Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

FOLKLOR ARŞİVİ'NİN BUGÜNKÜ DURUMU

Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 41 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Rapor I FOLKLOR ARŞİVİ'NİN BUGÜNKÜ DURUMU PERTEV NAİLİ BORATAV Folklor Profesörü Fakültemizde, folklor öğrencilerinin derleme çalışmalariyle dışardan bizim konumuza ilgi gösteren ve derleme işlerimizde
Transcript
Rapor I FOLKLOR ARŞİVİ'NİN BUGÜNKÜ DURUMU PERTEV NAİLİ BORATAV Folklor Profesörü Fakültemizde, folklor öğrencilerinin derleme çalışmalariyle dışardan bizim konumuza ilgi gösteren ve derleme işlerimizde bize yardım etmek iyiliğinde bulunan bilimsever dostlarımızın armağan ettikleri folklor metinlerinden meydana getirmeğe çalıştığımız Arşiv'i ilim çevrelerinde tanıtmak maksadiyle 1942 de, orada toplanan malzemenin çeşitlerini ve sayısını yine bu Dergi'de yayınlanmış bir makalede göstermiştik (Bak: DTC Fakültesi Dergisi, c. I, sayı 1.) den beri Folklor Arşivimiz bilhassa bazı konularda oldukça zenginleşti. Bu Arşiv'de derlenen metinlerden faydalanılarak iki kitap hazırlandı. Bunlardan bir tanesi, 1946 da Millî Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan benim Halk hikâyeleri ve halk hikâyeciliği adlı eserimdir; ikincisi, arkadaşım Prof. Wolfram Eberhard'la birlikte hazırladığımız ve arkadaşım tarafından Almanca olarak yazılmış Typen türkischer Volksmaerchen dir; ikincisi henüz neşredilmemiş bulunuyor. Arşiv'in bugünkü durumunu, burada toplanmış bulunan malzemenin çeşitlerini ve mikdarını göstermeyi, bu araştırma merkezinin son gelişme safhasını tanıtmak bakımından, faydalı buldum. I. Folklor araştırmalarına zemin olarak yapılmış köy ve kasaba tetkikleri. * ' Sahife sayısı: KT 'ye kadar»: 'den sonra; 1. Örencik ve Ahi köyleri - Ankara ( derliyen : Mehmet Tuğrul) Zile kasabası (Cahit Öztelli) Anbarseki köyü - Karaburun (Faik Eroğlu) Eğin kasabası ve Çit köyü-eğin (Enver Gökçe) 6 5. Demirci kasabası (Hüsnü Yüksel) Mahmutgazi köyü - Çal (M. Tuğrul.) 'ye kadar derlenen malzemenin sayısı, çeşitleri v. s. için bak : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dergisi, c. I, sayı 1, s 324 PERTEV NAİLİ BORATAV II. Halk şairleri metinleri 2. Şiir sayısı HŞ. 1942'ye kadar: 738 1. Raif Yelkenci cönklerinden ve mecmualarından tarananlar İmren, Pozantı (Adana) ve Beyobası (Ankara) 'dan (der. Pertev Boratav) Fakültece satın alman F. Yinal defterinde, Erzurumlu Emrah Araç-Kastamonu derlemeleri (İhsan Altay) 4. a) İlâhiler. 52 b) Destanlar ve başka halk şiirleri III Halk hikâyeleri. Sahif. FA ye kadar : den sonra 5 : 1. Âşık Garip - İnkilâp Kütüpanesi (İst.) yazması (derl. P. Boratav ) Âşık Garip-Raif Yelkenci yazması (derl. İlhan Başgöz) Asuman ile Zeycan - Raif Yelkenci yazmaları Doğu Anadolu, 1945 derlemesi 35 hikâye (derl. P. Boratav, İlhan Başgöz, Özdemir Sarıca) Doğu Anadolu, 1946 derlemesi, 12 hikâye (derl. İlhan Başgöz) İmren köyü derlemesi, 9 hikâyeden parçalar (derl. Pertev Boratav) 'de Arşivimizde 132 halk şairine ait metinler vardı. Bugün, şiirleri Arşiv'de bulunan halk şairlerinin sayısı 27 artmış, böylece 159'u bulmuştur listesinde adları bulunmıyan yeni şairler şunlardır; Âbidin (3 parça), Dadaloğlu (12), Aşık Hacı (1), Hakiri (1), Hasan Aydın (4), Hulûsî (1). Kâmî (1), Kül Mehmed (1), Kürt Halil (1), Meftunî (1), Mevcî (1), Meydanı (2), Mustafa (1), Nakdî (1), Nuri (2), Nüzulî (1), Pir Sultan Abdal (6 , Sadî (1), Safvet (1) Sefilî (1), Sefil Mehmed (1), Seydî (1), Seyyid Ali (1), Şemsî (1), Yakub (1), Zehra (1), Ziver (1), anonim (93). 3 Bu şiirlerin müfredatı için bak. Dergi'nin bu sayısında s İhsan Altay, eski öğrencilerimizden ve dil doktorası namzetlerindendi; ilmî yardımcı olarak çalışmakta iken asker oldu ; askerlik ödevini yaparken öldü. Kastamonu dolaylarında yaptığı folklor derlemelerini ihtiva eden defterleri, ölümünden sonra babası Arşivimize armağan etti. Burada İhsan Altay'ın hatırasını saygı ile anmayı bir borç bildik 'den sonra Doğu Anadolu'da yaptığımız iki derleme gezisinde elde ettiğimiz halk hikâyeleri metinlerinin adları v. s. için bak.: 1. Pertev Boratav. Doğu Anadolu'da folklor derlemeleri. D. T. C. F. Dergisi c. IV, s İlhan Başgöz. Doğu Anadolu'da folklor derlemeleri. D. T. C. F. Dergisi, c. V, s Bugün Arşivimizdeki 5508 sahifelik halk hikâyesi metni, 75 hikâyeden, ve 130 hikâye varyantından (tam veya parça halinde) ibarettir. FOLKLOR ARŞİVİNİN BUGÜNKÜ DURUMU 325: 7. Mahmutgazi köyünden 4 hikâye (M. Tuğrul) Yazılı realist hikâyeler. Raif Yelkenci mecmuasından (deri. Rukiye Yanık): a) Bursa Hocaları 20 b) Cezayir Dayılarından Ali Dayı 11 c) Bağdat Şahı 11 d) Acem Şahının oğlu Kamerüzzaman 9 e) Fatih Sultan Mehmet ile Mahmut Paşa 12 f) Bengi Hallaç IV. Masallar 6 : sayı FA 'ye kadar: Folklor öğrencilerimizden, S Öğretmen Muallâ Anıl (İst.)'dan İbrahim Gökbakar - Kars derlemeleri Öğrencilerin derlemeleri Kastamonu - Araç derlemesi (1. Altay) İmren, Pozantı (P. Boratav) 4 7. Mahmutgazi köyü (M. Tuğrul) V. Fıkralar: Sayı: FA 'ye kadar: Folklor öğrencilerinden, Öğrencilerden, İmren, Pozantı, Beyobası (P. Boratav) Araç - Kastamonu (İ. Altay) 6 5. Mahmutgazi köyü (M. Tuğrul) VI. Türkü ve mâniler : sayı FA ' ye kadar : Karaburun - Anbarseki köyü (Faik Eroğlu) Eğin (Enver Gökçe) Akseki mânileri (Mehmet Çağlar) İmren, Pozantı (P. Boratav) 14 6 «Typen türkischer Volksmaerchen» de bu masallardan -1942'ye kadar derlenenlerden başka- l, 2, ve 7 No. da gösterilenlerinden faydalanılmıştır. 326 PERTEV NAİLİ BORATAV 5. Kastamonu - Araç (I. Altay) 6. Raif Yelkenci cönk ve mecmualarından Vll. Atasözleri, temsil ve tâbirler: FA 'ye kadar: 1. İmren, Pozantı (P. Boratav) 2. Araç-Kastamonu (1. Altay) VIII. Bilmeceler: FA 'ye kadar: 1. Araç-Kastamonu (I. Altay) IX. Çocuk türkü ve oyunları: Fa 'ye kadar 1. Araç-Kastamonu (1. Altay) X. Menkabe ve efsaneler: FA 'ye kadar 1. Kastamonü-Araç (I. Altay) 2. İmren, Pozantı (P. Boratav) 3. Mahmutgazi (M. Tuğrul) XI. Âdetler, merasimler: FB. 1942'ye kadar: 1942'den sonra 1. İmren, Pozantı (P. Boratav) 2. Araç-Kastamonu (I. Altay) XII. İnanışlar: FOLKLOR ARŞİVİNİN BUGÜNKÜ DURUMU 327 Sayı! FC. 1942'ye kadar Folklor öğrencilerinin derlemeleri 836 XIII. Örf ve teamüller: 896 Sahife: FD. 1942'ye kadar: 32 XIV. Halk ilimleri: Sayı FE. 1942'ye kadar: 'den sonra 1. Araç-Kastamonu (İhsan Altay): Halk ilâçları
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks