Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

evaluatie ogp3

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 4

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Related documents
Description
Evaluatie OGP3 Kritische handelingen OGP3 Toetscriteria A.1 – 2.1 De student is mede medeverantwoordelijk voor het realiseren van een fysiek en sociaal- emotioneel veilige leeromgeving, met betrekking tot eigen gedrag, de dagelijkse omgang met leerlingen en de omgang van leerlingen met elkaar. A.3 – 4.7 De student past zijn organisatie aan bij onverwachte situaties
Transcript
  Evaluatie OGP3 Kritische handelingen OGP3 Toetscriteria A.1  –  2.1 De student is mede medeverantwoordelijk voor het realiseren van een fysiek en sociaal- emotioneel veilige leeromgeving, met betrekking tot eigen gedrag, de dagelijkse omgang met leerlingen en de omgang van leerlingen met elkaar. A.3  –  4.7 De student past zijn organisatie aan bij onverwachte situaties op microniveau. A.4  –  3.12 Toetsing en evaluatie: de student evalueert onderwijsactiviteiten met kinderen en geeft feedback aan leerlingen op proces en product. B1  –  7.3 De student toont een onderzoekende en reflectieve houding; onderzoekt systematisch zijn eigen handelen, reflecteert en maakt gebruik van feedback van kinderen, docenten, medestudenten en leerkrachten; hanteert onderzoeksinstrumenten. B.2  –  3.6 De student hanteert doelgericht verschillende werkvormen en groeperingsvormen. B.2  –  4.2 De student bewaakt de tijd tijdens een uitvoering van de activiteit. B.2  –  4.5 De student richt de leeromgeving dusdanig in dat hij kan werken met zowel kleine als gehele groepen; zet hulpmiddelen en materialen klaar voor eigen lessen. B.3  –  1.1 De student houdt zicht op groepjes leerlingen: geeft begeleiding/leiding aan individuele leerlingen, kleine groepen en grote groep; vangt incidenten met/tussen leerlingen op; zorgt ervoor dat groepjes die hij begeleidt naar behoren functioneren; rapporteert hierover aan de leraar. B.3  –  2.6 De student stimuleert samenwerking, zelfredzaamheid en assertiviteit bij leerlingen E.2  –  5.2 De student levert een actieve bijdrage in de samenwerking met collega’s (medestudenten, leerkrachten, docenten): neemt initiatieven; denkt actief mee in het kader van schoolontwikkeling; verwoordt zijn eigen mening  Ik heb dit kwartaal veel geleerd, over groepsvormingen en groepsprocessen. Ook ben ik me nog meer bewust geworden wat een effect een leerkracht kan hebben op leerlingen. Een goede leerkracht kan van een groep met verschillende karakters, een groep maken. Dat heb ik gezien bij Kanamori. Hij heeft ervoor gezorgd dat de hele groep voor elkaar opkomt. Ook wordt de klas emotioneel als een iemand iets vervelends heeft meegemaakt. Hierbij kan je goed zien wat voor invloed een leerkracht kan hebben op een groep. Dit vind ik mooi om te zien en het zijn doelen die ik ook wil bereiken als leerkracht. Het woordweb die ik gemaakt op het einde van het kwartaal is veel bijgevuld. Ik heb vooral veel nieuwe begrippen geleerd die te maken hebben met groep. Om een goede groep te vormen, komt meer kijken dan ik van te voren dacht. Om een goede groep te vormen zijn ook verschillende fases voorafgaand:    Forming: dit is een periode van oriëntatie, elkaar testen en onzekerheid waarin de groepsleden hun plaats in de groep en de regels van de groep proberen te bepalen.    Storming: in deze fase ontstaan er problemen de leden confronteren elkaar met hun verschillen en het oplossen van conflicten vraagt veel aandacht.    Norming: in deze fase bereiken de groepsleden een zekere consensus over de rolstructuur en de groepsnormen. De groepscohesie en dus de betrokkenheid neemt toe.    Performing: in deze fase verstaan leden de kunst van het samenwerken en ontwikkelen ze meer flexibele vormen van samenwerking om groepsdoelen te bereiken.    Adjouring: hierbij valt de groep uit elkaar. Als de taak is volbracht vermindert het contact en de emotionele afhankelijkheid (Luitjes, M e.a.,2017). De kunstenweek heeft een bijdrage geleverd aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik zou niet zo snel vrijwillig op een podium gaan staan. En ik had ook verwacht dat ik dit niet leuk zou vinden. Dit viel uiteindelijk wel mee. Ik heb veel van mezelf laten zien in de groep en veel ideeën ingebracht. Kritische handelingen A.1 bespreken van en omgaan met regels 2.1 fysiek en sociaal-emotioneel veilige leeromgeving Om een veilige leeromgeving te creëren kijk ik vooral naar hoe ik voor de klas sta. De positie is dan heel bepalend. Ook vind ik dat de leerlingen elkaar met respect moeten behandelen. Dat is ook een doel die mijn mentor heeft gemaakt met de leerlingen. Hier werk ik aan mee om bijvoorbeeld met de leerlingen over het geloof te praten. Ik geloof namelijk iets heel anders dan de leerlingen en dat moeten ze respecteren. Dit zie je terug komen in het lesontwerp van levensbeschouwing. Maar ook respect voor de Nederlandse cultuur wat terug komt in mij lesontwerp van geschiedenis. Door de leerlingen ook nog te laten samenwerken vind ik dat we een goede veilige leeromgeving kunnen creëren. Omdat ik in de les van levensbeschouwing de leerlingen ook heb laten samenwerken vind ik dit een mooi voorbeeld. (hyperlink naar de les van levensbeschouwing) A.3 leiding geven aan het groepsproces 4.7 onverwachte situaties Om aan deze kritische handeling te werken, heb ik geprobeerd om in mijn lesvoorbereidingen verwachtingen te zetten van wat er kan gebeuren. Ook kan je vooral in de persoonlijke reflectie zien of ik mijn organisatie heb moeten aanpassen. Dit kan je terug vinden in mijn lesvoorbereiding voor natuur. (hyperlink naar lesvoorbereiding natuur) A.4 interactie aangaan met de groep 3.12 feedback aan leerlingen  Ik evalueer elke les met de leerlingen. En dan stel ik vragen als: hoe ging de samenwerking? Wie vond het nog moeilijk? wat hebben we gedaan en wat hebben we geleerd? Zijn onze doelen bereikt? In mijn les van BVO kan je goed zien hoe ik met de leerlingen heb gewerkt met proces en product doelen. (hyperlink naar de les BVO). B.1 leerdoelen stellen 7.3 onderzoekende en reflectieve houding Ik heb aan deze kritische handeling gewerkt door goed naar de klassikale feedback te kijken. Wat is er gezegd en wat kan ik hier nou mee? Met die feedback heb ik ook mijn lesontwerp aangepast. Aan mijn mentor heb ik ook feedback gevraagd. Ook aan een docent van de opleiding en aan een medestudent. Ik heb met alle feedback mijn lesontwerp geprobeerd aan te passen. Ik heb op mijn lesontwerp van levensbeschouwing goede feedback gekregen. Ik vond dat ook heel fijn, omdat het mijn eerste les van levensbeschouwing was. (hyperlink naar de les van levensbeschouwing) B.2 leeractiviteiten begeleiden 3.6 werkvormen en groeperingsvormen Om hieraan te werken heb ik mijn doelen gebruikt vanuit mijn overdenking. De doelen waren samenwerken en 2 meisjes meer bij de groep betrekken. Dit heb ik gedaan door de leerlingen veel te laten samenwerken en dit te evalueren met de leerlingen. En ik heb de groepjes gemaakt waarmee de leerlingen moesten samenwerken en hierbij heb ik extra de 2 meisjes niet bij elkaar gezet. Dit zie  je goed naar voren komen in mijn lesvoorbereiding van rekenen. (hyperlink naar les van levensbeschouwing) 4.2 tijdsbewaking Dit is een punt dat ik al een aantal keer als feedback van mijn mentor kreeg. Ik heb bij bijna elke les via prowise een timer op het bord staan. Zo zien de leerlingen hoelang ze nog hebben en is dit ook fijn voor mij, want zo hoef ik niet te gaan schreeuwen als ik verder wil. Dit zie je terugkomen in mijn lesontwerp voor taal spelling. (hyperlink naar de les van taal spelling). 4.5 leeromgeving inrichten Deze kritische handeling heb ik vooral gebruikt voor de les van natuur. Het is voor zo’n les makkelijk om veel spullen klaar te hebben staan. Ik heb die les ook gegeven na de pauze, dus ik heb fijn in de pauze alles klaar kunnen zetten. Ik had er voor die les ook voor gezorgd dat ik nog een back-up plan zou zijn voor als het te moeilijk zou worden. Dit kan je allemaal bekijken in de les van natuur. (hyperlink naar de les van natuur). B.3 leeractiviteiten begeleiden 1.1 zicht op groepjes leerlingen. Ik moet bij elke les natuurlijk zicht hebben op groepjes leerlingen. Vooral in de klas waar ik nu stage loop zijn veel verschillen in de beheersing van de Nederlandse taal. Ik heb bij mijn lesontwerp van taal spellen hier vooral goed op gelet. Mijn mentor en ik waren bang dat de opdracht voor een aantal leerlingen te moeilijk zou zijn. Daarom heb ik nog een activiteit gemaakt die de leerlingen konden  doen als ze de opdracht te moeilijk vonden. Dit zie je in mijn lesontwerp van taal stellen. (hyperlink naar het lesontwerp van taal spellen. 2.6 samenwerking, zelfredzaamheid Ik heb bijna de hele OGP de leerlingen laten samenwerken. Dit was een van mijn doelen uit mijn overdenking. Om tot goede groepsprestatie te komen, is het van belang dat de groepsleden graag willen samenwerken en dat vervolgens ook goed doen (Luitjes, M e.a.,2017). Ik heb de leerlingen bijvoorbeeld samen een powerpoint laten maken bij levensbeschouwing. (hyperlink naar lesontwerp levensbeschouwing). E.2 bespreken van opbrengsten en kwaliteit van leeractiviteiten met collega’s  5.2 actief bijdragen Mijn mentor is een aantal keer afwezig geweest bij stagedagen. Mijn klas gaat dan terug naar de stamklassen. Bijna iedereen zit dan in groep 5/6. Om toch aan mijn lessen te kunnen komen heb ik gevraagd aan de leerkracht van groep 5/6 of ik dan in de middag de leerlingen even apart mocht hebben, om dan die activiteiten te ondernemen. Dit was geen probleem, alleen moest ik wel op de gang zitten voor haar lokaal, zodat ze alles een beetje in de gaten kon houden. Dit was heel fijn, want zo hoefde ik geen schooldagen in te leveren om nog die lessen te geven. Ook heb ik feedback gegeven aan medestudenten. Ik heb daar goede reacties op gekregen. Ook heb ik feedback gevraagd aan een medestudent op mijn les van taal spelling. Dat kan je zien in het lesontwerp van taal spelling. (hyperlink naar het lesontwerp taal spelling) Ik moet voor het inleveren van de OGP nog hyperlinks invoegen. Dat kan ik pas doen als ik de documenten in N@tschool heb gezet. Dat ga ik dinsdag pas doen, omdat ik nog wat dingen moet aanpassen. Binnenkort staat de versie mét hyperlinks ook hier op de blog. Bronnen: Luitjens, M., & Zeeuws-Jans, I. (2017). Ontwikkeling in de groep. Bussum: Uitgeverij Coutinho
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks