Please download to get full document.

View again

of 221
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

folklor/edebiyat folklore/literature

Category:

Advertisement

Publish on:

Views: 21 | Pages: 221

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
folklor/edebiyat folklore/literature Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, üç aylık halkbilim antropoloji iletişim sosyoloji eğitim tarih müzik dil ve edebiyat dergisi ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ YILDA DÖRT
Transcript
folklor/edebiyat folklore/literature Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, üç aylık halkbilim antropoloji iletişim sosyoloji eğitim tarih müzik dil ve edebiyat dergisi ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ YILDA DÖRT SAYI ÇIKAR A Peer Reviewed Quarterly International Journal ISSN CİLT: 20 SAYI: /3 Sahibi ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Adına Mete Boyacı Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Metin Karadağ Sorumlu Yayın Yönetmeni Metin Turan İngilizce Editör : Doç. Dr. Ersin Teres Türkçe Düzelti: Dr. Kafiye Yinanç Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Haspolat Kampüsü, Lefkoşa KKTC Tel: / Abone Koşulları Yurtiçi Yıllık (Postalama ücreti dahil): 100 TL Eski Aboneler ve Öğrencilere Sayısı: 15 TL Yıllık (Postalama ücreti dahil) : 60 TL Avrupa için Sayısı: 15 EURO Yıllık Abone Bedeli(Postalama ücreti dahil): 60 EURO Amerika için Sayısı: 20 $ Yıllık Abone Bedeli (Postalama ücreti dahil): 80 $ Abone bedelinin folklor/edebiyat adına Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi nin Türkiye İş Bankası Lefkoşa Şubesi ndeki IBAN TR no lu TL hesabına, TR no lu Euro hesabına veya TR no lu Dolar hesabına yatırılarak, dekontun adresimize gönderilmesi gereklidir. (Abonelerimiz yıl içindeki fiyat artışlarından etkilenmezler.) folklor/edebiyat ta yayımlanan yazılar MLA Folklore Bibliyography, ULAKBİM ve Türkologischer Anzeiger Viyana tarafından taranmaktadır. Hazırlık Baskı: Uluslararası Eğitim Öğretim Ltd. Şti - Başkent Matbaası, Bayındır Sokak 30/E Kızılay / Ankara yerel süreli yayın ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ ÜÇ AYLIK KÜLTÜR DERGİSİ YAYIN İLKELERİ Genel Yayın Kuralları: folklor/edebiyat halkbilim, antropoloji, eğitim, tarih, dil ve edebiyat alanındaki özgün araştırmaları yayınlamak ve bu alanlardaki sorunlara bilimsel ölçütler içerisinde tartışma olanağı sağlamak amacıyla çıkmaktadır. folklor/edebiyat halkbilim, antropoloji, eğitim, tarih, dil ve edebiyat alanındaki özgün araştırma makalelerini, deneme ve derlemeleri yayımlayan hakemli, akademik bir dergidir. Yılda dört kez yayımlanır. folklor/edebiyat ta yayımlanan yazıların, bilim etiği başta olmak üzere, her türlü içeriksel sorumluluğu yazarlarına; telif hakkı ise basılı ve her türlü elektronik ortamda folklor/edebiyat a aittir. folklor/edebiyat ta yayımlanan bir yazı, başka bir yerde yayımlanamaz. Daha önce başka bir yerde yayımlanmış yazılar folklor/edebiyat a gönderilemez. Yayımlanan yazıların sahiplerine ve bu yazıları değerlendiren hakemlere herhangi bir ücret ödenmez. Hakem Değerlendirmesi: folklor/edebiyat a gönderilen yazılar, önce yayın kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir. Uygun görülmeyenler düzeltilmesi için yazarına iade edilir. Yayın için teslim edilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kaliteye dikkat edilir. Değerlendirme için uygun bulunanlar, ilgili alanda iki hakeme gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar iki yıl süreyle saklanır. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı, üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya yayın kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Yazarlar, hakem ve yayın kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez. Yazım Dili folklor/edebiyat dergisinin yazım dili Türkiye Türkçesidir. Ancak her sayıda derginin üçte bir oranını geçmeyecek şekilde başka dillerde yazılmış yazılara da yer verilebilir. Yazım ve Basım Koşulları: Yazılar windows (Microsoft Word) uyumlu sözcük işlemci programıyla yazılmalı, e posta yoluyla gönderilmiş olsa da A4 boyutundaki kağıda 3 kopya çıktısı alınarak Word uyumlu CD ile birlikte yazışma adresine gönderilmelidir. Yazıların uzunluğu konusuda sınırlama olmasa da tek bir sayıda yayımlanabilmesi göz önüne alınarak 20 sayfayı aşmamalıdır. İlk sayfa yazım sırası: 1)Yazar adı (sol üst köşe, sola dayalı) 2) MakaIe başlığı (sola dayalı) 3) Çeviri makaleler için çevirmen adı (sağa dayalı) 4)Türkçe özgün makaleler için ABSTRACT, RESUME, ZUSAMMENFASSUNG başlıkları altında, 200 sözcükten az olmamak üzere İngilizce, Fransızca ya da Almanca özet. Makale başlığının özet dilinde çevirisi özet başlığının altında verilmeli daha sonra özet metin yer almalıdır. Türkçe dışındaki makaleler için ÖZET başlığı altında genişçe bir Türkçe özet verilmeli ve aynı kurallara uyulmalıdır. Çeviri ve kitap tanıtım, değerlendirme yazıları hariç, özet bölümü olmayan yazılar, yayımlanmaz. 5) Önce makale dilinde, ardından özet dilinde anahtar sözcükler. (3-5 sözcük) 6) Yazarla ilgili açıklama (sayfa altına) (*) işareti ile 7) Varsa, makale ile ilgili açıklama (sayfa altına); çeviri metinlerde kaynak metin ile ilgili açıklama (**) işareti ile 8) Varsa, çevirmenle ilgili açıklama (sayfa altına) (***) işareti ile gösterilmelidir. Dipnotlar ve Kaynakça Dipnot ve kaynaklar APA 5 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak verilmeli, ikinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da belirtilmelidir. 2 INTERNATIONAL CYPRUS UNIVERSITY QUARTERLY CULTURAL JOURNAL Editorial Principals Folklor/Literature is published quarterly. Winter/January, Spring/April, Summer/July and Autumn/October. The main goal is to publish original researches on folklore, antropology, education, history, language and literature and create a discussion platform on these subjects. Folklor/Literature is an academical journal which publishes original articles on folklore, antropology, education, history, language and literature. The overall responsibility and writing preferences for the published articles belong to the author of the article, The royalty rights of the accepted articles are considered transferred to Folklor/Literature. In order for any article to be published in Folklor/Literature, it should not have been previously published or accepted to be published elsewhere. Referees Evaluation of Papers Articles forwarded to Folklor/Literature are first reviewed by the Editorial Board in terms of journal s publishing principles. Those which are found unsuitable are returned to their authors to be corrected. Academic objectivity and scientific quality are considered of paramount importance. Those considered acceptable are initially referred to two referees who are wellknown for their works in relevant fields. Names of the referees are kept confidential and referee reports are safe-kept for two years. For publication of articles, two positive reports are required. In case one referee report is negative while the other is favorable, the article may be forwarded to a third referee for further evaluation or alternatively the board, based on the contents of the reports may feel confident to make a final decision. The authors are to consider the criticism, suggestions and corrections offered by the referees and by the editorial board. If they disagree, they are entitled to counter present their views and justifications. Final decision rests with the editorial board. Articles which are not accepted for publication are not returned to their authors. The Language The language of the journal is Turkish. Articles in other languages may be published, not to exceed one third of an issue. Writting and Edition Rules 1. Papers should be typed in MS Word program. 2. Papers should be prepared in accordance with the principles set forth are to be sent in three copies and one CD to Folklore/Literature at the correspondence adress. 3. The maximum length for the papers is 20 pages. The first page should be written as follows: 1. Names and surnames are written in upper left hand corner (left aligned) 2. The Title (left aligned) 3. Translator name for translated papers (right aligned) 4. For original papers in Turkish, the paper should include an abstract in English, French or Germany, briefly and laconically expressing the subject in minimum 200 words. The tranlation of paper s title should be given under the title of abstract. After that, the abstract should be taken place. A detailed Turkish abstract should be given for the papers in the other languages. The papers which do not have a abstract will not be published. 5. Leaving one line empty after the body of abstract, there should be key words, minimum 3 and maximum 5 words. 6. Explanation about the author (with *) 7. If there is, explanation about the paper (with **), for tranlation explanation about the source text (with **) 8. If there is, explanation about the tranlator (with ***) Footnotes and Bibliography The footnotes and bibliography should be gives according to APA 5 (American Pyschological Association) standarts. The original source should be indicated in the secondary quatations. 3 Yayın Kurulu / Editorial Boards Prof. Dr. N.Serpil Altuntek (Süleyman Demirel Üniversitesi) Prof. Dr. Erman Artun (Çukurova Üniversitesi) Prof. Dr. Suavi Aydın (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. İlhan Başgöz (ODTÜ) Prof. Dr. Oktay Belli (İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Mutlu Binark (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Hande Birkalan (Yeditepe Üniversitesi) Prof. Dr. Fuat Bozkurt (Akdeniz Üniversitesi) Prof. Dr. Bernt Brendemon (Finlandiya) Prof. Dr. Peyami Çelikcan (Işık Üniversitesi) Prof. Dr. Muharrem Caferli (Nahcivan Devlet Üniversitesi) Prof. Dr. Erdal Cengiz (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Nuran Elmacı (Dicle Üniversitesi) Prof. Dr. Ayten Er (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Tülay Er (Başkent Üniversitesi) Prof. Dr. Yıldıray Erdener (ABD) Prof. Dr. Cengiz Ertem (Ufuk Üniversitesi) Prof. Dr. Tuna Ertem (Atılım Üniversitesi) Prof. Dr. Celil Gariboğlu Nagiyev (Bakü Asya Üniversitesi) Prof. Dr. Ahmet Gökbel (Cumhuriyet Üniversitesi) Prof. Dr. Nevzat Gözaydın (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Bahadır Gülmez (Anadolu Üniversitesi) Prof. Dr. V. Doğan Günay (Dokuz Eylül Üniversitesi) Prof. Dr. Umay Günay (YÖDAK-KKTC) Prof. Dr. Abdulkadir Gürer (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. İsa Habibbeyli (Nahcivan Devlet Üniversitesi) Prof. Dr. Maria Ivanics (Macaristan) Prof. Dr. Eva Csato Johanson (İsveç) Prof Dr. Birsen Karaca (Ankara Üniversitesi) Prof.Dr. Metin Karadağ (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) Prof. Dr. Suat Karantay (Boğaziçi Üniversitesi) Prof. Dr. Şahin Karasar (Maltepe Üniversitesi) Prof. Dr. Haşim Karpuz (Selçuk Üniversitesi) Prof. Dr. Asker Kartarı (Kadir Has Üniversitesi) Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Aynur Koçak (Yıldız Teknik Üniversitesi) Prof. Dr. Jaklin Kornfilt (ABD) Prof. Dr. Muhtar Kutlu (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Fırat Kutluk (Dokuz Eylül Üniversitesi) Prof. Dr. Oğuz Makal (Beykent Üniversitesi) Prof. Dr. Özkan Manav (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Prof. Dr. Eunkyung Oh (Güney Kore) Prof. Dr. Bekir Onur (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Mustafa Oral (Giresun Üniversitesi) Prof. Dr. Mehmet Ölmez (Yıldız Teknik Üniversitesi) Prof. Dr. Zafer Önler (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) Prof. Dr. Hasan Özdemir (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. İsmail Öztürk (Dokuz Eylül Üniversitesi) Prof. Dr. Ali Osman Öztürk (Konya Üniversitesi) Prof. Dr. Gülsün Parlar (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Ahmet Pehlivan (Doğu Akdeniz Üniversitesi) Prof. Dr. Hayrettin Rayman (Bozok Üniversitesi) Prof. Dr. Musa Yaşar Sağlam (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Nevzat Yusuf Sarıgöl (Bükreş Üniversitesi, Romanya) Prof. Dr. Babahan Muhammed Şerif (Özbekistan) Prof. Dr. Veysel Sönmez (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Esma Şimşek (Fırat Üniversitesi) Prof. Dr. Ahmet Taşğın (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi) Prof. Dr. Taner Timur (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. İlhan Tomanbay (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Cengiz Tosun (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Hüseyin Türk (Ardahan Üniversitesi) Prof. Dr. Ali Yakıcı (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Ahmet Necmi Yaşar (Çukurova Üniversitesi) 4 İÇİNDEKİLER folklor/edebiyat tan / Metin Turan HAYVANLAR ETRAFINDA OLUŞAN İNANÇ VE UYGULAMALAR: DOĞUM ÖRNEĞİ BELIEFS AND PRACTICES THAT OCCUR ANIMALS: EXAMPLE OF BIRTH / Çiğdem Mollaibrahimoğlu Kentlerde Yeni Bellek Mekanları: Kent Müzeleri NEW MEMORY SPACES IN CITIES: CITY MUSEUMS /Necat Keskin Türk Kurtuluş Savaşı nda Atatürk ün Tarih ve Millet Anlayışı ATATURK S CONCEPTION OF HISTORY AND NATIONS IN TURKISH WAR OF INDEPENDENCE Mustafa Oral Günümüz Toplumunda Mitler: Anadolu Halk Efsaneleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme Myths In Today s SocIety: A General Assessment on the AnatolIan CommunItIes Legends / Mehmet Şükrü Nar RUS HALK KÜLTÜRÜNDE KOLYADA BAYRAMI KOLYADA BAIRAM IN RUSSIAN FOLK CULTURE / Leyle Çiğdem Dalkılıç İbn Haldun da Asabiyye Olgusunun İşlevleri ve Toplumsal Temellerİ FUNCTIONS AND SOCIAL FOUNDATIONS OF IBN KHALDUN S ASABIYYAH / Devrim Topses TÜRKÇEYE ÇEVRİLEN METİNLERİ ÜZERİNDEN FEROZ AHMAD I ANLAMAYI DENEMEK TRY TO UNDERSTAND FEROZ AHMED OVER TEXTS TRANSLATED INTO TURKISH / Ferhat Eroğlu ANTİK KAYNAKLARDA MİDAS MIDAS IN ANTIC SOURCES / Makbule Muharreova Sabziyeva TÜRKİYE DE DEĞİŞEN AİLE YAPISI: ILICA ŞEKER FABRİKASI ÖRNEĞİ CHANGING FAMILY STRUCTURE IN TURKEY: THE EXAMPLE OF ILICA SUGAR FACTORY/Nuray Karaca ÜÇ ÇARIN HİZMETİNDE BİR İSTANBULLU A WrIter from Istanbul Who Served Three Tsars / E. Zeynep Günal ANKARA İLİ BAKIRCILIK SANATI THE ART OF COPPERSMITHING IN ANKARA / Asena Ertaş TÜRKİYE DE BİR EĞİTİM ORTAMI OLARAK MÜZELERİN KULLANIMINA İLİŞKİN EĞİTİMCİLER TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPORLAR Reports which were prepared by educators about the use of museums as educational environments In Turkey /Zekiye Çandır ANADOLU KÖY SEYİRLİK OYUNLARINDA İNSANLIK SERÜVENİ: ÖLÜ OYUNU ÖRNEĞİ ADVENTURE OF HUMANITY IN ANATOLIAN VILLAGE THEATRICAL PLAYS: AS AN EXAMPLE OF DEAD GAME / Aynur Koçak CreatIng New from the Old: ComparIson Between Modern and Ottoman ArchItectural DesIgns In TurkIsh Mosques and Dwellıngs/ Eskiden Yeniyi Yaratmak: Türk Camiİ ve Konutlarındaki Geleneksel / Osmanlı ve Modern Mimari Tasarımların Karşılaştırılması İlkyaz Ariz Turan BİR BÜYÜK GÖLGE OYUNU VE KUKLA USTASITACETTİN DİKER A GREAT SHADOW PLAY AND PUPPET MASTER TACETTIN DIKER / Nail Tan folklor/edebiyat tan Anadolu kültürünü oluşturan bileşenlerin içerisinde, halk kültürünün zenginliğini oluşturan çokseslilik; derinlik ve buna bağlı olarak da boyutluluk gelmektedir. Kültürün her boyutuyla genişlik ve derinlik kazanmasında, coğrafyayla birlikte şekillenen hayat tarzının, o coğrafya üzerindeki yaşayan halkların da belirleyiciliği vardır. Buna, doğayı; kapsadığı bütün canlılarla ve bir hayat tarzına, örneğin atlı göçebe veya bozkır uygarlığına dayanak oluşturan bitki ve hayvanları da eklemek gerekir. Dergimizin bu sayısının sayfalarını, gayretlerini yakından izlediğim genç bir arkadaşımız Çiğdem Mollaibrahimoğlu nun, hayvanlar etrafında oluşan inanç ve uygulamaları, doğum örneğinde yoğunlaşarak ele aldığı makalesi ile açıyoruz. Dr. Mehmet Şükrü Nar toplumun kültürel bir başka yönünü temsil eden dolayısıyla da hayatın derinliğini kavramamıza katkıda bulunan efsaneler; Dr. Leyla Çiğdem Dalkılıç ise Slav halklarının kış gündönümü bayramı olan ve güneşin doğuşunun kutlandığı Kolyada üzerinde yoğunlaştırıyor çalışmasını. Hafıza, mekan ve kimlik, öyle sanıyorum ki bu yüzyılın en yoğun tartışılan ve mesele haline gelmiş olan üç kavramını oluşturuyor. Kapitalizmin öğütücü çarkları arasında teknoloji ve zamana yenik düşen insan yaratmasının bütün değerli varlıklarının kıymet kazandığı; en azından kimileri tarafından kıymetinin olduğu gerçeğinin hissedildiği günümüzde, bir tarihsel ve kültürel bellek mekanı özelliği taşıyan müzelerin, özellikle de kent müzelerinin rağbet görmesi, sevindirici gelişmelerden. Necat Keskin, makalesinde kent müzelerini; Zekiye Çıldır ise bir başka alanda, eğitim alanında müzelerin üstlenmiş olduğu işlevleri, uzmanların bu kurumlara ilişkin raporlarından hareketle ele almaktadır. El sanatları, teknolojinin kuşatıcılığında, ancak nadir ustaların yeteneğinde direnebildiği ölçüde varlığını sürdürebiliyor. Bugün artık kırsal da iyiden iyiye izleri silinmeye başlanmış, ancak birkaç kent merkezinde örneklerine rastgelebildiğimiz el sanatlarımızdan, bakırcılığı Ankara özelinde Asena Ertaş ele alıyor. Belleğe ilişkin kuşatıcı bir anımsatmayı da, Kral Midas üzerinden Anadolunun merkezinde üç yüzyıl ayakta kalmış Frigya devletiyle ilgili antik kaynaklara dikkat çeken Dr. Makbule Muharremova Sabziyeva yapıyor. Sabziyeva, bu anımsatmayı Hesiodos, Herodot, Ovidius, Plutarkhos, Marcus Junianus Justinus gibi Antik Yunan ve Roma tarihçi ve filozofların eserlerine orijinal dili Latince yanı sıra İngilizce ve Rusçaya yapılan çeviriler üzerinden ulaşarak yapıyor. folklor/edebiyat ın yayımlandığı ilk günlerde, henüz araştırma görevlisi olan ama merak dolu çabalarıyla sürekli dergimize katkıda bulunan, Mustafa Oral, akademik kariyerinin üst basamaklarında da, yani Prof. Dr. olarak da bu gayretini sürdürerek üretiyor. Oral, bu sayımızda Atatürk ün Kurtuluş savaşı dönemindeki tarih ve millet anlayışını irdeliyor. Sosyal bilimlerin 14. Yüzyıldaki öncüsü olarak kabul edilen İbn Haldun u, bu konuma oturtan temel etken, onun toplumsal olayları incelerken kullanmış olduğu bilimsel 7 yöntemdir. Dr. Mehmet Devrim Topses, İbn Haldun la özdeşleşmiş asabiyye olgusunu, toplumsal temel ve işlevleri bağlamında ele alıyor. Feroz Ahmad ismi, Jön Türk, Kemalizm, ordu ve siyaset kavramlarının geçtiği her tartışmada önemli referans kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Ferhat Eroğlu, Ahmad ın Türkçeye çevrilmiş yapıtlarından hareketle, onun yakın siyasi tarihimizdeki rolünü; Dr. Nuray Karaca da sosyal değişme sürecinde kurumların işlevini Erzurum/Ilıca Şeker Fabrikası nda çalışan aileler örnekleminde, ailenin kırsaldaki uzantısından hareketle tartışıyor. Polonya dan gelip Türkiye ye yerleşerek Yeniçeri olan, Rusçayı sonradan öğrenmesine karşın 18. yüzyıl Rus edebiyatının ilginç yazarlarından ve Rus romanının kurucularından biri sayılan İstanbullu Fyodor A. Emin in macerasını Dr. E. Zeynep Günal ın kaleminden okuyoruz. Kolektif bilinçaltında yeralan deneyimler, masal, mit, rüya gibi çeşitli deneyimlerde kendini yansıtır. Dr. Aynur Koçak, ölü oyunu ndan yola çıkarak, ortak bilinçaltının öğeleri olan arketipler ekseninde çalışmada bulunmakta, oyunu artekipsel motif ve kalıplar ile arketipsel imajlar olmak üzere iki ana başlık altında irdelemektedir. Mimarlık, geleneğin olduğu kadar kentsel değişimin de fizik olarak en belirgin biçimde yansıdığı sanatsal alanı oluşturmakta. Geleneksel Osmanlı mimarlığı ile cumhuriyetle birlikte özellikle kentsel mekanlarda beliren ve daha yoğun biçimde de dinsel yapılarda kendini gösteren geleneksel olanla modern olan ilintisini, eskiden yeniyi yaratmak başlığı altında İlkyaz Ariz Turan ele alıyor. Dergimizin, önümüzdeki yıl iki özel sayısı olacak. Onların duyurusunu şimdiden yapmak istiyorum: İlki Sedat Veyis Örnek, diğeri de Türkiye de Yeni Medya Çalışmaları özel sayıları olacaktır. Her iki özel sayımıza ilişkin duyuru metinlerimiz, dergimizin son sayfasında yer almaktadır. Yeni sayılarda buluşmak dileğiyle. Metin Turan Yayın Yönetmeni 8 folklor/edebiyat, cilt:20, sayı:78, 2014/2 HAYVANLAR ETRAFINDA OLUŞAN İNANÇ VE UYGULAMALAR: DOĞUM ÖRNEĞİ * Çiğdem Mollaibrahimoğlu ** GİRİŞ İnsan denilen varlığı tanımlarken öncelikle onun düşünebilme özelliği ön plana çıkarılır. Akıllı olmasının yanında inanan tek varlık olmasıyla da insanoğlu diğer varlıklardan ayrılır, öyle ki insan hayatının doğumdan ölüme ve ölüm ötesine kadar her safhası inanmalar ve bunlarla ilgili ritüellerle doludur. İnançların ve bunlarla ilgili ritüellerin ortaya çıkışında yaşanılan coğrafya ve bu coğrafyaya bağlı olarak ortaya çıkan hayat tarzı önemli bir rol oynar. Eski Türk inanç sisteminden bugüne kadar gelen ve bugün de Anadolu nun birçok yerinde karşımıza çıkan bazı inançlar doğrudan Türk ün yaşadığı hayat tarzı ile ilgilidir. Atlı Göçebe Medeniyeti adı verilen bu hayat tarzının merkezinde başta at olmak üzere hayvan vardır ve Türkler bu dönemde hayvancı bir kavim olarak tanınmaktadırlar. Elimizdeki en eski kaynak olan Oğuz Kağan Destanı na (Ergin 1970: 1) bakıldığında, destanın kahramanı olan olağ
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks