Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

FİZİK SORULARI AÇISINDAN 1988 VE 1989 ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SINAVLARININ İNCELENMESİ

Category:

Design

Publish on:

Views: 30 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
FİZİK SORULARI AÇISINDAN 988 VE 989 ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SINAVLARININ İNCELENMESİ Giriş Y. Doç. Dr. Kudret ÖZDAŞ* Y. Doç. Dr. Mustafa ŞENYEL* Lise ve dengi okul mezunu öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına
Transcript
FİZİK SORULARI AÇISINDAN 988 VE 989 ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SINAVLARININ İNCELENMESİ Giriş Y. Doç. Dr. Kudret ÖZDAŞ* Y. Doç. Dr. Mustafa ŞENYEL* Lise ve dengi okul mezunu öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmeleri amacıyla sınav hazırlamak ve yapmak görev,i 2547 sayılı kanunun 0. maddesi uyarınca, Öğrenci Seçme ve Yerletirme Merkezine (ÖSYM) verilmiştir (). Yükseköğretim kurumlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve yerleştirilmesi ÖSYM tarafından iki basamaklı bir sınav sistemiyle gerçekleştirilmektedir. Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) adını alan ve genel olarak ortaokul I, II, III ve lise I, lı öğretim programlarını kapsayan birinci basamak sınavıyla, ikinci basamak sınavına girmeye hak kazanan adaylar belirlenmektedir. Ayrıca ÖSS sonuçları, bazı yükseköğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmede de kullanılmaktadır. Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖSY) olarak adlandırılan ikinci basamak sınavıyla ise, ÖSS'yi kazanmış adaylar arasında yeniden bir seçim yapılarak başarılı görülen öğrenciler, tercihleri doğrultusunda, yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmektedir (2). Her iki sınavda da çoktan seçmeli test yöntemi uygulanmaktadır. Bu makalede, 988 ve 989 ÖYS'lerdeki fen sorularının fizik, kimya ve biyoloji derslerine dağılımları konu edilecek ve bu dağılımlar fizik, kimya ve biyoloji derslerinin lise öğretim programlarındaki ağırlıklarıyla karşılaştırılacaktır. Ayrıca 988 ve 989 ÖYS fizik soruları ele alınarak, bunların lise Fizik Öğretim Programlarında yer alan hangi ünitelere ait oldukları saptanacak ve ortaya çıkan durum lise fizik eğitimi açısından değerlendirilecektir. Araştırm anın Kapsam Ve Yöntemi Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun tarihli kararına * Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü.Eskişehir. 28 göre, lise ve dengi okullardaki klasik modern ayrımı kaldırılmış ve buna göre düzenlenen Lise Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi kabul edilmiştir (3). Bu karar uyarınca tizik, kimya ve biyoloji derslerinin sınıflara göre haftalık ders saatleri dağılımı Çizelge 'de verilmiştir. Ders Çizelge Lise öğretim Programlarına Göre Fizik, Kimya ve Biyoloji Derslerinin Haftalık Ders Saati Dağılımları Lise I Lise II Fen K. Ed. K. Lise III Mat. K. Fen K. Ed.K. Fizik Kimya Biyoloji Kabul edilen bu yeni program tüm liselerde ders yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bu programa göre öğretim gören lise öğrencileri ders yılından itibaren mezun olmaya başlamışlardır. Bu yüzden araştırma kapsamımız 988 ve 989 ÖYS ile sınırlandırılmıştır. 988 ve 989 ÖYS'lerde yer alan fizik sorularının, lise Fizik Öğretim Programlarındaki ünitelere dağılımını saptamak için şöyle bir yol izlenmiştir: Sorular tek tek incelenerek, bunların hangi sınıfın, hangi ünitesinin kapsamına girdiği tesbit edilmiştir. Bir soru lise Pin 5. ünitesine aitse, bu ünitenin soru sayısına ilave edilmiştir. Eğer bir soru iki ya da üç üniteye dayandırılmış ise, bu ünitelerin soru sayılarına /2 veya /3 ilave edilmiştir. Bu şekilde her üniteye ait soru sayılarının toplamı bulunduktan sonra bunlar yüzdelik soranlara çevrilmiştir. Bu şeklide elde edilen verilerden, ÖYS fizik sorularının lise Fizik Öğretim Programlarında yer alan ünitelere göre dağılımlarını veren çizelgeler oluşturulmuştur. ÖYS Fen Bilimleri Testindeki Soruların Fen Derslerine Göre Dağılımı Öğrenci Yerleştirme Sınavında Fen Bilimleri Testi Matematik Testi Türkçe Testi Sosyal bilimler Testi Yabancı Dil Testi olmak üzere beş ayrı test bulunmaktadır. Sınava katılan öğrenciler, tercih ettikleri yükseköğretim kurumlarına göre bu testlerin en az üçünü cevaplamak durumundadırlar (4). Örneğin tercihlerinde Fen ve Mühendislik bilimlerine yer veren adayların 29 Fen Bilimleri Matematik Türkçe testlerini cevaplandırmaları gerekmektedir. Fen Bilimleri Testinde fizik, kimya ve biyoloji soruları yer almaktadır. Bu disiplinlerin Fen Bilimleri testindeki ÖSYM tarafından öngörülen ağırlıkları Çizelge 2 de verilmiştir. Çizelge 2'de ayrıca, 988 ve 989 ÖYS Fen Bilimleri Testinde yer alan fizik, kimya ve biyoloji sorularının hesaplanan yüzdelik dağılımları ile, lisede okutulan fizik, kimya ve biyoloji derslerinin, haftalık ders saatleri dikkate alınarak, üç yıllık yüzdelik dağılımlarına da yer verilmiştir. Ders Çizelge 2 Fizik, Kimya ve Biyoloji Derslerinin ÖYS'lerdeki ve Lise öğretim Programlarındaki Dağılımları ÖSYM tarafından öngöıülen ağırlıklar (%) ÖYS'deki ağırlıklar (%) Lise programlarındaki ağırlıklar (%) Lise III Lise III Fen K. Mat.K. Fizik Kimya Biyoloji TOPLAM Çizelge 2'nin son iki sütununda yer alan, fizik, kimya ve biyoloji derslerinin lise öğretim programlarındaki yüzdelik dağılımları hesaplanırken, bir öğrencinin ya Lise I, Lise II: Fen, Lise III: Matematik veya Lise I, Lise II: Fen, Lise III: Fen kollarında lise öğrenimini tamamlayacağı varsayılmıştır. Çünkü, tercihlerinde Fen ve Mühendislik Bilimlerine yer verecek bir öğrencinin Lise I, Lise II: Edebiyat, Lise III: Matematik veya Lise l, Lise II: Edebiyat, Lise III: Fen kollarını takip ederek lise öğrenimini tamamlama olasılığı oldukça zayıftır. Çizelge 2'den görüldüğü gibi ÖYS Fen Bilimleri Testinde yer alan soruların fizik, kimya ve biyoloji dersleri arasındaki dağılımı, lise ll'yi fen kolunda, lise lll ü ise matematik kolunda okumuş bir öğrenci için daha uygun düşmektedir. 30 988 ÖYS Fen Bilimleri Testindeki Fizik Sorularının Ünitelere Göre Dağılımı 988 ÖYS Fen Bilimieri Testinde 60 soru yer almıştır. Bu 60 sorunun 25 tanesi fizik sorusudur. Fizik sorularının 6 tanesi, sınava giren öğrencilerin tümü için ortak sorulardır. Geri kalan 9 tanesi ise bir klasik , diğeri modern başlıkları altında soru çiftleri şeklinde verilmiştir. Öğrencilerden, bu sorulardan kendilerine uygun olanları seçerek cevaplandırmaları istenmiştir., Liselerde şu anda uygulanmakta olan Fizik Öğretim Programları, Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun tarihi kararı ile kabul edilmiştir (5). Bu programlarda yer alan ünitelerin sınıflara göre dağılımı Çizelge 3'te gösterilmiştir. ÖYS'lerde yer alan fizik sorularının ünitelere göre dağılımı, Çizelge 3'teki ünite başlıkları esas alınarak MEB tarafından hazırlatılan ders kitaplarına (6,7,8) dayanılarak saptanmıştır. Klasik ve modern ayrımı dikkate alınarak Bölüm 2'deki esaslar uyarınca saptanan, 988 ÖYS fizik sorularının ünitelere göre dağılımı Çizelge 4'te verilmiştir. Çizelge 3 Lise Fizik öğretim Programlarında Yer Alan Üniteler Sınıf Ünite No Ünite Adı ölçme ve Birim sistemleri 2 Kuvvet 3 Hareket (Bir Doğru Boyunca Hareket) LİSE I 4 Newton'un hareket Kanunları 5 Yeryüzünde Hareket ve Genel Çekim 6 Impuls ve Momentum 7 Enerji Magnetizma 2 Elektrostatik LİSE II 3 Elektrik Akımı 4 Elektromagnetik Indüksiyon 5 Işık Dalga Hareketi 2 Işık Teorileri. 3 Atom Teorileri LİSE III 4 Yüklü Parçacıkların Elektrik Alanda Hareketi 5 Yarı İletkenler 6 Atom Çekirdeği 7 Güneş Enerjisi 3 Çizelge ÖYS Fizik Sorularının Ünitelere Göre Dağılımı Klasik Modern Sınıf Ünite Soru Yüzdelik Soru Yüzdelik No sayısı Pay (%) sayısı Pay (%) LİSE I 4 3,50 4 2, ,33 5,33 6,50 6 2,84, ,33 3, LİSE II 3,50 6, , , _ LİSE III TOPLAM Çizelge 4'ten görüldüğü gibi 988 ÖYS'de, Lise Fizik Öğretim Programlarında yer alan toplam 9 ünitenin Klasik ayrımına göre 7 Modern ayrımına göre 7 sinden hiç soru çıkmamıştır. Başka bir deşiyle, her iki ayrıma göre de soru çıkmayan ünitelerin, toplam üniteler içindeki payları %37 dir. Yine Çizelge 4'ten görüldüğü gibi, klasik ayrımına göre yalnızca iki üniteden (Lise I: Ünite 4, Lise II: Ünite 4) sorulan 25 sorunun % 36 sı düzenlenmiştir. İki ünitenin, 9 ünite içindeki payı sadece % dir. Modern ayrımı dikkate alındığında da benzeri bir durum karşımıza çıkmaktadır. Burada yine iki üniteye (Lise I: Ünite 7, Lise III: Ünite 2) dayandırılan soruların yüzdelik payı % 29 dur. 988 ÖYS fizik sorularının lise I, II, III fizik programlarına göre yüzde 32 lik dağılımları şöyledir: KLASİK Lise I : % 48 Lise l( : % 40 Lise III: % 2 MODERN Lise I : % 44 Lise II : % 32 Lise III: % 24 Görüldüğü gibi her iki ayrıma göre lise l'den en fazla, lise lll'ten en az oranda soru düzenlenmiştir. Dikkati çeken başka bir durum da şudur: Lise I : Ünite Lise I I : Ünite Lise II : Ünite 4, 5, 6, 7 den ne klasik, ne de moden ayrımına göre hiçbir soruya yer verilmemiştir. Yani lise I, II, III Fizik Öğretim Programlarında yer alan 9 ünitenin aynı 6 ünitesinden her iki grupta da hiçbir soru bulunmamaktadır. 989 ÖYS Fen Bilimleri Testindeki Fizik Sorularının Ünitelere Göre Dağılımı Tıpkı bir önceki yılda olduğu gibi 979 ÖYS Fen Bilimleri Testinde yer alan 60 sorunun 25'i fizik sorusudur. 25 sorunun 20'si ortak, geri kalan 5'i ise klasik ve modern ayrımına göre çift olarak düzenlenmiştir, bu soruların lise I, II, II fizik öğretim programlarında yer alan ünitelere göre, modern ve klasik ayrımı göz önüne alınarak hesaplanan dağılımı ve yüzdelik payları Çizelge 5'te verilmiştir. 989 ÖYS fizik sorularının ünitelere göre dağılımı 988'inkinden pek farklı değildir. Çizelge 5 ten görüldüğü gibi 989 ÖYS'de Klasik ayrımına göre 7 Modern ayrımına göre 6 üniteden hiç soru sorulmamıştır. Soru düzenlenmeyen ünitelerin, toplam 9 ünite içindeki yüzdelik payları Klasik : % 37 Modern : % 32 olarak gözükmektedir. 33 Çizelge ÖYS Fizik Sorularının Ünitelere Göre Dağılımı Klasi k Modern Sınıf Ünite Soru Yüzdelik Soru Yüzdelik No sayısı Pay (%) sayısı Pay (%) LİSE I LİSE II LİSENİ TOPLAM Soruların; klasik ayrımına göre % 52'si yalnızca dört üniteden (Lise I: Ünite 5, 7 ve Lise II; Ünite 3, 5), modern ayrımına göre ise yine % 52'si dört üniteden (lise I: Ünite 5, Lise II: Ünite 3,5 ve Lise III: Ünite ) sorulmuştur. Bir başka deyişle her iki ayrıma göre de toplam 9 ünitenin yalnızca % 22'sinden soruların % 52'si düzenlenmiştir. 989 ÖYS fizik sorularının lise I, II, III fizik programlarına göre yüzdelik dağılımları şöyledir: KLASİK MODERN Lise I : % 52 Lise I :.%48 Lise II :% 40 Lise II : % 32 Lise III: % 08 Lise III: % 20 Görüldüğü gibi her iki ayrıma göre de lise l'den en fazla, lise lll'ten 34 en az oranda soru düzenlenmiştir. Bu dağılımları 988 ÖYS'deki dağılımlarla karşılaştırdığımızda lise ll'nin payının değişmediği, lise Pin payının her iki grupta % 4 arttığı, lise lll'ün payının ise yine her iki grupta % 4 azaldığı gözlenmektedir. Yani fizik sorularının sınflara göre dağılımı dikkate alındığında, denge lise lll'ün aleyhine giderek bozulmaktadır. 6. Sonuç ÖSYM tarafından düzenlenen üniversitelere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük sınav organizasyonudur. Gerek hitap ettiği kitlenin büyüklüğü, gerekse sınav sonuçlarının öğrenclierin geleceklerni etkilemekteki rolü bakımından bu sınavlar büyük önem taşımakta ve daima kamuoyunun dikkateni üzerinde toplamaktadır. Bu açıdan yaklaşıldığında, bu sınavların hazırlanış ve uygulanış bakımından çok titiz bir çalışmayla gerçekleştirilmesi gerektiği ortadadır. Uygulama açısından sınavlar çok başarılı olarak cereyan etmektedir. ÖSYM; gizliliğe uyulması, sınavların hiçbir kuşkuya yol açmayacak biçimde yapılması ve sonuçlara en küçük bir gölge düşünülmemesi yönlerinden bu büyük ve önemli organizasyonu başarıyla gerçekleştirmektedir. Ancak soruların öğretim programlarında yer alan ünitelere dağılımı bakımından aşılması gereken sorunlar vardır. Herhangi bir sınavın planlanmasında; Amacın saptanması Yoklanacak davranışların listelenmesi Sınavın kapsayacağı konuların listelenmesi Sınav zamanının seçimi gibi aşamalar vardır (9). ÖSYM gibi deneyimli bir kuruluşun bunları dikkate aldığı kuşkusuzdur. Ancak sınavın kapsayacağı konular listesinde lise I ve ll'den birer, lise lll'ten dört ünitenin son iki dönem ÖYS'lerde yer almaması başka bir ifadeyle lise Fizik Öğretim Programında bulunan toplam 9 ünitenin 6'sından ne 988, ne de 989 ÖYS'de hiçbir soruya yer verilmemesi isabetli değildir. Özellikle lise III fizik Öğretim Programında yer alan 7 ünitenin son 4'ünden her iki dönemde de soru düzenlenmemiş olması dikkat çekicidir. İkinci basamak sınavları, ortaöğretim ders yılı tamamlandıktan sonra yapılmaktadır, bu yüzden lise III Fizik Öğretim Programının son konularının yetişmemesi nedeniyle böyle bir durumun ortaya çıktığı ileri sürülemez. Programların yetiştirilememesi gibi bir olasılık dikkate alınacaksa, bu lise I ve lise II Fizik Öğretim Programları için de geçerli olur. Oysa gerek lise Pin, gerekse lise ll'nin son ünitelerinden hem 988, hem de 989 ÖYS'lerde sorular düzenlenmiştir. 35 Üniversitelere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları lise Öğretim Programlarına dayalı olarak yapılmaktadır. Fakat bu sınavların lise Öğretim Programlarının uygulanmasını yakından etkilediği de bir gerçektir. Örneğin 988 ve 989 ÖYS'nin her ikisinde de aynı 6 üniteden fizik sorusu çıkmamış olması bazı sakıncalar doğurmaktadır. Soru düzenlenmeyen ünitelerin 4'ünün, zaten 7 üniteden ibaret lise III Fizik Öğretim Programında yer alması, bu sınıftaki fizik programının amacına ulaşması bakımından oldukça sakıncalıdır. Büyük sınava hazırlanan lise son sınıf öğrencilerinin, geçmiş yıllardaki soru dağılımının bilincinde olmaları, lise III fizik eğitimini olumsuz önde etkiler mahiyettedir. Nasıl olsa lise lll'ün son dört ünitesinden soru çıkmıyor. olgusunun etkisi altındaki öğrencilerin, bu ünitelerin öğretimi esnasında ilgisiz kalacakları doğaldır. Bu durumda, bu konuların öğretilmesiyle hedeflenen amaca ulaşılamayacaktır. Daha önce belirttiğimiz gibi, ÖYS Fen Bilimleri Testinde yer alan 60 sorunun 25'i fizik sorusudur. Üç yıllık tüm lise Fizik Öğretim Programında toplam 9 ünite olduğuna göre, her üniteden soru düzenlenip, kalan 6 soruyu ağırlığı olan ünitelerden seçmek mümkündür. Böyle yapıldığı taktirde gerek öğretmenler, gerekse öğrenciler tarafından programda yer alan tüm ünitelere gereken ağırlık zorunlu olarak verilecektir. Böylece programda yer alan her konunun öğretilmesiyle hedeflenen amaca ulaşmak mümkün olacaktır. KAYNAKLAR Yükseköğretim Kanunu, Kanun no: 2547, 6//98 Tarih ve 7506 Sayılı Resmi Gazete. 2 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Klavuzu, Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun Tarih ve 6 No'lu Kararı, MEGSB Tebliğler Dergisi, Cilt: 48, Sayı: 296, 23/9/ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme ikinci Basamak Klavuzu, Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun 26/9/985 Tarih ve 9 No'lu Kararı, MEGSB Tebliğler Dergisi, Cilt: 48, Sayı: 298, 7/0/ Sabancı, M., Akar, A., Üzün, Ş., ve diğerleri, Lise I Fizik, Ders Kitapları Dizisi: 68, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, Özdemir, B., Dunay, R., Gürel, I., vediğerleri, Lise II Fizik, Ders Kitapları Dizisi: 24, Oğul Matbaacılık San., İstanbul, Özmen, A., Tanrıkulu, N. I., Aydemir, I., ve diğerleri, Lise III Fizik, Ders Kitapları Dizisi: 263, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, Turgut, M. F., Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları, Nüve Matbaası, Ankara,
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks