Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Folder Stadsontwikkeling Stad Roeselare

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Folder Stadsontwikkeling Stad Roeselare
Transcript
  Roeselare groeit en bloeit. Steeds meer mensen wonen en ondernemen in onze stad. Dat stemt ons natuurlijk gelukkig. Tegelijk plaatst het ons voor een grote uitda-ging: al die mensen willen een plek om te wonen, of een stek om te ondernemen. En dat terwijl er steeds minder ruimte rest.De open gebieden die er nog zijn in onze stad, willen we  trouwens het liefst vrijwaren. Want een leefbare stad, is een stad met open en groene ruimtes, waar het aan-genaam is om te wandelen, te fietsen of op een andere manier te verpozen. We moeten dan ook creatief zijn en vindingrijk om- springen met de ruimte in onze stad. We moeten goed nadenken hoe we bestaande gebouwen en sites een nieuwe, toekomstgerichte invulling geven. En hoe we de  vrije ruimte die ons nog rest, zo zuinig mogelijk invullen. Slim verdichten is dat.Nadenken doen we samen. Niet alleen met professionele experten op het vlak van stadsplanning, maar ook met bewoners zoals jij. Onder andere met de leden van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) en van de milieuraad. Samen met hen hebben we de voorbije jaren een aantal stadsvernieuwingsprojecten opgezet. En de volgende  jaren starten we nog andere op. Een aantal van die projecten stellen we hier graag aan jou voor. We hopen dat ze jou inspireren, want we staan altijd open voor jouw suggesties. Kris Declercq, Burgemeester Geert Sintobin, Algemeen Directeur  De   ruimte   die ons rest: daarover   denken   we goed na Hoe maak je een kwaliteitsvolle leefomgeving? Hoe ver-zoen je de behoefte aan groenbeleving met voldoende ruimte voor wonen, werken en verkeer? Hoe beoordeel je of een bouw- of ontwikkelingsproject waardevol is of niet? Op die vragen bestaan geen standaardantwoorden . Elke ingreep in de openbare ruimte – de (ver)bouw(ing) van een enkele woning, de ontwikkeling van een verkaveling, de vergroening van een plein, de aanleg van een stads-randbos, enz. – draagt bij aan de kwaliteit van die ruimte. Of niet. Die ingrepen moeten dan ook kritisch  worden geëvalueerd. Bij die beoordeling laten we ons o.a. leiden door de Ruim-telijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) . Die plannen lijsten  voor bepaalde delen van de stad op wat er mogelijk is om de ruimte in die stadsdelen in te vullen. Ze omschrijven o.a. welke omvang (bijv. bouwhoogte en -volume) gebouwen er mogen hebben en welke functies er mogelijk zijn (bijv. wo-nen of winkel houden). Naast de RUP’s – die trouwens niet  voor alle stadsdelen bestaan – hanteert het stadsbestuur het principe van   goede ruimtelijke ordening . Dat betekent dat we afwegen of een bepaalde ingreep in de openbare ruimte beantwoordt aan een aantal eisen die we vooropstellen. Zo zijn we overtuigd dat groenbeleving en zachte mobiliteit  essentieel zijn voor een aangename stad. Omdat de ruimte die ons rest, schaars is, zien we  toe op een zuinig ruimtegebruik . Tot slot waken we over de esthetische kwaliteit  van geplande ingrepen in de openbare ruimte. Simulatiebeeld van het project Groenling in de StationsdreefSimulatiebeeld van het heraangelegde De Coninckplein   Vergroening Verbinding Verfraaiing Een leefbare stad is een stad met open en groene ruimtes. Daarom investeren we in de uitbreiding van het stadsrandbos  met maar liefst 170 hectare . De voorbije jaren verrijkten we al vele pleinen  met gro- te bomen, bloemenrijke struiken en ruime grasperken. Dit voorjaar nog ronden we de heraanleg af van het De Coninckplein, dat een groen belevingsplein wordt. Ook het dorpsplein van Beveren kleurt binnenkort veel groener. We planten niet alleen meer groen aan, we verbinden deze plekken via wandel- en fietspaden. Zo verplaats  je je langs een netwerk van groen-blauwe wegen  –  vaak integreren we ook een waterpartij – vlot door de stad, genietend van natuur én veilig afgescheiden van autoverkeer.Ook jij kan bijdragen aan een groene-re stad. Door het aanleggen van een  tegeltuintje, een oprit in grastegels, of een groendak. Vele kleintjes maken een groot verschil. Zuinig  als we willen om-springen met de ruimte die ons rest, verlangen we dat gebouwen verschillen-de functies krijgen. Zoals een schoolsporthal die na de schooluren de deuren opent als wijkontmoetings-centrum. In diezelfde geest moedigen we ook deel-  tuinen, parkeerclusters en stapel- en kangoeroe- woningen aan. Toegegeven, over smaken en voorkeuren kan je eeuwig  twisten. Het is dan ook niet makkelijk om de estheti-sche kwaliteit van bouw- of ontwikkelingsprojecten te beoordelen. We gaan deze moeilijke evaluatie evenwel niet uit de weg, want ze is te belangrijk. Deze beoordeling reikt verder dan de waardering van een bepaalde architectuurstijl of bouwmaterialen. Het is de afweging of een ingreep in de publieke ruimte harmonieus   aansluit op zijn omgeving . En hoezeer hij de belevingswaarde van die omgeving optilt naar een hoger niveau.We verbinden niet al-leen functies, maar ook competenties. Als je bedrijven uit een zelfde sector samenbrengt, ontstaan er waardevolle samenwerkingsverban-den . En als je de exper- tise van velen bundelt, is de uitkomst altijd groter dan de loutere som van de onderscheiden delen. Daarom roepen we o.a.de agro- en zorgclusters in het leven.  Van tegeltuintje tot stadsrandbosClusters van functies en van expertisesKwaliteit van architectuur en van publieke ruimte Simulatiebeeld van het heraangelegde dorpsplein van BeverenSimulatiebeeld van het project Groenling met zijn opmerkelijke, publiek toegankelijke daktuinen (zicht vanuit een van de tuinen naar het heraangelegde Stationsplein)Simulatiebeeld van het publiek toegankelijke binnenplein van het project dat het voor-malige telefoniegebouw  vervangt  84325167 Simulatiebeeld van het interieur van Agrotopia Hoe we de ruimtelijkbeleidsprincipes die we op de vsrce pagina’s hebben  toegelicht, in de praktijk toepassen: dat illustreren we graag aan de hand van enkele projecten die we de  volgende jaren realiseren.Dit is slechts een greep uit het vele dat we doen om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar extra ruimte om te wonen en te werken,  tegelijk de leefbaarheid van onze stad te verzekeren. Er zijn er nog  vele andere. Zo komt eind volgend jaar pal in het hart van onze stad veel ruimte vrij als de Campus Wilgenstraat van AZ Delta verhuist naar de nieuwe zie-kenhuissite. Dit voorjaar nog krijgt het voormalige postgebouw in de Bruggesteenweg een nieuwe invul-ling: #RSL op Post. Projectontwikkelingsgebieden 1. Spillebout 2. Stadscentrum3. Krottegem4. Noordelijke stationsomgeving5. Agrocluster6. Zorgcluster7. Bedrijvenpark Krommebeek 8. Roobaertpark  StadsrandbossenNetwerk van groen-blauwe  verbindingen Deeltuin  Spillebout  Volgend jaar verhuist het stedelijk zwembad naar een stek pal naast het sportcomplex Schiervelde. Zo komt een goedgelegen site aan de rand van het stadscentrum vrij. Dat is een kans om niet alleen deze stek optimaal in te  vullen, maar tegelijk de verkeersafwikkeling te verbeteren op en nabij het rondpunt dat ernaast ligt.Welke combinatie van woningen, werkplekken en ge-meenschapsruimtes we hier mogelijk maken: dat weten we nog niet. Wel staat vast dat we ook deze plek zo groen mogelijk invullen. Zo breiden we het groene lint uit dat  vandaag wordt gevormd door de plantenborder van de Roularta-site, het groen van de Spilleboutrotonde en het heraangelegde park Vande Walle. In het hart van onze stad staan een aantal buitenmaatse winkel- en kantoorgebouwen leeg, zoals het Zuidpand in de Zuidstraat en het voormalige telefoniegebouw tussen de Sint-Amands- en de Hendrik Consciencestraat. In de plaats daarvan komen er mooie woningen. Rond publiek toegankelijke, groene ruimtes die handige door-steken vormen voor voetgangers en fietsers. Langs deze groene verbindingen kunnen zij zich snel en veilig verplaat-sen in het stadscentrum. De wijk die tussen de spoorweg en de Mandellaan ligt, heet niet toevallig Krottegem. De term krotte verwijst naar de vele nijverheid die er vroeger was: textielindustrie - krote is vlasafval - en andere. Nu de fabrieken naar de rand van de stad zijn verhuisd, liggen te midden Krotte-gem grote terreinen vrij. Die vullen we zorgvuldig in met kwalitatieve woningen en veel groen. Zo groeit er een nieuwe woonbuurt rond de Oude Tramsta- tie. Dat gebouw met erfgoedwaarde wordt binnenkort omzoomd met o.a. een stadsboomgaard waarvan de buurtbewoners de vruchten kunnen plukken – letterlijk en figuurlijk. Waar vroeger de stationsparking lag (die nu ondergronds een stek heeft), verrijst binnenkort het opmerkelijke woon- en kantoorproject Groenling. Met z’n vernieuwende architec-  tuur en publieke daktuinen verbindt het op uitnodigende wijze het groene stationsplein met het TRAX-park.De aanleg van het TRAX-park ronden we dit najaar af. In een glooiend parklandschap komt er voor elk wat wils, zoals een festival- en picknickweide, een skatepark en speeltuigen  voor kleinere kinderen. Noordelijke stationsomgeving Herbestemming van kerken Tegenover de Spilleboutsite ligt de Heilig-Hartkerk. Van-daag is het nog een huis voor katholieke erediensten, maar dat kan in de toekomst veranderen. Voor deze en andere kerken in onze stad, die een waardevol deel zijn  van ons erfgoed, zoeken we zinvolle herbestemmingen. Toegangspoort Op het voormalige bedrijfsterrein dat in het noorden van dit projectontwikkelingsgebied ligt, plannen we een woon- en winkelproject dat architecturaal aansluit op dat van de Groenling. Zo creëren we aan de stadsring een opmer-kelijke toegangspoort tot het stadscentrum. Op de hoek van de Meensesteenweg en de Koning Albertlaan, waar vandaag het stedeljk zwembad ligt.H. Hartkerk Park  Vande WalleKoning AlbertlaanSpillebadHeraangelegde park Vande WalleSimulatiebeeld van het nieuwe Zuidpand in de Zuidstraat Simulatiebeeld Oude Tramstatie. Merk in het rechterbeeld de stads-boomgaard op.Simulatiebeeld van het project Groenling (zicht vanuit Sint-Amandsstraat in de richting van de Stationsdreef). Merk links in het beeld een van de publiek toegankelijke daktuinen op.Simulatiebeeld TRAX-park. Naast de uitgebreide zitgelegenheid op de  trappen van het TRAX-gebouw (links in beeld), komen er in het park vele bankjes.Projectschets als inspiratiebron voor participatietraject Simulatiebeeld vanhet project dat het  voormalige telefo-niegebouw vervangt (kant Sint-Amands-straat) Krottegem Participatie Hoe we een ontwikkelingsgebied het best laten aansluiten op de omgeving: die vraag beantwoorden we in overleg met de bewoners uit de buurt. Zo zoeken we met de om-wonenden van de O.L.Vrouwemarkt hoe we de vrijgeko-men ruimte tussen dat plein en de Sint-Hubrechtsstraat – waar voorheen de stadsbibliotheek een stek had en een bedrijf actief was – het best invullen. Stadscentrum Stadskantoor We overwegen om de stadskantoren te verhuizen naar een nieuw, functioneel gebouw dichtbij het openbare ver- voersknooppunt van het trein- en busstation. Als we dat doen, komt er naast het historische stadhuis vele kostba-re ruimte vrij die we zorgvuldig herbestemmen. NaNa Voor Voor  Buitengebied Agro- en zorgcluster Bedrijvenpark Krommebeek Roobaertpark  Boomplantactie voor de uitbreiding van het stadsrandbosTussen de Honzebroek- en de Roobaardstraat Tussen de grote rinweg en de dorpskern van Beveren Op het dak van de nieuwe logistieke loods van de groen- teveiling verrijst binnenkort Agrotopia: een centrum voor baanbrekend onderzoek naar en vorming in energie- en ruimtebesparende teeltsystemen. De groene long die het Sterrebos is, wordt steeds groter. De voorbije jaren hebben we aansluitend op dat bos het Bergmolenbos aangeplant en dat gaan we de volgende ja-ren nog verder doen. Bovendien leggen we aan de andere kant van de stad het Krommebeekbos aan.Knotwilgen en andere herkenbare landschapselementen geven het buitengebied van onze stad het karakteristieke uitzicht dat we allemaal zeer waarderen. Om te verzeke-ren dat deze waardevolle landschapselementen behouden blijven, ondersteunen we landbouwers en andere bewo-ners van het buitengebied die deze onderhouden. Biodiversiteit We horen en lezen het steeds vaker: de bij is bedreigd. Welnu, niet alleen de bij, ook andere dieren- en planten-soorten dreigen te verdwijnen. Daar-om ruilen we gemaaide graspleinen in  voor weides met veldbloemen, hoge grassen en hagen, waarin akkervogels en insecten graag huizen. Nieuwe ziekenhuissite AZ Delta Op de nieuwe bedrijventerreinen die nabij de nieuwe zieken-huissite komen, maken we vooral plaats voor de gezond-heidseconomie. Bij voorkeur vestigen er zich ondernemers die actief zijn in de zorgsector, zoals groepspraktijken van zorgverleners en innoverende onderzoekslabo’s en maak-bedrijven. AZ Delta bouwt alvast pal naast zijn nieuwe ziekenhuisgebouw een leer- en innovatiecentrum. Steeds meer mensen willen in onze stad wonen én on-dernemen. Woonwijken en bedrijventerreinen raken dus onvermijdelijk aan elkaar. Daarom: als we nieuwe bedrij- venterreinen inrichten, bedden we ze maximaal in het groen in.Zo werpen we niet alleen een buffer op tussen woningen en bedrijven; op een duurzaam bedrijventerrein is het ook aangenamer en gezonder om te werken.  Voor de invulling van dit grote woonuitbreidingsgebied, gaan we niet over een nacht ijs; we leggen de ontwik-kelaars strenge eisen op. Zo bouwen ze op ons verzoek  vernieuwende woningtypes, zoals huizen met deeltuinen en verwarmen ze hun woningen met restwarmte van de afvalverbrandingsoven. Bovendien leggen ze het Roobaertpark aan: een groene long van vier hectare groot. Tot slot, maar niet in het minst, voldoen ze aan de strengst denkbare eisen op het  vlak van waterbeheersing.Aan de andere kant  van de ringweg ont-wikkelen we een glastuinbouwzone. De ondernemers die er zich vestigen, ver-warmen hun serres met restwarmte van de nabijgelegen afval- verbrandingsoven. Kenniscentrum Eerder bouwden we op een voormalige banksite in het hart van onze stad het kenniscentrum ARhus uit: meer dan alleen een bibliotheek, is het een plek voor ontmoeting en ideeënuitwisseling  tussen leerlingen en docenten van de vele scholen en andere vormingsinstellingen in onze stad, ondernemers en kunstenaars.  Waterbeheersing Groene buffers en nieuwe parken leggen we zo aan dat ze bij hevig regenweer veel water opvangen. Water dat na de regenbui geleidelijk wegsijpelt in de bodem om de grondwaterreserves aan te vullen die nodig zijn voor het besproeien van akkers en tuinen. Zo slaan we twee vliegen in een klap: meer groen voor natuurbeleving, tegelijk een betere waterhuishouding. Simulatiebeeld van een parkeercluster in woongebied Roobaertpark In het verzonken amfitheater van het Roobaertpark wordt bij hevige regen veel water opgevangenRingwegDorpskern Beveren
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks