Please download to get full document.

View again

of 50
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Filteren of doorprikken: hoe gaan we om met media en informatiebubbels. Inforum 2016: in information we trust!

Category:

Food & Beverages

Publish on:

Views: 10 | Pages: 50

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Filteren of doorprikken: hoe gaan we om met media en informatiebubbels Inforum 2016: in information we trust! Mediawijsheid? Het goed, effectief, en actief gebruiken van alle soorten media voor jouw participatie
Transcript
Filteren of doorprikken: hoe gaan we om met media en informatiebubbels Inforum 2016: in information we trust! Mediawijsheid? Het goed, effectief, en actief gebruiken van alle soorten media voor jouw participatie technisch, kritisch, strategisch consumeren, creëren klassiek, digitaal, iot tussen de doelen van de maatschappij en het individu Hype cyclus Mediahype? Amper 14 dagen waren voorbij gegaan voor deze stellingen gekend waren in heel Duitsland en binnen de vier weken kende bijna de hele Christenheid ze. Friedrich Myconius over het werk van zijn vriend Luther Mediahype? Drukken is Gods hoogste en meest extreme genade (Martin Luther) 1994 World Wide Web consortium (W3C) Mediahype? : Nicholas Negroponte, MIT: Het internet zal wereldvrede brengen door het verwijderen van nationale grenzen. Twenty years from now children (who are used to finding out about other countries through the click of a mouse) are not going to know what nationalism is. : Zuckerberg aan UN: Internet toegang kan helpen zorgen voor wereldvrede. Hype cyclus Media paniek? Want een jongere kan niet onderscheiden wat allegorisch en wat waarachtig is; Alle meningen die hij vormt op die leeftijd, zullen waarschijnlijk onuitwisbaar en onveranderbaar zijn; Daarom is het heel belangrijk dat de verhalen die jonge kinderen het eerste horen, gestoeld zijn op deugdelijke gedachten. Socrates (volgens Plato in De Republiek) Media paniek? Televisitis - ze kijken naar feuilletons in plaats van te studeren of te slapen... - ze leren vloeken - t is gemakkelijk, t is daar, het houdt hen van de straat vrt Media effect 1938 Radiouitzending - realistisch - vertrouwen in medium - horen/aandacht voor aankondiging - foute verificatie - slechts 2% bevolking getroffen - herhaling 1949 Quito Media effect Media effect Berelson 1949 Sommige soorten communicatie over sommige soorten onderwerpen die onder de aandacht gebracht worden van sommige soorten mensen in sommige soorten Elisabeth omstandigheden, Noellehebben sommige Neuman soorten effecten. (1973) Filter bubble: nieuwsgebruik Filter bubble: nieuwsgebruik Filter bubble: Eli Pariser Filter bubble: Eli Pariser Algoritmes om informatie te zoeken en te suggereren houden rekening met je surfgedrag, voorkeuren, contacten... Filter bubble Filter bubble Filter bubble Filter bubble: Eli Pariser Filter paniek? Onduidelijk effect - Weinig onderzoek over effect facebook, google - Onderzoek spreekt zichzelf tegen - Vertrouwen in suggesties en stijging consumptie zorgen misschien juist voor diverser gebruik? Communicatiewetenschap Onzekerheidsprincipe van Heisenberg - Op een bepaald moment kun je óf de snelheid óf de positie van een subatomair deeltje kennen (meten) maar niet allebei tegelijkertijd. Communicatiewetenschap Onvolkomen wetenschap - Experiment - realiteit - Bereik, aantal, selectie - Bewust - onbewust - Korte termijn - lange termijn - Oorzaken - correlaties Communicatiewetenschap Selectie bij zenden - Pack journalism - Zelfde cultuur en opleiding - Nauwe samenwerking - Zelfde bronnen - Traditie - Mediawerkelijkheid - Stereotype vereenvoudiging - Waan van de dag - Ideologie - Wiens brood men eet - Overheid - Advertentiemarkt - Gebruikers Agendasetting, priming, framing Selectie bij zenden Nieuwsmonitor Steunpunt Media - kranten - vooral over volwassen autochtone mannen. - etnisch-culturele minderheden komen veel minder voor, behalve bij rechten, vrijheden en criminaliteit. - één grote uitzondering: sporters - zeer weinig anders etnisch-culturele experten of getuigen - 19-uur VTM-Nieuws en VRT-Journaal - voxpops slechts 2% anders-etnische personen tot 2013 politici uit etnisch-culturele minderheden slechts 140 minuten, 50% enkel over het migratiethema. - journalisten - vinden etnisch-culturele minderheden niet erg bereikbaar en niet erg bereid, hebben weinig tijd en liever een quote van een mannelijke autochtoon uit hun netwerk, waar ze op kunnen rekenen. - zijn niet per se overtuigd van opdracht Selectie bij zenden Selectie bij zenden Selectie bij zenden Selectie bij zenden Selectie bij zenden Selectie bij zenden Selectie bij zenden Selectie bij zenden Selectie bij zenden Selectie bij zenden Selectie bij zenden Selectie bij zenden Daling advertentieinkomsten (o.a. door adblockers) - Click bait & user metrics - Native advertising - Content on platforms (google news, facebook instant articles ) - Nieuwe andere producten / gekoppeld? Selectie bij medium Selectie bij medium Selectie bij medium Selectie bij medium Selectie bij medium Selectie bij ontvangen Selectie bij ontvangen Selectie bij ontvangen Selectie bij ontvangen Selectie bij ontvangen The Guardian commissioned research into the 70m comments left on its site since 2006 and discovered that of the 10 most abused writers eight are women, and the two men are black. Selectie bij ontvangen - puur bereik - cognitieve dissonantie - betrokkenheid (nood, interesse, emotionele band) - betrouwbaarheid - voorkennis en kritische vaardigheden - sociale factoren (opinieleiders, uitwisselen, norm) Tijd voor informatiewijsheid Geen pure morele paniek over de filter bubble van online media nodig Wel zorgen over de filter van het hele media systeem Goede informatie vraagt veel werk Informatie die niet gebruikt wordt, bestaat niet / is geen informatie Wat kan dan de rol zijn van de informatieprofessional?
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks