Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

EURO-LATIJNS-AMERIKAANSE PARLEMENTAIRE VERGADERING

Category:

Games & Puzzles

Publish on:

Views: 5 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
EURO-LATIJNS-AMERIKAANSE PARLEMENTAIRE VERGADERING RESOLUTIE: Water en hiermee verband houdende kwesties op het gebied van de betrekkingen tussen de EU en LAC op basis van het verslag van de Commissie
Transcript
EURO-LATIJNS-AMERIKAANSE PARLEMENTAIRE VERGADERING RESOLUTIE: Water en hiermee verband houdende kwesties op het gebied van de betrekkingen tussen de EU en LAC op basis van het verslag van de Commissie sociale zaken, menselijke uitwisseling, milieu, onderwijs en cultuur Corapporteur EP: Corapporteur LA: Irena Belohorská (NI) José Guadarrama Márquez (GPC EU/Mexico) Woensdag 8 april 2009 Madrid (Spanje) RE\ doc AP v04-00 EUROLAT Resolutie van 8 april 2009 Madrid (Spanje) [op basis van het verslag van de Commissie sociale zaken, menselijke uitwisseling, milieu, onderwijs en cultuur] Water en hiermee verband houdende kwesties op het gebied van de betrekkingen tussen de EU en LAC De Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering, gezien de verklaringen van de vijf topconferenties van staatshoofden en regeringsleiders van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied enerzijds en de Europese Unie anderzijds, welke tot dusver hebben plaatsgevonden in Rio de Janeiro (28 en 29 juni 1999), Madrid (17 en 18 mei 2002), Guadalajara (28 en 29 mei 2004), Wenen (12 en13 mei 2006) en Lima (16 en 17 mei 2008), gezien de gezamenlijke mededeling van de 13e ministersvergadering van de Rio-groep en de Europese Unie, die op 20 april 2007 plaatsvond in Santo Domingo (Dominicaanse Republiek), gezien de gezamenlijke verklaring van de ministersvergadering van de Dialoog van San José met deelneming van de trojka van de Europese Unie en de ministers van de landen van Midden-Amerika, welke op 19 april 2007 plaatsvond te Santo Domingo (Dominicaanse Republiek), gezien de gemeenschappelijke verklaring over de tenuitvoerlegging van het strategisch partnerschap tussen Latijns-Amerika en Europa in kwesties met betrekking tot water en sanitaire voorzieningen, die in maart 2006 tijdens het Wereldwaterforum in Mexico werd ondertekend, gezien de resultaten van de eerste ministersconferentie EU-LAC over het milieu, welke op 4 maart 2008 plaatsvond in Brussel, gezien het Rapport over Menselijke Ontwikkeling van het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) uit 2006: Voorbij de schaarste: macht, armoede en de wereldwatercrisis, gezien het rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van 2003 over het recht op water en het rapport van de WHO en Unicef uit 2006: Meeting the MDG drinking water and sanitation target: the urban and rural challenge of the decade (Verwezenlijking van het millenniumdoel voor ontwikkeling inzake drinkwater en sanitaire voorzieningen: de uitdaging van het decennium voor stedelijke en landelijke gebieden), gezien het jaarverslag van de Latijns-Amerikaanse component van het Water for Lifeinitiatief van de EU van 2007, gezien haar Verklaring van 9 november 2006, die in de daarop volgende oprichtingsvergadering van 8 en 9 november 2006 in Brussel werd aangenomen, gezien de slotakte van de van juni 2005 te Lima gehouden 17e Interparlementaire Conferentie Europese Unie - Latijns-Amerika, gelet op artikel 16 van haar Reglement, RE\ doc 1/7 AP v04-00 gezien de resoluties die zijn aangenomen tijdens haar eerste gewone plenaire vergadering op 20 december 2007 in Brussel en tijdens haar tweede gewone plenaire zitting op 1 mei 2008 in Lima, A. overwegende dat door de Verenigde Naties en de WHO wordt erkend dat toegang tot veilig drinkwater een mensenrecht is dat essentieel is voor het leven en de gezondheid, B. overwegende dat water een essentiële hulpbron is en een openbaar goed, en niet alleen een handelsgoed, C. overwegende dat de levering van diensten met betrekking tot de watervoorziening weliswaar van oudsher in handen is van staatsbedrijven, maar dat dit niet betekent dat deze levering en dit beheer niet kunnen worden overgelaten aan initiatieven van particuliere ondernemingen, die echter wel op doeltreffende wijze moeten worden gecontroleerd door overheidsinstanties aangezien deze belast zijn met openbare diensten om de toegang tot water als fundamenteel mensenrecht te garanderen, D. overwegende dat het continent Latijns-Amerika weliswaar beschikt over grote watervoorraden, maar dat de watervoorziening in hoge mate onrechtvaardig is verdeeld, E. overwegende dat voor de inheemse volkeren en gemeenschappen in Latijns-Amerika rechten gelden op het gebied van het gebruik en profijt van natuurlijke hulpbronnen zoals water, die wettelijk zijn vastgelegd, F. overwegende dat de zevende millenniumdoelstelling voor ontwikkeling (MDO) inhoudt dat voor 2015 het aantal personen dat niet duurzaam toegang heeft tot drinkwater en sanitaire basisvoorzieningen met de helft wordt verminderd, G. overwegende dat de Verenigde Naties het jaar 2008 hebben uitgeroepen tot Internationaal Jaar van Sanitatie om het bewustzijn te verhogen ten aanzien van dit onderwerp en sneller vooruitgang te boeken ten aanzien van de zevende millenniumdoelstelling voor ontwikkeling, H. overwegende dat uit de cijfers in het Rapport over Menselijke Ontwikkeling van het VN- Ontwikkelingsprogramma (UNDP) uit 2006 blijkt dat wereldwijd meer dan een miljard mensen nu geen toegang hebben tot schoon drinkwater, dat 2,6 miljard mensen verstoken zijn van riolering, en dat op dit moment vervuild water wereldwijd de tweede doodsoorzaak is onder kinderen, I. overwegende dat er volgens het rapport van de WHO en Unicef uit 2006 in Latijns-Amerika grote ongelijkheid bestaat tussen kinderen en volwassenen wat de toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen betreft, en dat dit probleem levensbedreigend is voor bijna 21 miljoen kinderen in de regio die jonger zijn dan 5 jaar, J. overwegende dat de lidstaten van de Europese Unie tot de grootste en belangrijkste donoren behoren op het gebied van water en dat zij over een ruime ervaring beschikken aangaande samenwerking voor de ontwikkeling en het beheer van watervoorzieningen op internationaal niveau, K. overwegende dat het EU-initiatief op het gebied van water dat in september 2002 tijdens de wereldtop inzake duurzame ontwikkeling (WSSD) in Johannesburg door de EU werd RE\ doc 2/7 AP v04-00 gelanceerd, een geïntegreerde benadering voorstaat van het beheer van watervoorraden om de millenniumdoelstellingen en de doelstellingen van de WSSD inzake drinkwater en sanitaire voorzieningen te bereiken, L. overwegende dat in 2000 door de Europese Unie de kaderrichtlijn water (KRW) is aangenomen om haar benadering van problemen in verband met water te rationaliseren en een algemeen voorschrift op te stellen voor de bescherming van het milieu alsmede een minimumnorm voor alle oppervlaktewateren, M. overwegende dat de klimaatverandering gevolgen heeft voor de toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen en dat volgens het verslag van de Intergouvernementele werkgroep van deskundigen inzake klimaatverandering deze verandering tegen het jaar 2050 dramatische proporties zal hebben aangenomen; overwegende dat het tevens waarschijnlijk is dat de Latijns-Amerikaanse landen enorme schade zullen lijden aangezien deze voor het merendeel zijn gelegen op lage breedtegraden, waar de temperatuurstijging naar schatting zo'n 2,5 C zal bedragen, 1. betuigt haar instemming met de Verklaring van Lima die is aangenomen gedurende de vijfde Top Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, waarin diverse malen wordt verwezen naar problemen op het gebied van de watervoorziening en expliciet wordt gewezen op de noodzaak om eenieder toegang te verstrekken tot drinkwater en sanitaire voorzieningen ; 2. is van oordeel dat water moet worden beschouwd als openbaar goed en dat toegang hiertoe als fundamenteel mensenrecht moet worden gegarandeerd voor een rechtvaardige prijs op sociaal en milieugebied , waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke situatie van de afzonderlijke landen, evenals van de landbouw, een sector waarin de inspanningen voor technologische modernisering moeten worden verdubbeld teneinde een betere doelmatigheid te bereiken en overmatig watergebruik, dat niet in dezelfde mate op andere breedtegraden voorkomt, tegen te gaan; 3. is van oordeel dat water een openbaar goed moet blijven en de toegang hiertoe moet worden beschouwd als fundamenteel mensenrecht waarvan het beheer gedeeld wordt door middel van bilaterale of multilaterale overeenkomsten tussen de wettelijke autoriteiten van de betrokken landen; 4. is van oordeel dat, gezien het belang van water als een hulpbron van levensbelang, gegarandeerd moet worden dat de bevolking kan rekenen op toegang tot water van goede kwaliteit voor de bereiding van voedsel, hygiëne en als basishulpbron in de productie, bijvoorbeeld in de landbouw, en benadrukt dat het privatiseren van watervoorzieningen het nakomen van al deze vereisten zal bemoeilijken; dringt bij alle Europese en Latijns- Amerikaanse landen aan op modernisering van hun overheidsdiensten op het gebied van de opvang en distributie van water en, indien het indirecte beheer van deze openbare dienst wordt toevertrouwd aan particuliere ondernemingen, op de inrichting van controlesystemen die nodig zijn om misbruik of discriminatie te voorkomen en de toegang tot water als fundamenteel mensenrecht te garanderen; 5. wijst erop dat overeenkomstig het rapport van de WHO over het recht op water regeringen toereikende, veilige en betaalbare toegang tot water moeten garanderen; benadrukt eveneens dat de overheid een effectieve levering van water voor iedereen moet garanderen wanneer de particuliere sector is betrokken bij de waterdistributie; RE\ doc 3/7 AP v04-00 6. dringt aan op de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van een doeltreffend en geëigend prijsbeleid, met name door het vaststellen van billijke tarieven waarbij in alle gevallen rekening dient te worden gehouden met de economische en sociale omstandigheden van de plaatselijke bevolking, een nauwkeurige meting van het verbruik middels watermeters en een doelmatige en transparante facturering, rekening houdend met het feit dat het hier economische uitdagingen betreft die een sleutelrol spelen in het beheer van de watervoorraden in de landen van Latijns-Amerika en de Europese Unie; 7. beklemtoont dat de zekerheid van toegang tot schoon water en een doeltreffende afvoer van afvalwater, evenals de zuivering van water, belangrijke voorwaarden zijn voor een goede volksgezondheid, in het bijzonder met het oog op het verminderen van sterftegevallen, met name bij kinderen, die het gevolg zijn van via water overdraagbare ziekten; 8. verzoekt de Latijns-Amerikaanse landen en de lidstaten van de Europese Unie het alarmerende probleem aan te pakken van de verontreiniging van rivieren met giftige chemische stoffen en zware metalen, die een belangrijke bron van watervervuiling vormen; verzoekt deze landen in verband hiermee alle mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de industrie, houtkap, mijnbouw, productie van giftige stoffen of het overmatig gebruik van pesticiden in de landbouw de kwaliteit en zuiverheid van het water aantasten; 9. benadrukt dat de beschikbaarheid van voldoende drinkwater alleen kan worden zeker gesteld middels duurzame langetermijnstrategieën; 10. benadrukt dat het waterprobleem een veelomvattend probleem is dat een multidisciplinaire en multilaterale aanpak vereist; 11. dringt aan op de noodzaak verspilling tegen te gaan en een evenwicht te zoeken tussen de verschillende gebruiksmogelijkheden van water, in het bijzonder door hergebruik, waarbij rekening wordt gehouden met de diverse waarden op biologisch, sociaal, cultureel, symbolisch, landschappelijk, toeristisch en milieugebied; 12. betuigt haar instemming met de institutionele en legislatieve vernieuwingen op het gebied van water die in een aantal landen van Latijns-Amerika worden doorgevoerd en verzoekt de overige landen wier regelgeving nog niet aan de meest recente ontwikkelingen beantwoordt, maatregelen te nemen ter herziening en actualisering van hun wetgeving, aangezien vooruitgang alleen mogelijk is met adequate reguleringssystemen; 13. wenst dan ook dat in alle nationale plannen en strategieën van de Latijns-Amerikaanse landen gerichte maatregelen worden opgenomen die bijdragen aan de zekerstelling van een doelmatige introductie van non-discriminatoire distributie van drinkwater en sanitaire voorzieningen; 14. onderstreept het belang van dialoog tussen de autoriteiten en de plaatselijke bevolking gedurende het besluitvormingsproces met betrekking tot waterbronnen, teneinde de participatie van alle betrokkenen te vereenvoudigen en aan de werkelijke behoeften van de gebruikers te voldoen; 15. merkt op dat landbouw en bosbouw wereldwijd nog steeds behoren tot de sectoren die de meeste werkgelegenheid en inkomsten bieden voor het grootste deel van de armste inwoners, in het bijzonder de inheemse bevolking van een aantal Latijns-Amerikaanse RE\ doc 4/7 AP v04-00 landen, en komt op voor het recht van de inheemse volkeren en gemeenschappen van Latijns-Amerika, zoals erkend in de wet, op het gebruik en profijt van natuurlijke hulpbronnen, waaronder water, als fundamenteel mensenrecht; 16. benadrukt dat, aangezien armoede hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door problemen in de toegang tot natuurlijke hulpbronnen, er maatregelen moeten worden genomen om alle bevolkingsgroepen waaronder de inheemse volkeren een waardig leven en toegang tot water te kunnen garanderen, zodat aan hun basisbehoeften kan worden voldaan, door toe te zien op de toegang tot natuurlijke hulpbronnen, de productie van levensmiddelen en de voedselveiligheid, zowel binnen het kader van de betrekkingen tussen de Europese Unie en Latijns-Amerika als in andere internationale fora; 17. beklemtoont de noodzaak van samenwerking, uitwisseling van informatie en strategische partnerschappen, die ten doel hebben bij te dragen aan duurzaam gebruik en beheer van waterbronnen; 18. is voorstander van de synergieën die al bestaan tussen de Europese Unie en de Latijns- Amerikaanse landen in relatie tot de betrekkingen op het gebied van water, middels samenwerking ten bate van ontwikkeling, evenals onderzoek en technologische samenwerking; is van mening dat uitwisselingen als deze zullen bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van water en sanitaire voorzieningen en zich tevens zullen vertalen in economische groei; 19. onderstreept het belang van het EU-waterinitiatief en is verheugd over de goede resultaten die in 2007 door Latijns-Amerika op dit gebied zijn behaald; steunt dan ook toekomstige projecten die uit dit initiatief voortkomen en voornamelijk worden gefinancierd uit het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking; 20. benadrukt de belangrijke rol die de parlementen van Latijns-Amerika en Europa moeten spelen door binnen hun respectieve werkingssferen een rechtskader te scheppen dat zowel nationaal als internationaal een verantwoordelijk en rechtvaardig beheer van watervoorraden bevordert; 21. onderstreept de noodzaak van bewustmakingscampagnes die de burgers van Latijns- Amerika en Europa informeren over lokale, regionale en mondiale problemen in verband met water, en stimulering van een dynamische, democratische, voor iedereen toegankelijke participatie wanneer overheidsbeleid op dit gebied moet worden opgesteld; 22. benadrukt dat het noodzakelijk is dat de internationale gemeenschap onderzoek blijft verrichten naar de relatie tussen de toename van de wereldbevolking en de klimaatverandering, en, in het bijzonder, de mogelijke gevolgen hiervan voor de toegang tot fundamentele natuurlijke hulpbronnen zoals drinkwater; 23. dringt er bij de internationale gemeenschap op aan het belang van bescherming van het tropisch regenwoud te erkennen en deze kwestie met prioriteit te gaan behandelen, aangezien zij van essentieel belang is voor het behoud van de watervoorraden op aarde, en het probleem van de klimaatverandering aan te pakken; 24. dringt aan op overleg over een mogelijke oprichting van een biregionaal centrum voor ramppreventie dat ten doel heeft gemeenschappelijke strategieën te ontwikkelen, evenals een waarschuwingssysteem voor noodgevallen, teneinde de kwetsbaarheid van beide partijen RE\ doc 5/7 AP v04-00 voor natuurrampen ten gevolge van de klimaatverandering en technologische rampen te verminderen; * * * 25. verzoekt haar covoorzitters deze resolutie te doen toekomen aan het voorzitterschap van de Top EU-LAC, de Raad van de Europese Unie, de Europese Commissie, de parlementen van de lidstaten van de Europese Unie en de landen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, alsmede aan het Latijns-Amerikaans parlement, het Midden-Amerikaans parlement, het Andesparlement en het Mercosur-parlement. RE\ doc 6/7 AP v04-00
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks