Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Fakulta textilní. Zpráva o činnosti Liberec duben 2008 Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní

Category:

Mobile

Publish on:

Views: 11 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Fakulta textilní Zpráva o činnosti 2007 Liberec duben 2008 Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní ZPRÁVA O ČINNOSTI FT V ROCE Úvodní část 1.1. Organizační schéma fakulty 1.2. Orgány pro
Transcript
Fakulta textilní Zpráva o činnosti 2007 Liberec duben 2008 Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní ZPRÁVA O ČINNOSTI FT V ROCE Úvodní část 1.1. Organizační schéma fakulty 1.2. Orgány pro řízení a správu OBSAH 2. Kvalita a excelence akademických činností 2.1. Řízení FT 2.2. Oblast vzdělávací činnost 2.3. Habilitační a profesorská řízení 2.4. Informační a komunikační technologie 2.5. Výzkum a vývoj 2.6. Publikační činnost 2.7. Odborné akce v roce Zaměstnanci 3. Kvalita a kultura akademického života 4. Internacionalizace 5. Zajišťování kvality činností 6. Rozvoj fakulty 7. Závěr 2 1. Úvodní část Tato zpráva shrnuje přehled činností fakulty textilní v roce 2007 s ohledem na plnění Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti fakulty textilní na období a jeho aktualizaci na rok Obsahuje základní data a údaje o stavu fakulty, komentuje její hlavní aktivity a jejich význam pro budoucnost FT 1. Statistické údaje ve vědeckovýzkumné oblasti, tvůrčí činnosti a v personální oblasti odpovídají kalendářnímu roku Počty studentů všech forem studia odpovídají stavu statistického výkaznictví vycházející z evidence STAG k Hlavní činnosti fakulty, především v oblasti pedagogické, vědeckovýzkumné a zahraniční byly realizovány v souladu s Dlouhodobým záměrem fakulty. Fakulta úspěšně prošla akreditačním procesem pro habilitační a profesorské řízení. Byly podepsány smlouvy umožňující mobilitu studentů a učitelů v rámci programů SOCRATES - ERASMUS a to s vysokými školami v Německu, Turecku, Španělsku, Francii, Řecku a Portugalsku. Fakulta pokračovala v realizaci kurzů pro koncern Frame Textile Group, Durban, JAR. Ve spolupráci s organizací CTFL SETA South Africa byly organizovány specializované týdenní semináře v Cape Town a Durbanu určené pro textilní odborníky, které měly velký pozitivní ohlas. Pokračovaly práce pro Výzkumné centrum Textil II. V činnosti pokračovalo centrum pro Jakost a spolehlivost výroby realizované ve spolupráci s ČVUT, VŠB TUO, VÚT, ÚTIA AVČR. Pokračovala spolupráce s firmou Elmarco s.r.o. na vývoji nanovláken. Byly zajištěny přednáškové pobyty zahraničních odborníků na FT (hostující profesoři). Fakulta se zapojila do Operačního programu rozvoje lidských zdrojů, kde pokračovala v plnění tří získaných projektů. Jako aktivní člen sdružení evropských univerzitních pracovišť zaměřených na textilní vědu a technologii AUTEX se FT podílí na přípravě The European Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing. FT má aktivní zastoupení v šesti z devíti expertních skupin. Fakulta se aktivně podílela na řešení projektů klastru CLUTEX - Technické textilie a organizaci jeho činností. Byla zajištěna aktivní účast na veletrzích Techtextil ve Frankfurtu a Styl resp. Hospimedica v Brně. Fakulta organizoval 6 - tou mezinárodní konferenci TEXT SCI, které se zúčastnilo 124 odborníků z 16 ti zemí. Fakulta zahájila aktivnější marketingovou strategii vzhledem ke získávání uchazečů o studium. 1 Zkratky: FT - fakulta textilní, TUL - Technická univerzita v Liberci, AS FT- Akademický senát fakulty textilní, MS - magisterské studium, BS - bakalářské studium, DS doktorské studium,vc - Výzkumné centrum, EU Evropská Unie, P prezenční studium, K kombinované studium. 3 1.1. Organizač ní schéma fakulty Pracoviště Zkratka Vedoucí Katedra textilních technologií () se sídlem v Liberci doc. Dr. Ing. Dana Křemenáková Katedra netkaných textilií (KNT) se sídlem v Liberci prof. RNDr. David Lukáš, CSc. Katedra oděvnictví () se sídlem v Liberci doc. Ing. Antonín Havelka, CSc. Katedra technologie a řízení konfekční výroby (KKV) se sídlem v Prostějově doc. Ing. Otakar Kunz, CSc. Katedra textilních materiálů () se sídlem v Liberci prof. Ing. Jiří Militký, CSc. Katedra designu (KDE) se sídlem v Liberci, Jablonci n. Nisou a Jihlavě Ing. Renata Štorová, CSc. Katedra textilní chemie (KTC) se sídlem v Liberci doc. Ing. Jakub Wiener, Ph.D. Katedra hodnocení textilií (KHT) se sídlem v Liberci prof. Ing. Luboš Hes, DrSc Orgány pro ř ízení a správu Hlavní orgány řízení a správy FT: Děkan prof. Ing. Jiří Militký, CSc. Proděkani: proděkan pro pedagogickou činnost - proděkan pro zahraniční vztahy - proděkan pro doktorská studia - proděkan pro organizaci a výzkum - Ing. Jana Drašarová, Ph.D. doc. Ing. Michal Vik, Ph.D. doc. RNDr. Aleš Linka, CSc. Ing. Josef Dembický, Ph.D. Tajemnice Ing. Jarmila Vaněčková Akademický senát FT: Předseda: Ing. Štorová Renata, CSc. Komora zaměstnanců: Ing. Musilová Blažena místopředseda Ing. Cvrkal Aleš Ing. Novák Ondřej Ing. Hrůza Jakub, Ph.D. Ing. Mertová Iva Komora studentů: Jiří Němec místopředseda Kateřina Ročková Helena Krmelová Vědecká rada: prof. Ing. Jiří Militký, CSc. děkan, vedoucí Ing. Jana Drašarová, Ph.D. proděkanka doc. RNDr. Aleš Linka, CSc. proděkan 4 doc. Ing. Michal Vik, Ph.D. Ing. Josef Dembický, Ph.D. prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs prof. Ing. Radko Kovář, CSc. prof. RNDr. Bohuslav Stříž, DrSc. prof. Ing. Petr Ursíny, DrSc. prof. Ing. Luboš Hes, DrSc. prof. RNDr. David Lukáš, CSc. prof. Ing. Jiří Kryštůfek, CSc. doc. Emilie Frydecká, ak.mal. Ing. Renata Štorová, CSc. prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc. prof. Ing. Ondřej Novák, CSc. doc. Ing. Jaroslav Beran, CSc. prof. Ing. arch. Jiří Suchomel, akad. arch. doc. Ing. Hana Schejbalová, CSc. doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. prof. Ing. Petr Sáha, CSc. prof. Ing. Lubomír Lapčík, DrSc. prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. prof. Ing. Anton Marcinčin, CSc. prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc. prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. doc. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. prof. RNDr. Miroslav Raab, CSc. Ing. Václav Klička, CSc.,Ph.D. Ing. Vratislav Daněk, CSc. Ing. Jiří Havlíček, CSc. Ing. František Hortlík Ing. Petr Janák, CSc. Ing. Stanislav Nosek Ing. Milivoj Žák proděkan proděkan prorektor prorektor vedoucí KHT vedoucí KNT KTC KDE vedoucí KDE, předsedkyně AS FT prorektor, FH, vedoucí KEK FM, MTI FM, ITE FS, vedoucí KTS, proděkan FA, vedoucí KAR, proděkan FP, KCH FP, KAP UTB Zlín, rektor FT, UTB Zlín UPA, rektor FCHT, STU Bratislava FCHT, UPA, vedoucí ústavu polymerních materiálů VÚTS, a.s., Liberec, ředitel MFF, UK Praha FCH, VUT Brno ÚMCH AV ČR Praha Rieter CZ, a.s. Ústí n. O., ředitel Jitka, a.s., Jindřichův Hradec, výrobní ředitel ATRON, s.r.o., Hradec Králové, ředitel podnikatel technický poradce INOTEX, spol. s r.o., Dvůr Králové n. L., ředitel podnikatel - poradenství OP, a.s., Prostějov, obchodní náměstek Kolegium děkana děkan, proděkani, tajemnice, předsedkyně senátu, vedoucí kateder, vedoucí VCT Oborová rada : Předseda: prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs Členové: doc. Ing. Miroslav Brzezina, CSc. prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. prof. Ing. Radko Kovář, CSc. 5 prof. RNDr. David Lukáš, CSc. prof. Ing. Jiří Militký, CSc. Ing. Jiří Minster, DrSc., AV ČR Praha prof. Ing. Bohuslav Neckář, DrSc. prof.. RNDr. Miroslav Raab, CSc., ÚMCH AV ČR Praha prof. Ing. Petr Sáha, CSc., UTB Zlín prof. Ing. Petr Ursíny, DrSc. prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., VÚTS Liberec doc. RNDr.Aleš Linka, CSc. doc. Ing. Michal Vik, Ph.D. prof. Ing. Luboš Hes, DrSc. 2. Kvalita a excelence akademických činností 2.1. Ř ízení FT Porady Užší vedení FT (děkan, proděkani, tajemnice a předsedkyně AS FT) se scházelo jednou týdně. Zástupci kateder se scházeli na poradě jednou týdně. Náplní byly zejména operativní záležitosti kateder a FT. Kolegium děkana společně s vedoucími kateder - schůzky dle potřeby. Náplní byly: otázky dělení rozpočtu a jeho čerpání v průběhu roku, vyhlášení a realizace projektů specifického výzkumu, akreditace pro habilitační a profesorské řízení, diskuse a zpracování dlouhodobého záměru, činnosti pro realizaci mezinárodní konference Textile Science 2007, výsledky interního auditu a dodržování vnitřních norem TUL, problémy detašovaných pracovišť v Jihlavě a Prostějově, příprava seminářů pro doktorandy, centrální shromažďování učebních textů a pomůcek pro BS a MS, koordinace činností kateder v rámci projektů ESF OP RLZ atd. Vědecká rada VR FT zasedala v roce 2007 dvakrát (výsledky jednání jsou podrobněji uvedeny v usneseních). V následujícím textu jsou uvedeny jen zásadní záležitosti: První zasedání VRFT dne : 1) bylo zahájeno profesorské řízení doc. RNDr. Aleše Linky, CSc. 2) byl projednán materiál navazujícího magisterského jednooborového studijního programu Design textilu, oděvu, skla a šperku a bylo doporučeno podat žádost akreditační komisi pod názvem Návrhářství. 3) Vědecká rada schválila zřízení nového zaměření oboru Textilní marketing pod názvem Textilní marketing a technologie a zahájení výuky od šk. roku 2007/ ) Vědecká rada v tajném hlasování schválila jmenovat prof. Ing. Luboše Hese,DrSc. členem oborové rady FT. 5) Vědecká rada v tajném hlasování schválila jmenovat doc. Ing. Michala Vika, Ph.D. členem oborové rady. 6) Vědecká rada v tajném hlasování schválila odborníky s právem zkoušet u SZZ. Druhé zasedání VRFT dne : 1) VR FT vyslechla a projednala návrh děkana týkající se oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru s názvem Textilní technika a materiálové inženýrství. Tento obor navazuje na doktorský studijní program a jeho obory Textilní 6 technika a Textilní materiálové inženýrství. VRFT s návrhem souhlasila a doporučila předložení k akreditaci na MŠMT. 2) VR FT vyslechla informaci proděkana doc. RNDr. Aleše Linky, CSc. k návrhu nového studijního oboru Management jakosti pro navazující magisterský studijní program. Vědecká rada na základě rozsáhlé diskuse doporučila připravovat studijní materiály, aby mohly být projednány a schváleny na příštím zasedání VR FT a předloženy k akreditaci. 3) Proděkanka ing. Jana Drašarová, Ph.D. předložila návrh přípravy nového oboru Obchod textilem a inovace oboru TŘOV. 4) Doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. byl schválen školitelem v doktorském studijním oboru Textilní materiálové inženýrství. Akademický senát fakulty textilní Akademický senát pracoval ve složení: 6 pedagogů a 3 studenti. Během roku došlo ke 2 personálním změnám v jeho složení dle závěrů voleb obě ve studentské komoře. Proběhlo 7 jednání AS FT. AS FT i nadále využíval jako organizačně výhodnou korespondenční formu hlasování u průběžně projednávaných záležitostí. Jednání byla zaměřena na organizační a informační stránku činnosti FT a pedagogickou oblast. Oborová rada Oborová rada vykonávala základní koncepční, kontrolní a hodnotící činnost pro doktorský studijní program Oblast vzdě lávací č innosti V rámci jednotlivých aktivit bylo pokračováno v auditu výukových modulů BSP, MSP i DSP. Podpora poskytnutá v rámci projektů ESF byla využita pro rozvoj modulární stavby studijních programů a inovace, rozšíření a realizaci programů CŽV na FT Na základě monitorování situace na trhu práce byl vypracován katalog pracovních příležitostí, databáze firem, databáze středních škol. Výsledky monitoringu ukázaly na nutnost kontinuálního sebevzdělávání absolventů. V rámci rozvoje technického zabezpečení studijního prostředí došlo k rozšíření laboratoří (vybavení mikroskopy), byla vybavena interaktivní učebna BKAS, bylo vybaveno pracoviště pro mobilní výuku, byla doplňována společná databáze elektronických opor studia Příprava inovace náplně předmětů, programů a oborů je na interní úrovni operativně zajišťována v rámci pravidelných týdenních porad zástupců vedoucích kateder. Bylo prováděno monitorování a kontrola průběhu výuky, poradenství pro studenty na úrovních - proděkan pro pedagogickou činnost, studijní oddělení, katedry. V rámci kombinované formy byly otevřeny obory BSP Textilní marketing, Textilní materiály a zkušebnictví (v Liberci) Technologie a řízení oděvní výroby (v Prostějově) v MSP obory Textilní a oděvní technologie a Textilní materiálové inženýrství V rámci CŽV byl kurz Podnikání v textilu nabídnut zaměstnancům firem sdruženým v klastru CLUTEX, kapacitu 15 studentů se podařilo naplnit. Podle provedených kontrolních monitoringů studenti procházejí studiem úspěšně a s odbornou náplní jsou spokojeni. Studia zanechali 2 studenti. Na počátku akademického roku 07/08 byl zorganizován dvouměsíční kurz základů matematiky, fyziky a technologie na odloučeném pracovišti KKV v Prostějově. V rámci dalšího vzdělávání pracovníků proběhl seminář pro pracovníky a studenty doktorského studia TUL, kteří spolupracují při vytváření studijních materiálů Tvorba e-learningových textů a dynamických aplikací Pro zvýšení profesionalizace komunikačních a marketingových aktivit fakulty byl přijat pracovník, který zajišťuje přípravu propagačních materiálů, mapování a tvorbu databáze 7 kontaktů, informační kampaň, hodnocení zpětné reakce podniků atd. Informace o aktivitách FT a jednotlivých projektech byly prezentovány na konferencích, v odborných publikacích, nástěnkách v prostorách řešitelů a také na veletrzích (Hospimedica, , STYL ). Výsledkem bylo zvýšení odborné prestiže FT TUL, navázání spolupráce s podniky na vědeckovýzkumných úkolech a také získání nabídek spolupráce v oblasti výukové činnosti v bakalářských a magisterských studijních programech (zadávání bakalářských a diplomových prací, zprostředkování praxí, exkurzí studentů, ) Studijní programy Rozhodnutím akreditační komise ze dne byla všem stávajícím studijním programům akreditace prodloužena a všem novým studijním programům byla akreditace udělena. Přehled studijních programů a oborů je uveden v tab. 1. Tab. 1 Akreditované studijní programy Typ studijního programu Název studijního programu Název studijního oboru Standardní doba Bakalářský Textil Chemická technologie textilní 3 Mechanická textilní technologie 3 Technologie a řízení oděvní 3 výroby Textilní a oděvní návrhářství 3 Textilní marketing 3 Textilní materiály a technologie 3 Netkané textilie 3 Technické textilie 3 Navazující magisterský Textilní inženýrství Textilní a oděvní technologie 2 Textilní materiálové inženýrství 2 Textile Engineering 2 Magisterský Textilní inženýrství Chemická technologie textilní 5 Netkané textilie 5 Oděvní technologie 5 Textilní materiálové inženýrství 5 Textilní technologie 5 Doktorský Textilní inženýrství Textilní materiálové inženýrství 3 Textilní technika 3 V souladu s novou akreditací byly v rámci inovace studijních plánů na jednotlivých katedrách konzultovány individuální plány studentů. Studijní poradenství při volbě povinně volitelných předmětů prováděli zástupci vedoucích příslušných kateder. Byl zahájen systém zápisu zkoušek pro studenty doktorského studijního programu do informačního systému STAG. Studenti BSP i MSP mají možnost selektivní tvorby rozvrhu, který je provázán s registrací předmětů. Osvědčila se práce fakultního rozvrháře. Jsou vydávány dokumenty Diploma supplement všem absolventům. V rámci programů celoživotního vzdělávání garantuje fakulta studijní program Podnikání v textilu, který organizuje Centrum dalšího vzdělávání na TUL. Na obr. 1 jsou uvedeny relativní počty (procentní zastoupení) studentů registrovaných v předmětech zajišťovaných jednotlivými katedrami (modré sloupce) podle oficiálních informací kvestora (na základě údajů z informačního systému STAG). Pro ilustraci jsou uvedeny také relativní počty zaměstnanců jednotlivých kateder (kostkované sloupce). Tento graf ukazuje, 8 jakým dílem se jednotlivé katedry v roce 2007 podílely na tvorbě části rozpočtu fakulty z příspěvku na vzdělávací činnosti. Je patrné, že některé katedry mají s ohledem na zajišťování studijních programů neúměrně vysoký počet zaměstnanců. Ten by měl být vyvážen zvýšenou vědeckou a výzkumnou činností. 25 studenti zam KDE KHT KKV KNT KTC DFT Obr. 1 Podíl kateder na naplňování studijních programů (modrá = procento z celkového počtu studentů zaregistrovaných na předmětech příslušné katedry) a procentní podíly zaměstnanců na katedrách (kostkovaná = procento z celkového počtu přepočtených pracovníků pracujících na příslušné katedře). Zdroj: databáze kvestora TUL, STAG. Přijímací řízení V tab. 2 jsou uvedeny statistické údaje o počtech studentů přihlášených ke studiu, počtech studentů přijatých ke studiu a počet zapsaných ke studiu. Tyto informace jsou rozčleněny podle jednotlivých studijních programů. Na technologicky orientovaných studijních programech je patrný výrazný pokles zájmu uchazečů, což úzce souvisí se současnou situací v řadě textilních podniků a organizací. 9 Tab. 2 Zájem uchazečů o studium Program / forma studia Počet přihlášek Počet přijatých uchazečů celkem z toho bez přijímacích zkoušek Počet žádostí o přezkoumání. Počet přijatých děkanem *) Počet přijatých rektorem *) Celkový počet přijatých uchazečů Počet zapsaných uchazečů MS / prezenční MS / kombinovaná MS navazující / prezenční MS navazující / kombinovaná MS celkem BS - TŘOV / prezenční BS TŘOV/ kombinovaná BS - TM / prezenční BS -TM / kombinovaná BS TON / prezenční BS NT / prezenční BS CHTT / prezenční BS MTT / prezenční BS - TMZ / prezenční BS - TMZ / kombinovaná BS celkem CELKEM na FT *) po přezkoumání rozhodnutí Zhodnocení přijímacího řízení: Navazující magisterské studium Podle kapacitních možností oborů byli uchazeči přijati na základě výsledků předchozího bakalářského studia. Bakalářské studium Uchazeči o studium v bakalářském studijním programu oborech TŘOV, CHTT, MTT, TMZ, NT, TM byli přijati bez vykonání přijímací zkoušky. Zájemci o obor Textilní a oděvní návrhářství (zaměření TON 1, TON 2 a Návrhářství skla a šperku) byli přijati na základě talentové zkoušky. Uchazeči pro zaměření Textilní návrhářství a technologie byli rovněž přijati bez vykonání přijímací zkoušky. Doktorské studium Přijímací řízení do doktorského studia proběhlo ve dvou termínech a to byli přijati 3 studenti a ve druhém termínu bylo přijato 19 studentů. 10 Studenti v akreditovaných studijních programech a) V magisterském programu Textilní inženýrství studovalo na FT v roce 2007 (stav dle matriky k ) v prezenční formě studia 146 studentů a v kombinované formě 34 studentů. b) V magisterském programu Textilní inženýrství navazujícím na bakalářské studium studovalo v prezenční formě studia 174 studentů. V navazujícím studiu v kombinované formě studovalo 73 studentů. c) V bakalářském programu Textil v roce 2007 studovalo na FT celkem 802 studentů v prezenční formě a 135 studentů v kombinované formě (obor Textilní marketing, obor Textilní materiály a technologie a Technologie a řízení oděvní výroby). d) V doktorském programu Textilní inženýrství bylo na FT registrováno k celkem 89 doktorandů, z toho v prezenční formě 34 doktorandů a v kombinované formě 55 doktorandů. Tab. 3 Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech Studijní program/obor Počet studentů ve studijním programu Bakalářský Magisterský Magisterský Doktorský (BS) (MS) navazující (MS-N) P K P K P K P K Celkem BS / TŘOV BS / MTT BS / CHTT BS / TMZ BS / NT 8 8 BS / TM BS / TON BS celkem MS / ZS/MP MS / CHTT/NP MS / NT MS / OTE MS / ŘTP MS / TTE MS / TMI MS celkem MS-N / TOT MS-N / TMI MS-N celkem Doktorský - TT Doktorský - TMI Doktorský celkem Celkem na FT Zahraniční studenti V roce 2007 byla pro 33 studentů z Indie a Turecka zajištěna odborná praxe v programu Summer Training. V rámci projektu SOCRATES bylo vysláno ke studiu do zahraničí 10 studentů (Slovinsko-2st., Španělsko-3st., Polsko-3st., Turecko-1st., Portugalsko-1st).V rámci projektu SOCRATES fakulta přijala celkem 6 zahraničních studentů (Turecko 3st., Německost).V rámci mezivládních dohod to byli v bakalářském studijním programu 2 studenti (Peru, Irák).V doktorském studijním programu studovali na fakultě 4 studenti z Ukrajiny, 1 student ze Senegalu, 1 student z Thajska, 2 studenti z Iránu a 1 student z Indie. Tab. 4 Přehled počtu zahraničních studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu Počet studentů celkem C e l k e m: Studenti ze Slovenské republiky Studenti z Asie Studenti z ostatních zemí Studenti z Ukrajiny Studenti z Ruska z toho: mezivládní stipendisté Absolventi V roce 2007 (v období od do ) absolvovalo celkem 306 studentů. Tab. 5 Přehled počtu absolventů v akreditovaných studijních programech Absolventi v
Similar documents
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks