Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

Category:

Business

Publish on:

Views: 49 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Hasta Kimliğinin Doğrulanması : 1. Tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde, hasta ile ilgili her türlü bilginin,
Transcript
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Hasta Kimliğinin Doğrulanması : 1. Tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde, hasta ile ilgili her türlü bilginin, bir sağlık çalışanından diğer sağlık çalışanına aktarılmasında, herhangi bir çekim, test veya işlem öncesinde, hastadan tetkik almadan önce, cerrahi operasyonlarda operasyondan önce, İlaç ve kan / kan ürünü uygulaması öncesinde, yatan hasta takip işlemleri öncesinde, hasta transferi esnasında hasta kimlik doğrulama işlemi yapılır. 2. Hasta kimlik doğrulama işleminde hasta bilekliği kullanılır. Oda ve yatak numarası kullanılmaz. 3. Kullanılan bileklikte hasta adı ve soyadı, protokol numarası yer alır. 4. Yatışı yapılan her hastaya beyaz renkli, alerjik hastalarda ise ek olarak kırmızı renkli kimlik tanımlayıcı bileklik takılır. 5. Doğum sonrasında kız bebeklere pembe renkli, erkek bebeklere mavi renkli kimlik tanımlayıcı bileklik takılır. Aynı seri numaralı anne - bebek kimlik tanımlayıcısı kullanılır. 6. Kimlik tanımlayıcının ne zaman değiştirileceği, hangi durumlarda çıkartılacağı, hasta ve ailesinin bu konuda bilgilendirilmesi vb. Hasta Kimliklendirme Talimatında detaylı olarak belirtilmiştir. Hastaya Uygulanacak Girişimsel İşlemler İçin Hastanın Rızasının Alınması: Hastalarımıza uygulanacak tüm riskli girişimsel işlemler öncesinde bilgilendirme ve rızanın alınmasının nasıl ve kim tarafından yapılacağını içeren Hasta Bilgilendirme ve Rızasının (Onam) Alınması Talimatı ve Onam Formları oluşturulmuştur. Sağlık Hizmeti Sunumunda İletişim Güvenliğinin Sağlanması: 1. Hasta bakım ve tedavi sürecinde sözlü / telefon talimatlarının verilmesi ve alınmasında sözlü talimatlar; steril girişimler sırasında, doktorun hastanede ya da klinikte olmadığı zamanlarda, acil olarak ilaç verilmesi gerekli olan durumlarda uygulanır. 2. Sözlü / telefon talimatının alınması sırasında ilacın ismi, dozu, uygulama şekli ve veriliş sıklığı açık olarak belirtilir. 3. Sözlü / telefon talimatı alınırken önce talimat yazılır, yazılan talimat daha sonra geri okunur ve doğruluğu talimatı veren kişiye sözel olarak onaylatılır, lüzumu halinde verilen ilaç adının kodlama yöntemi ile tekrar edilmesi istenir. 4. Sözlü / telefon talimatlarının kaydında talimatı veren doktorun adı ve soyadı, talimatın alındığı tarih ve saat, sözlü talimat veya telefon talimatı olduğu Sözlü ve Telefonla Hekim Talimatları Formuna kaydedilir. 5. Sözlü ve Telefonla Hekim Talimatları Formu sözlü talimatı veren doktor tarafından 24 saat içerisinde imzalanıp, Order ve Hemşire Gözlem Formuna yazılı ve / veya bilgisayar ortamında geçirilir. Talimatı veren doktora 24 saat içerisinde ulaşılamadığı takdirde aynı işlem kliniği devralan doktor tarafından yerine getirilir. 6. Yüksek Riskli İlaçlar Listesi Formundaki ilaçların uygulanmasında sözlü / telefon talimatı kabul edilmez. 7. Sözlü / telefon talimatlarının uygulamaları hakkında çalışanlara eğitimler verilir. İlaç Güvenliğinin Sağlanması: Hastaya uygulanacak bütün tedavilerde ilaçların uygulanması İlaç Güvenliği ve Güvenli İlaç Uygulamaları Talimatına göre yapılır. Yatışına karar verilen hastanın varsa kullandığı ilaçlar, hastanın tedavi planı, ilaç dozu, zamanı ve uygulama şeklini içerecek şekilde okunaklı olarak doktor tarafından yazılır ve / veya bilgisayar ortamında Order Formuna geçirilir, kaşelenerek imzalanır. Hastanın yatış öncesi aldığı ve taburcu olduktan sonra kullanacağı ilaçlar Yetişkin Hastalar İçin Hemşirelik Hizmetleri Hasta Ön Değerlendirme Formu ve Bebek ve Çocuk Hastalar İçin (0-17 Yaş) Hemşirelik Hizmetleri Hasta Ön Değerlendirme Formuna kaydedilir ve hasta dosyasında muhafazası sağlanır. Hastaya verilen ilaçlar kapalı kaplarda ve kişiye özel olarak hazırlanır. Kaplarda hastanın kimlik tanımlayıcı bilgileri bulunur. Hemşire doktorun tedavi planını Hemşire Gözlem Formuna kaydeder. İlaçlar hastaya hemşire tarafından uygulanır. Stajyerlerin ilaç uygulamaları da hemşire gözetiminde yapılır. İlgili Doktor Order Formuna ilaç isimlerini kısaltarak yazmamalıdır. İlaç Uygulamalarında Kullanılmaması Gereken Kısaltmalar Listesi belirlenmiştir ve buna göre uygulama yapılır. Yazılışı okunuşu - ambalajı benzer ilaçlar, yüksek riskli ilaçlar, pediyatrik dozda kullanılacak ilaçlar, ilaç yan etki bildirimine ait uygulamalar İlaç Güvenliği ve Güvenli İlaç Uygulamaları Talimatı gereğince yapılır. Kan ve Kan Ürünlerinin Transfüzyonu Yapılacak Hastaya: Doktor istemi ile birlikte Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Bilgilendirilmiş Onam Formu kontrol edilir. 1 Kan ve kan bileşenleri, hastanın kimlik bilgileri, cross match etiket kontrolü yapılır. Kan grubu ve torba numarasının doğruluğu, hem kan torbası hem de formda teyit edilir. Yapılan kontroller ikinci bir kişi tarafından doğrulanır ve Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu İzlem Formuna kaydedilir. Transfüzyona başlandıktan sonra ilk izlem 15. dakikada (kan basıncı, nabız, ateş, solunum), diğer izlemler transfüzyon bitene kadar her 30 dakikada bir yapılır. Transfüzyon sürecinde hastanın izlemindeki değişiklikler Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu İzlem Formuna kaydedilir. Hastanın izleminde anormal bir değişiklik mevcutsa transfüzyona hemen ara verilir. Doktor istemine göre gerekli müdahale yapılır ve Hemşire Gözlem Formuna kaydedilir.reaksiyon geliştiği düşünülüyorsa Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu İzlem Formunun bir nüshası Kan Merkezine gönderilir.hematolojik reaksiyon gelişmiş ise, izlem formu ile birlikte kan / kan ürünü de Kan Merkezine gönderilir. Güvenli Cerrahi Uygulamalarının Sağlanması: Cerrahi işlemlerin Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen hasta güvenliği çözümlerine ve evrensel protokole uygunluğunun sağlanması esastır. Ameliyat öncesi klinikte hasta ile ilgili son kontroller doktor tarafından yapılarak hastanın da katılımıyla taraf işaretleme süreci gerçekleştirilir. Klinikte ameliyata gönderilecek hastanın hazırlıkları klinik hemşiresi tarafından kimlik doğrulama işlemi yapılır ve Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Formu doldurularak, dosyası ile birlikte hastane hizmetlisi tarafından ameliyathaneye gönderilir. Hasta ameliyathaneye kabul edilirken cerrahi teknisyeni tarafından kimlik doğrulama işlemi yapılarak teslim alınır. Ameliyathanedeki tüm cihaz ve ısı kaynaklarının periyodik bakım ve kalibrasyonlarının yapılması sağlanır ve ameliyat öncesi son teknik kontrolleri yapılır. Hatalı gaz ve gaz karışımı verilmesini önlemek amacıyla, ameliyat öncesi gerekli kontroller yapılır. Cerrahi işleme başlamadan önce tüm ekipmanların mevcut ve fonksiyonel olduğu kontrol edilir. Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Formu kontrol listesi sorumlusu tarafından anestezi verilmeden önce, ameliyat kesisinden önce ve ameliyathaneden çıkmadan önce uygulanır. Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Formu hasta dosyasında saklanır. Cerrahi işlemlerde taraf işaretleme sürecinde uygulanacak kurallar aşağıda belirtilmiştir; Taraf işaretlemesi için cerrahi taraf işaretleme kalemi kullanılır. Yapışkan taraf işaretleyicileri kullanılmaz. İşaret ameliyat bölgesine veya yakınına belirgin ve silik olmayacak şekilde konulur. Diğer bakım süreçleri için gerekmedikçe ameliyat edilmeyecek bölgeler işaretlenmez. Taraf işaretleme mutlaka hastanın uyanık ve bilinçli olduğu zaman diliminde yapılır. Çoklu yatay yapılar (el ve ayak parmakları ve lezyonlar) veya çoklu düzeylerde (lomber ve torakal ve servikal omurlar) en uygun ve en yakın bölge işaretlenir. Göz tarafı işaretlemesi için kaşın üzeri kullanılır. Tek organ vakaları (sezaryen bölgesi, kalp cerrahisi gibi), müdahaleler sırasında, kateter ve enstrümanların takılmasında, cerrahi prosedürün tasarlandığı açık yara ve lezyonlarda, acil müdahalelerde, prematüre bebeklerle ilgili müdahalelerde işaretleme yapılmaz. Elektro cerrahi, lazer ve diğer elektrikli cihazlarla yapılan işlemlerde cerrahi yanıkların oluşmasını önlemek için cihazların kullanımında dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir; Cihazın kalibrasyon periyodu belirlenir ve sadece kalibrasyonlu cihazlar kullanılır. Özellikle koter cihazları için ekonomik kullanma ömrü belirlenir ve bu süre sonunda demirbaş kaydından düşürülür. Üretici firmanın belirtmiş olduğu bakım aralıklarında bakım yapılır (altı aylık veya yıllık). Cerrahi işlem sürecinde dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir; Cihazların teknik kontrolünde kabloların yeterli uzunlukta olduğu ve bağlantıların doğru kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilir. Hastanın ekstremiteleri metal masa kısmıyla temas etmemelidir. Hastanın altında sıvı birikmesi önlenir. İşlem yapılacak bölgenin nem oranı % 50 seviyesinde tutulur. Düşme Riski Olan Hastaya: Kliniğe kabul edilen hasta için Hemşirelik Hizmetleri Hasta Ön Değerlendirme Formunda bulunan uygun düşme riski ölçeği (Yetişkinler için İtaki, Çocuklar için Harizmi) kullanılarak risk değerlendirmesi yapılır. Değerlendirme sonucunda düşme riski bulunan hastalara Dört Yapraklı Yonca figürü asılır. Hastanın durumunda değişiklik (ameliyat, premedikasyon, sedasyon vb.) olduğunda risk değerlendirmesi tekrarlanır, gerekiyorsa önlemler arttırılır 2 veya azaltılır. Uzun süren yatak istirahatı ve / veya ameliyat sonrası ilk kez mobilize olacak hastaların mobilizasyonu esnasında mutlaka doktor, hemşire ve hastane hizmetlisi eşlik eder. Düşme riski ölçeklerine göre riskli / yüksek riskli olan tüm hastaların yatak kenarlıkları kaldırılır, hasta yatağı en alt seviyeye indirilir, tekerlekleri kilitlenir. Ayrıca hasta hemşire deksine veya daha yakın bir odaya yatırılır. Hasta yanında refakatçi bulundurulur. Hastanın yemek masası, etajeri, sandalyesi yatağına yakın olarak yerleştirilir, özel eşyaları (bardak, terlik, koltuk değnekleri vb.) ve hemşire çağrı butonu ulaşabileceği mesafeye konur. Fiziksel ortam (yeterli aydınlatma, zeminin kuru tutulması, tuvaletlere tutamaçların yapılması, merdiven kaydırmazların kullanımı vb.) düzenlenir. Hasta transferi esnasında sedye kenarlıkları kaldırılır, emniyet kemeri takılır. Hasta taşımaları Hasta Transfer Talimatı na göre yapılır. Hasta ailesine alınan önlemlerle ilgili bilgi verilir. Gerekiyorsa Doktor istemi ile hasta, bu talimata göre kısıtlanır ve Kısıtlanan Hasta Takip Formu düzenlenir. Herhangi bir düşme olayı meydana geldiğinde Düşme Olayı Bildirim Formu doldurularak Kalite Yönetim Birimine teslim edilir. Radyasyon Güvenliğinin Sağlanması: Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizde radyasyon güvenliğinden sorumlu Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulmuştur. Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanların girişinde ve radyasyonlu alanlarda uyarı amacı ile kullanılan temel radyasyon simgeleri ve radyasyona maruz kalma tehlikesini anlaşılabilir şekilde gösteren simge ve renkleri taşıyan işaretler bulunmaktadır. Ayrıca Radyasyon güvenliği için bilgilendirme el broşürleri oluşturulmuştur. Engelli Hastalara Yönelik Düzenlemeler: Ortak alanlarda ve asansörlerde her engel grubundaki kişilerin algılayabileceği şekilde yazılı, sesli ve görsel yönlendirmeler yapılmıştır. Hastane girişlerinde her engel grubu için başvuru noktaları oluşturulmuştur. Asansör, tuvalet, lavabo, müracaat bankosu v.b. gibi ortak alanlar her engel grubuna hitap edecek şekilde düzenlenmiştir. Tekerlekli sandalye transferini kolaylaştıracak ve tekerlekli sandalye manevrasına imkân verecek şekilde gerekli görülen alanların tutunma barlarıyla desteklenmesi yapılmıştır. Görme engelliler için ortak alanlarda sarı renkli takip izi oluşturulmuştur. Hastanelerimizde, engelli ve yakınlarının kendilerine tanınan öncelikleri belirten tabelalar, kolaylıkla görülebilecek yerlere asılmıştır. Hastane krokileri, hasta hakları, engelli tuvaletleri ve asansör kullanım talimatları da braille alfabesi kullanılarak hazırlanmıştır. Hastane girişlerinde engellilerin kullandıkları araçların rahat hareket edebilmelerini sağlayacak iç ve dış mimari düzenlemelere de yer verilmiştir. Hastanelerimizde engelli ve yaşlı hastalara hizmet almalarını kolaylaştıracak, işlemlerinde yardımcı olacak refakatçi çalışan (hostes hizmeti) uygulamasına başlanmıştır. İşitme engelli hastalarla iletişimi sağlamak üzere işaret dili bilen çalışan istihdam edilmiş, gerekli eğitimler verilmiştir. Engelli vatandaşların hastanelerimizde kayıt ve kabul işlemleri yapılırken bekleme ve oturma yapabilecekleri alanlar oluşturulmuştur. Hastanelerimize ait otoparklarda engelli çalışanların ve engelli hastaların araçları için yer ayrılmış ve ayrılan yer standartlara uygun olarak işaretlenmiştir. Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi İle İlgili Olarak: Hastalarımızın hastanede bulundukları sürece maruz kalabilecekleri enfeksiyon riskine karşılık alınacak önlemler Enfeksiyon Kontrol Kurulu tarafından belirlenir. Enfeksiyon riskine karşı alınacak önlemler Enfeksiyon Kontrol Kurulunun hazırlamış olduğu talimatlarda; Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Talimatı Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi Talimatı Damar İçi Kateter Enfeksiyonlarının Önlenmesi Talimatı Tıbbi Aletlerin Dezenfeksiyonu Talimatı Ventilatör İlişliki Pnömoninin Önlenmesi Talimatı İzolasyon Önlemleri Talimatı Ayrıca Enfeksiyon Kontrol Kurulunun hazırlamış olduğu ve hastane Web sitesinde de yayınlanan Enfeksiyon Kontrol Programında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.el hijyeni hem hasta hem de çalışan güvenliği açısından çok önemli olup enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık çalışanının uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemleri El Hijyeni Talimatında ve Eldiven Kullanım Talimatında belirlenmiştir.hastane enfeksiyonlarının rutin sürveyansı enfeksiyon kontrol hemşiresi tarafından yapılarak UHESA ya kaydedilir, surveyans sonuçlarına göre bölüm bazında Düzeltici / Önleyici Faaliyet başlatılır. Üç ayda bir bölüm bazında hastane 3 enfeksiyon hızları, etkenleri, direnç paternlerini içeren sürveyans raporu hazırlanarak Üst Yönetim ve ilgili bölümlerle paylaşılır. Hastada meydana gelebilecek enfeksiyonları azaltma / yok etme amacıyla enfeksiyon kontrol önlemleri alınmaktadır. İzolasyon önlemlerine yönelik enfekte veya kolonize olan hasta odalarına solunum izolasyonunda Sarı Yaprak, damlacık izolasyonunda Mavi Çiçek, temas izolasyonunda Kırmızı Yıldız tanımlayıcı figürleri kullanılır. Laboratuar Güvenliği İle İlgili Olarak: Laboratuarlar hasta güvenliğini doğrudan etkileyen öneme sahiptir. Laboratuar sürecini preanalitik, analitik ve postanalitik olmak üzere üç evreye ayırırsak, yapılan çalışmalarda hasta güvenliğini etkileyen laboratuar hatalarının en çok preanalitik dönemde (%70) yapıldığı görülmektedir. Bu bilgi ışığında Merkezimiz laboratuar süreçlerine göre aşağıdaki önlemleri alarak laboratuar hatalarını en aza indirmeyi hedeflemektedir. Preanalitik Evre: Laboratuarlarımızda numunelerin doğru alınması ve doğru şekilde transferini sağlamak üzere Tıbbi Mikrobiyoloji (Bakteriyoloji) Laboratuarı Rutin Numune Kabul ve Red Kriterleri Rehberi ve Biyokimya Laboratuarı Rutin Numune Kabul ve Red Kriterleri Rehberi hazırlanarak numunelerin uygun şekilde alınması ve transferinde dikkat edilecek hususlar belirlenmiştir. Numunelerin laboratuara kabul ve red kriterleri de belirlenerek uygun olmayan numunelerin laboratuara kabulü önlenmiştir. Analitik Evre: Laboratuarda kullanılan cihazların bakım ve kalibrasyonları belli bir plan dâhilinde laboratuar sorumlu hekimlerimizce yapılmakta veya yaptırılmaktadır. Yine laboratuarlarımızda çalışılan testlerin internal ve external kalite kontrolleri laboratuar hekimlerimizin sorumluluğunda yapılmakta ve kayıtları muhafaza edilmektedir. Postanalitik Evre: Laboratuarda çalışılan parametrelerin panik değer listesi hazırlanarak, bu testlere ait düşük veya yüksek değerlerde klinisyene derhal haber verilmesi sağlanmıştır. Temel Yaşam Desteği Sürecinin Güvenliği (Mavi Kod):Kalp veya solunum durması, tehlikeli boyutta olan kalp ritim düzensizliği, yüzeyselleşmiş solunum varlığında hastaların en hızlı ve hatasız şekilde kalp, akciğer canlandırmasını gerçekleştirmek ve yaşamsal faaliyetlerin devamını sağlamak amacıyla mavi kod ekibi oluşturulmuş ve bununla ilgili Mavi Kod Prosedürü hazırlanmıştır. Ekip üyelerinin görev tanımları oluşturulmuştur. Çalışanlara Mavi Kod uygulamasıyla ilgili yılda en az bir kez tatbikat ve eğitim verilir, kayıt altına alınır. Yenidoğan ve Çocuk Güvenliğinin Sağlanması (Pembe Kod):Yeni doğan / bebek / çocuk kaçırılması veya kaybolması durumlarına karşı önlem almak ve bebek güvenliğini sağlamak amacıyla pembe kod ekibi oluşturulmuştur. Bununla ilgili yapılacak işlemler için Pembe Kod Prosedürü hazırlanmıştır. Ekip üyelerinin görev tanımları oluşturulmuştur. Çalışanlara Pembe Kod uygulamasıyla ilgili yılda en az bir kez tatbikat ve eğitim verilir, kayıt altına alınır. Kısıtlama Yapılacak Olan Hastaya: Alternatif girişimlerin (yakın gözlem, uygun pozisyon, fiziki ortamın düzenlenmesi vb.) başarısız olduğu durumlarda hastanın genel özellikleri (vücut yapısı, ağırlığı vb.) göz önünde tutularak, fiziksel ve psikolojik zarar görmesine engel olacak kısıtlama yoluna gidilir. Kısıtlama fiziksel, mekanik ve kimyasal olarak uygulanabilir. Mekanik Kısıtlama; Hastanın hareketlerini kısıtlamak için kemer, kelepçe veya deri / kumaş bağlar kullanılarak yapılır. Fiziksel Kısıtlama; Hastanın hareket etmesini önlemek amacıyla fiziksel olarak elle tutularak yapılan kısıtlama işlemidir. Kimyasal Kısıtlama; Medikal ilaçların oral ya da parenteral yoldan uygulanmasıyla yapılır. Uygulanacak olan kısıtlamanın sebepleri ve önemi, anlama düzeyine bağlı olarak hastaya; hastaya açıklanamıyorsa ailesine açıklanır. Hasta ya da ailesinin, kısıtlamanın kazalardan koruma amaçlı olduğu ve bir cezalandırma olmadığını anlaması sağlanır. Kısıtlama istemi doktor tarafından verilir ve günlük Order Formuna yazılır. Acil durumlarda sözel direktif alınarak kısıtlama uygulanır. Doktor 24 saat içinde direktifi yazılı hale getirir. Doktor istemi; hastanın kısıtlamaya ihtiyaç gösteren değerlendirmesini, kısıtlamanın zamanını, kısıtlama şeklini, klinik endikasyonu ve istem zamanı ile doktorun imzasını kapsar. Kısıtlama sırasında hastaların hakları ve saygınlıkları korunur. Kısıtlama yapılan hasta Kısıtlanan Hasta Takip Formu doldurularak her saat takip edilir ve değerlendirilir, ayrıca hastanın kısıtlama altında olduğu Hemşire Gözlem Formuna kaydedilir. Mümkünse hastanın ailesi, hastanın hemşiresi ve doktorun gözetimi altında kısıtlama uygulanır. Gerektiğinde güvenlik elemanı ve hastane hizmetlisi hastanın kısıtlanmasına yardımcı olur.yapılan değerlendirmeler (sakinlik, kendisine ve çevresine zarar verecek davranışlarda azalma, kendisine uygulanan işlemlere karşı reaksiyon göstermeme, kateter ve tüpleri çıkarma girişiminde bulunmama) sonucunda kısıtlamasına son verilen hastanın kendisine ve / veya ailesine bilgi verilir ve bakıma katılımları sağlanır.hastada kısıtlama nedeniyle herhangi bir zarar oluşmuş ise Olay Bildirim Formuna doldurularak Kalite Yönetim Birimine gönderilir. 4 Hastalara Ait Bilgilerin Güvenliği:Merkezimizde, hizmetin sunumu için gerekli olan ve hastalarımıza ait özel ve hastalıklarıyla ilgili bilgiler gizlidir. Bu bilgiler otomasyon sisteminde ve hasta dosyalarında muhafaza edilir. Bu bilgi ve belgeler; hastalarımızın yazılı izni olmadan (yasal şartlar hariç) hiç kimse veya kuruluşa verilemez, temin edilen bilgiler açıklanamaz. Tıbbi Cihaz Güvenliği: Merkezimizde kullanılmakta olan tıbbi cihazların belli bir plan dâhilinde bakımları ve kalibrasyonları Klinik Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (ERKAM) tarafından yapılmakta veya firmalara yaptırılmaktadır. Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri bulunur. Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik plan bu birim tarafından oluşturularak plan dâhilinde uygulama yapılır. Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunur. Etikette; Kalibrasyonu yapan firmanın adı Kalibrasyon tarihi Geçerlilik süresi Sertifika numarası bulunur. Tıbbi Atık Yönetimi: Merkezimizde atıkların; Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplanması, taşınması, geçici olarak depolanması ve ilgili birimlere teslimi sağlanmaktadır. Konu ile ilgili usul, esas v
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks