Kavramlar, Dünya'da ve Türkiye'de sosyal hizmetin tarihi seyri, Sosyal hizmette ortak noktalar, Sosyal hizmetin yapılış şekilleri. Yetişkin ve Yaşlılık Psikolojisi 2 O Yaş arası gelişim dönemi insanın temel gelişim özellikleri, orta yaş döneminin belirgin gelişim özellikleri 60 yaş yukarısı (yaşlılık) dönemi insanının başlıca gelişim özellikleri. İslam'da İnanç Öğretimi 2 O 2 546 Eğitim, Öğretim, TerbiyP. kavramları, İnanç konularının nasıl öğretileceğiyle ilgili yöntem ve teknikler, Dua'nın nasıl öğretileceğiyle ilgili yöntem ve teknikler İslam' da İhadet Öğretimi 2 O 2 İbadetle ilgili kavramlar, ibadet konularından olan Namaz, Oruç, Hacc v.b., konularının nasıl öğretileceğiyle ilgili yöntem ve teknikler. Özel Eğitime Muhtaç/ara Din Hizmetleri 2 O 2 Türkiye'de Özel eğitime muhtaçlarasağlanan eğitim imkanları, Özel eğitme muhtaçlıkla ilgili tanım ve kavramlar, Özel eğitime muhtaç gruplar ve bu gruplar arasındaki farklılıklar, Özel eğitime muhtaçlara nasıl bir Din Eğitimi verilmeli, izlenecek yöntemler. Ahlak Eğitim ve Öğretimi 2 O 2 Ahlak'la ilgi kavramlar, Türkiye'de ahlak eğitim ve öğretiminin tarihi gelişimi, İnsanın kişili
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks