Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

EM8670_R2_20150915_manual_nl

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
eminent handleiding
Transcript
  EM8670-R2 Draadloze buitensirene    2   |  NEDERLANDS   EM8670-R2 - Draadloze buitensirene Inhoudsopgave 1.0 Introductie ............................................................................................................. 2   2.0 Instellingen ............................................................................................................ 3   2.1 Antisabotage schakelaar ................................................................................... 3   2.2 Schakelaar instellingen ...................................................................................... 3   2.2.1 Volume instellingen .................................................................................... 4   2.2.2 Tijd dat sirene afgaat .................................................................................. 5   2.3 Verbinden met het alarmsysteem ..................................................................... 5   3.0 Installatie ............................................................................................................... 6   4.0 Veelgestelde vragen en andere relevante informatie ............................................. 6   5.0 Service en ondersteuning ...................................................................................... 6   6.0 Waarschuwingen en aandachtspunten .................................................................. 7   7.0 Garantievoorwaarden ............................................................................................ 8   1.0 Introductie Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige Eminent product! Dit product is door de technische experts van Eminent uitgebreid getest. Mocht dit product ondanks alle zorg problemen vertonen, dan kun je een beroep doen op de vijf jaar Eminent garantie. Bewaar deze handleiding samen met het bewijs van aankoop daarom zorgvuldig. Registreer je aankoop nu op www.eminent-online.com en ontvang product updates!    3   |  NEDERLANDS   2.0 Instellingen Opmerking: Als het alarm is ingeschakeld zal de status LED iedere 5 seconden oplichten. Als het alarm is uitgeschakeld zal de status LED uitgeschakeld zijn. 2.1 Antisabotage schakelaar Indien de behuizing van de sirene ongeoorloofd wordt geopend zal de sirene afgaan en zal er naargelang de instellingen een SMS worden verstuurd of een contactpersoon worden gebeld. De sirene bevat naast de ingebouwde antisabotage schakelaar ook een externe antisabotage schakelaar. Hierdoor zal ook wanneer de sirene van de muur wordt gehaald bovenstaande procedure in werking treden. 2.2 Schakelaar instellingen Om de sirene op de juiste manier in te stellen dienen er schakelaars correct ingesteld te worden. In onderstaande tekeningen wordt per schakelaar duidelijk uitgelegd hoe deze ingesteld moet staan. The schakelaars bevinden zich op de printplaat. Volume instelling Sirene tijd  Aan / Uit Sabotage schakelaar Leer knop Status LED  Alarm flitslicht    4   |  NEDERLANDS   2.2.1 Volume instellingen Sirene hoog volume (standaard) Sirene uit Sirene laag volume
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks