Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

FEDERALE VERZEKERING COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP VOOR VERZEKERING TEGEN ONGEVALLEN, BRAND, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN DIVERSE RISICO S

Category:

Nature & Wildlife

Publish on:

Views: 5 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
FEDERALE VERZEKERING COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP VOOR VERZEKERING TEGEN ONGEVALLEN, BRAND, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN DIVERSE RISICO S ONTWERP VAN STATUTEN TITEL I - BENAMING - ZETEL - DUUR - DOEL
Transcript
FEDERALE VERZEKERING COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP VOOR VERZEKERING TEGEN ONGEVALLEN, BRAND, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN DIVERSE RISICO S ONTWERP VAN STATUTEN TITEL I - BENAMING - ZETEL - DUUR - DOEL Artikel 1 Er wordt een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevormd onder de benaming «FEDERALE Verzekering, Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico s», afgekort «FEDERALE Verzekering», in het Frans «FEDERALE Assurance, Société Coopérative d Assurance contre les Accidents, l Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers», afgekort «FEDERALE Assurance» en in het Duits «FEDERALE Versicherung, Genossenschaft für Versicherung gegen Unfälle, Brand, Haftpflicht und sonstige Risiken», afgekort «FEDERALE Versicherung», hierna «de vennootschap» genoemd. De Nederlandse, Franse, Duitse en afgekorte benamingen mogen samen of afzonderlijk gebruikt worden. Artikel 2 De maatschappelijke zetel is gevestigd in 1000 Brussel, Stoofstraat 12. De zetel kan, zonder statutenwijziging, overgeplaatst worden naar om het even welke andere plaats in België, dit op eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, mits naleving van alle wettelijke regels inzake taalgebruik. Indien de naleving van die regels meebrengt dat de overplaatsing een statutenwijziging vereist, dan zal deze overplaatsing enkel door een buitengewone algemene vergadering van de vennoten beslist kunnen worden. De vennootschap mag administratieve zetels, alsook bijkantoren, agentschappen, kantoren en vertegenwoordigingen vestigen. Artikel 3 De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en kan slechts ontbonden worden volgens de voorwaarden en formaliteiten bepaald door deze statuten en door de wet. Artikel 4 De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen van verzekering, medeverzekering, herverzekering, kapitalisatie en beheer van collectieve pensioenfondsen, in België en in het buitenland. Om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, kan de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks : 1. door fusie, afstand, inbreng, inschrijving, overneming, deelneming of op elke andere wijze, in België of in het buitenland, belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen met een identiek, gelijkwaardig of aanverwant doel of dat van aard is de ontwikkeling van haar activiteit te bevorderen; 1 2. alle verrichtingen van roerende of onroerende aard uitvoeren, evenals alle verrichtingen in verband met leningen en hypotheken; 3. bepaalde risico s bij andere verzekeringsondernemingen onderbrengen. TITEL II MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL Artikel 5 Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door aandeelbewijzen met een nominale waarde van 12,40 elk en waarop minimum 40 % gestort is. De aandelen zijn op naam opgesteld, ondeelbaar en kunnen niet aan derden worden overgedragen. Er bestaat geen enkele solidariteit tussen de vennoten die slechts gebonden zijn tot het bedrag van hun inschrijving. Artikel 6 Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt; het vaste gedeelte mag echter niet worden verlaagd tot een bedrag van minder dan , hetzij door uittreding, uitsluiting, overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen van vennoten, hetzij door terugneming van stortingen, hetzij door enige andere oorzaak. Artikel 7 De vennootschap mag obligaties uitgeven door een beslissing van de raad van bestuur, die op de gebruikelijke wijze beslist. Artikel 8 De eventuele stortingen voor een gedeeltelijke of volledige volstorting van de aandelen zullen gebeuren door opvraging van de raad van bestuur, met een voorafgaande kennisgeving van ten minste dertig dagen. Er zal niet meer dan twintig procent ineens kunnen worden opgevraagd. Indien de stortingen niet gebeuren op de overeengekomen tijdstippen, dan zal de in gebreke blijvende vennoot, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de intrest van één procent per maand op de opgevraagde sommen verschuldigd zijn. Bovendien kan de raad van bestuur hetzij de uitvoering van de verplichtingen van de inschrijver vervolgen, hetzij zijn uitsluiting volgens de in artikel 18 voorziene voorwaarden voorstellen of alle andere rechtsmiddelen aanwenden. Artikel 9 De aandelen mogen niet aan derden worden overgedragen, maar ze mogen wel tussen vennoten worden overgedragen, mits de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur. De overdracht gebeurt door een melding in het aandelenregister dat in artikel 10 ter sprake komt. 2 TITEL III - AANDELENREGISTER - TOELATING - UITTREDING - UITSLUITING VAN VENNOTEN Artikel 10 De vennootschap houdt het aandelenregister bij, voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen. De eigendom van de aandelen wordt vastgesteld door een inschrijving in dit register, dat de volgende gegevens bevat : 1. de naam, voornamen en woonplaats van elke vennoot; 2. het aantal aandelen waarvan elke vennoot houder is, alsook de inschrijvingen op nieuwe aandelen en de terugbetalingen van aandelen, met hun datum; 3. de overdrachten van aandelen met hun datum; 4. de datum van toelating, uittreding of uitsluiting van elke vennoot; 5. het bedrag van de gedane stortingen; 6. het bedrag van de opgenomen sommen bij uittreding, gedeeltelijke opname van aandelen en opname van stortingen. Het directiecomité is belast met de inschrijvingen. Deze gebeuren op grond van documenten met bewijskracht die gedateerd en ondertekend zijn. Ze worden geregistreerd volgens datum. Een kopie van de vermeldingen die op hen betrekking hebben en die in het aandelenregister zijn opgenomen, zal overhandigd worden aan de vennoten die dat vragen. De kopie wordt ondertekend door een lid van het directiecomité. Die kopieën kunnen niet dienen als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister. Artikel 11 Personen kunnen te allen tijde toegelaten worden als nieuwe vennoten door de raad van bestuur, op voorwaarde dat ze een verzekeringsovereenkomst hebben afgesloten bij de vennootschap of bij een verbonden verzekeringsonderneming. De vennootschap kan een toelatingsaanvraag afwijzen, zonder dat ze haar weigering moet rechtvaardigen, en dit zelfs als de kandidaat-vennoot een verzekeringsovereenkomst heeft afgesloten. Artikel 12 De als nieuwe vennoot toegelaten kandidaat moet het aandeel of de aandelen waarop hij heeft ingetekend, tot hetzelfde bedrag als de andere vennoten volstorten, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van artikel 5, 1 ste paragraaf. Artikel 13 De vennoten die willen uittreden, moeten dit schriftelijk meedelen aan de raad van bestuur. Dit recht mag enkel uitgeoefend worden in de eerste zes maanden van het boekjaar. De uittreding wordt genoteerd in het aandelenregister in de marge voor de naam van de uittredende vennoot, met vermelding van de datum van zijn uittreding en van de sommen die als terugbetaling van de aandelen worden teruggenomen, en gaat in vanaf de datum van de beslissing van de raad van bestuur. 3 Artikel 14 De uitgetreden vennoot of zijn erfgenamen, rechthebbenden, schuldeisers of vertegenwoordigers kunnen, ten welke titel ook, enkel aanspraak maken op de terugbetaling in contant geld van de volgestorte waarde van de aandelen waarop hij heeft ingeschreven; ze kunnen geen aanspraak maken op enige deelneming in de reserves. Artikel 15 Er mag geen enkele terugbetaling gedaan worden aan de uittredende of uitgesloten vennoot, aan zijn rechthebbenden of aan de nalatenschap van de overleden vennoot, indien dit tot gevolg heeft dat het positieve saldo van de balans, zoals vastgesteld in artikel 44, kleiner zou worden dan het vaste gedeelte van het maatschappelijke kapitaal. Artikel 16 Bij overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot, hebben zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op uitkering van de waarde van zijn aandeel, dit in de mate beschreven in de artikels 14 en 15. Ze mogen niet de vereffening van de vennootschap teweegbrengen, een verzegeling eisen, beslag leggen op of verzet aantekenen tegen de goederen en waarden van de vennootschap. Artikel 17 Indien de vennoot zijn verplichtingen niet nakomt of handelingen stelt die indruisen tegen de belangen van de vennootschap of, algemener, wegens gegronde redenen, kan hij uitgesloten worden. Deze uitsluiting zal uitgesproken worden door de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 370 van het Vennootschapswetboek. Artikel 18 De waarde van zijn aandelen zal aan de uitgesloten vennoot uitgekeerd worden, dit in de mate bepaald in de artikels 14 en 15 van de huidige statuten. Artikel 19 Elke uittredende of uitgesloten vennoot blijft, binnen de grenzen van zijn verbintenis, gedurende een periode van vijf jaar vanaf zijn uittreding of uitsluiting, behalve in het geval van een bij wet vastgestelde kortere verjaringstermijn, gehouden tot het uitvoeren van alle verplichtingen die hij heeft aangegaan vóór het einde van het jaar waarin hij zijn hoedanigheid van vennoot verloren heeft. TITEL IV - BESTUUR Artikel 20 De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit minstens vijf natuurlijke personen die al dan niet vennoot zijn van de vennootschap. De bestuurders vormen een college. 4 De raad telt een meerderheid van bestuurders die geen lid zijn van het directiecomité. De bestuurders worden voor een periode van zes jaar benoemd door de algemene vergadering, overeenkomstig de prudentiële normen ter zake en kunnen te allen tijde door haar afgezet worden. De uittredende bestuurders kunnen herverkozen worden. Het mandaat van de niet herverkozen uittredende bestuurders loopt af onmiddellijk na de gewone algemene vergadering. Artikel 21 Wanneer een functie van bestuurder vrijkomt, kunnen de overblijvende bestuurders voorlopig in de ontstane vacature voorzien, in afwachting dat de vennoten, tijdens de eerstvolgende algemene vergadering, de vervanger benoemen die het mandaat van zijn voorganger zal voltooien, overeenkomstig de prudentiële normen ter zake. Artikel 22 Gedurende de uitoefening van hun mandaat hebben de bestuurders die geen deel uitmaken van het directiecomité, recht op presentiegeld en op de terugbetaling van hun onkosten. Het bedrag van het presentiegeld wordt door de algemene vergadering bepaald. De bestuurders die deel uitmaken van het directiecomité, oefenen hun mandaat van bestuurder onbezoldigd uit. Artikel 23 De raad van bestuur kiest onder zijn leden één voorzitter en één of twee ondervoorzitters. De voorzitter van de raad van bestuur mag geen lid zijn van het directiecomité. Bij afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitters, wijst de raad van bestuur één van zijn leden aan om het ambt van voorzitter te vervullen. Deze mag geen lid zijn van het directiecomité. De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter, één ondervoorzitter of de voorzitter van het directiecomité, telkens als de belangen van de vennootschap dat vereisen. Hij moet worden bijeengeroepen wanneer minstens drie bestuurders dit vragen. De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen. De bijeenroepingen vermelden de plaats, de datum, het tijdstip en de dagorde van de vergadering. Ze worden naar alle bestuurders gestuurd, minstens acht dagen vóór de vergadering via een gewone brief, fax, of elk ander schriftelijk communicatiemiddel. Deze termijn kan ingekort worden in geval van gemotiveerde dringendheid. Wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet het bewijs van een voorafgaande bijeenroeping niet geleverd worden. Elk afwezig lid mag per gewone brief, fax of een ander lid van de raad afvaardigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Elke bestuurder mag echter niet meer dan één van zijn collega s vertegenwoordigen. 5 De raad van bestuur stelt zijn inrichtingsreglement vast, waarin zijn rol, samenstelling en werking verduidelijkt wordt. Artikel 24 De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen als de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij verdeeldheid is de stem van de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissend. De raad kan geldig beraadslagen via telefoonconferentie of videoconferentie. De bestuurders die deelnemen aan de vergadering via één van deze communicatiemiddelen, worden geacht de vergadering te hebben bijgewoond. Behoudens andersluidend beding, worden de beslissingen verondersteld te zijn genomen in de maatschappelijke zetel en in werking te zijn getreden op de datum van de vergadering. In de gevallen waarin de wet het toelaat, en die naar behoren gerechtvaardigd moeten zijn door het dringende karakter en het maatschappelijke belang, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur genomen worden met eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Behoudends andersluidend beding, worden de beslissingen genomen met eenparig schriftelijk akkoord verondersteld te zijn genomen in de maatschappelijke zetel en in werking te zijn getreden op de datum van de laatste ondertekening door een bestuurder. Indien een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, moet hij dit melden aan de andere bestuurders vóór de beraadslaging over deze kwestie en zal hij niet kunnen deelnemen aan de beraadslaging en de stemming. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende het strijdige belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De beraadslagingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen, ondertekend door de voorzitter. De volmachten worden bij de notulen gevoegd. De afschriften of uittreksels van de notulen, voor te leggen aan het gerecht of elders worden ondertekend door twee bestuurders of door een lid van het directiecomité. Deze bevoegdheid kan overgedragen worden aan een gevolmachtigde. Artikel 25 De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijke doel, met uitzondering van die welke de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Naast de uitoefening van die algemene bevoegdheden, heeft de raad van bestuur enerzijds als taak het algemene beleid en de strategie van de vennootschap te bepalen en anderzijds te zorgen voor een effectief toezicht op het beheer van de vennootschap en op de gang van zaken. De raad van bestuur bepaalt dit beleid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op initiatief van het directiecomité dat voorstellen ter zake kan formuleren en de dossiers kan voorbereiden die de raad in staat stellen zijn taak op dit vlak op te nemen. 6 Artikel 26 De raad van bestuur richt, onder zijn verantwoordelijkheid, al dan niet permanente gespecialiseerde comités op, belast met de analyse van specifieke kwesties en met het verlenen van advies ter zake. Het gaat onder andere om een auditcomité, een risicocomité en een benoemings- en remuneratiecomité. De raad van bestuur stelt het inrichtingsreglement van elk comité vast, met verduidelijking van hun rol, hun samenstelling en hun werking. Artikel 27 De raad van bestuur draagt aan een directiecomité de effectieve leiding en het dagelijkse bestuur van de vennootschap over, alsook de vertegenwoordiging met betrekking tot deze effectieve leiding en dit dagelijkse bestuur, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid of op de handelingen voorbehouden aan de raad van bestuur krachtens de bepalingen van deze statuten of de wet. Het directiecomité bestaat uit ten minste twee bestuurders, natuurlijke personen, waarbij de voorzitter tevens afgevaardigd bestuurder is. Het directiecomité handelt op collegiale wijze. Het directiecomité kan evenwel de taken onder zijn leden verdelen en de subdelegatie ervan toestaan. De voorwaarden voor de benoeming van de leden van het directiecomité, waaronder de voorzitter, hun ontslag en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur of het directiecomité kunnen, binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en volmachten, speciale volmachten toekennen aan elke gemachtigde van hun keuze. Ze zullen op elk moment deze volmachten kunnen wijzigen of afschaffen. Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, moet hij dit melden aan de andere leden vóór de beraadslaging over deze kwestie en zal hij niet kunnen deelnemen aan de beraadslaging en de stemming. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende het strijdige belang moeten worden opgenomen in de notulen van het directiecomité dat de beslissing moet nemen. De beraadslagingen van het directiecomité worden opgetekend in notulen, ondertekend door de voorzitter. De volmachten worden bij de notulen gevoegd. De afschriften of uittreksels van de notulen voor te leggen aan het gerecht of elders worden ondertekend door een lid van het directiecomité. Deze bevoegdheid kan overgedragen worden aan een gevolmachtigde. Artikel 28 Voor alle handelingen waardoor de vennootschap verbintenissen aangaat en die niet behoren tot het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door de handtekening van, hetzij één bestuurder en één lid van het directiecomité, hetzij twee leden van het directiecomité die gezamenlijk optreden. 7 De vennootschap is tevens geldig vertegenwoordigd door elke andere persoon die handelt binnen de grenzen van de hem gedelegeerde bevoegdheden door of krachtens een beslissing van de raad van bestuur of het directiecomité. Artikel 29 De bestuurders en de leden van het directiecomité gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan betreffende de verbintenissen van de vennootschap; ze zijn enkel aansprakelijk voor de uitoefening van hun mandaat. TITEL V RAAD VAN ADVIES Artikel 30 De raad van advies is samengesteld uit minstens acht leden die voor minimum zes jaar benoemd zijn door de raad van bestuur, op voorstel van het directiecomité, onder de verzekeringsnemers van de vennootschap - of van een verbonden onderneming - of diegenen die hen vertegenwoordigen, buiten de raad van bestuur. De uittredende leden kunnen herverkozen worden. Het mandaat van de niet herverkozen leden loopt af onmiddellijk na de raad van bestuur. De raad van advies kiest een voorzitter en twee ondervoorzitters onder zijn leden. In afwijking van 1, is de voorzitter van de raad van advies lid van de raad van bestuur; hij mag geen lid zijn van het directiecomité. Artikel 31 De raad van advies is belast met de analyse van specifieke vragen en met het leveren van advies aan de raad van bestuur. Hij vergadert, op bijeenroeping van zijn voorzitter of op initiatief van de voorzitter van de raad van bestuur of de voorzitter van het directiecomité. Hij moet samenkomen, wanneer minstens een kwart van de leden dit vraagt. Hij beslist geldig, ongeacht het aantal aanwezige leden, op dezelfde wijze als de raad van bestuur. De adviezen worden met eenvoudige meerderheid van stemmen uitgebracht. Bij verdeeldheid is de stem van de voorzitter van de raad beslissend. De voorzitter van de raad van bestuur en de leden van het directiecomité kunnen deelnemen aan de vergaderingen van de raad van advies. Ze moeten de vergadering bijwonen, wanneer minstens een kwart van de leden van de raad van advies dit vraagt. De leden van de raad van advies gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan betreffende de verbintenissen van de vennootschap. 8 TITEL VI - CONTROLE Artikel 32 De controle van de financiële toestand van de vennootschap, van de jaarrekening en het regelmatige karakter van de verrichtingen in voornoemde rekening wordt toevertrouwd aan één of meer commissarissen, die dan in college optreden. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, op vo
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks