Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Energie-efficiëntie in de industrie

Category:

Leadership & Management

Publish on:

Views: 18 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Postacademische opleiding Energie-efficiëntie in de industrie Wetenschappelijke Coördinatie Prof. dr. ir. Michel De Paepe Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding Universiteit Gent Module
Transcript
Postacademische opleiding Energie-efficiëntie in de industrie Wetenschappelijke Coördinatie Prof. dr. ir. Michel De Paepe Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding Universiteit Gent Module 0: Basisbegrippen 30 januari en 14 februari 2008 An English version will also be organised, see inside for more information Module 1: Warmteproductie en -transport 21 en 28 februari, 6 maart 2008 Module 2: Thermische Energierecuperatie 13 en 20 maart, 10 april 2008 Module 3: Aandrijving en Regeling 17 en 24 april, 8 mei 2008 Dit programma laat toe een getuigschrift van de Universiteit Gent te behalen. Module 4: Energiemanagement en Beleidskader 15, 22 en 29 mei 2008 Ondersteund door INSTITUUT VOOR PERMANENTE VORMING inleiding Waarom dit programma? Energie is één van de meest waardevolle grondstoffen van onze planeet. In de toekomst zal het verstandig inzetten van energiebronnen van vitaal belang zijn om een duurzame ontwikkeling te realiseren. Sinds de start van het Kyoto-protocol op 11 december 1997 werden op verschillende overheidsniveaus (Europa, Federaal en Vlaanderen) maatregelen uitgevaardigd om de CO 2 uitstoot te verminderen en het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. In Vlaanderen ontstonden intussen het Benchmarkconvenant, maar ook Groenestroomcertificaten en WKK-certificaten. Tien jaar later stellen we vast dat de brandstofprijzen verdubbeld zijn en dat energiebesparing een economische dimensie heeft gekregen in alle bedrijven. Dit opent de weg voor investeringen in de ontwikkeling van nieuwe technieken en tegelijk neemt de rentabiliteit van gekende besparingsmaatregelen toe. Er ontstaan nieuwe functies in bedrijven, waarbij energiebeheer een hoofdtaak wordt. Om op een rationele manier met energie en energiestromen te kunnen omgaan is een grondige technische kennis van processen en installaties noodzakelijk. Financiële aspecten zijn echter nooit weg te denken uit het energieverhaal. Tegelijk is er nood ontstaan voor verdere verdieping van de kennis rond het onderwerp energie in ruime zin. De mogelijkheden en beperkingen van sommige (nieuwe) technieken zijn onvoldoende gekend. Door de vergaande complexiteit en de verwevenheid van energie in alle takken van het bedrijf en de bedrijfswereld is het soms moeilijk een overzicht te bewaren. De wetgeving wijzigt gestaag en tegelijk is de redenering achter bepaalde maatregelen niet duidelijk. Bij de samenstelling van het programma werd erover gewaakt een evenwichtig aanbod uit te werken tussen fundamentele en praktische kennis. In iedere module wordt vertrokken van de fundamentele wetmatigheden om de technische ontwikkelingen te onderbouwen. Iedere module eindigt met de behandeling van een aantal voorbeelden, waarbij deze technieken in een bedrijf in praktijk werden gebracht. Na het volgen van deze opleiding zullen de deelnemers een degelijke basis hebben om de mogelijkheden en haalbaarheid van energie-efficiënte maatregelen te beoordelen. Op deze manier wordt de missie van de opleiding duidelijk: een bijdrage leveren tot het verwerven van concrete wetenschappelijke kennis om beschikbare technologieën te vertalen in energiebesparende industriële projecten. Doelpubliek De opleiding is in hoofdzaak bedoeld voor energie-intensieve bedrijven en zal speciale aandacht besteden aan nieuwe technologieën inzake recuperatie van waste energy. De opleiding richt zich specifiek tot iedereen die betrokken is bij energieprojecten en energiebeheer in de industriële context. Naast de procesingenieur denken we hierbij aan energieverantwoordelijken of coördinatoren, REG-verantwoordelijken, adviesbureaus, auditbureaus,. Ook voor beleidsverantwoordelijken en investeerders die zich technisch willen vervolmaken biedt deze cursus een degelijke inhoud. Het niveau van voorkennis is dat van industrieel of burgerlijk ingenieur. Deze opleiding heeft tot doel de deelnemers inzicht te verschaffen in de complexe problematiek van energiegebruik in de bedrijfswereld. Er wordt vertrokken van basiskennis in thermodynamica die iedere ingenieur meekreeg op de schoolbanken. Er wordt ingegaan op de nieuwe technieken die werden ontwikkeld zowel voor de productie als voor het transport en het gebruik van warmte. Aandacht gaat eveneens uit naar de efficiënte productie van arbeid en het gebruik van elektrische energie. In een laatste luik worden de economische en beleidsaspecten van energiebesparing en maatregelen behandeld zoals auditing, energieboekhouding en ondersteuningsmaatregelen. Getuigschrift van Postacademische Opleiding van de Universiteit Gent Dit programma is een onderdeel van de postacademische opleidingen van de Universiteit Gent. De aanwezigheid tijdens de sessies en de evaluatie aan het einde van de opleiding bepalen of de deelnemer slaagt. Concreet zal elke deelnemer die minstens de modules 2, 3 en 4 bijwoont en hierover met succes examens aflegt, een getuigschrift van postacademische opleiding van de Universiteit Gent ontvangen. Studiegetuigschriften zijn een persoonlijke verdienste: deelnemers die een getuigschrift ambiëren kunnen zich niet laten vervangen, de anderen wel. programma Module 0: Basisbegrippen Module 0 heeft als bedoeling de basiskennis van de deelnemers op het gebied van thermodynamica, verbrandingstechniek en warmtewisselaars op te frissen en aan te vullen. Deelname aan deze module is niet verplicht. In deze module wordt vertrokken van de formuleringen van de hoofdwetten van de thermodynamica om deze vervolgens uit te werken tot basismethodes voor energieanalyse. De hoofdwetten worden dan verder toegepast op verbrandingsprocessen en warmtewisselaars. Begrippen, aangebracht in module 0, worden in verdere modules als gekend beschouwd. Dag 1 Basisbegrippen 1 Hoofdwetten van de thermodynamica Chemie van de verbranding Energie van de verbranding Dag 2 Basisbegrippen 2 Cycli voor energieomzetting Warmtewisselaars: definitie, types en opdeling Warmtewisselaars: dimensionering M. De Paepe (UGent), B. Merci (UGent) 30 januari en 14 februari 2008 Module 1: Warmteproductie en -transport In Module 1 staat de energievorm warmte centraal. Er wordt aandacht besteed aan nieuwe tendensen bij de verbranding van fossiele en bio-brandstoffen. Recente ontwikkelingen in brandertechnologie en hun potentieel in de reductie van uitstoot van schadelijke componenten worden belicht. Naast de productie van warmte, wordt ook het gebruik van warmte uitgewerkt. Enerzijds zal worden ingegaan op de constructie en het gebruik van warmtewisselaars voor procesfluïda zoals lucht, water en stoom (stoomketels). Anderzijds speelt transport van warmte in processen een even belangrijke rol (stoomnetwerken, thermische olie). De laatste lesdag is volledig gewijd aan pinch-analyse voor de optimalisatie van warmtewisselaarnetwerken. Hierbij krijgen de deelnemers de kans hun kennis toe te passen in een praktische oefening. Dag 3 Verbrandingstechniek Verbranding van vaste stoffen Voorkoming van NOx Nieuwe verbrandingstechnieken Dag 4 Warmteoverdracht en - transport Recuperatie warmtewisselaars Ketels Warmtenetwerken Dag 5 Pinchtechnieken Pinchtechnieken Oefening pinchtechnieken R. Bosch (Laborelec), M. De Paepe (UGent), B. Merci (UGent), J. Thybaut (UGent), 21 en 28 februari, 6 maart 2008 Module 2: Thermische Energierecuperatie In deze module worden installaties besproken waarin thermische en elektrische energiestromen samen optreden. Ten eerste wordt ingegaan op warmte-kracht-koppeling met verschillende technologieën en ook op trigeneratie. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden om restwarmte (ORC) of drukenergie (recuperatieturbines) om te zetten in elektriciteit. Een tweede belangrijk luik is de opwekking van koude, zowel uit elektriciteit als uit warmte. Een onderscheid wordt gemaakt tussen koeling bij lage temperatuur ( 0 C) en koeling bij hogere temperatuur ( 0 C), waarbij koelmachines niet steeds nodig zijn. Iedere lesdag wordt afgesloten met één of twee praktijkvoorbeelden uit de industrie. Hierbij is het de bedoeling te illustreren wat het potentieel is van bepaalde technieken en wat de valkuilen en obstakels zijn bij de realisatie van een project. Dag 6 Warmte-Kracht-Koppeling Warmte-Kracht-Koppeling (WKK) Organic Rankine Cycle (ORC) CASE 1: Electrabel/Fluxis Luchtbal expansiestation CASE 2: Warmterecuperatie op stoomketels Dag 7 Industriële koeling Lage-temperatuur koeling Hoge-temperatuur koeling CASE 3: Koeling Dag 8 Energierecuperatie Absorptiekoeling Recuperatieturbines CASE 4: Recuperatie in netwerken programma S. Aerssens (ArcelorMittal), S. Blockerye (Laborelec), M. De Paepe (UGent), B. Soroka (Laborelec), A. Stroobandt (Cogen Vlaanderen), N. Vanden Broeck (Laborelec), B. Vanslambrouck (HOWEST) 13, 20 maart en 10 april 2008 Module 3: Aandrijving en regeling Module 3 groepeert aspecten van de invloed van elektrische energie, sturing en regeling op het energiegebruik in een bedrijf. Ten eerste worden elektrische motoren behandeld. Daarbij wordt ingegaan op recente ontwikkelingen in motortechnologie en hun potentieel. Er is ook aandacht voor de keuze van motoren in functie van de last die ze moeten aandrijven (pompen, compressoren, start/stop gedrag). Verder wordt het opzetten, de stabiliteit en de sturing van elektrische netten besproken, met bijzondere aandacht voor decentrale productie. Ten tweede is er ook bijzondere aandacht voor het gebruik van perslucht en persluchtnetwerken. Dit is een grote verbruiker in de industrie. Ook pneumatisch transport komt aan bod. De relatie tussen energiegebruik en de regeling van continue processen komt aan bod in de laatste lesdag. Naast theoretische aspecten wordt door middel van aansluitende cases aandacht besteed aan realisaties in de industriële praktijk. Dag 9 Elektrische aandrijvingen en netten Elektrische aandrijvingen: types, gebruik en efficiëntie Elektrische netten en decentrale productie van elektriciteit Dag 10 Perslucht Keuze van pompen en compressoren Persluchtnetwerken CASE 1: De persluchtinstallatie in de centrale Langerloo CASE 2: Keuze van pompen en pomptypes Dag 11 Energiebesparing door regeling Model based control CASE 3: Energy saving in a distillation column CASE 4: Warmterecuperatie in een papierfabriek L. Cosijns (Laborelec), R. De Keyser, (UGent), K.U. Klatt, (Bayer), K. Stockman (HOWEST), A. Van den Bossche (UGent), L. Vandevelde (UGent), P. Van Dorst (Bayer) 17, 24 april en 8 mei 2008 Module 4: Energiemanagement en beleidskader De laatste module is bedoeld om naast de technische aspecten van energie in de industrie, ook ruimte te maken voor energiebeleid en energiezorg. Op de eerste dag wordt ingegaan op het beleids- en wetgevend kader. Er wordt vertrokken van het internationaal kader en de vertaling ervan naar het lokaal niveau. De impact op rentabiliteit en de bruikbaarheid van meet- en beleidsinstrumenten wordt behandeld in twee praktische voorbeelden. Het tweede luik van deze module is gewijd aan het opzetten van een energiezorgsysteem en auditing. Hierbij is er bijzondere aandacht voor presentaties vanuit de praktijk door het toelichten van ervaringen van bedrijven. De ondervinding leert dat projecten vaak technisch veelbelovend zijn, maar tegengehouden worden op managementsniveau. Tijdens de laatste lesdag wordt er dieper ingegaan op projectmanagement en de financiële aspecten van energiebeheer. Dag 12 Beleidskader en wetgeving EU klimaatbeleid: het ETS en het benchmarkingconvenant EU energierichtlijnen en omzetting in Vlaanderen (interne markt, hernieuwbare energie, WKK, energiediensten, ondersteuningsmaatregelen) CASE 1: Ervaring met het benchmarkingconvenant CASE 2: Meettechnieken en analyse Dag 13 Energiezorgsystemen en auditing Energiezorgsystemen Auditing CASE 3: Auditing in chemische plants CASE 4: Auditing in de auto-industrie Dag 14 Financieel-economische analyse en beheer Financiële analyse van projecten, Kosten-baten analyse Energie-analyse methodologie S. Falkenberg (Laborelec), P. Hoeck, (Laborelec), A. Jupke (Bayer), X. Martens (Verificatiebureau Benchmarking), R. Stiens (Laborelec), P. Stockmans, (Laborelec), M. Van den Bosch (VEV- Voka), L. Vanhove (ArcelorMittal), A. Verbruggen (Universiteit Antwerpen) 15, 22 en 29 mei 2008 lesgevers Wetenschappelijk Coördinator: Wetenschappelijk Comité Prof. dr. ir. Michel De Paepe Vakgroep Mechanica van stroming, warmte en verbranding, Universiteit Gent Deze opleiding kwam tot stand dankzij de enthousiaste en deskundige medewerking van prof. Leo Broekaert (UGent / Electrabel), ir. Johan Vanden Eynde (Bayer), ir. Luc Vanhove (Sidmar-Arcelor) en ir. Jeroen Van Lishout (ArcelorMittal). ir. Sabine Aerssens, ArcelorMittal ir. Serge Blockerye, energy savings specialist, Laborelec ing. Ralf Bosch, energy savings specialist, Laborelec ir. Luc Cosijns, energy savings specialist, Laborelec prof. Robain De Keyser, Vakgroep Elektrische energie, systemen en automatisering, UGent prof. Michel De Paepe, vakgroep Vakgroep Mechanica van stroming, warmte en verbranding, UGent ir. Sebastian Falkenberg, energy savings specialist, Laborelec dhr. Pierre Hoeck, energy savings specialist, Laborelec dr. ing. Andreas Jupke, Bayer dr. ing. Karsten-Ulrich Klatt, Bayer dr. ing. Kurt Stockman, Dept. PIH, HOWEST dr. ir. Xavier Martens, Verificatiebureau Benchmarking prof. Bart Merci, Vakgroep Mechanica van stroming, warmte en verbranding, UGent ir. Bohdan Soroka, energy savings specialist, Laborelec ir. Randy Stiens, energy savings specialist, Laborelec ir. Pieter-Jan Stockmans, energy savings specialist, Laborelec ir. An Stroobandt, Cogen Vlaanderen prof. Joris Thybaut, Laboratorium voor Chemische Technologie, UGent dhr. Jean Timmermans, energy savings specialist, Laborelec dhr. Marc Van den Bosch, VEV-VOKA prof. Alex Van den Bossche, Vakgroep Elektrische energie, systemen en automatisering, UGent dhr. Nico Vanden Broeck, energy savings specialist, Laborelec prof. Lieven Vandevelde, Vakgroep Elektrische energie, systemen en automatisering, UGent ir. Paul Van Dorst, Bayer ir. Luc Vanhove, ArcelorMittal ing. Bruno Vanslambrouck, Dept. PIH, HOWEST prof. Aviel Verbruggen, Dept. Milieu & technologiemanagement, Universiteit Antwerpen deelnemingsformulier Inschrijven via OF via dit formulier terug te sturen naar: UGent IVPV t.a.v. Els Van Lierde, Technologiepark 913, 9052 Zwijnaarde terug te faxen naar: IVPV Ik schrijf in voor de opleiding Energie-efficiëntie in de industrie Prijs Module 0: Basisbegrippen e 450 Module 1: Warmteproductie en -transport e 675 Gelieve dit formulier ingevuld (in drukletters) en ondertekend terug te sturen. Naam: Voornaam: Privé-adres: Straat Nr. Bus M V Module 2: Thermische Energierecuperatie e 675 Postnr. Gemeente Module 3: Aandrijving en regeling e 675 Module 4: Energiemanagement en beleidskader e 675 Module 0 tem 4 e Telefoon: Bedrijf: Functie: Adres bedrijf: Straat Nr. Bus Postnr. Gemeente Datum: Handtekening: Telefoon: BTW nr.: Fax: Uw adresgegevens worden door het IVPV in een bestand opgenomen zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten en programma s. Overeenkomstig de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft u recht op inzage, correctie of schrapping van de door het IVPV bewaarde informatie. Factuur opmaken op naam van: Bedrijf/instelling Privé-adres inlichtingen Praktische Inlichtingen Het programma is modulair opgebouwd. Elke module kan apart gevolgd worden. De sessies worden elke week gegeven op donderdag (behalve dag 1 op woensdag) volgens volgend uurrooster: 16u30-17u45: Sessie 1 17u45-18u15: broodjesmaaltijd 18u15-19u30: Sessie 2 19u30-19u45: pauze 19u45-21u00: Sessie 3 De lessen worden gegeven aan de Universiteit Gent, Instituut voor Permanente Vorming, Gebouw Magnel, Technologiepark 904, 9052 Zwijnaarde Taal De lessen worden meestal in het Nederlands gegeven. De slides zijn echter in het Engels opgemaakt. Een goede kennis van het Engels is dus vereist. Deelnemingsprijs De deelnemingsprijs omvat lesgeld, cursusnota s, frisdranken, koffie en broodjes. Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn contant betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle bedragen zijn vrij van BTW. Prijs Annulering Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus. Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift van postacademische opleiding beogen. Opleidingscheques De Universiteit Gent is erkend als opleidingsverstrekker in het kader van de opleidingscheques van het Vlaams Gewest. Hierdoor kan u als werknemer besparen op de deelnemingsprijs van deze opleiding (www.vlaanderen.be/opleidingscheques). Voor de werkgevers verwijzen we naar de ondernemersportefeuille (www.beaweb.be; gebruik authorisatiecode DV.O ). Voor bijkomende inlichtingen Universiteit Gent, Instituut voor Permanente Vorming Els Van Lierde Technologiepark Zwijnaarde Tel: Fax: Module 0: Basisbegrippen e 450 Module 1: Warmteproductie en -transport e 675 Module 2: Thermische Energierecuperatie e 675 Module 3: Aandrijving en regeling e 675 Module 4: Energiemanagement en beleidskader e 675 Module 0 tem 4 e Indien een bedrijf één of meer deelnemers inschrijft voor het equivalent van de totale opleiding, genieten bijkomende deelnemers van hetzelfde bedrijf een korting van 20%. Inschrijving gebeurt door terugzending van het aangehecht deelnemingsformulier of via de website. English Version A residential English version of this course will also be organised during two weeks in June and July For more information about this version, please contact Els Van Lierde at the IVPV. Scriptics
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks