Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Erasmus+ Program Rehberi

Category:

Recruiting & HR

Publish on:

Views: 0 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Erasmus+ Program Rehberi Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Sürüm 2 (2016): 07/01/2016 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 BÖLÜM A - ERASMUS+ PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 4 Erasmus+
Transcript
Erasmus+ Program Rehberi Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Sürüm 2 (2016): 07/01/2016 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 BÖLÜM A - ERASMUS+ PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 4 Erasmus+ Programının amaçları ve önemli özellikleri nelerdir?... 6 Erasmus+ Programının yapısı nedir?.. 10 Bütçe nedir? Erasmus+ Programını kimler uygular?.. 13 Erasmus+ Programına kimler katılabilir?.. 18 BÖLÜM B BU REHBER KAPSAMINDAKİ EYLEMLER HAKKINDA BİLGİ 21 Eğitim ve öğretim.. 21 Gençlik. 22 Üç Ana Eylem.. 23 Ana Eylem 1: Bireylerin öğrenme hareketliliği 24 Hangi Eylemler destekleniyor?. 24 Eğitim, öğretim ve gençlik alanındaki hareketlilik projeleri.. 26 Hareketlilik projesinin amaçları nelerdir? Hareketlilik projesi nedir? Yükseköğretim öğrencilerine ve personeline yönelik hareketlilik projesi Mesleki eğitim ve öğretim öğrenicilerine ve personeline yönelik hareketlilik projesi Okul eğitimi personeline yönelik hareketlilik projesi.. 54 Yetişkin eğitimi personeline yönelik hareketlilik projesi 61 Gençlere ve gençlik çalışanlarına yönelik hareketlilik projesi Büyük ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) etkinlikleri Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri. 90 Erasmus+ Yüksek Lisans Kredileri. 98 Ana Eylem 2: Yenilik ve iyi uygulamaların değişimi için işbirliği 99 Hangi Eylemler destekleniyor?. 99 Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarındaki Stratejik Ortaklıklar Bilgi ortaklıkları. 117 Sektörel Beceri Ortaklıkları. 125 Yükseköğretim alanında kapasite geliştirme Gençlik alanında kapasite geliştirme. 157 Ana eylem 3: Politika reformuna destek Hangi eylemler destekleniyor?. 169 Yapılandırılmış diyalog: Gençler ve karar alıcılar arasında gençlik alanında toplantılar. 171 Jean Monnet Faaliyetleri 177 Hangi eylemler destekleniyor? Jean Monnet nin amaçları nelerdir? Jean Monnet Modülleri. 179 Jean Monnet Kürsü Başkanlıkları Jean Monnet Mükemmellik Merkezleri. 187 Derneklere yönelik Jean Monnet desteği Jean Monnet Ağları (akademik camia ile politika tartışması) Jean Monnet Projeleri (akademik camia ile politika tartışması). 197 Spor Hangi Eylemler destekleniyor? İşbirliği Ortaklıkları. 206 Küçük İşbirliği Ortaklıkları Kâr amacı gütmeyen Avrupa spor etkinlikleri BÖLÜM C BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN BİLGİ Bir Erasmus+ projesi sunmak için ne yapılır?. 219 Adım 1: Katılımcı Portalına kayıt olunması Adım 2: Program kriterleri ile uygunluğun kontrol edilmesi. 220 Adım 3: Mali koşulların kontrol edilmesi Adım 4: Başvuru formunun doldurulması ve sunulması. 226 Başvuru sunulduktan sonra ne olur? Başvuru onaylandığı zaman ne olur? Proje döngüsü içindeki son tarihler ve ödeme usulleri Diğer önemli sözleşme hükümleri EK I HAREKETLİLİK FAALİYETLERİNE, STRATEJİK ORTAKLIKLARA VE YÜKSEKÖĞRETİMDE KAPASİTE GELİŞTİRMEYE İLİŞKİN ÖZEL KURALLAR VE BİLGİLER EK II SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI. 279 EK III ANAHTAR TERİMLER SÖZLÜĞÜ EK IV YARARLI REFERANSLAR VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 291 KISALTMALAR DG EAC: Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü EACEA: Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı ECAS: Avrupa Komisyonu Kimlik Tanımlama Sistemi ECHE: Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi AKTS: Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi ECVET: Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi EHEA: Avrupa Yükseköğretim Alanı EIB: Avrupa Yatırım Bankası ELL: Avrupa Dil Etiketi EQAR: Avrupa Kalite Güvencesi Sicili EQAVET: Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kalite Güvencesi EP: Avrupa Parlamentosu EQF: Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ESCO: Avrupa Becerileri, Yeterlilikleri, Nitelikleri ve Meslekleri AB: Avrupa Birliği FR: Mali Tüzük HEI: Yükseköğretim Kurumu HERE: Yükseköğretim Reform Uzmanları Ağı ICT: Bilgi ve İletişim Teknolojileri ISP: Yoğun Eğitim Programları EMJMD: Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Derecesi NA: Ulusal Ajans NARIC: Ulusal Akademik Tanınma Bilgi Merkezi NEO: Ulusal Erasmus+ Ofisi NQF: Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi OECD: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OER: Açık Eğitim Kaynakları OMC: Açık Koordinasyon Yöntemi PIC: Kişisel Kimlik Kodu URF: Tek Kayıt Sistemi VET: Mesleki Eğitim ve Öğretim GİRİŞ Bu Program Rehberi, Erasmus+ Programının içeriği hakkında detaylı bilgi almak isteyenler için bir araç niteliğindedir. Bu Rehber, esas olarak aşağıdakilere yöneliktir: Katılımcı kurum/kuruluşlar; yani Program tarafından desteklenen faaliyetleri organize eden kurum/kuruluş ve organlar; Katılımcılar; yani katılımcı kurum/kuruluşlar tarafından organize edilen faaliyetlere katılan bireyler (üniversite öğrencileri, stajyerler, çıraklar, öğrenciler, yetişkin öğreniciler, gençler, gönüllüler, akademisyenler, öğretmenler, eğiticiler/eğitmenler, gençlik çalışanları, eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki profesyoneller vb.). Her yıl, Erasmus+ Programından mali destek almak amacıyla Avrupa genelindeki kurum/kuruluşlar tarafından binlerce proje sunulmaktadır. Bu nedenle Avrupa Komisyonu, en iyi projelere hibe sağlamayı amaçlayan şeffaf bir değerlendirme süreci oluşturmuştur: Pek çok Eylem için, Programdan hibe almak amacıyla uygulanan tüm kural ve şartlar, bu Program Rehberinde belirtilmiştir. Yalnızca bu Program Rehberinde değinilen diğer bazı Eylemler için, hibe almak amacıyla uygulanan kural ve şartlar, Avrupa Komisyonu tarafından ya da Komisyon adına yayımlanan özel teklif çağrılarında açıklanmıştır. Başvuru yaparken, potansiyel katılımcı kurum/kuruluşlar, başka referans kaynaklardan da esinlenip bilgi edinebilir. Bu kaynaklardan bazıları Ek IV te listelenmiştir. PROGRAM REHBERİ NASIL OKUNMALIDIR? Bu Program Rehberi, üç ana bölümden oluşmaktadır: Bölüm A; Program hakkında genel bir bilgi sunmakta ve Programın hedefleri, öncelikleri ve temel özellikleri, Program Ülkeleri, uygulayıcı yapılar ve mevcut toplam bütçe hakkında bilgi vermektedir. Bu bölüm, Programın kapsamı ve yapısı hakkında genel fikir sahibi olmak isteyenlere yöneliktir. Bölüm B; Rehberin kapsamına giren Program Eylemlerine özgü bilgi vermektedir. Bu bölüm, temel olarak, hangi tür projelerin Program tarafından desteklendiği konusunda daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyenlere yöneliktir. Bu bölümde verilen bilgiler, Ek I'de daha ayrıntılı olarak verilmiştir. Bölüm C; Erasmus+ hibesinin verilmesi ile bağlantılı idari ve mali hükümlerin yanı sıra hibe başvurusu ve projelerin seçimine ilişkin prosedürler hakkında detaylı bilgi vermektedir. Bu bölüm, Erasmus+ Programı çerçevesinde bir proje teklifi sunmak isteyenlere yöneliktir. Bu Rehber, aşağıdaki Ekleri içerir: Ek I: Program Rehberinin kapsadığı eylemlere ilişkin ek kurallar ve bilgiler, Ek II: Yararlanıcılar için yaygınlaştırma ile ilgili yol gösterici bilgiler, Ek III: Bu Rehberde kullanılan anahtar terimler sözlüğü, Ek IV: Faydalı referanslar ve iletişim bilgileri. 3 Program Rehberi BÖLÜM A - ERASMUS+ PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ Erasmus+ Programı, AB nin dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki Programıdır 1. Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanları, Avrupa nın gelecek on yılda karşılaşacağı temel sorunlar olan sosyo-ekonomik değişimlerin üstesinden gelinmesine yardımcı olmak ve büyüme, istihdam, eşitlik ve sosyal içermeyi hedefleyen Avrupa politika gündeminin uygulanmasını desteklemek amacıyla önemli bir katkı sağlayabilir. Özellikle gençler için söz konusu olan artan işsizlik oranlarıyla mücadele, Avrupa daki ülkelerin hükümetlerinin en acil görevlerinden biri haline gelmiştir. Çok sayıda genç, okullarını erken terk etmekte, bu da işsiz kalma ve sosyal olarak marjinalleşme konularında yüksek bir risk oluşturmaktadır. Aynı risk, kalifiye olmayan çok sayıda yetişkini de tehdit etmektedir. Avrupa, vatandaşların demokratik hayatta aktif rol oynamalarına izin veren daha uyumlu ve dâhil edici toplumlara ihtiyaç duymaktadır. Eğitim ve gençliğin katılımı; ortak Avrupa değerlerinin teşvik edilmesi, sosyal entegrasyonun güçlendirilmesi, kültürlerarası anlayışın ve bir topluluğa bağlılık duygusunun artırılması yoluyla radikalleşmenin önlenmesinde anahtar unsurlardır. Teknolojiler, toplumların işleyişlerini değiştirmektedir; bu ise teknolojilerin en iyi şekilde kullanılması gereğini ortaya çıkarmaktadır. AB deki işletmelerin, beceri ve yeniliği esas alarak daha rekabetçi olmaları gerekmektedir. Diğer bir sorun, gençlerin Avrupa da demokratik hayata katılımının teşvik edilmesi ile ilgili Lizbon Antlaşması hükümlerine uygun olarak, gençler arasında sosyal sermayenin geliştirilmesi, yani gençlerin topluma aktif olarak katılma yeteneklerinin güçlendirilmesidir. Bu hususta, gençlerin beceri ve yeteneklerinin yanı sıra aktif vatandaşlıklarını da geliştirmeyi amaçlayan yaygın öğrenme faaliyetlerinden faydalanılabilir. Ayrıca, gençlik kuruluşlarının ve gençlik çalışanlarının profesyonelliğini ve gençlik çalışmalarının Avrupa boyutunu geliştirmek amacıyla kurum/kuruluşlara ve çalışanlara eğitim ve işbirliği fırsatları sağlanması gerekmektedir. İyi işleyen eğitim-öğretim sistemleri ve gençlik politikaları, işgücü piyasasının ve ekonominin gerektirdiği becerileri sunmanın yanı sıra, insanlara toplumda aktif bir rol oynamalarına ve kişisel tatmine ulaşmalarına izin verir. Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarındaki reformlar, politika yapıcılar ve paydaşlar arasında paylaşılmış bir vizyon, güçlü kanıtlar ve farklı alan ve düzeyler arasında işbirliği, bu amaçlara yönelik çalışmaları güçlendirebilir. Erasmus+ Programı; Program Ülkelerinin, Avrupa nın beşeri ve sosyal varlık ve kabiliyetlerini etkin bir şekilde kullanmak yönündeki çabalarını desteklemek üzere tasarlanmıştır ve eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında örgün eğitim, yaygın eğitim ve sargın eğitime destek vererek bir hayat boyu öğrenme perspektifi içerisinde desteklemektedir. Program, ayrıca özellikle yükseköğretim ve gençlik alanlarında Ortak Ülkeler ile işbirliği ve hareketlilik fırsatlarını da geliştirmektedir. Erasmus+, Lizbon Antlaşmasının getirdiği yeniliklerinden bir tanesi kapsamında, spordan sorumlu kuruluşlar arasında işbirliğini teşvik etmek suretiyle, spor alanında Avrupa boyutunun geliştirilmesini amaçlayan faaliyetleri de desteklemektedir. Program, Avrupa ağlarının oluşturulup geliştirilmesini teşvik etmekte, paydaşlar arası işbirliğinin tesisi ve spor ve fiziksel aktiviteler ile ilgili bilginin ve teknik uzmanlığın (know-how) değişimi ve paylaşımı için fırsatlar sunmaktadır. Bu güçlendirilmiş işbirliği, Avrupa da fiziksel hareketsizliğin sosyal ve ekonomik maliyetini azaltmaya yardımcı olmak suretiyle, beşeri sermaye potansiyelinin gelişimi üzerinde dikkate değer pozitif etkiler yaratacaktır. Program, yeni beceriler oluşturmaya ve iş yaratmaya yönelik olarak, Avrupa 2020 Stratejisinin amaçlarıyla ve Hareket Halinde Gençlik (Youth on the Move) ve Gündem (the Agenda) gibi bu Stratejinin ana girişimleriyle tutarlı olan eylemleri, işbirliği faaliyetlerini ve araçları desteklemektedir. Program ayrıca, Açık Koordinasyon Yöntemleri (Open Methods of Coordination) yoluyla, Eğitim ve Öğretimde Avrupa İşbirliği Stratejik Çerçevesinin ve Avrupa Gençlik Stratejisinin amaçlarına ulaşılmasında katkı sağlamaktadır. Bilgiye, becerilere ve yeterliliklere yapılan bu yatırım, büyümeye katkı sağlayarak ve Avrupa ve ötesinde eşitlik, refah ve sosyal içermeyi temin ederek bireylere, kurum/kuruluşlara ve bütün olarak topluma fayda getirecektir. Bu Erasmus+ Program Rehberi, Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen Erasmus+ Yıllık Çalışma Programı uyarınca hazırlanmış olup, ilerleyen yıllarda kabul edilecek Çalışma Programlarının önceliklerini ve eylem çizgisini yansıtacak şekilde revize edilebilir. Bu Rehberin uygulanması, Bütçe Otoritesi tarafından yıllık bütçenin kabul edilmesi sonrasında, taslak bütçede sunulan ya da on ikide bir kuralında öngörülen ödeneklerin mevcudiyetine de bağlıdır. GEÇMİŞ TECRÜBEYE DAYANMAK, GELECEĞE DOĞRU BAKMAK Erasmus+ Programı, Avrupa içinde ve uluslararası boyutta işbirliğini kapsayan ve eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında 25 yılı aşan Avrupa programlarının kazanımları üzerine inşa edilmiştir. Erasmus+, döneminde Komisyon tarafından uygulanan aşağıdaki Avrupa programlarının birleştirilmesinin bir sonucudur: 1 AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY in Erasmus+ : Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanındaki Birlik Programını kuran 11 Aralık 2013 tarih ve 1288/2013 sayılı TÜZÜĞÜ (http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2013:347:0050:0073:en:pdf) 4 Bölüm A Erasmus+ Programı Hakkında Genel Bilgi Hayatboyu Öğrenme Programı, Gençlik Programı, Erasmus Mundus Programı, Tempus, Alfa, Edulink, Sanayileşmiş ülkeler ile yükseköğretim alanında işbirliği programları. Bu programlar, yükseköğretim (uluslararası boyutu da dâhil), mesleki eğitim ve öğretim, okul eğitimi, yetişkin eğitimi ve gençlik (uluslararası boyutu da dâhil) alanlarındaki eylemleri desteklemiştir. Erasmus+, eğitim, öğretim ve gençliğin farklı alanlarında sinerjileri ve karşılıklı etkileşimi teşvik etmek, muhtelif eylem ve proje formatları arasındaki yapay sınırları kaldırmak, yeni fikirler geliştirmek, iş dünyasından ve sivil toplumdan yeni aktörler çekmek ve yeni işbirliği şekillerini özendirmek suretiyle, bu programların ötesine geçmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla, Programın yaygın şekilde tanınan güçlü bir marka adı ile bağlantılı olması hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, Program kapsamında desteklenen tüm eylem ve faaliyetlerin her şeyden önce Erasmus+ marka adı kullanılarak tanıtılması gerekecektir. Ancak, eski programların katılımcı ve yararlanıcılarının, Erasmus+ Programına giden yolu bulmalarına yardımcı olmak için, iletişim ve yaygınlaştırma amacıyla, ortak Erasmus+ marka adına ek olarak, belirli bir sektörü hedefleyen Eylemlere yönelik isimler, aşağıda belirtilen şekilde kullanılabilir: Erasmus+: Comenius ; okul eğitimi ile bağlantılı olan Program faaliyetleri ile ilgili olarak, Erasmus+: Erasmus ; yükseköğretim alanı ile bağlantılı olan ve Program Ülkelerini hedefleyen Program faaliyetleri ile ilgili olarak, Erasmus+: Erasmus Mundus ; Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Derecesi ile ilgili olarak, Erasmus+: Leonardo da Vinci ; mesleki eğitim ve öğretim ile bağlantılı olan Program faaliyetleri ile ilgili olarak, Erasmus+: Grundtvig ; yetişkin eğitimi ile bağlantılı olan Program faaliyetleri ile ilgili olarak, Erasmus+: Gençlik ; gençliğin yaygın ve sargın eğitimi ile bağlantılı Program faaliyetleri ile ilgili olarak, Erasmus+: Jean Monnet ; Avrupa Birliği Çalışmaları ile bağlantılı olan Program faaliyetleri ile ilgili olarak, Erasmus+: Spor ; spor alanı ile bağlantılı olan Program faaliyetleri ile ilgili olarak. 5 Program Rehberi ERASMUS+ PROGRAMININ AMAÇLARI VE ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? GENEL AMAÇ Erasmus+ Programı, aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktadır: Temel eğitim hedefi 2 de dâhil, Avrupa 2020 stratejisinin amaçları; Karşılık gelen kriterler de dâhil, eğitim ve öğretimde Avrupa işbirliği (ET 2020) için stratejik çerçeve amaçları; Ortak Ülkelerin yükseköğretim alanındaki sürdürülebilir gelişimi; Gençlik alanında Avrupa işbirliği için yenilenmiş çerçevenin ( ) genel amaçları; AB nin spor alanındaki çalışma planına uygun olarak, özellikle halk sporları kapsamında sporun Avrupa boyutunu geliştirme amacı; Avrupa Birliği Antlaşmasının 2 nci Maddesi uyarınca Avrupa değerlerinin tanıtımı 3. ERASMUS+ PROGRAMININ ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ Programın aşağıda yer alan özelliklerine özel önem verilmelidir. Bunlardan bazıları, Komisyonun internet sitesinde daha ayrıntılı olarak verilmiştir. BECERİLERİN VE YETERLİLİKLERİN TANINMASI VE DOĞRULANMASI Erasmus+, beceriler ve yeterlilikler ile ilgili olarak AB nin şeffaflık ve tanınma araçlarını (özellikle Europass, Youthpass, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF), Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS), Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi (ECVET), Mesleki Eğitimde Kalite Güvencesi (EQAVET), Avrupa Kalite Güvencesi Sicili (EQAR), Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği (ENQA) ve ayrıca eğitim ve öğretim alanında bu araçları destekleyen AB çapındaki ağlar (özellikle Ulusal Akademik Tanıma Bilgi Merkezi (NARIC), Euroguidance ağları, Ulusal Europass Merkezleri ve EQF Ulusal Koordinasyon Noktaları) desteklemektedir. Bu araçların ortak amacı, örgün eğitim ve öğretim yoluyla veya diğer öğrenme deneyimleri (örneğin, iş deneyimi, gönüllülük, online öğrenme) yoluyla elde edilip edilmediklerine bakılmaksızın, ulusal sınırlar içerisinde ve ulusal çapta, eğitim ve öğretimin tüm alt sistemlerinde ve işgücü piyasasında beceri ve yeterliliklerin daha kolay tanınabilmesini sağlamaktır. Ayrıca bu araçlar; eğitim, öğretim ve gençlik politikalarının, daha iyi bir işgücü piyasası entegrasyonu ve hareketlilik aracılığıyla akıllı, sürdürülebilir ve dâhil edici büyüme konusundaki Avrupa 2020 hedeflerine daha fazla katkı sağlamasını ve eğitim ve istihdam alanındaki temel hedeflere ulaşılmasını amaçlamaktadır. Bu hedeflere ulaşılması için mevcut araçlar, eğitimin uluslararasılaşması ve dijital öğrenmenin giderek daha fazla kullanılması gibi yeni olguları sağlamalı ve öğrenicilerin ihtiyaç ve hedefleri ile uyumlu esnek öğrenme yollarının oluşturulmasını desteklemelidir. Söz konusu araçların gelecekte değişim geçirmesi de gerekebilir. Bu değişim, öğrenicilerin ve çalışanların, öğrenme veya çalışma amacıyla serbestçe hareket etmesine imkân tanıyan artırılmış uyum ve basitleştirmeyi beraberinde getirecektir. Daha fazla bilgi, adresinde mevcuttur. PROJE SONUÇLARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI Sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanılması, Erasmus+ proje döngüsünün en önemli alanlarından biridir. Bu tür faaliyetler, katılımcı kurum/kuruluşlara, projeden elde edilen çıktı ve ürünleri yaygınlaştırma ve paylaşma fırsatı vermekte ve böylece kendi projelerinin etkisini yaygınlaştırmakta, sürdürülebilirliklerini artırmakta ve Erasmus+ Programının Avrupa katma değerine olumlu katkı sağlamaktadır. Proje sonuçlarını başarılı bir şekilde yaygınlaştırıp kullanmak için, Erasmus+ projelerinde yer alan kurum/kuruluşlardan, projelerini tasarlayıp uygularken yaygınlaştırma ve kullanma faaliyetlerine önem vermeleri istenmektedir. Bu tür faaliyetlerin düzeyi ve yoğunluğu, Erasmus+ Programının farklı Eylemlerinin amaçları, kapsamı ve hedefleri ile orantılı olmalıdır. Belirli bir proje kapsamında elde edilen sonuçlar, projenin kapsamına girmeyen alanlarla da ilgili olabilir ve geliştirilen ve üretilen çıktılara başka kişilerin kolayca erişmelerini sağlayan strateji ve yöntemleri içeren bireysel projeler geliştirmek mümkündür. Bu konuya özgü yol gösterici bilgiler, EK II'de verilmiştir. 2 Temel eğitim amacı, 2020 itibariyle okulu erken terk etme oranını %10 un altına indirmek ve yükseköğretime erişimi en az %40 a çıkarmaktır. 3 AB, azınlık gruplara ait kişilerin hakları da dâhil, insan onuru, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı üzerine inşa edilmiştir. Bu değerler; çoğulculuk, ayrımcılık yapmama, tolerans, adalet, dayanışma ve kadın-erkek eşitliğinin egemen olduğu bir toplumda Üye Devletler için ortaktır. 6 Bölüm A Erasmus+ Programının Amaçları ve Önemli Özellikleri Nelerdir? ERASMUS+ KAPSAMINDA ÜRETİLEN EĞİTİM MALZEMELERİ, BELGELER VE YAYINLARA AÇIK ERİŞİM Erasmus+, öğrenme, öğretme, eğitim, gençlik çalışması için yararlı olan ve Program tarafından hibe tahsis edilen projeler kapsamında üretilen malzemelere, belgelere ve yayınlara açık erişimi desteklemektedir. Bu türden malzemeleri, belgeleri ve yayınları, herhangi bir hibe tahsis edilen proje kapsamında üreten Erasmus+ hibe yararlanıcıları, bu çıktıları dijital formatta internet üzerinden açık lisanslı olarak bedelsiz erişilebilecek şekilde kamunun kullanımına açmalıdır. Bununla birlikte, projenin özelliğine ve malzemenin türüne bağlı olarak, uygun olması halinde, yararlanıcılar sınırlamalar (örneğin, üçüncü kişiler tarafından ticari kullanımın yasaklanması) da dâhil olmak üzere en uygun açık erişim seviyesini tanımlama hakkına sahiptir. Burada belirtilen açık erişim şartı, hibe yararlanıcılarının fikri mülkiyet haklarına zarar vermemelidir. ULUSLARARASI BOYUT Erasmus+, özellikle yükseköğretim ve gençlik alanlarında olmak üzere güçlü bir
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks