Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

FlKlH USÜLÜ VE islam FELSEFESiYLE ilişkisi* PRiNCiPLES OF ISLAMiC JURiSPRUDENCE AND its REL.ATiONSHiP WiTH ISLAMiC PHiLOSOPHY

Category:

Technology

Publish on:

Views: 26 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.11, 2008, s FlKlH USÜLÜ VE islam FELSEFESiYLE ilişkisi* PRiNCiPLES OF ISLAMiC JURiSPRUDENCE AND its REL.ATiONSHiP WiTH ISLAMiC PHiLOSOPHY Ali Cuma Muhammed**/
Transcript
İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.11, 2008, s FlKlH USÜLÜ VE islam FELSEFESiYLE ilişkisi* PRiNCiPLES OF ISLAMiC JURiSPRUDENCE AND its REL.ATiONSHiP WiTH ISLAMiC PHiLOSOPHY Ali Cuma Muhammed**/ çev. Hasan ÖZER*** 1-FIKIH USULÜ VE YÖNTEM Fıkıh usulü, Müslüman aklının ürettiği ve geçmiş milletierin hiç birisinde benzeri bulunmayan orijinal bir ilim dalıdır. Onun durumu hadis ilimleri ve ıstılahlarının durumu gibidir. Bu ilimierin her ikisi de ince manalar içeren metotlardır. 'İlmu usüli'l-fıkıh ve aliikatühu bi'l-felsefeti'l-islamiyye, el-ma'hedü'l-alemi li'l-fikri'l-islami, Kahire, birinci baskı, h m. ı996. Bu yazıda fıkıh usulünün İslam felsefesiyle değil genel felsefeyle olan ilgisinden bahsedilmektedir. Dolayısıyle bu yazının başlığı İlmu usüli'l-fıkh ve alakatühu bi'l-felsefe şeklinde olsa idi daha isabetli olurdu kanaatindeyiz. (çev) Prof. Dr, Mısır Genel Müftüsü yılında Beni Suveyfde doğdu. Ayn Şems Üniversitesi Bakaluris Ticaret Bölümü'nü bitirdi. Lisans eğitimini Ezher Üniversitesi Arap-İslam Araştırmaları Fakültesi'nde 1979'da tamamladı. Masterini 1985'de Ezher Üniversitesine bağlı Külliyetü'ş-Şeri'a'nm Fıkıh Bölümü'nde peldyi dereceyle tamamladı. Doktorasını aynı üniversitenin Fıkıh Usulü Bölümü'nde yine birineilikle bitirdi. Ezher Üniversitesi Arapça ve İslami İlimler Fakültesi'nde Fıkıh UsUlü öğretim üyeliği yaptı. 1995'te Ezher Üniversitesi'nde fetva komisyonu üyeliğine, 1996'da Din İşleri Yüksek Kurulu Fıkıh komisyonu üyeliğine, 1994'te İslami Araştırmalar Akademisi İlmi Komisyonlar üyeliğine seçildi. Halen bu görevlerini yürütınektedir. 1996'dan beri Uluslararası İslam Düşünce Enstitüsü'nde akademik danışmanlık görevinin yanısıra bir süre Kahire Mektebi müdürlüğü yaptı. 1993'de İslam İk:tisadı Salih Abdullah Karnil Merkezi Müdür yardımcılığına getirildi. El-Müslimü'l-Muasır, Rabıtatü 'i-cami' ati'l-arabiyye, el-iktisadü'l-islamiyye, Mecelletü '1- Müslim, Mecelletü'l-İslam, Mecelletü'l-Külliyeti'd-Dirasati'l-İslamiyye ve'l-arabiyye gibi birçok ilmi ve kültürel dergilerin yayın kurullarmda bulundu. Gerek şahsi gerekse Ezher rektörü adına İtalya, İngiltere, Rusya, Amerika, Malezya, Japonya gibi ülkelerde ilmi toplantılara katıldı. Kahire'de Habitat , Pelcin'de ise Kadın konulu toplantıların koordinatörlüğünü üstlenen İslami Araştırmalar Kurulunun komisyon üyesi olarak faaliyetlerde bulundu. Önemli Eserlerinden Bazıları: el-müstalahü 'l-usulf, Kadiyyetü tecdidi usuli'l-fıkh, el-hükmü 'ş-şer'f 'inde 'l-usfiliyyfn, Eserü fehlibi 'l-mahal fi'lhükm, el-medhal li-diraseti'ş-şeri'ati 'l-islamiyye, Aldkdtü usuli 'l-jikhi 'l-isldmiyye, Mebdhisü 'l-emr inde 'l-usuliyyin, er-rü ya ve hüciyyetüha 'l-usuliyye, en-nesh inde 'l-usfiliyyin ve en-nazariyydtü 'l-usuliyye. '** T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Selçuk Eğitim Merkezi! KONYA, 168 Ali Cuma Muhammed 1 çev. Hasan ÖZER Fıkıh usulü, dini metinlerin (şer'i nassların) anlaşılması için geliştirilmiş bir metottur. Fahruddin er-razi (v. 606/1209), kendi öğretisinde fıkıh usulünün bilimsel yöntemlerinin temel parametrelerini zikrederek el-mahsul adlı eserinde bu ilmi şöyle tarif eder: Genel hatlarıyla fıkhın yöntemlerinin, delillerden fıkhi sonuçlar çıkarma usullerinin ve müctehidin ehliyetiyle ilgili hususların bütünüdür. 1 Beydavi (v. 685/1286) de fıkıh usulünü şöyle tanımlar: Genel olarak fıkhın delillerinin, bu delillerden fıkhi hükümler çıkarma tarzının ve müctehid ile onu taklit edenlerin 2 durumunun bilgisidir. 3 Yukarıdaki tanımlardan hareketle bu yöntemin temel unsurlarını şu şekilde tespit etmek mümkündür: Fıkhın kaynakları Yöntemleri Müctehitte aranan şartlar. Bu üç unsur aynı yanlışa akli esaslardır. zamanda herhangi bir ilmi tetkikatta araştırınacıyı düşmekten ve subjektiflikten koruyan, objektif olmaya yaklaştıran Hadis usulü ilminde mündemiç olan hadis ilimleri, cerh ta'dil ilimleri veya rivayet ve dirayet bakımından hadis ilimleri, hadislerin sübutunu araştıran ve onlardan kastedilen mananın en doğru şekilde anlaşılınasını sağlayan metotlar bütünü olarak kabul edilmiştir. Zira hadis ilimleri, rivayetin kabulüne ya da senet veya metin bakımından reddine hüküm verebilmek için hem senet hem de metin tenkidini içerir. Diğer milletlerde bulunmayan bu sistem, Müslümanlara has orijinal bir metottur. Yahudilerin de daha önce isnatla ilgili çalışmalara giriştikleri, bu ilmi kurmak için çalıştıkları, ancak başarılı olamadıkları görülmektedir. Zira Yahudilere ait az miktardaki senedin Hz. Musa'ya ulaşınamasına karşın, bizdeki Hz. Peygambere ulaşan (merffı.) senetler yüz binleri 4 aşmaktadır. Hatta onlardaki senetierin başlangıcı ile Hz. Musa arasında, bir rivayete göre bin beş yüz yıl, bir başka rivayete göre otuz asırdan (veya nesilden) fazla bir süre bulunmaktadır. İbn Hazm (v. 456/1064), el-faslfi'l-milel ve'l-ehva' ve'n-nihal isimli eserinde şöyle demektedir: ı Fahruddin er-razi, Mahsul, I, ( ~1) kelimesi, müctehid ve mukallid in her ildsini de ifade etmektedir (bk Kemaleddin Muhammed b. Abdurrahman, Teysiru'l-vusul ila Minhacü'l-usül mine'i-menkul ve'l-ma'kul, I, 284 (çev). 3 Kadı Beyzavi, Mınhdcu '1-usül, I, Sehavi, Fethu '1-Muğis, I, Fıkıh Usulü ve islam Felsefesiyle ilişkisi 169 ... Yahudilerde, başlangıcı ile Hz. Musa arasında çok uzun bir zamanın bulunduğu rivayetler çoktur, hatta onların en ali senetleri de böyledir. Onlar senetlerinde, bizim senederimizle Hz. Muharnrned'e ulaştığırnız yakınlıkta, Hz. Musa'ya yaklaşarnayıp belli bir yerde kalırlar. Bu şekilde kalmaları da kaçınılmazdır. Çünkü kendileriyle Hz. Musa arasında kesin olarak bin beş yüzyılı veya otuz asrı aşkın bir süre mevcuttur. Zira onlar nakilleriyle (senetleriyle) ancak HiHU, Şernani, Şern'un, Mer'akib ve benzerlerine ulaşabilrnişlerdir. Bir haharnın, Hz. Musa'dan sonraki peygamberlerden birinden sözlü olarak naklettiği Bir kişinin, kardeşi ölünce yeğeniyle evlenebileceği rivayetinde olduğu gibi, sonraki peygamberlerden nakledilen rivayetler bile ciddi sıkıntılar içermektedir. (Onlardan çok daha yakın tarihte bulunan) Hıristiyanlarda da, talakın hararnlığını bildiren rivayet dışında bizdeki senet zincirinin bir benzeri yoktur. Bu rivayet zincirinin de başlangıcında, yalancılığı kesinleşmiş bir ra vi bulunmaktadır. 5 Kuşkusuz doğru bilgiyi arayan kimse için akli düşünce, öncelikle hüccetin dayanağından (üzerine delilin bina edildiği esastan) emin olmaktır ki Müslüman için en güvenilir deliller (kaynaklar) Kur'an ve sünnettir. Bu delillerin doğruluğunu araştırıp onaylarnak için ise bir metot gereklidir. Söz konusu delillerin doğruluğu sübut açısından onaylanırsa akabinde onları nasıl anlarnalıyız? sorusu gündeme gelir. Dolayısıyla bu metot, söz konusu hedefin gerçekleştirilmesi için en küçük ayrıntıları bile göz ardı etmeyen bir metot olmalıdır. 2-UYGULAMALAR VE FELSEFI DÜŞÜNÜŞ, METODU ORTAYA KOYAR Metodu, pratiklere kaynaklık eden bir felsefe (teori) olarak kabul edersek -ki bu bana göre metodun tanırnıdır- fıkıh usulüyle İslam felsefesi arasındaki ilişkinin boyutu ortaya çıkar. Şüphesiz fıkıh usulü, nassı anlamak için gerekli olan uygularnaları izah etmeyi ve insan fiilinin vasıflarını belirlerneyi içine almaktadır. Bu vasıflar, usulcülerin hüküm olarak tanımladıkları çerçevede ele alınır. Onlara göre hüküm: Allah'ın mükelleflerin fiilieri ile ilgili iktiza (gerekli kılma), tahyir (serbest bırakma) veya vad' (iki durum arasında sebep, şart ve rnani ilişkisi kurma) şeklindeki hitabıdır. 6 Hüküm; vucub, hurrnet, nedb, kerahet ve ibaha kısırnlarına ayrılır. Hükrnün bu kısırnları, anlamlı bir cürnlede rnübteda konumunda olan insan fiilierinin sıfatları, hüküm de onun haberidir. 7 Böylece fıkhın meseleleri oluşmaya başlar. Fıkhın konusu insan fiilleri, 5 İbn Hazm, el-fas/, II, Ali Cuma, el-hüknı 'inde'!- usfıliyyin, s ~ı. J.:iy.Jı = uı...l'il J..! (İnsan fiili olan hırsızlık haramdır.) (çev) 170 Ali Cuma Muhammed 1 çev. Hasan ÖZER fıkıh usulünün konusu ise kendilerinden hüküm elde edilmesi cihetiyle icmali delillerdir. 8 Şüphesiz fıkıh usulü içerisindeki bu uygulamalar, islam felsefesi konularının ve kelam ilminin temsil ettiği bütüncül (tümel) bir bakıştan ortaya çıkmakta ve kaynaklanmaktadır. imam Zerkeşi (v. 794/1392) fıkıh usfılü alanında kaleme aldığı el Bahru'l-muhft isimli kapsamlı eserinde fıkıh usulünün pratiklik ilkesine vurgu yaparak bir kısım insanların, bu ilmin kendi başına bir varlığı olmayan, vasıta ilimlerden olduğu yönündeki iddialarını reddederek şöyle demektedir: Denilirse ki, fıkıh usfılü esas itibariyle çeşitli ilimlerden oluşmuş bir parçalar bütünüdür. Bir parçası nahve aittir. Mesela, harflerin manası, istisna, zamirierin merciini bulma ve hassı amın üzerine atfetme gibi fakihin ihtiyaç duyduğu ve kullandığı birçok konu nahvin konularıdır. Bir parçası da kelam ilminden alınmıştır. Mesela, hüsün-kubuh, ilahi takdirin ezeliliği, (Kur'an ve sünnette) neshin varlığı, insan fiilleri gibi fıkıh usfılündeki bazı konular da kelam ilminin konularıdır. Bir parçası da filolojiye (dilbilim) aittir. Mesela, emir-nehiy, umumifade eden sigalar, mücmel-mübeyyen, mutlak-mukayyed konuları da dilbilimin konularıdır. Bir parçası da hadis ilminden alınmıştır. Fakihin kullandığı hadis rivayetleri aslında hadis ilminin konusudur. Bu ilimleri bilen kişi, bu hususta fıkıh usfılüne ihtiyaç duymaz. Bilmeyene de fıkıh usfılü, bu ilimleri kuşatıcı bir şekilde öğretmez. Diğer ilimlerden aldıklarını bir tarafa bırakırsak fıkıh usulünün kendisine ait olan icma, kıyas, tearuz (delillerin çatışması) ve ictihad gibi birkaç konu kalmaktadır. İcma hakkında söylenenlerin bir kısmı kelam ilminden alınmıştır. Kıyas ve tearuz konularının bir kısmını da fakih bu ilimden bağımsız olarak ortaya koymuştur. o halde tek başına fıkıh usulünün faydası çok azdır. Bizim buna cevabımız bu iddianın doğru olmadığıdır. Çünkü usulcüler, Arapların dil kullanımında bulunan, nahivcilerin ve dilcilerin dahi ulaşamadığı birçok şeyi derinlemesine tetkik etmişlerdir. Zira Arapça çok geniş bir alana sahip olup bu dile yaklaşımlar da farklı farklıdır. Lügat kitapları, kelimelerin lafızlarını ve zahir manalarını kaydetmekte, ince manaları ise içermemektedir. Bu ince manalar da dilcinin tetkikine ilaveten usuleünün bakış açısıyla yeni bir incelemeye ihtiyaç duymaktadır. Mesela, emir, nehiy ve umum lafıılan her ne kadar yukarıda iddia edildiği gibi dilbilimin konuları olsa da, emir kipinin vucubiyete, nehiy kipinin haramlığa delateti, (JS') ve benzerlerinin umum ifade etmesi dilbilimin değil fıkıh usulünün çıkarımlarıdır. Bu söylediklerimiz, nahiv kitaplarında istisna konusunda zikredilenler için de geçerlidir. Mesela, istisna'nın hükümden önce mi sonra mı çıkarılacağı hususu böyledir. Bunun dışında, usulcülerin değindiği, özel bir istikra (tümevarım) ve Arap dilindeki nahiv kurallarının gerektirmediği özel deliller- 8 Kitap, Sünnet, icma, kıyas, istihsan vb. deliller (çev.) Fıkıh Usulü ve islam Felsefesiyle ilişkisi 171 le ele aldıkları başka incelikler de aynı şekildedir. Konuyla ilgili şaşırtıcı örnekler kitabın ilerleyen bölümlerinde gelecektir. 9 İmam Zerkeşi'den daha önce Sübki de el-ibhdc şerhu'l-minhdc adlı eserinde bu düşünceyi vurgulamıştır. O şöyle diyor: Her ne kadar dilciler kitaplarında yer vermemiş olsalar da, lügat itibariyle asıl kelimesi için verilen tanımlamalar, dilcilerin hiç ifade etmedikleri manaları usulcülerin yakalamış olduğu konusunda dikkatimizi çekmektedir. ıılo Bu alıntılardan hareketle, fıkıh usulünde gerekli araç ve uygulamaların varlığını ve bunların işlevlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini ve bir arada oluşturdukları sentezi bütüncül bir bakışla açıklayacağız. 3-FELSEFE İLE FIKIH USULÜNÜN ORTAK KONULAR! Konusu açısından felsefenin tarifinin başlıca üç ana konuyu [varlık (Allah, kainat, insan), bilgi (mantık) ve değer (ahlak ve estetik) konularını] kapsadığını 11 göz önüne aldığımızda, fıkıh u sulu ile İslam felsefesi arasıdaki buluşma noktalarını ve aralarında var olan ilişkiyi açıkça görebiliriz. Zira İslam felsefesi, araştırma kaynaklarını, bu kaynakları anlamanın biçimini ve daha önce geçtiği üzere araştırmacıda bulunması gereken özellikleri bilmede kendini gösteren uygulamalar topluluğunun temeli sayılır. Bu ise üç düzeyde oluşur: Fıkıh usulü ile İslam felsefesi'nin ilişkisini kavramak. Bu ilişkiyi harekete geçirme ve ondan istifade etme. Her iki alanın yararına bu ilişkinin gelişmesini hedefleme. ı- ilişkinin kavranması: Fıkıh usulü ile İslam felsefesi arasındaki ilişkinin anlaşılması birkaç konuda ortaya çıkar. a- Ortak meseleler: Bu meseleler, Fıkıh usulü ile Kelam arasındaki ortak sorunlar olarak adlandırılır. Kelam ilmi geleneksel anlamıyla felsefi önermelerle ilgilenir. Ayrıca, varlık ve yokluk, bilgi ve değerler mevzuları da Kelam ilminin konuları arasındadır. Kelam ilmi, varlığın mahiyeti ve eşyanın tabiatından bahseder; eşyanın hakikatini, mahiyetini, düşünce ameliyesinin keyfiyetini, mertebelerini ve tümellerini açıklar. Allah hakkında tevhid, k~l.inat'ın iman ve nefsin tezkiyesi gibi tümel önermeler, bunların yanında adalet, hüsün ve 9 Zerkeşl, el-bahru'l-muhit, I, ı3-ı4 10 İbnü's-Sübkl, el-ibhfic, I, ı ı. 11 Tevfik Tavil, Üsüsü '!-felsefe, s. 88 vd. 172 Ali Cuma Muhammed 1 çev. Hasan ÖZER kubuh'un akılla bilinmesi gibi cüz'i/tikel değerlerle fıkıh usulünün pek çok meselesinde gördüğümüz ve birbirini takip eden sorular olarak isimlendirebileceğimiz bir yolla ilgilenir. Bu sorular silsilesini takip ederek kendimizi kelam alanında buluruz. Birbirini takip eden sorulardan kastımız, eşyanın hakikatini keşfetmeye, temellerini ve asıllarını araştırmaya çalışırken önceki bir soruya verilen cevaptan sonra gelen niçin sorusudur. Örneğin bir usulcü, içkinin haram oluşunun illetini araştırarak Allah içkiyi neden haram kıldı? diye sorduğunda buna dair ilk cevap, Allah'ın içkiyi kendisinde bulunan sarhoş edicilik özelliğinden dolayı haram kıldığı şeklinde olacaktır. Bu, usı1lcülerin hükmün illeti olarak isimlendirdikleri şeydir. Onlara göre illet, hükmün kanmasına uygun olan manayı içeren zahir ve munzabıt (şartlara ve durumlara göre değişiklik arz etmeyen, yerleşik) bir vasıftır. Bu ilk verilen cevabı ilk illet olarak İsimlendirmemiz mümkündür. Sonra usulcü sarhoş edicilik niçin haram kılmaya uygun bir vasıftır diye sorar ve bu soruya şöyle cevap verir: Çünkü sarhoş edicilik aklın gitmesine sebeptir. Aklı korumak ise korunması zaruri olan meşhur beş unsurdan biridir. Bu beş unsur, nefsi, aklı, dini, ırzı ve malı korumaktır. İkinci mertebedeki bu cevabı illetin illeti veya ikinci illet olarak isimlendirebiliriz. Çünkü bu, ilk sorudan doğan ikinci sorunun cevabıdır. Sonra sorular silsile şeklinde devam eder ve Aklın gitmesi niçin nehyi (yasaklama) gerektirdi? sorusu gündeme gelir. Bu sorunun cevabı da, aklın mevcudiyetinin teklifin illeti olduğu şeklindedir. Teklif ise ancak Allah'ın kullarını yaratmasındaki muradının gerçekleşmesi içindir. Vahyin bize bildirdiğine göre, Allah'ın insanları yaratmasındaki muradı, kendisine ibadet etmeleri ve dünyayı imardır. Zira ayet-i kerimelerde ''Ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım , 12 O sizi topraktan yarattı ve size orada yaşama imkanı verdi , 13 Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım 14 buyrulmuştur. Böylece, bu uzayıp giden sorulara verilen cevap kademelerinin birinde kendimizi kelam konularına geçmiş olarak buluruz. Verilen bu son cevabı illetin illetinin illeti veya üçüncü illet olarak isimlendirebiliriz. Burada fakihlerin ve usı11cülerin sözlerinin inceliklerinden birine dikkat çekmemiz gerekiyor. Çünkü onlar herhangi bir hükmün illeti bulunamadığında onun te'abbudf olduğunu söylerken bu konuda ihtilaf ettiklerini görüyoruz. Bazıları belli bir hükmün muallel (illeti tespit edilebilir) olduğu, bazıları ise bunun muallel olmadığı aksine te'abbudi olduğu görüşündedirler. Bazen de onların bir hüküm için illet tespit ettiklerini, sonra bu görüşlerinden dönerek o hükmün te'abbudi olduğunu söylediklerini görürüz. Yine onlardan bazılarının bir kısım hükümlerin muallel olduğu görüşünde olduklarını, bazılarının da Allah'ın hükümlerinin muallel olmadığı düşüncesinde olduklarını da 12 Zilriyiit (51), HUd (ll), Bakara (2), 30. Fıkıh Usulü ve islam Felsefesiyle ilişkisi 173 görebiliriz. Fakihlerin, birbirini takip eden sorular teorisinin aniaşılmasıyla tüm bu hususlada ilgili tenakuzlar çözülecektir. Şöyle ki, fakihin, hükmün kanmasına uygun olan makul bir manayı içeren zahir ve munzabıt bir vasfı bulmaktan aciz kalması ve sorulan soruya bu, Allah'ın emridir, bu emre uymak gerekir demekten başka çaresinin olmayışı, taabbudiliğin mahiyetidir. Örneğin; bilinen şekliyle abdest konusunda, bilinmeyene ki-o da düşüncenin hakikatidir- ulaşmak için bilinenleri belli bir tertibe koymak (sebepsonuç ilişkisini kurmak) suretiyle, neden belli uzuvların belli keyfiyette yıkandığı sorusuna cevap vermek mümkün değildir. Bu sebeple abdest, sırf te'abbudi bir ibadet olarak görülmüştür. Şu mesele de bu konunun örneğidir: İmam Malik'e, köpeğin yaladığı kabın, ilki toprakla olmak üzere niçin yedi kere yıkanması gerektiği sorulduğunda bu soruya verecek cevap bulamadığı için bu yıkamaların te'abbudi olduğunu söylemek durumunda kalmış, İmam Şafii aynı soruya, köpeğin salyasının idrardan daha galiz bir necaset olduğu gerekçesiyle, köpeğin necaset-i galiza olduğu şeklinde cevap vermiştir. Fakat bu cevabına binaen kendisine niçin köpeğin salyası diğerlerinden daha çok necistir diye sorulduğunda ikinci soruya, ikinci illette te'abbudi anlamına gelebilecek anlam dışında makul, akla yatkın bir cevabı bulunmadığını söylemiştir. Yani ona göre, ikinci soruya te'abbudilikten başka cevap verilemez. İki fakih arasındaki fark, ardı ardına gelen sorulara, te'abbudidir şeklinde acele cevap verme durumudur. Fakihlerin faizin haram kılınmasındaki illet konusunda ise yaklaşık on farklı görüşe ayrıldıklarını görüyoruz. Mesela Şeyh el-cemel, Haşfye'sinde, faizin haram kılınmasının te'abbudi olduğunu vurgular. 15 Bunu açıklamak ise, ardı ardına gelen soruların her bir aşaması için verilecek her cevabı tespit etmekle mümkün olacaktır. Böylece hükümleri ta'lil etme konusunda fakihlerin ihtilaflarının bu sisteme bağlı olarak meydana geldiği anlaşılmaktadır. Buna göre, ilk sorulara verilen cevaplarda hükümler ta'lil edilmiştir. Son sorulara verilen cevaplarda ise te'abbudiliğe ve Allah dilediğini yapandır , 16 yaptığından sorumlu tutulamaz, onlar ise sorguya çekilecektir 17 ayetlerine irca edilmiştir. Fıkıh usulündekullandığımız birinci illet, ikinci illet vb. ıstılahiarın Kelam, nahiv ve diğer ilimlerde kullanılan (yerleşik) ıstılahlarla bir ilgisi olmadığını ifade etmeye gerek yoktur. Bunlar daha ziyade, okuyucuya aktarmak istediğimiz fikirlerin mefhumunu karşılayan isimlendirmelerdir. Böyle bir çalışmada önemli olan, düşünce aşamasındaki bir terimin, yerleşik kavram- 15 Haşiyetu'l-Cemel ale'l-menhec, lll, 45. O, faizden bahisle şunlan söyler: Onun haram kılımnası teabbüdidir, illeti bulunmayan bir hükümdür. illeti hakkında söylenenler konuyu daraltmaya neden olur. Bazı alimlerden; teabbüdiliğin, manası idrak edilemeyen şey olduğu şeklinde bir açıklama nakledilmiştir. Onlar bazen, hükmü ortaya çıkaran bir illeti açıkça bulunmayan konulara teabbudi kavrarrum kullarıırlar Haşiye, a.y. 16 Bürüc (85), Enbiya (21), 23. 174 Ali Cuma Muhammed 1 çev. Hasan ÖZER ların gölgesinde kalmadan kendisi ile fikirleri ifade etmemizi sağlayacak şekilde esnek olmasıdır. Ta ki gerektiğinde değiştirilebilsin ya da belli bir ilmi çevrede yerleşik hale gelinceye kadar karşılığında herhangi bir lafız kullanılabilsin. Bu durum, ilkelere bağlı yaratıcı düşüncenin serbest bırakılması özelliklerinden biridir. Ki bu da ilk içtihat döneminin özelliklerini kaybetmemiz sebebiyle aradığımız şeydir. Yukarıda izah ettiğimiz gibi, birbirini takip eden bu türden sorular, herhangi bir ilmin kaynaklarını, çıkış noktalarını ve diğer ilirnlerle ilişkisini açıklar. Fıkıh usulünün kaynaklarının Kelarn, Arap dili ve İslam fıkhı olduğu hususu usfılcüler tarafından genel kabul görmüştür. Bu kaynaklara dayanmasının anlamı uzayıp giden sorular ortaya çıktığın
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks