Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

~(ff)ey(ff][] lj3u1jijwih;[j' \ D j

Category:

Essays & Theses

Publish on:

Views: 17 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
T. C. ATATURK ONiVERSiTESi SOSYAL BiLiMLER ENSTiT0S0 ;;,'''' 50 't
Transcript
T. C. ATATURK ONiVERSiTESi SOSYAL BiLiMLER ENSTiT0S0 ;;,'''' 50 't fl ~' ,;:. T. C. ATATURK UNIVERSITY SOCIAL SCIENCES INSTITUE ~ ~ ~. z,.,;;::: ~ ~(ff)ey(ff][] lj3u1jijwih;[j' \ D j J] Wll7liJfffiJ f/ ~~ ~~iiilf~ ' ,. '. o' ' ISSN Yayzm ilkeleri/ The Principal of the Publication 'den beri ISSN Silreli yaymlar numaras1 yiida iki kez yayimlanmakta olan AtatUrk Universitesi Sosyal Bilimler EnstitUsil Dergisi ulusal hakemli ve bilimsel i ;erikli resm! yaym orgamdir. Derginin yaym dili Tiirk ;e olup, sosyal bilimlerin farkh alanlannda yapiim1~ bilimsel nitelikli ara~t1rma yaziian yay1mlamr. Dergiye yayimlanmak ilzere gonderilecek yaziiar daha once ba~ka bir dergide yayimlanmarm~ ve yayimlanmak iizere gonderilmemi~ olmahdir. Makalelerin format! Enstitii yonetim kurulu tarafmdan onaylanan yaz1m kurallanna gore dtizenlenmelidir. Yayimlanmak iizere gonderilen yaz1iann ~ekil ve i ;erik yon linden on incelemesi yaym kurulu tarafmdan yap1hr. Uygun gortilen ;ah~malar, bilimsel yonden degerlendirilmek tizere, yaym kuru]u tarafmdan be!ir]enen ;ift-kor, bagimsiz ve onyargisiz hakem]ik (pre View) ilkelerine gore en az iki hakem tarafmdan degerlendirilir. Son karar dergi yaym kurulunundur. Yaym kurnlu hakem kurulu tarafmdan yaym ko~ullanna uygun bulunmayan yaziian yaynnlamamak, dtizeltmek ilzere yazanna geri vermek, bil'imce dtizenlemek ve diizeltmek ya da kisaltmak yetkisindedir. Gonderilen yaz1lar yaymlansm yaymlanmasm iade edilmez. Dergimiz, TUBiTAK-ULAKBiM Sosyal Bilimler Veri Tabam, EBSCO Publishing Inc., Ata!Urk Universitesi E-Dergileri (http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/sbed) ve ASOS Index' de dizinlenmektedir. Dergimizde uygulanmakta olan yay1m kurallan ve makale yaz1m dilzeni i ;in aym web adresindeki bilgilerden yararlanilmahdir. Dergimizde yaynnlanan yaz!larm her tiirlil bilimsel, imla ve hukuk! sorumlul uklan yazarlanna aittir. Yayimlanmi yaz!lann tilm yay1m haklan sakh olup, Dergimizin ad1 belirtilmeden hi ;bir almii yapilamaz. II Y1VYear: 2012 Cilt!Volume: 16 Sayiiissue: 1 ISSN : Yaym Sahibi/Publisher Yonetim Kurulu Adma Sosyal Bilimler Enstitiisii Miidiirii I In the Name of Administrative Board Director of Social Sciences Institute Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM Sornmlu Yaz1 i leri Miidiirii/ Legal Representative Prof.Dr. Orner Faruk i~can Editor/Editor Do9. Dr. Cengiz GUNDOGDU Yaym Kurulu /Editorial Board (Enstitii Yonetim Kurulu/ Institute Administrative Board) Prof.Dr. Mustafa YILDIRIM Prof.Dr. Orner Faruk i~can Do9.Dr. Cengiz GUNDOGDU Prof.Dr. Re at KARCIOGLU Do9.Dr. Ahmet BE~E Yaym Kurulu Sekreteri/ Publication Board Secretarie MehmetULUG Adres/ Address Atatiirk Dniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii Miidiirliigii ERZURUM Tel: Faks: Dizgi: Erk Yaymc1hk (0.312) Baski/Print:Bizim Biiro Bas1mevi Tel: Faks/Fax: KIZllay/Ankara ill Yay1m Dam~ma Kurulu/Editorial Board Prof.Dr. Abdulkudciiis BiNG6L (AtatUrk 0.) Prof.Dr. Taner ACUNER (KT0) Prof.Dr. At1lhan NAKTiYOK (Atatiirk 0.) Prof.Dr. Ugur G0LL0L0 (Atatiirk 0.) Prof.Dr. Ayten ER (Gazi 0.) Prof.Dr. Ostiin 6ZEN (Atatilrk 0.) Prof.Dr. BeUilASLAN (Atmiirk 0.) Prof.Dr. YusufAKSAR (KT0) Prof.Dr. Cigdem ONAL (Atati.irk 0.) Do~.Dr. Adem DURSUN (Atati.irk 0.) Prof.Dr. Fatih KARCIOGLU (Atatiirk 0.) Do9.Dr. Ahmet BE~E (Atatlirk 0.) Prof.Dr. Fehmi EFE (Atatlirk 0.) Do~.Dr. Ahmet SARI (Atatiirk 0.) Prof.Dr. GUHimser KESKiN (Atatilrk 0.) Do~.Dr. Bener GONGbR (Atatilrk 0.) Prof.Dr. Halil KOCA (Atatilrk 0.) Do9.Dr. Co kun-topal (KT0). Prof.Dr. Hasan BOYNUKARA (Yliziincli Ytl 0.) Do9.Dr. Derya TELLAN (Atattirk 0.) Prof.Dr. Hayati AKTA~ (KTD) Dor;.Dr. Fatma GE ;iKLi (Atattirk D.) Prof.Dr. Hiiseyin 0ZER (Erzurum T.O.) Dor;.Dr. Fazh POLAT (Ataturk D.) Prof. Dr. ibmhim YEREBAKAN (KT0) Dor;.Dr. Giirsel UYANIK (Atatlirk 0.) Prof.Dr. Kamil YAZICI (KTD) Dor;.Dr. Hi.iseyin K0SE (Atati.irk 0.) Prof.Dr. Mahmut PAKSOY (Ki.ilti.ir 0.) Dor;.Dr. i.fevzi ~AHiN (Atati.irk 0.) Prof.Dr. Mehmet TAKKA ; (Atmi.irk 0.) Dor;.Dr. M.Tevfik G0i..sOY (Atati.irk 0.) Prof.Dr. Nazmiye 6ZG0 ; (istanbul 0.) Dor;.Dr. Mehmet ZAMAN (Atati.irk 0.) Prof.Dr. Nuriye GARiPAGAOGLU (Marmara 0.) Dor;.Dr. Mustafa GOLMEZ (Cumhuriyet 0.) Prof.Dr. Osman DEMiRDOGEN (Atati.irk 0.) Dor;.Dr. Sebahattin ;EViKBA~ (Atati.irk 0.) Prof.Dr. 6.Selr;uk EMSEN (Atatiirk 0.) Dor;.Dr. Selim BA~AR (Atati.irk 0.) Prof.Dr. Ramazan SEVER (Atati.irk 0.) Dor;.Dr. Serhat ZAMAN (Atatiirk 0.) Prof.Dr. Ruhattin YAZOGLU (Atati.irk 0.) Dor;.Dr. ~afak Ertan ;OMAKLI (Atati.irk 0.) Prof.Dr. Saliba KODAY (Atati.irk 0.) Dor;.Dr. Vedat KAYA (Atati.irk 0.), Prof.Dr. Selami KILl ; (Atatiirk 0.) Dor;.Dr. Zeki KODAY (Atati.irk 0.) Prof.Dr. Sevim AKTEN (Atatiirk 0.) Bu Saymm Bilimsel Dam manlan/r.eferees of this Issue Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKIN (Konya) Prof.Dr. Ali ;:ELIK (KT0) Prof.Dr. Attlhan NAKTiYOK (Atatlirk) Prof.Dr. Av!li G6Z0TOK (Atati.irk) Prof.Dr. ;:igdem 0NAL(Ata!Url ) Prof.Dr. Erkan OKTAY (Atati.irk) Prof.Dr. Fatih KARCIOGLU (Atatlirk) Prof.Dr. Glillimser KESKiN (Atati.irk) Prof.Dr. Hikmet YAZICI (KT0) Prof.Dr. Hliseyin AKYOZ (Atati.irk) Prof.Dr. Kaz1m KbKTEKiN (Atati.irk) Prof.Dr. M.Zeki i~can (Atati.irk) Prof.Dr. Mahmut KARTAL (Bartm) Prof. Dr. Mehmet Emin ;AGIRAN (Gazi) Prof.pr. Mehmet TAKKA ; (Atati.irk) Prof.Dr. Mukadder ERKAN (Atatiirk) Prof.Dr. Nevzat H. YANIK (Atatiirk) Prof.Dr. Nurten G0KALP (Gazi) Prof.Dr. Orner Faruk i$can (Atatiirk) Prof.Dr. Ramazan SEVER (Giresun) Prof.Dr. Re at KARCIOGLU (Atatiirk) Prof.Dr. Sabri YENER (Ordu) Prof.Dr. Salih Zeki BAYRAM (Atatiirk) Prof.Dr. Saliba KODAY (Atatiirk) Not: srralama barf suasma gore yapilmt hr. Pfof.Dr. Sebahat BAYRAK KbK (Pamukkale) Prof.Dr. Selami BAKIRCI (Atatiirk) Prof.Dr. Turan bnde$ (Atatiirk) Prof.Dr. UgurYAVUZ (Atatiirk) Prof. Dr. Yllmaz 0ZBEK (Atatiirk) Dor;.Dr. Adem DURSUN (Atati.irk) Dor;.Dr. Ahmet BE$E (Atatiirk) Dor;.Dr. Ahmet SARI (Atati.irk) Dor;.Dr. Asian GOLCD (Atati.irk) Dor;.Dr. Bencr G0NG6R (Atati.irk) Dor;.Dr. Cengiz ~ENGDL (Atati.irk) Dor;.Dr. ;etin SEMERCi (Ftrat) Dor;.Dr. Fazh POLAT (Atatiirk) Dor;.Dr. i.fevzi ~AHiN (Atatlirk) Do!f.Dr. Mehmct Akif OKUR (Gazi) Dor;.Dr. Mete ALIM (Atati.irk) Dor;.Dr. M.Tevfik GOLSOY (Atatiirk) Dor;.Dr. Muharrem DA~DEMiR (Atatiirk) Dor;.Dr. Nurettin 0ZT0RK (Atati.irk) Dor;.Dr. Osman SAMANCI (Atatiirk) Dor;.Dr. Vedat KELE$ (Atatiirk) Dor;.Dr. YtldlZ AKPOLAT (Atatilrk) Dor;. Mehmet KAVUK ;U (Atatiirk) Dor;. Mustafa K0 ;0K6NER (Atatiirk) IV Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulamas!mn Etkililiginin incelenmesi (Sakarya iii Omegi) Investigation of the Effectiveness of Treatment and Practice Probation Lightly ( Sakarya Sample) ~iikrii ADA- Adem PEKER Searching for the Quality of the Mission Statements of Turkish Private Universities Tiirk 6zel iiniversitelerinin Misyon Apklamalarzmn Ka/ite OlrUtleri (:errevesinde Degerlendirilmesi Kurtulu~ Ydmaz GENt; Borsa Performans Oranlan ve Diger Finansal Oranlar Arasmdaki ili~kinin Kanonik Korelasyon Analizi ile incelenmesi Investigation of Relationship Between Stock Exchange Performance Ratios and Other Financial Ratios By Means of Canonical Correlation Analysis M. Suphi OZ!;OMAK- Murat GUNDUZ Revenue Recognition Gelir Tahakkuku Murat EMiR imkb 'ye Kay1th Sanayi i~letmelerinin Mali yet Yiinetim Sistemlerini Uygulama ve Uygulamarna Nedenlerinin Tespitine Yiinelik Bir Ara~hrma A Research on Determination of Reasons for Applying and Not Applying Cost Management Systems of Manufacturing Enterprises Traded in ISE Re~at KARCIOGLU - Meryem OZTURK ihracatm ithalah Kar~darna Oranlanmn Par~ah Regresyonlarla Modellenmesi Modeling with Piecewise Regression of Ratios of Export to Import A~!r GENt;- Erkan OKTAY- Orner ALKAN istatistik Derslerinin i~letme Biiliimii Miifredatmdaki Derslerle Etkile~iminin Yo! Analizi Yard!m!yla incelenmesi Research on the Interaction of Statistics with the Courses in Business Administration Curriculum with Using Path Analysis Erkan OKTAY- Mehmet Mutlu AKINCI - Abdulkerim KARAASLAN VIII Atatark Universitesi Sosyal 8ilimler Enstitiisu Dergisi (1}: Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulamasmin Etkililiginin '. incelenmesi (Sakarya iii Ornegi) $ukra ADA (*) Adem PEKER (**) Ozet: Bu ara llrmanm amacl, Sakarya ilinde tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulainalarmm etkililigini ortaya koymaktzr. Ara tzrmamn fglz ma evrenini, 276 ki i olu turmaktadzr. Ara tzrma verileri, 2009 yzlmda Sakarya Denetimli Serbestlik ve Yardzm Merkezi :jube Miidiirliiifiinde, tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine tabi alan 90 ki iye uygulanan anket sorularzyla elde edilmi tir. Ara llrmada kullamlan anket formu, ara tzrmacz taraftndan geli ririlmi tir. Ara tzrmada toplanzlan veriler, nice! ve nitel analiz teknikleri ile degerlendirilmi tir. ~ra tzrma sonucunda uyu turucu veya uyarzcz madde kullammmm nedenleri daha r:ok szkmlldan kurtulma ve arkada ortammdan kaynaklandzifz gorii.lmektedir. Tedavi ve denetimli serbestl(k tedbirinin uygulamasmm sufu Onlemede etkili olduifu, uygulamadan yararlanan ki ilere olumlu faydalar saifladzifz goriilmii tiir. Anahtar Kelimeler: Tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri, uyu turucu mad de kullanma Investigation of the Effectiveness of Treatment and Practice Probation Lightly (Sakarya Sample) Abstract: The purpose of this study is to investigate the affects of treatment and probation in Sakarya. The nature of the study consists of, 276 people. For this purpose, in the 2009 the survey was applied to 90 person' who is in Sakarya Prabation and Help Central Department. The survey that was used in the research was developed by inves.tigator. The collected data was analysed by using with quantitative and qualitative analaysis technigues. The participats explained that the reason of drug and stimulant were because of getting rid of trouble and negative friendship. It was obtainal tht the treatment and probation were generally effective on preventry crime. Keywords: Treatment and probation, drug. using ( *) Yrd. Do!f. Dr. Atatilrk Dniversitesi Kaztm Karabekir Egitim Fakiiltesi, Egitim YOnetimi, Tefti~i, Planlamasi ve Ekonomisi ABD. (e-posta: **) Sakarya Dniversitesi, Egitim Bilimleri Anabilim Dab Doktora Ogrencisi. (e-posta: 426 f $iikru ADA AdemPEKER Ataturk Oniuersitesi Sosya/ Bilimler Enstitusu Dergisi (1): Giri~ Ge ;mi~teki ceza infaz anlayt~inda cezaevleri, su ; i~lemi kijileri dart duvar arasmda saklamaya yarayan yerler olarak kabul edilmekteydi. Su ;lu, toplumdan soyutlanarak yalmz cezaya degil aym zamanda unutulmaya da mahkfim ediliyordu, Bu anlayt ta hlikumlulere ne kadar az ilgi gosterilirse cezanm o kadar etkili olacagt dg GnGIGyordu (ipek, 2005). 19. ygzytla gelindiginde, bu cezalann infazt ile hukumlgyg yeniden topluma kazandamaktan ;ok, toplumdan uzakla tumaya yonelik bir etki meydana getirdigi, bu nedenle cezalara son \'are olarak ba VUrulmast gerektigi ortaya ;tkmt ve basil su ;luluk alanlannda alternatiflerin de olmast gerektigi konusunda arayt lara neden olmu tur (GUngor, 2008). Sims ve Jones (1997) hapis cezas\ yerine alternatifler bulmak bgygk ihtiya ; oldugunu belirtmi tir. Su ; i lemi alan ki ilerin toplumla baglanttsmm surekli hale getirilebilmesi onlarm yeni ceza infaz anlayt lart olujturularak bu dogrultusunda degerlendirilebilmesi, topluma kazan ; olarak geri verilebilecektir ytlmda John Augustus'un Amerika Birle ik Devletlerinde su ;lu ki iler i ;in uyguladtgt yontem denetimli serbestligi uygulamasmm yarattct dg Gncesi olarak kabul edilmektedir (Scoobey, 2006). Olkemizde ise 2005 tarihinde 5402 sayth kanunla adalet bakanhgt ceza tevkifleri gene! mudiir!ggune bagh denetimli serbestlik hizmetlerinden sorumlu claire ba kanhgt ve buna bagh 133 denetimli serbestlik ve yardtm Ube mgdgr!ggg olarak te kilatlanrnt ltr (Nursal, 2002). Bu te kilatlanmamn surekli egitim kurumlanyla i birligi halinde ;alt tr durumda olmast, denetimli serbestlik hizmetlerinin bilimsel ve dinamik olmasma katkt getirebilecektir. ;:olak ve Altun (2006)'a gore, denetimli serbestlik, ki inin i ledigi bir su ; nedeniyle tutuklanmast ya da mahkemece hakkmda mahkfimiyet karan verilmesi sonucunda cezaevine girmesi yerine, cezasm1 toplum i~erisinde g6zetim ve denetim altmda ~ekmesini ifade etmektedir. Buna gore, denetimli serbestlik uygulamasmm altematif bir infaz sistemi oldugu dg GnGlmektedir. Nursal (2002) ise denetimli serbestlik sistemini, dogrudan dogruya hapis dt t alternatif yaptmmlara mahkgm edilen ki ilerin dgzenli olarak belirli bir merkezdeki elemanlann denetimi, gozetimi veya tedavisine bagh olarak belirlenen uygulamalara tabi olmast cklinde belirtmektedir. Bu uygulam'a bi ;imletin bireylerin bili sel, duyu sal ve beceri boyutundaki davrant lannm istendik olmasma destek verebilecektir. Denetimli serbestlik, ;ocuk ve yeti kin SU\'lular i in hapis cezasma altematif alan toplum temelli bir tslah programtdtr. Amerikan Baro Birligi 'nin belirttigine gore, denetimli serbestlik, hapiste olmayt i ;ermeyen, bazt artlan Gzerine ygkleyen, hukum!g eger artlan yerine getirmeyip, kanuna ayktn hareket ederse, tekrar hlikiim vermeyi sakh tutan bir kanundur (Waller, 2003). Denetimli serbestlik, Adalet Bakanhgt'nm ki iyi tutuklarnak yerine ki inin ozgur!ggung ve bazt aktivitelerini ktsttladtgt bir kanundur (Florida Department of Juvenile Justice, 2009). Bu sistem ile iipheliye ve samga, belirlenecek alan deneme siiresinde sosyal l'evrelerinden kopartlmadan toplumda kalma anst verilerek, toplum duzenini saglayan kurallara uyma isteklerini is pat ettne ftrsatt sunmaktadtr (Clear Tedaui ue Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulamasmm Etkilili!jinin /ncelenmesi (Sakarya iii Ornegi} 427 ve George, 1994). Sosyo-ekonomik ve egitim uygulamalan baklmmdan ileri illkeler de iipheli ve samk durumundaki ki ilerin toplumla kalma durumunun toplumsal diizenin devamhhgi baklmmdan onemine dikkat ekmektedirler. Duman (2009), denetimli serbestligin gene! amac1m; toplumun huzur ve mutlulugunu saglamak, SU\' i leyen insanlan 1slah ederek yeniden iiretken bireyler olarak toplum arasmdaki onurlri yerini almasma yard1m etmek olarak ifade etmi tir. ilk uygulamalann ba ladigi 1800'lti y!llardan giiniimiize denetimli serbestlikte onemli degi iklikler meydana gelmi tir (Whitehead ve Braswell, 2000). Rehabilitasyon ve kontrol etme 1970'lere kadar denetimli serbestligin ama lan olmaya devam etmi tir (Ellsworth, 1990) yillan arasmda hapsetme altematifi ve su10u azaltma, hiikilmlerin degi mesi ile ozel program artlari, hiikilm olarak denetimli serbestlik kurallan hapsedilme riski ve yenideil hapsedilme riski daha fazla on plana \'Ikrm tlr (Smith, 2001). Son y!llarda ise elektronik izleme, yogun siipervizyon, ev hapsi, zararm telafisi programlar1, magdur su10lu uzla tirmasi gibi yarg1 alanmda 100k \'e itli uygulamalar gelmi tir (Whitehead ve Braswell, 2000). Denetimli serbestlik 100k geni bir alanda hizmet vennektedir. Bu baglamda, tutuklama tedbiri yerine adli kontrol tedbirinin uygulanmas1, k!sa silreli hapis cezas1 yerine egitim kurumuna devam veya parkta, ya h bak1mevlerinde 10ah ma gibi kamuya yararh bir i te ah tinna yaptmmmm verilmesi ile hilkilmliilerin cezas1, sosyal 10evresinden kopmadan, okulundan ve ailesinden uzakla madan, uzmanlann g6zetiminde toplum i~inde yerine getirilmektedir (Bozkurt, 2008). Denetimli serbestlik uygulamalan bireylerin topluma hizmetin alglslm geli tirilmesine katk1 verebilir say!l1 Turk Ceza Kanunundaki denetin!li serbestlik ile ilgili maddeler k1sa silreli hapis cezasma adli para cezas1, magdurun ve kamunun zarannm giderilmesi, belli haklardan yoksun birak!lma, kullanmak i in uyu turucu veya uyanc1 madde satm alan, kabul eden veya bulunduran ki ilere tedavi denetimli serbestligi, ko ullu sahvenne gibi se enekler uygulanmaktad1r. Bozkurt (2008) sistemin gilttilgil ama10lar ve sundugu hizmetler i~erisinde madde kullanan hliktimltil~rin rehabilite edilmesi ve madde bagimli1lgmm neden oldugu zaran onlemeye yonelik hizmetler tedavi ve denetimli serbestlik hizmetlerini olu turdugunu ifade etmektedir.. Tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri 5237 say1h Tiirk Ceza Kanunu'nun (TCK) 191. maddesinde ongorillen Kullanmak i in uyu turucu veya uyarici madde satm almak, kabul etmek veya bulundurmak SU\'Undan dolay1 haklannda DS Karan verilmesidir say1h TCK'nun 191. maddesi ve 5271 say!l1 CMK'nun 109. maddesi kapsammdaki ki ilerin; Denetimli serbestlik burolannca duzenlenmi sevk belgeleri ile birlikte -bilnyesinde ruh saghg1 ve hastahklar1 uzrnan1 gorev yapan ve laboratuar imkanlan yonilyle desteklenmi - devlet hastanelerine yonlendirilmeleri ve Bu hastanelerde ilk muayene ve takiplerinin yap1larak laboratuar ve klinik bulgulara gore bag1mh olduklanna karar verilen ki ilerin ruh saghg1 ve hastahklan uzmanmca belirtilen madde bagimhhgi tedavi merkezlerine sevk edilmeleri ongorillmektedir (TCK, 20 10). Hilkiimltinlin saghk kuru luna sevk edildigi tarihin tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin ba lama tarihi olup; bu tarih denetim gorevlisinin hiiklimliiye yonelik psiko-sosyal 428 1 iikrii ADA AdemPEKER Atatiirk Oniuersitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii Dergisi (1): destege ba~lama tarihi olarak da ifade edilebilir. Bu siirecin ilk a~amasmda Degerlendirme f'ormu ve Madde Kullamm Listesi 9er9evesinde samk ve hiikiimliiniin uyu~turucu ve uyanc1 madde kullanmasmm nedenleri, etki ve sonu9lan hakkmda aynntih degerlendirme yapilarak on glin i9inde denetim plant hazirlamr ve mlidahale slireci i9inde ortaya 91kan sorun alanlanna gore mlidahale y6ntemleri uygulamr (Bozkurt, 2008). Ti.irk Ceza Kanunu'nun 191.maddesine gore, uzman, guvenlik tedbirinin uygulama sliresince, ki~iyi uyu~turucu veya uyanc1 maddenin k111lamlmasmm etki ve sonu9lan hakkmda bilgilendirir, ki~iye sorumluluk bilincinin geli~mesine y6nelik olarak 6glitte bulunur ve yo! gosterir; ki~inin geli~imi ve davram~lan hakkmda ii er ayhk siirelerle rapor dlizenleyerek hilkime verir. Tedavi siiresince devam eden denetimli serbestlik tedbirine,.tedavinin sana erdigi tarihten itibaren bir y1l siireyle devam edilir (TCK, 2010). Denetimli serbestlik hizmetlerinin etkin ceza adalet sistemine 6nemli katkisi oldugu goriilmektedir. Denetimli serbestlik sisteminin 6nemi, denetimli serbestlik uygulamalannm etkililiginin degerlendirilmesinin gerekliligini ortaya 91kartmaktadir. Denetimli serbestlik sisteminin ne oranda faydah oldugunun, amacma ne oranda ula~ildigmm ve bu siire te kar~ila~ilan sorunlann ortaya konmas1 denetimli serbestlik sjsteminin geli~tirilmesine 6nemli katkilar saglayabilir (Babaoglu, 2008). Bu dogrultuda bu ara~t1rmanm amac1, uyu~turucu veya uyanc1 madde kullanma nedenlerini belirlemek, tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulamalannm etkililigini, kazandirdildan ve olumsuz y6nlerini bu uygulamadan yararlananlann gorii~lerine dayah. olarak ortaya koymaktlr. I. Yiintem A. Ar~!Irmamn Deseni/Modeli Bu ara~trrma, hem betimsel tarama y6ntemiyle hem de nile! yontemle incelenen karma desenli bir h~madir. Karasar (2005) betimsel tarama modellerini ge9mi~te ya da halen varolan bir durumu varoldugu ~ekliyle betimlemeyi ama9layan ara~tmmi yakla~imlari olarak belirtmi~tir. Y1ldmm ve ~im~ek (2006) nitel ara~tirmayi, gozlem, g6rii~me ve dokiiman analizi gibi nitel veri toplama y6ntemlerinin kullamldigi, algilann ve olaylann dogal ortamda ger9eklii ve biitiinciil bir bi9imde ortaya konmasma yonelik nitel bir slirecin izlendigi ara~tirma olarak tammlamaktadir. B. l;:ah ma Grubu Ara~t1rmanm h~ma evreni, Sakarya Denetimli Serbestlik ve Yardrm Merkezi ~ube Mlidlirlligiinde, tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine tabi alan 276 ki~i olu~turmaktadir. Ara~tirma da ara~tirmaciya zaman ve ula~ilabilirlik aliismdan kolayhk saglayan uygun (convenience) 6mekleme yontemi (Bayram, 2009) kullamlarak 90 katihmci iizerinde geryekle~tirilmi tir. Ara~tlrma, saghk kurulu~undaki tedavi tarihinin bitiminden itibaren en az iki ay Denetimli Serbestlik ve Yard1m Merkezi ~ube Mlidiirliigline g6rii~meye gelen ki~iler iizerinde yliriitiilmii~ttir. Katiiimcilarm ki~isel 6zellikleri ile bilgiler tabla 1 'de gosterilmi~tir. Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygu/amasmm Etkili/iginin ince/enmesi (Sakarya iii Ornegi) 429 Tablo 1: Katihmciiann Ki~isel Oze
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks