Please download to get full document.

View again

of 82
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEK OKULU 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Category:

Crafts

Publish on:

Views: 43 | Pages: 82

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEK OKULU 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu, Uçak Gövde, Uçak Motor,
Transcript
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEK OKULU 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu, Uçak Gövde, Uçak Motor, Uçak Elektrik ve Uçak Elektronik programlarında, 1 yıl İngilizce Dil Eğitiminden sonra 4 yıllık teknik eğitim vermek üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazıları ile kurulmuştur. Kuruluşundan sonra, eğitim-öğretim yılında İngilizce hazırlık sınıfı, eğitim-öğretim yılında ise teknik eğitime başlamıştır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2000/617 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu na dönüştürülmüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu toplantısında Yüksekokulumuz bünyesinde, Uçak Gövde-Motor, Uçak Elektrik-Elektronik ve Pilotaj Bölümlerinin açılmasına karar verilmiştir. YÖK Başkanlığı'nın tarih ve sayılı yazısı ile Eğitim-Öğretim yılında Uçak Gövde-Motor ve Uçak Elektrik- Elektronik Bölümlerine toplam 34 öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanmıştır yılında Yüksekokulumuzda Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü açılmıştır ve eğitim öğretim yılında bu bölüme öğrenci alınmıştır. Ayrıca okulumuz bünyesinde bulunan üç bölüm için eğitim öğretim yılında ikinci öğretim programları açılarak öğrenci alınmıştır. Yüksekokulumuzun amacı, belirtilen programlarda yabancı dil bilen, ileri bilgi ve beceriye sahip, havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu elemanları SHY-147 (Sivil Havacılık Yönetmeliği) gereklerine uygun yetiştirmektir. Eğitim-öğretim faaliyetlerimiz, Yüksekokulumuzun ve Erciyes Üniversitesi nin diğer Fakülte ve Yüksekokullarının öğretim elemanları ile Kayseri 2nci HİBM Komutanlığı ve 12nci Hava Ulaştırma Ana Üs K.lığı nın uzman elemanları tarafından yürütülmektedir. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Yüksekokulumuz Uçak Gövde-Motor ve Uçak Elektrik-Elektronik Bölümlerine 2008 yılı itibariyle SHY-147 yetkisi ve 2011 yılında da SHY/JAR 66 Lisans Sınavı yapma yetki belgesi verilmiştir 2009 tarihinde Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. arasında Eğitim Protokolü imzalanmıştır. Protokol gereğince Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencilerinin iki yarıyıl boyunca THY Teknik A.Ş. tesislerinde teorik ve uygulamalı olarak eğitilip mesleki hayata hazırlanmalarında ve performans değerlendirmelerine tabi tutularak istihdam edilmelerinde THY Teknik A.Ş. karşılıksız destek olacaktır. 2 2010, 2011 ve 2012 yıllarında Sivil Havacılık Yüksekokulu, Türk Hava Yolları Teknik AŞ ve İş- Kur Kayseri İl Müdürlüğü arasında eğitim hizmeti sözleşmesi ile istihdam sağlama konusunda önemli bir işbirliği yapılması ve bu kapsamda Teknisyen eğitim programları düzenlenmiştir. Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu, dinamik kadrosu ve sektörel paydaşlarının desteğiyle, uluslar arası havacılık otoritelerinin kriterlerine uygun olarak, havacılık sektöründe bilgili, görgülü ve yetkin elemanlar yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Bu faaliyet raporu, Yüksekokulumuzun misyonu ve vizyonu doğrultusunda, yüksekokulun fiziki yapısı, yönetim anlayışı, amaç ve hedefleri, öncelikleri, öğrenciye yönelik temel politikaları, üstünlükleri ve zayıflıkları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Prof. Dr. M. Kemal APALAK Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü V. 3 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler 4 B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz; Yüksekokulumuzun misyonu, havacılık sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak için, ileri bilgi ve beceriye sahip, yabancı dil bilen kaliteli ve yetenekli teknik elemanlar yetiştirmektir. Vizyonumuz; Yüksekokulumuzun vizyonu, eğitim kalitesi ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve sivil havacılık alanında öncü bir yüksek öğretim kurumu olmaktır. B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar İdari Yetki Görev ve Sorumluluklar Yüksekokul Müdürü V. Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK Yüksekokul Müdür Yardımcıları: Doç. Dr. İlker YILMAZ Doç. Dr. İlke TÜRKMEN Yüksekokul Kurulu: Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK Doç. Dr. İlker YILMAZ Doç. Dr. İlke TÜRKMEN Yrd. Doç. Dr. Nurcan SARIKAYA BAŞTÜRK Öğr. Gör. Eda ÇINAROĞLU Öğr. Gör. Veysel ERTURUN Yüksekokul Yönetim Kurulu: 5 Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK Doç. Dr. İlker YILMAZ Doç. Dr. İlke TÜRKMEN Doç. Dr. Ali Osman KURBAN Yrd.Doç.Dr. Mehmet ERLER Yrd. Doç. Dr. Adem KARCI Yüksekokul Müdür Vekili ve Yardımcıları Sivil Havacılık Yüksekokulu yöneticisi olarak görev yapan Yüksekokul Müdür Vekili, aşağıda belirtilen yetki, görev ve sorumluluklara sahiptir: Yüksekokul kurullarına başkanlık etmek, yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamak ve yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde yüksekokulun genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, yüksekokulun bütçesi ile ilgili öneriyi yüksekokul yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, Yüksekokulun birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Yüksekokulun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilerin gerekli sosyal hizmetlerinin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer. Müdür yardımcıları, müdür tarafından en çok üç yıl için atanır. Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir müdür atanır. Bölüm Başkanı ve Bölüm Başkan Yardımcıları 6 Bölüm Başkanları: Uçak Gövde-Motor Bölüm Başkanı Doç. Dr. İlker YILMAZ Uçak Gövde-Motor Böl.Bşk.Yrd. Yrd. Doç. Dr. Adem KARCI Uçak Elektrik-Elektronik Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Nurcan SARIKAYA BAŞTÜRK Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Eda ÇINAROĞLU Pilotaj Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Veysel ERTURUN Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. Bölüm başkanı yüksekokul kuruluna katılır ve bölümü temsil eder. Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanı tarafından izlenir ve denetlenir. Bölüm başkanı, gerek gördüğü taktirde, bölümündeki öğretim elemanlarından iki kişiyi üç yıl için başkan yardımcısı olarak atayabilir. Bölüm başkanı gerekli gördüğünde yardımcılarını değiştirebilir. Bölüm başkanının görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevleri de sona erer. Yüksekokul Sekreteri Yüksekokul idari teşkilatının amiridir ve bu teşkilatın çalışmasından müdüre karşı sorumludur. Yüksekokul sekreteri, kendisine bağlı birimler aracılığı ile müdürlük idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasından sorumludur. 7 Mali Yetki Görev ve Sorumluluklar Yüksekokulumuz bütçesinin en ekonomik verimli ve ihtiyaçlara göre kanun ve yönetmeliklere uygun olarak kullanılmasını, işlemlerin ve ödemelerin süresi içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamakla sorumludurlar. Ayrıca taşınır mal işlemlerinin ilgili yönetmeliğe göre yapılması ve yürütülmesini sağlamakla sorumludurlar. Mali Yetkililer Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme görevlisi Taşınır Kayıt Ve Kontrol Yetkilisi Prof. Dr. M. Kemal APALAK Seyide ATAHAN Serkan SAĞLAMER C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Yüksekokulumuz, Erciyes Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan 5000m 2 alana sahip kendi binasında eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Yüksekokul binasında, 6 derslik, 1 konferans salonu, 1 toplantı salonu ile Uçak Elektrik-Elektronik laboratuarı, Bilgisayar laboratuarı, Mekatronik laboratuarı, Subsonik Laboratuarı, NDI Laboratuarı, Motor Atölyesi, Gövde Atölyesi, Kompozit Atölyesi, Kaplama Atölyesi, Kaynak Atölyesi bulunmaktadır. Ayrıca, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı ile 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nın mevcut imkânlarından ve tesislerinden de faydalanılmaktadır. Bunlara ek olarak, sektörle olan işbirliğini geliştirmek amacıyla, my Technic MRO Services ve THY Teknik ile eğitim protokolleri bulunmaktadır. 1.1-Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Anfi Sınıf Bilgisayar 3 Lab. Diğer Lab. 6 Kapasitesi 251 Üzeri 8 Toplam Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı : 1 Adet (Bahçe Kantin) Kantin Alanı : 46 m2 (Kapalı Alan) Öğrenci Sosyal Alanı : 46 m2 Öğrenci BilgiişlemSal.: 30 m2 Misafir Öğr.Elm.Od. : 15 m2 Kafeterya Sayısı: Kafeterya Alanı:.. Adet m Toplantı Konferans Salonları Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Üzeri Toplantı 1 Salonu Konferans 1 Salonu Toplam Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Sayısı: 1 Adet Öğrenci Kulüpleri Alanı: 15 m2 9 1.2.4 Mezun Öğrenciler Derneği Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı:- Adet Mezun Öğrenciler Derneği Alanı: m2 1.3-Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı (Kişi) Çalışma Odası Toplam İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı Alanı Kullanan Sayısı (Adet) (m2) Servis Çalışma Odası Toplam Ambar Alanları Ambar Sayısı: 2 Adet Ambar Alanı: 30 m2 1.5-Arşiv Alanları Arşiv Sayısı: 2 Adet Arşiv Alanı: 30 m2 1.6-Atölyeler Atölye Sayısı: 4 Adet Atölye Alanı: 353 m 10 2- Örgüt Yapısı YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU MÜDÜR V. Prof. Dr. M. Kemal APALAK YÜKSEKOKUL KURULU Prof. Dr. M. Kemal APALAK Müdür V. Doç. Dr. İlker YILMAZ Müdür Yardımcısı Prof. Dr. M. Kemal APALAK Müdür V. Doç. Dr. İlker YILMAZ Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlke TÜRKMEN Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlke TÜRKMEN Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ali Osman KURBAN Üye Yrd.Doç.Dr. Mehmet ERLER Üye Yrd. Doç.Dr. Adem KARCI Üye Doç. Dr. İlker YILMAZ Uçak Gövde Motor Bölüm Başkanı Yrd. Doç.Dr. N.S. BAŞTÜRK Uçak Elektrik-Elektronik Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Eda ÇINAROĞLU Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği BölümBaşkanı Öğr. Gör. Veysel ERTURUN Pilotaj Bölüm Başkanı MÜDÜR YARDIMCISI Doç. Dr. İlker YILMAZ MÜDÜR YARDIMCISI Doç. Dr. İlke TÜRKMEN AKADEMİK BÖLÜMLER Uçak Gövde-Motor Bölümü Doç. Dr. İlker YILMAZ Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Yrd.Doç.Dr. N.S. BAŞTÜRK YÜKSEKOKUL SEKRETERİ Seyide ATAHAN Yazı İşleri Bütçe ve Mali İşler Öğrenci ve Not İşleri Teknik Hizmetler Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Öğr. Gör. Eda ÇINAROĞLU Pilotaj Bölümü Öğr. Gör. Veysel ERTURUN 11 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ( Taşınır bilgileri 2012 yılı sonu itibariyle taşınır.net programından alınacaktır.) 3.1-Yazılımlar Microsoft Office Programları Matlab Programı Microsoft Windows XP Antivirüs 3.2-Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı: 162 Adet Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 6 Adet 3.3- Kütüphane Kaynakları 2012 Yılında Kütüphanede Bulunan Kütüphane Kaynağı Sayısı Bölümü Kitap Peryodik Elektronik Yayın Yayın Diğerleri Toplam Tıp Fen Sosyal Mevzuat Diğerleri Toplam Abone Olunan Veritabanları Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 12 Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Projeksiyon 1 9 Slayt makinesi - - Tepegöz - - Episkop - - Barkot Okuyucu - - Baskı makinesi - - Fotokopi makinesi 2 Faks 2 Fotoğraf makinesi - 1 Kameralar 1 - Televizyonlar 3 Tarayıcılar 1 Müzik Setleri - - Mikroskoplar - - DVD ler İnsan Kaynakları 4.1-Akademik Personel Araştırma Amaçlı (Adet) Ünvanlar İtibari İle Akademik Personel Sayısı Unvan 2012 Profesör -- Doçent 4 Yardımcı Doçent 7 Öğretim Görevlisi 9 Okutman -- Araştırma Görevlisi 7 (1 Arş. Gör. Müh.Fak. görevli) Uzman 1(Kadrosu birimimizde değil) Çevirici -- Eğitim-Öğretim Planlamacısı -- TOPLAM 28 13 4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Toplam Çalıştığı Bölüm Kişi Sayısı 4.3-Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Bağlı Bölüm Olduğu Görevlendirildiği Üniversite Kişi Sayısı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı 14 Araştırma Görevlisi Uzman Toplam Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Toplam 4.4-Başka Ünv. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel Kişi Sayısı 4.5-Sözleşmeli Akademik Personel Sözleşmeli Akademik Personel Sayısı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Uzman Okutman Sanatçı Öğrt. Elm. Sahne Uygulatıcısı Toplam 4.6-Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri 15 Kişi Sayısı Yüzde İdari Personel YILLAR GİH SHS THS AHS DHS YHS TOPLA M Ayrıca, Yüksekokulumuzda 1 adet 4/B maddesine göre çalışan Uçak Bakım Teknisyeni bulunmaktadır. GİH: Genel İdari Hizmetler SHS: Sağlık Hizmetleri Sınıfı THS: Teknik Hizmetler Sınıfı AHS: Avukatlık Hizmetleri Sınıfı DHS: Din Hizmetleri Sınıfı YHS: Yardımcı Hizmetler Sınıfı 4.8- İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 16 İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde Ayrıca, Yüksekokulumuzda 1 adet 4/B maddesine göre çalışan Uçak Bakım Teknisyenleri bulunmaktadır İşçiler İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) Sürekli İşçiler Sözleşmeli (4/B) Hizmet Alımı Toplam Personel Dolu Boş Toplam İşçilerin Hizmet Süreleri İşçilerin Hizmet Süresi Kişi Sayısı 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Sürekli İşçiler Sözleşmeli Personel (4/B) Yüzde Yıl Yıl 21 - Üzeri İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı 17 İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı Kişi Sayısı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Sürekli İşçiler Sözleşmeli Personel (4/B) Yüzde 4.14-Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Toplam Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite 4.15-Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel 18 Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Toplam 5- Sunulan Hizmetler Akademik Hizmetler Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu, havacılık alanında en güncel bilgilere sahip olan, konusunda yeterli, yetenekli ve kaliteli teknik elemanlar yetiştirme amacı doğrultusunda aşağıda belirtilen akademik eğitim hizmetini sunmaktadır: Tam zamanlı toplam 27 öğretim elemanı ile uçak gövde-motor, uçak elektrik-elektronik ve sivil hava ulaştırma işletmeciliği bölümlerinde eğitim verilmektedir. Uluslar arası ortak havacılık kurallarına (Joint Aviation Requirement-JAR) uygun olarak uluslar arası ders içeriklerine göre eğitim verilmektedir. Sunulan eğitim hizmeti kapsamında 1 yıllık zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi ve 4 yıllık teknik eğitim yer almaktadır. Bu süre zarfında yaklaşık 2880 ders saati eğitim verilmekte ve bunun % 40 ı uygulamalı eğitime dayanmaktadır. Öğrencilerimize eğitimleri süresince biri Türk Hava Yolları nda olmak üzere iki dönem halinde ve her biri 40 iş günü olan 80 iş günü staj çalışması yaptırılmaktadır. Eğitim hizmeti içerisinde, yapılan protokollerle, büyük yatırım gerektiren laboratuar derslerinde Kayseri deki Hava Kuvvetlerine ait modern tesislerin kullanılabilmesi imkânı da sunulmaktadır. 19 Türk Hava Kuvvetleri, Türk Kara Kuvvetleri, Türk Hava Yolları ve Ulaştırma Bakanlığı na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm havacılık kuruluşlarından eğitimde lisanslandırma, staj ve prosedür desteği sağlanmaktadır. Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Kayseri Meslek Yüksekokulu, Türk Hava Yolları ve Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürlüğü nden eğitim mekânı ve öğretim elemanı bakımından eğitime destek hizmeti alınmaktadır. İmzalanan protokoller gereği öğrencilerimiz THY Technic A.Ş. ve MyTechnic MRO da son iki yarıyıllık eğitimlerini uygulamalı olarak yapmaktadırlar. Havacılık alanında hizmet veren kurum ve kişileri bir araya getirmek, bilgi ve deneyim paylaşımı sağlamak, yeni gelişmelerin sunulmasını sağlamak, sosyal bir kaynaşma ortamı oluşturmak ve özellikle öğrenci gençlerimizin bu ortamlarda bulunmalarını sağlayarak vizyonlarının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla yüksekokulumuz tarafından iki yılda bir düzenlenen Kayseri Havacılık Sempozyumu, sunulan akademik eğitim hizmetinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. İdari Hizmetler Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu aşağıda belirtilen idari hizmetleri yürütmektedir: Yüksekokulumuzun eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için akademik ve idari personelin atama, görev uzatma, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri, emeklilik, nakil ve terfi işlemlerinin yapılması, Öğrencilerimizin notları, kütük bilgileri, mezuniyet, ilişik kesme, yatay ve dikey geçiş vb. işlemlerinin yapılması, belgelerinin hazırlanması, Yüksekokulumuz bütçesinin her yıl hazırlanması, bütçe ödeneklerinin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak tasarruf genelgelerine uyularak harcanması, bütçe ödeneklerinin okul ihtiyaçları için en verimli şekilde kullanılması, akademik, idari ve sözleşmeli personel maaşları, akademik personelin, ek ders ücretleri, yolluk ve yevmiye ödemelerinin düzenli ve zamanında yapılması, 20 Demirbaş ayniyat kayıtlarının tutularak yıllık kontrollerinin yapılması, bütçe harcama işlemlerinin dosya kayıtlarının tutulması, yazışmalarının yapılması, Yüksekokulumuzun idari işlemleri ile ilgili olarak kurum içi ve kurum dışı evrak yazışmalarının yapılması, posta ile gönderilecek evrakların gönderilmesi, evrakların dosyalama ve teslim işlemlerinin takibi, kurum içi ve kurum dışı iletişimin sağlanması, Yüksekokul binasının temizlik, bakım onarım, tadilatlarının yaptırılması, bahçe bakımının ve temizliğinin yapılması, teknik aletlerin ve laboratuar malzemelerin bakım onarımlarının yaptırılması, Kanun yönetmelik ve yönergelerin takip edilerek uygulanması ile ilgili çalışmaların yapılması. Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlemlerinin yapılması kayıtlarının tutulması. Tahakkuk Biriminin Faaliyetleri 1- Maaş İşlemleri - Kadrolu Personel - Sözleşmeli Pesonel 2- Ekders ücretleri işlemleri 3- Tedavi Giderleri işlemleri 4- Ayniyat İşlemleri - Depolama - Dağıtım - Zimm
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks