Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Enterprise Europe Network

Category:

Paintings & Photography

Publish on:

Views: 6 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce pro klastrové iniciativy 31. leden 2013 Proč podporovat mezinárodní spolupráci? Do roku 2030 budou rozvíjející se země tvořit 60% světového HDP Do roku
Transcript
Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce pro klastrové iniciativy 31. leden 2013 Proč podporovat mezinárodní spolupráci? Do roku 2030 budou rozvíjející se země tvořit 60% světového HDP Do roku % světového ekonomického růstu bude tvořeno mimo Evropu 10% světového růstu v EU 90% světového růstu mimo EU Zdroj: Evropská komise Mezinárodní aktivity evropských MSP Pouze 25% evropských MSP je zapojeno do exportních aktivit Zdroj: Evropská komise Evropské MSP - exportní aktivity mimo jednotný trh Pouze 13% exportně aktivních MSP exportuje mimo jednotný trh EU Zdroj: Evropská komise Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r Enterprise Europe Network Podpora: z Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace a Ministerstvem průmyslu a obchodu Zastoupena: V 53 zemích členské státy EU, asociované země a další státy mimo EU 600 hostitelských organizací; Poslání a úkoly: Využít velký informační a znalostní potenciál celé sítě pro podporu konkurenceschopnosti malých a středních podniků, mezinárodní spolupráce, pro rozvoj podnikání a zjištění informací o trzích, nových znalostech a technologiích; mezinárodní obchodní, technologická a výzkumná spolupráce, poradenství o legislativě a podmínkách k podnikání v EU a v ostatních zemích, Poskytování komplexních služeb a poradenství pro rozvoj podnikání na mezinárodní úrovni programy a finanční nástroje, služby přizpůsobené potřebám klientů podnikům, VÚ a univerzitám Mezinárodní rozsah Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network - efektivní mezinárodní spolupráce Výhody síťového propojení hostitelské struktury pro podporu konkurenceschopnosti podniků a jejich umístění na zahraničních trzích: Hostitelská struktura zahrnuje kvalifikované poskytovatele služeb podnikům Intranetový portál sdílený všemi partnerskými/hostitelskými organizacemi Sdílené metodiky, dobré praxe, informace a nástroje Osobní kontakty se síťovými zahraniční partnery Pravidelná setkání sektorových specialistů (sektorové skupiny) Pracovní skupiny zaměřené na specifická témata Znalost podnikatelského prostředí a podmínek v dané zemi Úzká spolupráce každé partnerské organizace s klientskými firmami Znalost úrovně, schopností a potřeb firmy Vazba na trhy zemí mimo EU Počet dohod o mezinárodní spolupráci Podpořená mezinárodní spolupráce Počet dohod o mezinárodní spolupráci podpořených Enterprise Europe Network Výsledky celosvětové sítě za období technologická komerční výzkumná celkem Zdroj: Executive Agency for Competitiveness and Innovation EC Dohody o spolupráci dle sektorů výsledky za celosvětovou síť Zdroj: Executive Agency for Competitiveness and Innovation EC Zdroj: Executive Agency for Competitiveness and Innovation EC Šetření přínosu Enterprise Europe Network Dotazníkové šetření u evropských firem a institucí, které uzavřely dohodu o mezinárodní spolupráci s podporou EEN. Hlavní dotaz: jak vaší firmě či instituci přispělo uzavření dohody o mezinárodní spolupráci za asistence EEN Získané odpovědi od 1077 firem či institucí. Rozdělení odpovědí podle velikosti subjektu: Zdroj: Executive Agency for Competitiveness and Innovation EC Hodnocení přínosu pro evropské klienty sítě 587 dotázaných odpovědělo: Uzavření dohody o mezinárodní spolupráci s asistencí Enterprise Europe Network přineslo firmě/instituci Nárůst obratu v tis. EUR: Zdroj: Executive Agency for Competitiveness and Innovation EC Hodnocení přínosu pro evropské klienty sítě 281 dotázaných odpovědělo: Uzavření dohody o mezinárodní spolupráci s asistencí Enterprise Europe Network přineslo firmě/instituci Nárůst počtu zaměstnanců: Zdroj: Executive Agency for Competitiveness and Innovation EC Přínos sítě pro rozvoj firmy 764 dotázaných odpovědělo: Uzavření dohody o mezinárodní spolupráci s asistencí Enterprise Europe Network přispělo k rozvoji firmy/instituce: Zdroj: Executive Agency for Competitiveness and Innovation EC Návrh Koncepce podpory MSP Vyhodnocení veřejné konzultace k prioritě č. 4: Podpora internacionalizace malých a středních podniků % Podpora hledání obchodních partnerů Podpora účastí MSP na veletrzích a výstavách Rozvoj profesního vzdělávání pro podnikání Poskytování ICT služeb pro malé a střední podniky Partnerské sítě pro internacionalizaci podnikání Rozvoj klíčových dovedností Podpora technického vzdělávání a školení Vzdělávání zaměřené na internacionalizaci Podpora MSP v rámci veřejných zakázek Zdroj: MPO Enterprise Europe Network v ČR Konsorcium 11 institucí s dlouholetými zkušenostmi v oblasti poradenství a podpory podnikání a inovací Enterprise Europe Network v ČR Asociovaní partneři Mezinárodní spolupráce možnosti pro klastry Úzká spolupráce s managementem klastru Přizpůsobení služeb podle potřeb klastru, přímé poskytování informací o možnostech mezinárodní spolupráce Přímý (osobní) kontakt na zahraniční hostitelskou organizaci Enterprise Europe Network Informace o klastrových iniciativách v zemi zájmu Organizování nebo spoluorganizování mezinárodních kooperačních setkání, zahraničních misí firem, mezinárodní setkání klastr-klastr Asistence při vyhledání zahraničního partnera pro mezinárodní obchodní, technologickou a výzkumnou spolupráci Práce s mezinárodními databázemi Enterprise Europe Network pro technologické a obchodní nabídky Zjišťování potenciálu firem/institucí pro obchodní, technologickou, nebo výzkumnou spolupráci Asistence při vyhledávání možnosti financování inovačních projektů Poradenství v oblasti legislativy a podmínkách pro podnikání v partnerských zemích sítě Podpořená mezinárodní spolupráce Počet dohod o mezinárodní spolupráci podpořených Enterprise Europe Network Výsledky sítě v ČR za období Zdroj: Technologické centrum AV CR Počet dohod o mezinárodní spolupráci Podpořená mezinárodní spolupráce Roční průměrný počet dohod o mezinárodní spolupráci v ČR I. fáze II. fáze Komerční spolupráce Technologická spolupráce Výzkumná spolupráce Zdroj: Technologické centrum AV CR Úspěšné příklady Využití informací z mezinárodní databáze poptávek a nabídek: Britská firma DZP Technologies, poskytla Technické fakultě ČZU Praha speciální vodivý inkoust pro medicínské aplikace určené pro ortopedii Využití osobních konaktů s partnery Enterpise Europe Network Česká firma NADOP-Výroba nábytku, a.s., vyvinula pro skotskou firmu KDM Shopfittting Ltd speciální vzorek pro výběrové řízení na velkou evropskou dodávku speciálního technologického vybavení Využití účasti na organizované misi, nebo kooperačním setkání firem Mise firem a VÚ při veletrhu NANOTECH 2012 v Tokiu: spolupráce Univerzity Shinshu v Uede v Japonsku s Centrem nanomateriálů, pokročilých technologií a inovací při Technické univerzitě v Liberci v oblasti výzkumu povrchů. Firma FOTON, s. r. o. Česká republika poskytla Centru fyziky plazmatu při Instituto Superior Técnico (IST), Portugalsko vakuový kontrolér a související technologie pro řízení a monitorování stavu vakuových pump, ventilů, měřičů podtlaku a systémových signálů. Envinet, s.r.o. poskytla pro SUJV - Laboratory of Nuclear Problems technologii optimalizace scintilačních detektorů Vyhledání vhodné technologie včetně návrhu financování Pro firmu Jiří Mynař STROJÍRENSKÁ VÝROBA, Česká republika byla vyhledána technologie pokročilého obloukového svařování v ochranné atmosféře od firmy Valk Welding B.V., Holandsko včetně vypracování studie proveditelnosti a identifikace možného dotačního schématu Příklady spolupráce s klastry Vznikající klastr Dřevoplyn EEN byla požádána o spolupráci jako asociovaný partner pro technologický transfer Partner EEN ČR KHK Moravskoslezského kraje je partnerem národního projektu/soutěže Safety Culture Award Spolupráce s klastry Bioplyn a Česká peleta - předávání technologických nabídek a poptávek, zařazování jejich technologií do mezinárodní databáze EEN, organizování společných akcí, misí firem, informace o legislativních a normových novinkách Vzájemně se publikují na webech informace o akcích EEN a klastrů, klastry se kontaktují s poptávkami zahraniční spolupráce, nebo při konkrétním zájmu ze strany zahraničního subjektu Technologické centrum AV ČR jako koordinátor EEN v ČR je členem Národní klastrové asociace s cílem aktivní spolupráce EEN s klastry Příklady spolupráce s klastry Sektorová skupina Enterprise Europe Network Micro&Nano Připravuje příští rok B2B akci pro zástupce klastrů z oboru mikronanotechnologií Pro akci se připravuje katalog klastrů v oboru Micro&Nano, který bude distribuován v zemích, kde je zastoupena EEN V katalogu jsou české klastry: Český nanotechnologický klastr NANOPROGRES Nanomedic Důležité odkazy Enterprise Europe Network ČR Enterprise Europe Network - EU Děkuji za pozornost! Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks