Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Elektronische uitreikingsprocedure Laissez- Passer voor Lijkvervoer. Handleiding

Category:

Instruction manuals

Publish on:

Views: 17 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Elektronische uitreikingsprocedure Laissez- Passer voor Lijkvervoer Handleiding 1 1. Algemene informatie Met het oog op een vereenvoudiging van de administratie voert de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,
Transcript
Elektronische uitreikingsprocedure Laissez- Passer voor Lijkvervoer Handleiding 1 1. Algemene informatie Met het oog op een vereenvoudiging van de administratie voert de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een nieuwe uitreikingsprocedure van geleibrieven voor lijkvervoer door. Het document (bijlage 1) werd uitgegeven in drie talen (frans, nederlands en engels), in kleur, en het formaat voldoet met wat overeengekomen is in het Akkoord van Straatsburg, ondertekend door België. De aanvragen, voor heel België, gebeuren voortaan uitsluitend elektronisch via volgende url : Men kan de aanvragen doen in elk van de drie eerder vermelde talen. Die aanvragen worden behandeld door de Saniportmedewerkers op de luchthaven van Brussel Nationaal te Zaventem, en wiens handtekening is ingediend bij de bevoegde Consulaire Zaken. De Saniportmedewerkers behandelen de aanvragen zo spoedig mogelijk, naast de andere aspecten van hun takenpakket. De termijn stemt overeen met de culturele en religieuze eisen van de families. Het is dus niet langer mogelijk een laisser-passer voor lijkvervoer te verkrijgen bij de Federale Gezondheidsinspecteurs. Het document kan ook op de luchthaven worden afgeleverd. De Saniportmedewerkers zullen zich niet langer buiten de luchthavenperimeter verplaatsen. Zij zullen één keer per dag, uitsluitend tussen en uur, in de vertrekhal de aanvragen voor de laisser-passer die niet elektronisch worden gedaan afhandelen. Saniport is niet bevoegd om deze mensen een parkeerplaats op de luchthaven aan te bieden en kan niet ingrijpen in geval van problemen met de politie, die ter plaatse zeer aanwezig is. Materiaal Deze procedure geeft de toestemming voor de aanvraag en de uitreiking van een laisser-passer voor lijkvervoer geldig op nationaal terrein, dag en nacht, zonder dat de aanvrager zicht daarbij dient te verplaatsen. Men heeft daarbij nodig: - een pc met internetverbinding voor de elektronische aanvraag via de website - een elektronische mailbox om de documenten ter bevestiging van de aanvraag alsook de validatie ervan te ontvangen. 2 - een printer/kleurenscanner van goede kwaliteit. De akte van overlijden, het attest van niet besmettelijke ziekte en het certificaat van kisting door de Belgische wet vereist voor de uitreiking van een geleibrief voor lijkvervoer dienen ingescand te worden om te worden geverifieerd. - dezelfde printer/scanner wordt gebruikt om het document vanaf de site af te drukken. Uitzonderlijke gevallen De Belgische wetgeving bevat enkele bijzonderheden : Uitzonderlijke Laisserpasser Akte van Certificaat van Certificaat van Andere gevallen voor overlijden niet kisting lijkvervoer besmettelijke ziekte Benelux Frankrijk x x x x Urne Gevraagd x - - door sommige ambassades fœtus 6 maand x - x x attest van de arts die de bevalling bevestigd en dat de foetus minder dan 28 weken is. De naam en voornaam van de moeder moet worden opgenomen en zo mogelijk die van de vader. Opgraving x x - x 1 jaar Opgraving 1 jaar x x x x Veiligheid De gegevens van de overledene die u ingeeft om de laisser-passer voor lijkvervoer te bekomen zijn enkel toegankelijk voor de Saniportmedewerkers. Zij kunnen het verloop van de aanvraag volgen en nagaan tot waar ze reeds voltrokken is. 3 2. Aanvraag van een laisser-passer voor lijkvervoer 2.1. Voorstelling van de gegevens Maak verbinding met de site (via de directe link of via de website van de FOD Volksgezondheid). U wordt er gevraagd om de gegevens van de overledene in te geven die op de laisser-passer voor lijkvervoer moeten staan. Die gegevens worden automatisch overgemaakt op het einddocument dat een specifiek nummer aan de aanvraag toekent. Vervolgens wordt u gevraagd om de gegevens van uw bedrijf aan te vullen. Die zijn bestemd voor de dienst comptabiliteit van de FOD Volksgezondheid om uw storting te beheren. Deze gegevens zal u enkel bij uw eerste aanvraag in het systeem moeten invoeren. In het vervolg identificeert het systeem u dan automatisch. 4 2.2. Verificatie van de gegevens Het is zeer belangrijk dat u deze verificatie ter harte neemt. Een niet gevalideerde aanvraag zal u opnieuw moeten starten. Onderstaande schermen staan u toe na te gaan dat u geen fout hebt gemaakt bij het invoeren van de gegevens van de overledene. U kan terugkeren om een eventuele fout recht te zetten (spelling van een naam, vergissing van datum). 5 2.3. Uploaden de documenten Vervolgens wordt u gevraagd om de drie documenten in te scannen die vereist zijn door de Belgische wetgeving voor de uitreiking van een laisser-passer voor lijkvervoer. Die documenten worden automatisch als bijlagen gevoegd bij het specifiek dossier dat gekoppeld is aan uw aanvraag. De Saniportmedewerkers kunnen het geheel dus terugvinden in het systeem. De schermen laten u eveneens de ingescande documenten zien zodat u kunt nagaan of ze leesbaar zijn. Die voorwaarde is noodzakelijk voor de validatie van uw aanvraag door de Saniportmedewerkers. Als de documenten niet leesbaar zijn, is het mogelijk ze te verwijderen en vervolgens opnieuw in te scannen. 6 Als u deze stap beëindigd hebt, wordt u verzocht over te gaan tot de betaling. Geen enkel document zal worden bezorgd als de betaling niet voltrokken is. 3. Het afdrukken van de geleibrief voor lijkvervoer De Saniportmedewerkers van de Nationale Luchthaven te Zaventem zijn verplicht om de actuele wetgeving toe te passen. De elektronische procedure wijzigt die verplichting geenszins. Het is hun taak om de juistheid van de ingevoerde gegevens na te gaan, alsook de aanwezigheid en de wettelijkheid van de drie ingescande documenten, en wederzijdse afstemming tussen die documenten en de gegevens van de overledene. Elke aanvraag die aan de criteria voldoet zal worden gevalideerd. Daarop ontvangt u in uw inbox een bericht dat de validatie bevestigt en dat u verzoekt uw laisser-passer voor lijkvervoer te downloaden en uit te printen door naar de site te gaan waarvan de link in het bericht wordt weergegeven. Alle ambassades, hospitalen, artsen en de publieke administraties werden op de hoogte gebracht van deze nieuwe procedure. Het document dat u dient af te drukken is voortaan het enige afgeleverde document in België. 7 We leggen in het bijzonder de nadruk op de aanbevelingen die u onder punt 4 aantreft om zo een kwaliteitsvol document te bekomen dat u dient voor te leggen aan de diplomatische instanties die het eindakkoord geven voor de export van het stoffelijk overschot. Elke aanvraag die niet voldoet aan de vermelde criteria zal niet worden gevalideerd. In uw inbox ontvangt u een bericht dat de weigering van de validatie rechtvaardigt en dat u verzoekt opnieuw een correcte aanvraag in te dienen. 4. Technische criteria Het is aan te raden een recente printer-scanner te gebruiken. 8
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks